Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Dostawa oleju napędowego grzewczego do celów opałowych spełniającego normę PN-C-96024:2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju napędowego grzewczego do celów opałowych spełniającego normę PN-C-96024:2011

 

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Pieniński Park Narodowy, ul. Jagiellońska 107 b, 34-450 Krościenko n/D
adres strony internetowej: www.pieninypn.pl
e-mail: biuro@pieninypn.pl

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania o cenę
i realizowane jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Pienińskim Parku Narodowym niepodlegającym przepisom ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” (PZP)
o szacunkowej kwocie netto określonej w art. 4 pkt 8 Ustawy PZP.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa własnymi środkami transportu Dostawcy oleju napędowego grzewczego dla potrzeb grzewczych Dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego, ul. Jagiellońska 107 b, 34-450 Krościenko n/D, w ilości przybliżonej 10.000 l, zgodnie z wymaganiami normy
PN-C-96024:2011.

Fakturą objęta ma być rzeczywista ilość wlanego oleju napędowego grzewczego bez względu na warunki atmosferyczne. Świadczyć o tym ma wskazanie licznika znajdującego się
w samochodzie dostarczającym olej napędowy grzewczy, który ma wskazywać rzeczywistą ilość wlanego oleju w panującej w danym dniu temperaturze.

Olej opałowy lekki L-1 winien spełniać parametry Polskiej Normy PN-C-96024:2011, która jest odpowiednia dla urządzeń grzewczych posiadanych przez Park, tj.:

1. Gęstość w temperaturze 15°C max. 860 kg/m³

2. Wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg

3. Temperatura zapłonu min. 56°C

4. Lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C max. 6 mm²/s

5. Temperatura płynięcia max. -20°C

6. Zawartość siarki max. 0,10% (m/m)

7. Barwa czerwona.

Przedmiot zamówienia musi spełniać Polską Normę PN-C-96024:2011 dla L-1 i Aprobaty Europejskie, wymogi zawarte w SIWZ oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 4, poz. 30)

              Do oferty należy dołączyć certyfikat lub orzeczenie laboratoryjne proponowanego

              oleju. Samochód dostawczy winien być wyposażony w licznik określający ilość

              sprzedanego oleju. Dostawca jest zobowiązany dostosować osprzęt - do wlewu istniejącego w zbiornikach.

W ofercie należy wyszczególnić cenę brutto za 1 litr, loco siedziba dyrekcji PPN w Krościenku n/D.

 1. Termin wykonania zamówienia:

Do 06.06.2016 r.

 1. Warunki udziału firm  w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Każdy z wykonawców może brać udział w postępowaniu,  dokumenty do pobrania na stronie: www.pieninypn.pl w zakładce - przetargi. Oferenci winni spełniać  warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie mogą być wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. Potwierdzenie spełnienia warunków należy przedstawić w formie oświadczenia. Do udziału w postępowaniu skierowano również  imienne zaproszenia do Firm.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Dostawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Do oferty należy dołączyć:

 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1
 • oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust.1, 2. wg załączonego wzoru
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z dostawcami:

Kontakt z Zamawiającym można uzyskać telefonicznie, pod numerem tel. 182625601,
fax 182625603 lub drogą elektroniczną na adres e-mail:biuro@pieninypn.pl

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Dostawcami jest Agnieszka Hrydziuszko, pok. 107, w godz. 7.30 - 15.00

 1. Termin związania ofertą:

Dostawcy będą związani z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert:

Oferta przygotowana przez Dostawcę musi spełniać wszystkie warunki zawarte
w Specyfikacji. Należy ją złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, pod rygorem nieważności.

Oferta oraz oświadczenia muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy.

Oferta nie może być złożona na innych formularzach niż dostarczone przez Zamawiającego.

Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Ofertę należy umieścić w jednym zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym nieprzezroczystym opakowaniu zewnętrznym oznaczonym napisem: „Oferta na dostawę oleju napędowego grzewczego”. Na kopercie należy podać nazwę i adres Dostawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

Oferta powinna być czytelna i podpisana przez Dostawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.

Do oferty muszą być załączone  wszystkie dokumenty.

Wszelkie zmiany, poprawki i modyfikacje w tekście muszą być parafowane                        
 i datowane przez Dostawcę.

Na ofertę składać się powinny wypełnione i podpisane:

 1. formularz ofertowy,
 2. formularz zawierający oświadczenia,
 3. certyfikat lub orzeczenie laboratoryjne proponowanego oleju.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do 2 czerwca 2016 r. do godz. 11.00 osobiście w pokoju 203 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego (decyduje data wpłynięcia oferty do sekretariatu PPN).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2 czerwca 2016 r. o godz. 11.15 w pokoju 107.

Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:
 1. Oferta musi przedstawiać cenę brutto, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).
 2. W cenie uwzględnia się wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez Dostawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty transportu oraz ewentualne upusty i rabaty.
 3. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena (najniższa spośród oferowanych cen dzielona przez cenę aktualnie rozpatrywaną)
x 100% = wynik punktowy

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnych, wyłącznie na podstawie jedynego kryterium – ceny. Cena – 100%.

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje Dostawcę o terminie               i miejscu zawarcia umowy. W przypadku, gdy żadna z ofert nie zostanie odrzucona i żaden z Wykonawców nie zostanie wykluczony, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu zgodnym z art. 94 ust. 1.

W przypadku, gdy zostaną złożone oferty o takiej samej najniższej cenie, Zamawiający wezwie Dostawców o złożenie ofert dodatkowych w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania informacji, jednak ceny te nie mogą być wyższe  niż w złożonych ofertach.  Oferty dodatkowe mogą być przesłane drogą mailową, faksem, pocztą lub osobiście.

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od dostawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Załącznikiem do niniejszej specyfikacji jest wzór umowy, co do którego oferent składa oświadczenie, iż przyjmuje jej warunki.

 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania Wykonawca może złożyć odwołanie.

Termin wniesienia odwołania wynosi 5 dni od dnia, w którym Dostawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

ZAŁĄCZNIKI