Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Wykonanie numerycznego modelu terenu i numerycznego modelu pokrycia terenu dla Pienińskiego Parku Narodowego i jego otuliny metodą skaningu laserowego z jednoczesnym wykonaniem zdjęć lotniczych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) o wartości poniżej kwoty określonej w Art. 11.8 ustawy PZP, Pieniński Park Narodowy, 34-450 Krościenko ul. Jagiellońska 107 b, tel. (0-18) 262 56-01, 262-56-02 fax (0-18) 262-56-03, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie numerycznego modelu terenu i numerycznego modelu pokrycia terenu dla Pienińskiego Parku Narodowego i jego otuliny metodą skaningu laserowego, z jednoczesnym wykonaniem zdjęć lotniczych

nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Pieniński Park Narodowy, ul. Jagiellońska 107B, 34-450 Krościenko n /D

określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pieninypn.pl

określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy numerycznego modelu terenu i numerycznego modelu pokrycia terenu dla Pienińskiego Parku Narodowego i jego otuliny metodą skaningu laserowego (ALS) z jednoczesnym wykonaniem zdjęć lotniczych.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
CVP – 71 35 42 00-6 - Usługi sporządzania map lotniczych
- 71 35 40 00-4 - Usługi sporządzania map,
- 79 96 12 00-0 - Usługi fotografii lotniczej,
- 71 35 51 00-2 - Usługi fotogrametryczne

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza wykonywania prac przez podwykonawców.

informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy zrealizować w terminie 01.04.2016 – 09.09.2016.

opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
- Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz w art. 22 ustawy PZP, tj. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia i wykonywania działalności w lotnictwie cywilnym w zakresie świadczenia usług lotniczych innych niż przewóz lotniczy z wykorzystaniem statków powietrznych, dla których wymagane jest świadectwo zdatności do lotu, tj. certyfikat AWC w kategorii AW-4 (loty fotogrametryczne z użyciem statków powietrznych specjalnie zmodyfikowanych do tego celu), wydany lub uznany zgodnie z art. 160–163 a ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – minimum 1 pracę o wartości co najmniej 60 tys. zł. polegającą na wykonaniu numerycznego modelu terenu i numerycznego modelu pokrycia terenu metodą lotniczego skaningu laserowego (pozyskanie i klasyfikacja chmury punktów) oraz wykonaniu i opracowaniu zdjęć lotniczych.

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie

- nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie

- Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie wskazanym w pkt 6 SIWZ

- Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ

- Wykonawca musi wypełnić, podpisać oraz dostarczyć formularze, oświadczenia i wzór umowy, stanowiące załączniki do dokumentacji przetargowej.

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca  warunki spełnił.

Wykonawcy niespełniający powyższych warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone.

informacja na temat wadium;

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2000 PLN.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego BGK O/Kraków 17 1130 1150 0012 1252 6590 0001 (decyduje data wpływu na konto Zamawiającego).

kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Cena brutto - 90% + termin wykonania zamówienia  - 10% (Zamawiający przyzna 10 punktów za wykonanie zamówienia do 15 lipca 2016 r., 5 punktów za wykonanie zamówienia do 12 sierpnia 2016 r. oraz 0 punktów za wykonanie zamówienia po 12 sierpnia 2016 r.)

Najwyższą liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za realizację zamówienia i wykona zamówienie w najkrótszym czasie natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P = CN/CB x 100 x 0,9 + T

gdzie:

P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena
CB - cena zaoferowana w badanej ofercie
T – liczba punktów przyznana za termin wykonania zamówienia

Wygrywa Wykonawca, który uzyska odpowiednio największą liczbę punktów dla zamówienia.

miejsce i termin składania ofert:
Siedziba zamawiającego (nr lokalu) 203 w terminie do 18.03.2016 r. godz. 1130.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba zamawiającego (nr lokalu) 202 w terminie: 18.03.2016 r. godz. 1200.

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
– Grzegorz Vončina – główny specjalista ds. ochrony przyrody w PPN (w godz. od. 7:00 do 15:00). Tel.: (0-18) 262-56-01 wew. 23, faks: (0-18) 262-56-03, nr lokalu: 202, e-mail: biuro@pieninypn.pl

– Małgorzata Braun – starszy specjalista ds. ochrony ekosystemów nieleśnych w PPN (w godz. od. 8:00 do 16:00). Tel. (0-18) 262-56-01 wew. 24, faks: (0-18) 262-56-03, nr lokalu: 210, e-mail: biuro@pieninypn.pl

termin związania ofertą:
Oferenta obowiązuje 14 dniowy okres związania ofertą.

informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie zamierza prowadzić niniejszego postępowania w trybie aukcji elektronicznej.

informacja o dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2016 roku pod numerem 55852-2016

ZAŁĄCZNIKI