Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Nabór na stanowisko dyrektora Roztoczańskiego Parku NarodowegoWtorek, 02 lutego 2016

Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko: DYREKTORA ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO (sygn: K/PN/1/16)

Wymagania niezbędne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego;
- posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
- posiadanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ekonomii oraz znajomość przepisów prawa dotyczących w szczególności rachunkowości, finansów publicznych, prawa pracy oraz wiedzy dotyczącej funkcjonowania Roztoczańskiego Parku Narodowego;
- posiadanie co najmniej sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
- posiadanie kompetencji kierowniczych (zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami, zorientowanie na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, skuteczna komunikacja, umiejętności analityczne, doskonalenie zawodowe);
- korzystanie z pełni praw publicznych;
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
- niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanej z dysponowaniem środkami publicznymi.

Wymagania pożądane:
- posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego z obszaru nauk przyrodniczych lub leśnych;
- umiejętność autoprezentacji;
- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
- doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ochroną przyrody, w tym z pracą
w parkach narodowych.

Zakres wykonywanych zadań dyrektora parku narodowego:
- zarządzanie Roztoczańskim Parkiem Narodowym;
- reprezentowanie Roztoczańskiego Parku Narodowego w stosunkach cywilnoprawnych;
- realizacja ustaleń planu ochrony albo zadań ochronnych oraz wydawanie zarządzeń
określających sposoby korzystania z obszarów parku narodowego w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych;
- prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia oraz udział w rozprawach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenie odwołań od postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody;
- współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
- nadzór nad obszarami Natura 2000 będącymi w całości lub w części na obszarze parku narodowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- list motywacyjny;
- poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość;
- życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
- poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie tj. posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
- poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające przebieg pracy zawodowej, poświadczające spełnienie wymagań dotyczących stażu pracy tj. sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie o tym, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia naboru.

Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego z obszaru nauk przyrodniczych lub leśnych;
- kopie dokumentów poświadczających znajomość języka angielskiego;
- kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ochroną przyrody, w tym z pracą w parkach narodowych; kandydat może złożyć referencje dotyczące jego dotychczasowej działalności zawodowej.

Informacje o metodach i technikach naboru:
- weryfikacja formalna nadesłanych aplikacji;
- ocena merytoryczna doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów, niezbędnych do wykonywania zadań dyrektora parku narodowego;
- test wiedzy;
- prezentacja dotycząca koncepcji zarządzania parkiem narodowym, obejmująca zagadnienia realizacji celów parku narodowego, zagadnienia administracyjno-prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne i społeczne funkcjonowania parku;
- rozmowa kwalifikacyjna.

Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Środowiska
Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Termin i sposób składania dokumentów:
Termin składania dokumentów upływa z dniem 17 lutego 2016 r.
Dokumenty należy dostarczyć bezpośrednio lub drogą pocztową (o zachowaniu terminu decyduje data nadania dokumentów) na adres: Ministerstwo Środowiska, Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, pokój nr 378b, w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym K/PN/1/16.

Inne informacje
- w aplikacji należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
- kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po weryfikacji aplikacji, zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną o terminie, miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru;
- bliższe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu (0-22) 36 92 550;
- dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.