Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Oferta sprzedaży siana i sianokiszonki

OFERTA SPRZEDAŻY SIANA I SIANOKISZONKI

                 Pieniński Park Narodowy przystępuje do wyboru odbiorcy siana, sianokiszonki i biomasy pozaklasowej pozyskiwanych z łąk na terenie Parku w 2016 roku.

Oferujemy następujące rodzaje paszy:

  • siano łąkowe prasowane (bale owinięte siatką lub kostki wiązane sznurkiem o średnicy około 50-60 cm i długości 65-70,);
  • sianokiszonka łąkowa, owijana folią (bale o średnicy około 50-60 cm);
  • biomasę pozaklasową rozumianą jako skoszona trawa, podsuszona, zalana deszczem lub pochodząca ze skoszenia łąk nieużytkowanych w ostatnich latach (bale owinięte siatką o średnicy około 50-60 cm lub kostki o długości 65-70 cm z prasy kostkującej, wiązane sznurkiem).

ŁĄCZNIE           około  3.000 szt.

Udział poszczególnych rodzajów wyprodukowanej paszy oraz ilość będą uzależnione od warunków pogodowych (przy sprzyjających warunkach do suszenia preferowane będzie siano).

Miejsce odbioru:

  1. Dyrekcja Parku, Krościenko n/D, ul. Jagiellońska 107 B (około 40% oferowanej paszy)
  2. Majerz, Hałuszowa (około 40% oferowanej paszy)
  3. Tylka (około 20% oferowanej paszy).

Odbiorcy zainteresowani zakupem całości oferowanej paszy są proszeni o składanie ofert cenowych z podziałem na poszczególne rodzaje.

Ceny minimalne oferowanych produktów:

Lp.

Produkt

Cena za 1 belę lub kostkę (netto)

1.

Siano łąkowe prasowane (bele owinięte siatką lub kostki wiązane sznurkiem)

2,07 zł

2.

Sianokiszonka (dwukrotne owinięcie beli)

4,00 zł

3.

Biomasa pozaklasowa (bele owinięte siatką lub kostki wiązane sznurkiem)

0,02

W przypadku sianokiszonki, na życzenie odbiorcy możliwe jest przygotowanie beli owijanych folią jednokrotnie lub trzykrotnie. W takim przypadku cena jednostkowa jest zmniejszana o 30% przy owinięciu jednokrotnym oraz podnoszona o 30% przy owinięciu trzykrotnym. Do podanych wyżej cen doliczany będzie podatek VAT w wysokości 8%.

Przy wyborze oferty pod uwagę będą brane następujące kryteria:           cena  - 100%

Każdy produkt będzie oceniany indywidualnie.

W ofercie prosimy podać:

  1. nazwę lub nazwisko oferenta, adres, numer telefonu;
  2. cenę netto za poszczególne rodzaje paszy;
  3. wielkość ładunku jaka możliwa jest do jednorazowego odebrania przez oferenta;

Oferty w oznaczonych kopertach, z dopiskiem „Wybór odbiorcy siana” należy składać do dnia 03.06.2016 r., do godziny 11:00 w siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku n/D, przy ul. Jagiellońskiej 107 B. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2016 r., o godzinie 11:30, w pokoju nr 202.

Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych, rozumianych jako całość oferowanego produktu jednej kategorii (1, 2 lub 3).

PPN zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Projekt umowy, wzór formularza ofertowego oraz szczegółowe informacje dotyczące złożenia ofert, dostępne są u p. Małgorzaty Braun – tel.: (0-18) 262 56 01, 262 56 02, wew. 24; fax: 262 56 03.

ZAŁĄCZNIKI