Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Wykonanie zabezpieczenia źródlisk sąsiadujących z miejscami pojenia owiec

Ogłoszenie

Pieniński Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony

niepodlegający przepisom ustawy „Prawo zamówień publicznych”

na wykonanie zabezpieczenia źródlisk sąsiadujących z miejscami pojenia owiec

 

 1. Zakres prac:

 1. wykonanie 10 poideł (koryt z pni topolowych),

 2. transport i montaż poideł w miejscu pojenia owiec na polanie Majerz (lokalizację źródlisk zawiera załącznik nr 1) – uwaga: transport poideł samochodem możliwy jest tylko do bacówki na polanie Majerz,

 3. wykonanie drewnianych rynien doprowadzających wodę do poideł oraz ich montaż,

 4. wymiana ogrodzenia źródlisk znajdujących się w sąsiedztwie miejsc pojenia owiec.

Prace należy wykonać przy użyciu własnego materiału zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w załączniku nr 2.

 1. Powyższe prace należy wykonać w następujących terminach:

 1. wykonanie poideł: w terminie do 31 marca 2017 roku,

 2. montaż poideł w terenie i wykonanie ogrodzeń: w terminie do 14 kwietnia 2017 roku.

 1. Oferta sporządzona na udostępnionym formularzu powinna zawierać:

 • nazwisko i adres oferenta,

 • cenę ofertową brutto za wykonanie prac,

 • wymagane oświadczenia

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg – poidła”

 1. Kryterium oceny ofert: całkowity koszt – 100%

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnych, wyłącznie na podstawie jedynego kryterium – całkowitego kosztu, jaki musi ponieść Zamawiający.

Cena ofertowa brutto

Ewentualny koszt płatnika

Całkowity koszt oferty

...................

+ ....................

.......................

Koszt całkowity zostanie obliczony po analizie oświadczeń złożonych przez oferentów.

 1. Oferty cząstkowe – Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych

 2. Termin składania ofert

Termin składania ofert – 09.01.2017 r. do godz. 9.30 – w siedzibie Dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego, ul. Jagiellońska 107 b, 34-450 Krościenko n.D.

Termin otwarcia ofert – 09.01.2017 r. do godz. 10.00 (w siedzibie Dyrekcji PPN, pok.202)

 

Szczegółowych informacji udziela Grzegorz Vončina – Dyrekcja Pienińskiego Parku Narodowego, ul. Jagiellońska 107 b, 34-450 Krościenko n/D, pok. 202, tel. (0-18) 262-56-01, 262-56-02;

ZAŁĄCZNIKI