Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Prowadzenie obsługi zwiedzających w pawilonach edukacyjnych PPN

Pieniński Park Narodowy, 34-450 Krościenko n/D ul. Jagiellońska 107B
tel. (18) 262-56-01 lub 262-56-02, fax 262-56-03, www.pieninypn.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

 1. prowadzenie obsługi zwiedzających na terenie przystani flisackiej w Sromowcach Kątach w okresach: od 1.04.2016 r. do 31.10.2016 r. oraz od 1.04.2017 r. do 31.10.2017 r., obejmujące w szczególności:
 • prowadzenie punktu informacyjnego w pawilonie edukacyjnym PPN na przystani w Sromowcach Kątach,
 • utrzymanie porządku i czystości na terenie przystani flisackiej w Sromowcach Kątach.

B) prowadzenie obsługi zwiedzających w pawilonie edukacyjnym w Sromowcach Niżnych w okresach od 1.04.2016 r. do 31.10.2016 r. oraz od 1.04.2017 r. do 31.10.2017 r., obejmujące w szczególności:

 • prowadzenie punktu informacyjnego dla zwiedzających PPN wraz ze sprzedażą wydawnictw,
 • utrzymanie porządku i czystości w pawilonie i jego otoczeniu,
 • prowadzenie sanitariatów w pawilonie.

C) prowadzenie obsługi zwiedzających w pawilonie edukacyjnym w Hałuszowej w okresach od 1.04.2016 r. do 31.10.2016 r. oraz od 1.04.2017 r. do 31.10.2017 r., obejmujące w szczególności:

 • prowadzenie punktu informacyjnego dla zwiedzających PPN wraz ze sprzedażą wydawnictw,
 • utrzymanie porządku i czystości w pawilonie i jego otoczeniu,
 • prowadzenie sanitariatów w pawilonie.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych (części A, B i C)

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.01.2016 r. pod numerem 8270 - 2016

Szczegółowe obowiązki określają wzory umów dostępne nieodpłatnie wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w pokoju nr 211 u Teresy Ciesielki, w każdym dniu roboczym w godz. 8 – 15 oraz na stronie internetowej: www.pieninypn.pl.

Oferta powinna zawierać:

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy zawierający:

 1. nazwę oferenta, adres, regon i NIP, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego
 2. proponowaną stawkę miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto z wyszczególnieniem ewentualnego podatku VAT, osobno dla każdego pawilonu,
 3. imiona i nazwiska wszystkich osób, które będą prowadzić punkty informacyjne w imieniu oferenta,
 4. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w Art. 22.1 ustawy,
 5. oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24 ustawy,
 6. oświadczenie wykonawcy o przyjęciu warunków umowy (załącznik nr 3),
 7. oświadczenie wykonawcy o związaniu ofertą przez okres 30 dni,
 8. oświadczenie osoby fizycznej, że w przypadku wygrania przetargu zarejestruje działalność gospodarczą o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia,
 9. numer oraz imię i nazwisko właściciela konta, na które PPN będzie mógł dokonać zwrotu wadium
 10. oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

oraz w załączeniu:

1. oświadczenia wszystkich zgłoszonych przez oferenta osób, że będą prowadziły punkt informacyjnyw imieniu oferenta (załącznik nr 2),

2. dowód wpłaty wadium.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium. Wadium w wysokości: 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na ofertę częściową A - obsługa w pawilonie w Sromowcach Kątach oraz 500 zł (słownie: pięćset złotych) na ofertę częściową B lub C - obsługa w pawilonie w Sromowcach Niżnych lub Hałuszowej, winno być wpłacone na konto Pienińskiego Parku Narodowego w BGK 17 1130 1150 0012 1252 6590 0001 w terminie do 2.02.2016 r. Jeżeli oferent wygrał przetarg na obsługę zwiedzających we więcej niż jednym pawilonie, a następnie odstąpił od podpisania umowy w którejś części zamówienia, wadium na tą część oferty ulega przepadkowi (przykład: oferent wygrywa przetarg w części A,B,C. Podpisuje umowę na część A, ale rezygnuje z części B i C. Skutkiem odstąpienia od podpisania umowy jest przepadek wadium za część B i C tj. 2 x 500 zł). Wadium również ulega przepadkowi, jeżeli oferent, który wygrał przetarg nie podpisał umowy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.

Oceny spełniania powyższych warunków dokona powołana przez zamawiającego komisja przetargowa.

Kryteria oceny ofert

1. wysokość stawki miesięcznego zryczałtowanego wynagrodzenia brutto dla każdej z czterech części osobno – 100%

Szczegółowy opis warunków i kryteriów zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin związania ofertą wynosi 30 dni

Oferty należy składać do dnia 4 lutego 2016 r. do godz. 1000 w sekretariacie PPN,. Otwarcie ofert nastąpi 4 lutego 2016 r. o godz. 1015 w sali edukacyjnej - pokój nr 126.

ZAŁĄCZNIKI