Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Prowadzenie obsługi zwiedzających na terenie uroczyska zamek Czorsztyn w okresie od 16.12.2016 r. do 15.12.2018 r.Środa, 16 listopada 2016

Pieniński Park Narodowy

34-450 Krościenko n/D ul. Jagiellońska 107B

tel. (0-18) 262-56-01 lub 262-56-02, fax. 262-56-03,

www.pieninypn.pl, e-mail: biuro@pieninypn.pl

ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z przepisami ustawy

„Prawo zamówień publicznych” (PZP) na:

prowadzenie obsługi zwiedzających na terenie uroczyska zamek Czorsztyn

w okresie od 16.12.2016 r. do 15.12.2018 r.,

 

obejmujące w szczególności:

1. Utrzymanie porządku na terenie uroczyska zamek Czorsztyn wraz ze znajdującym się tam parkingiem,

2. Prowadzenie punktu informacyjnego dla zwiedzających zamek Czorsztyn, wraz ze:

a/ sprzedażą biletów oraz pobieraniem opłat za udostępnienie zamku Czorsztyn do filmowania lub fotografowania uroczystości rodzinnych, na zasadach określonych w obowiązującym w tej sprawie zarządzeniu dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego,

b/ sprzedażą wydawnictw Pienińskiego Parku Narodowego i pamiątek w pomieszczeniu kasowym znajdującym się w pawilonie przy parkingu.

Ponadto ustala się, że w okresie od 15 kwietnia do 15 października zleceniobiorca oprócz sprzedaży biletów w kasie przy parkingu będzie prowadził drugi punkt sprzedaży i kontroli biletów, zlokalizowany w baszcie Baranowskiego na terenie zamku Czorsztyn,

3. Prowadzenie i utrzymanie we właściwym stanie sanitariatów publicznych w pawilonie przy parkingu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.pieninypn.pl

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.11.2016 r. pod numerem 344453 - 2016

Szczegółowe obowiązki określa wzór umowy dostępny nieodpłatnie wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w pokoju nr 211 u Teresy Ciesielki, w każdym dniu roboczym w godz. 8.00 – 15.00.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (z zastrzeżeniem punktu I.8, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które złożą w wyznaczonym niniejszą specyfikacją terminie i miejscu kompletne oferty zawierające:

 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik 1 do SIWZ) zawierający:
 1. nazwę oferenta, adres, regon i NIP, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego
 2. proponowaną stawkę procentową prowizji, obliczoną wg zasad określonych w pkt. 15 specyfikacji,
 3. imiona i nazwiska wszystkich osób, które będą prowadzić punkty informacyjne w imieniu oferenta,
 4. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w Art. 22.1 ustawy,
 5. oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24 ustawy,
 6. oświadczenie wykonawcy o przyjęciu warunków umowy (załącznik nr 3),
 7. oświadczenie wykonawcy o związaniu ofertą przez okres 30 dni,
 8. oświadczenie osoby fizycznej, że w przypadku wygrania przetargu zarejestruje działalność gospodarczą o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia,
 9. oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 10. oświadczenie, że osoby wykonujące zadanie będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 16 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
 11. numer oraz imię i nazwisko właściciela konta, na które PPN będzie mógł dokonać zwrotu wadium.

oraz w załączeniu:

1. oświadczenia wszystkich zgłoszonych przez oferenta osób, że będą prowadziły punkt informacyjny w imieniu oferenta (załącznik nr 2),

2.  dowód wpłaty wadium.

II. Warunkiem udziału w postępowaniu jest również konieczność wskazania w ofercie co najmniej dwóch osób, które będą prowadzić punkt informacyjny. Maksymalna liczba zgłoszonych osób do prowadzenia punktu informacyjnego przez jednego oferenta jest nieograniczona. Osoby wskazane przez jednego oferenta do prowadzenia punktu informacyjnego nie mogą zostać zgłoszone przez innego oferenta. W przypadku zgłoszenia tych samych osób przez dwóch lub więcej oferentów, oferty tych oferentów zostaną odrzucone.

Zgłoszone do prowadzenia punktu informacyjnego osoby w dniu otwarcia ofert poddane zostają egzaminowi testowemu mającemu na celu sprawdzenie ich wiedzy w zakresie znajomości Pienińskiego Parku Narodowego, Pienin, ich otoczenia i atrakcji turystycznych oraz historii zamku Czorsztyn. Pytania testowe obejmować będą wiedzę dostępną w następujących publikacjach:

 • Stefan Michalik „Pieniny – park dwu narodów, przewodnik przyrodniczy”, Krościenko n/D 2005,
 • Józef Nyka „Pieniny - przewodnik”, Latchorzew 2003 lub nowszy,
 • Andrzej Węglarz „Zamek Czorsztyn”, Agencja Wydawnicza WIT
 • Zamek Czorsztyn – Folder PPN, 2010 r. lub 2014 r.
 • strona internetowa www.pieninypn.pl

Za poprawne rozwiązanie testu można otrzymać 100 punktów. Egzamin zaliczą te osoby, które uzyskają co najmniej 60 punktów.

Osoby przychodzące na test muszą posiadać ze sobą dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).

Oferta zostanie objęta dalszym postępowaniem przetargowym, w przypadku, gdy co najmniej dwie zgłoszone przez oferenta osoby zdadzą egzamin testowy.

III.Wadium

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1.500 zł (słownie: jeden   tysiąc pięćset złotych). Wadium może być wniesione w formach określonych w art.45 ust.6 PZP.

2. Wadium wnoszone w formie gotówkowej winno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego: BGK 17 1130 1150 0012 1252 6590 0001 (decyduje data wpływu na konto Zamawiającego).

    3.  Wadium wnoszone w innej formie niż gotówkowa należy składać w oryginale wraz z

    ofertą.

    4.  Wadium w akceptowalnej formie musi być złożone w terminie składania ofert.

5.  Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniej-szej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a PZP.

6. Jeżeli Wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, po pisemnym zawiadomieniu go przez Wykonawcę o wycofaniu się z postępowania.

7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż gotówkowa, zwrot oryginałów dokumentów stanowiących formę wniesienia wadium, nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy przy zachowaniu zasad jak wyżej.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił popisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Oceny spełniania powyższych warunków dokona powołana przez zamawiającego komisja przetargowa.

Kryteria oceny ofert

 1. wysokość stawki prowizyjnej brutto – 100%

Szczegółowy opis warunków i kryteriów zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin związania ofertą wynosi 30 dni

Oferty należy składać do dnia 1 grudnia 2016 r. do godz. 815 w sekretariacie w dyrekcji PPN (pełny adres Zamawiającego znajduje się w nagłówku niniejszego ogłoszenia)

Otwarcie ofert nastąpi 1 grudnia 2016 r. o godz. 830 w sali edukacyjnej w dyrekcji PPN. Test kontrolny odbędzie się tego samego dnia o godz. 845 w sali edukacyjnej.

ZAŁĄCZNIKI