Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Przewóz dzieci, młodzieży szkolnej i osób dorosłych na zajęcia edukacyjne.

Pieniński Park Narodowy, 34-450 Krościenko n. D. ul. Jagiellońska 107B,
tel. (0-18) 262-56-01 lub 262-56-02, fax 262-56-03, www.pieninypn.pl
ogłasza przetarg nieograniczony (niepodlegający ustawie Prawo Zamówień Publicznych) na:

przewóz dzieci, młodzieży szkolnej i osób dorosłych na zajęcia edukacyjne oraz warsztaty prowadzone przez pracowników Pienińskiego Parku Narodowego w ramach realizacji projektu LIFE+ pt.: Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny, w okresie: od marca do czerwca 2016 r. i od września do grudnia 2016 r.


Wykonanie usługi obejmuje:
- transport dzieci, młodzieży i osób dorosłych na teren PPN lub w jego okolice na zajęcia edukacyjne oraz warsztaty prowadzone przez pracowników Parku.

Przewidywana orientacyjnie liczba km – około 6000

Przewidywana orientacyjnie liczba godz. postoju – około 400

Szczegółowe obowiązki określa wzór umowy dostępny nieodpłatnie wraz ze Szczegółowymi Warunkami Zamówienia (SWZ) w pok. nr 211 u Teresy Ciesielki lub w pok. 208 u Doroty Zborowskiej, w każdym dniu roboczym w godz. 8.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej: www.pieninypn.pl

Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy, który jest załącznikiem nr 1 do SWZ, obejmujący:

  1. nazwę, adres, regon, NIP i telefon kontaktowy oferenta
  2. proponowaną stawkę za kilometr brutto
  3. proponowaną stawkę za godzinę postoju brutto
  4. oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  5. oświadczenie wykonawcy o przyjęciu warunków umowy (wzór umowy – załącznik nr 2 do SWZ)
  6. oświadczenie o związaniu ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia
  7. oświadczenie osoby fizycznej, że w przypadku wygrania przetargu zarejestruje działalność gospodarczą o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia

Oceny spełniania powyższych warunków i wyboru wykonawcy dokona powołana przez zamawiającego komisja przetargowa.


Kryteria oceny ofert:   

Cena – 100 %

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

Nie jest wymagane wpłacenie wadium.

Oferty należy składać do dnia 2 lutego 2016 r. do godz.1100 w sekretariacie PPN.

Otwarcie ofert nastąpi 2 lutego 2016 r. o godz.1115 w sali konferencyjnej.

ZAŁĄCZNIKI