Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Prowadzenie obsługi zwiedzających na galeriach widokowych: Trzy Korony i Sokolica, w okresie od 20 kwietnia do 31 października 2016 r. oraz od 20 kwietnia do 31 października 2017 r.

Pieniński Park Narodowy
34-450 Krościenko n/D ul. Jagiellońska 107B
tel. (0-18) 262-56-01 lub 262-56-02, fax 262-56-03, www.pieninypn.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

 1. prowadzenie obsługi zwiedzających na galerii widokowej Sokolicy w okresie od 20 kwietnia do 31 października 2016 r. oraz od 20 kwietnia do 31 października 2017 r., obejmujące w szczególności:
 • sprzedaż biletów na galerię,
 • udzielanie wszechstronnych informacji przyrodniczo – krajoznawczych,
 • utrzymanie porządku i czystości wzdłuż szlaku niebieskiego od przewozu w Szczawnicy – po szczyt Sokolicy lub szlaku zielonego od Krasu po szczyt Sokolicy (w zależności od ustaleń z PPN) wraz z punktem wypoczynkowym, dojściem i galerią widokową, a zwłaszcza codzienne zebranie śmieci przed rozpoczęciem sprzedaży biletów.
 1. prowadzenie obsługi zwiedzających na galerii widokowej Trzech Koron w okresie od 20 kwietnia do 31 października 2016 r. oraz od 20 kwietnia do 31 października 2017 r., obejmujące w szczególności:
 • sprzedaż biletów na galerię,
 • udzielanie wszechstronnych informacji przyrodniczo – krajoznawczych,
 • utrzymanie porządku i czystości wzdłuż szlaku niebieskiego od przełęczy Szopka (wraz ze znajdującym się tam punktem wypoczynku) – po Trzy Korony wraz z poczekalnią, dojściem i galerią widokową, a zwłaszcza codzienne zebranie śmieci przed rozpoczęciem sprzedaży biletów.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych (części A i B)

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.01.2016 r. pod numerem 8138 - 2016

Szczegółowe obowiązki określają wzory umów dostępne nieodpłatnie wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w pokoju nr 211 u Teresy Ciesielki, w każdym dniu roboczym w godz. 8 - 15

Oferta powinna zawierać:

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) obejmujący:

 1. nazwę, adres, Regon, NIP adres e-mail i numer telefonu kontaktowego oferenta,
 2. proponowaną stawkę procentową prowizji, obliczoną wg zasad określonych w pkt. 15 niniejszej specyfikacji, osobno dla każdego szczytu,
 3. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22.1 ustawy,
 4. oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy,
 5. oświadczenie wykonawcy o przyjęciu warunków umowy (załącznik nr 2 do SIWZ)
 6. oświadczenie wykonawcy o związaniu ofertą przez okres 30 dni
 7. oświadczenie osoby fizycznej, że w przypadku wygrania przetargu zarejestruje działalność gospodarczą o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia.
 8. oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 9. numer oraz imię i nazwisko właściciela konta, na które PPN będzie mógł dokonać zwrotu wadium

oraz w załączeniu dowód wpłaty wadium.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium. Wadium w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) na każdą ofertę częściową winno być wpłacone na konto Pienińskiego Parku Narodowego w BGK 17 1130 1150 0012 1252 6590 0001 w terminie do 26.01.2016 r. Jeżeli oferent wygrał przetarg na obsługę zwiedzających na obu galeriach,
a następnie odstąpił od podpisania umowy w którejś części zamówienia, wadium na tą część oferty ulega przepadkowi. Wadium również ulega przepadkowi, jeżeli oferent, który wygrał przetarg nie podpisał umowy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.

Oceny spełniania powyższych warunków dokona powołana przez zamawiającego komisja przetargowa.

Kryteria oceny ofert

1. wysokość stawki prowizyjnej brutto – 100%,

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin związania ofertą wynosi 30 dni

Oferty należy składać do dnia 28 stycznia 2016 r. do godz. 1000 w sekretariacie PPN. Otwarcie ofert nastąpi 28 stycznia 2016 r. o godz. 1015 w sali edukacyjnej, pokój nr 126.

ZAŁĄCZNIKI