Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Zasady udostępniania - regulamin PPN

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2017 (po zmianach wprowadzonych zarządzeniem nr 2/2018)

 

Regulamin dla turystów zwiedzających Pieniński Park Narodowy

 

Podstawowym zadaniem Pienińskiego Parku Narodowego jest zachowanie i przywracanie swoistego krajobrazu Pienin oraz udostępnienie go do badań naukowych oraz zwiedzania.

Przebywających na terenie Parku obowiązują przepisy ujęte w regulaminie, a także stosowanie się do poleceń Straży Parku i upoważnionych pracowników Parku.

 

 1. Zwiedzanie Parku może odbywać się tylko w porze dziennej, t.j. od godziny przed wschodem do godziny po zachodzie słońca, wzdłuż wyznaczonych szlaków turystycznych (wykaz szlaków turystycznych). Zatrzymywanie się i odpoczynek powinny odbywać się w miejscach do tego wyznaczonych. Wychodzenie za barierki ochronne w miejscach eksponowanych jest bezwzględnie zabronione.

 2. Za udostępnianie niektórych obszarów i obiektów Pienińskiego Parku Narodowego pobierane są opłaty w formie jednorazowych biletów.

 3. Wycieczki szkolne i grupy zorganizowane mają obowiązek zwiedzać Park wyłącznie pod opieką uprawnionych przewodników górskich.

 4. Spływ turystyczny przez przełom Dunajca w Pieninach może odbywać się sprzętem pływającym, bez napędu mechanicznego zgodnie z przepisami obowiązującymi na rzece granicznej. Dobijanie do brzegu na terenie przełomu Dunajca jest niedozwolone z wyjątkiem przypadków losowych.

 5. Jednostki organizacyjne, osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, polegającą na organizacji spływów przełomem Dunajca zobowiązane są do uzyskania zgody Dyrektora PPN, zgodnie z art. 15 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. 2016, poz. 2134).

 6. W przełomie Dunajca oraz Zatoce Harczygrunt obowiązuje całkowity zakaz kąpieli i nurkowania. Niedozwolone jest również wpływanie do Zatoki Harczygrunt wpław oraz sprzętem pływającym.

 7. Używanie pojazdów mechanicznych i konnych dozwolone jest jedynie na drodze powiatowej Krośnica – Sromowce Wyżne. Jazda konna wierzchem po szlakach turystycznych jest zabroniona.

 8. Używanie rowerów dozwolone jest na Drodze Pienińskiej w Szczawnicy (odcinek szlaku czerwonego) i drodze do Krasu w Krościenku n/D. (odcinek szlaku zielonego), z zachowaniem pierwszeństwa dla osób poruszających się pieszo oraz na drodze powiatowej Krośnica – Sromowce Wyżne. Jazda na rowerze po pozostałych szlakach turystycznych jest zabroniona.

 9. Ruch narciarski może odbywać się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych i polanach, przez które przebiegają szlaki, z zachowaniem pierwszeństwa dla osób poruszających się pieszo. Zabrania się uprawiania snowkitingu.

 10. Organizatorzy imprez turystycznych, rekreacyjno-sportowych i edukacyjnych organizowanych na terenie PPN zobowiązani są do uzyskania zgody dyrektora parku. Na obszarze Parku nie wolno organizować imprez, które mogą pogorszyć stan jego przyrody. Za bezpieczeństwo uczestników imprez oraz za przestrzeganie przepisów w tym zakresie odpowiadają bezpośrednio ich organizatorzy.

 11. Przebywanie na terenie PPN w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (silny wiatr, okiść śniegowa, burza) grozi niebezpieczeństwem (spadające gałęzie, wiatrołomy). Park nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w takich sytuacjach.

 12. Wykonywanie zdjęć i filmów dla celów komercyjnych wymaga uzyskania zgody dyrektora Parku i wniesienia opłaty ustalonej w cenniku.

 13. Na terenie PPN obowiązuje całkowity zakaz lotów bezzałogowych statków powietrznych (drony), używanych w celach komercyjnych, rekreacyjnych lub sportowych.

 14. Zgodnie z art. 15 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, (Dz.U. 2016, poz. 2134), na obszarze Parku zabrania się w szczególności:

  1. płoszenia, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu,

  2. niszczenia lub umyślnego uszkadzania drzew i innych roślin oraz grzybów,

  3. zbioru roślin oraz ich części a także owoców i grzybów,

  4. użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczenia i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody,

  5. pozyskiwania skał oraz skamieniałości,

  6. palenia ognisk oraz używania otwartego ognia,

  7. połowu ryb,

  8. wprowadzania psów,

  9. wspinaczki, eksploracji jaskiń,

  10. zakłócania ciszy,

  11. biwakowania,

Wymienione zakazy nie dotyczą działań zapisanych w planie ochrony lub rocznych zadaniach ochronnych.

 1. Ze względu na ochronę dziko żyjących zwierząt pojemniki na odpadki nie są wykładane w obrębie szlaków turystycznych. Śmieci, resztki pożywienia i opakowania należy znosić do pojemników umieszczonych przy pawilonach wejściowych.

 2. Uprawnieni funkcjonariusze Straży Parku oraz pracownicy Służby Parku mogą legitymować osoby przebywające na terenie Parku i nakładać mandaty karne.

 3. Przebywającym w Pienińskim Parku Narodowym powierza się pieczę nad zachowaniem w stanie nienaruszonym jego przyrody.

 


 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r., o ochronie przyrody (Dz. U. 2016, poz. 2134)

 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie Pienińskiego Parku Narodowego (Dz.U. nr 64 poz. 307)

 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego (Dz.U. 2014 poz. 1010)