Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Prowadzenie obsługi zwiedzających w pawilonie edukacyjnym w SzczawnicyPoniedziałek, 26 października 2015

Pieniński Park Narodowy, 34-450 Krościenko n/D ul. Jagiellońska 107B, tel. (0-18) 262-56-01 lub 262-56-02, fax. 262-56-03, www.pieninypn.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Pienińskim Parku Narodowym, niepodlegających przepisom ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” na:

prowadzenie obsługi zwiedzających w pawilonie edukacyjnym w Szczawnicy w okresach: od 1.12.2015 r. do 31.10.2016 r., od 1.12.2016 r. do 31.10.2017 r., oraz od 1.12.2017 r. do 31.03.2018 r., obejmujące w szczególności:

 • prowadzenie punktu informacyjnego dla zwiedzających PPN wraz ze sprzedażą wydawnictw,
 • utrzymanie porządku i czystości w pawilonie, jego otoczeniu i wzdłuż drogi pienińskiej,
 • prowadzenie sanitariatów w pawilonie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.pieninypn.pl

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Szczegółowe obowiązki określają wzory umów dostępne nieodpłatnie wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w pokoju nr 211 u Teresy Ciesielki, w każdym dniu roboczym w godz. 8 – 15 oraz na stronie internetowej: www.pieninypn.pl.

Oferta musi zawierać:

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ obejmujący:

 1. nazwę oferenta, adres, regon i NIP, nr telefonu kontaktowego oraz proponowaną stawkę miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto z wyszczególnieniem ewentualnego podatku VAT,
 2. imiona i nazwiska wszystkich osób, które będą prowadzić punkt informacyjny w imieniu oferenta,
 3. oświadczenia wszystkich zgłoszonych przez oferenta osób, że będą prowadziły punkt informacyjny w imieniu oferenta (załącznik nr 2),
 4. oświadczenie wykonawcy o przyjęciu warunków umowy (załącznik nr 3),
 5. oświadczenie wykonawcy o związaniu ofertą przez okres 30 dni,
 6. oświadczenie osoby fizycznej, że w przypadku wygrania przetargu zarejestruje działalność gospodarczą o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia,
 7. dowód wpłaty wadium.

8 .  numer oraz imię i nazwisko właściciela konta, na które PPN będzie mógł dokonać zwrotu wadium.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium. Wadium w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) winno być wpłacone na konto Pienińskiego Parku Narodowego w BGK 17 1130 1150 0012 1252 6590 0001 w terminie do 06.11.2015 r. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli oferent, który wygrał przetarg nie podpisał umowy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.

Oceny spełniania powyższych warunków dokona powołana przez zamawiającego komisja przetargowa.

Kryteria oceny ofert

 1. wysokość stawki miesięcznego zryczałtowanego wynagrodzenia brutto – 100%

Szczegółowy opis warunków i kryteriów zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin związania ofertą wynosi 30 dni

Oferty należy składać do dnia 9 listopada 2015 r. do godz. 1000 w sekretariacie PPN,. Otwarcie ofert nastąpi 9 listopada 2015 r. o godz. 1015 w sali konferencyjnej - pokój nr 125 a.

ZAŁĄCZNIKI