Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego i oprogramowaniaŚroda, 25 marca 2015

OGŁOSZENIE

o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, poza ustawą „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.)
(wartość szacunkowa zamówienia poniżej 30.000 Euro)

zakup i dostawa sprzętu elektronicznego i oprogramowania

1. Dane Zamawiającego

Pieniński Park Narodowy, 34-450 Krościenko n/D., ul. Jagiellońska 107 B,
tel: 0-18 262 56 01, 262 56 02 fax: 0-18 262 56 03
e-mail: biuro@pieninypn.pl
NIP: 735-285-46-21
Regon: 122456671

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu elektronicznego o parametrach i w określonej ilości zgodnie z wymogami przedstawionymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – SIWZ (załącznik do ogłoszenia) finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz środków Pienińskiego Parku Narodowego.

 1. Zakres przedmiotu zamówienia:
  Dostawca jest zobowiązany do:

  - dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego na własny koszt,
  - bezpłatnego instruktażu obsługi dla pracowników Zamawiającego. Instruktaż powinien dotyczyć korzystania z palmtopu z dokładnością submetrową, dalmierza laserowego, urządzenia wielofunkcyjnego. Instruktaż należy przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego;
  - zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, pełnowartościowy oraz dobrej jakości;
  - dostarczony sprzęt powinien być objęty co najmniej 12 miesięczną gwarancją jakości, gdzie termin liczony będzie od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.
  - ostarczony sprzęt powinien być gotowy do pracy bez dodatkowych modyfikacji.

3. Sposób przygotowania dokumentacji ofertowej

 1. Dokumentacja ofertowa powinna zawierać:
 1. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy przedmiotu zamówienia (wzór formularza załącznik nr 1 do SIWZ) zawierający:
 • nazwę oferenta, adres, regon i NIP, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,
 • proponowaną cenę jednostkową i za cały przedmiot zamówienia brutto,
 • oświadczenie wykonawcy o przyjęciu warunków umowy,
 • oświadczenie wykonawcy o związaniu ofertą przez okres 30 dni;
 1. uzupełniony i parafowany wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
  1. Dokumentację ofertową wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie. Kopertę należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru: 

Pieniński Park Narodowy
34-450 Krościenko n/D.
ul. Jagiellońska 107 B

z adnotacją:

przetarg – sprzęt GIS
nie otwierać przed 08.04.2015 godz. 12:15

 1. Jeżeli oferta dotyczy sprzętu innego niż podany sprzęt referencyjny, to do formularza ofertowego należy dołączyć szczegółową specyfikację urządzenia. Zamawiający zastrzega możliwość poproszenia oferenta o udostępnienie zaproponowanego sprzętu do przetestowania. Koszty przesyłki ponosi oferent.
 2. Koperta powinna być także opatrzona nazwą i adresem Dostawcy, aby oferty złożone po terminie, mogły być niezwłocznie zwrócone Dostawcy bez otwierania. 

4. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Pieniński Park Narodowy, ul. Jagiellońska 107 B, 34-450 Krościenko nad Dunajcem do godz. 12:00 dnia 08.04.2015 roku .
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2015 roku o godz. 12:15. w pokoju 202.

5. Kryteria oceny ofert

 Kryterium oceny ofert: cena brutto (100%).

6. Forma informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.pieninypn.pl oraz przez wysłanie do oferentów informacji mailem lub faksem.

7. Termin realizacji zamówienia
Dostawca będzie musiał zapewnić dostawę sprzętu w terminie do 22 maja 2015 roku.

8. Postanowienia dodatkowe

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za części zamówienia Zamawiający rozumie:
 1. sprzęt komputerowy wyszczególniony w ust. 2 lit. B punkty od 1 do 5 - SIWZ (szczegółowo opisany w tabelach przy danych punktach),
 2. palmtop i dalmierz laserowy wyszczególnione w ust. 2 lit. B punkty 6 i 7 SIWZ (szczegółowo opisany w tabelach przy danych punktach),
 3. urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 wyszczególnione w ust. 2 lit. B punkt 8 SIWZ (szczegółowo opisane w tabeli przy punkcie).
 1. Poszczególne części zamówienia ocenione zostaną niezależnie. Wygrywa Dostawca, który uzyska odpowiednio największą liczbę punktów dla danej części zamówienia, czyli Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezależnego złożenia zamówienia u różnych Dostawców na najkorzystniejsze oferty bez względu na fakt czy oferta była pełna czy cząstkowa.
 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów w oparciu o ustalone w punkcie 5 kryteria. Pozostałym Dostawcom, spełniającym wymagania SIWZ przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty.
 1. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Dostawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Dostawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza (zawierać będzie najniższą cenę).
 1. Zamawiający nie dopuszcza wykonania zamówienia z udziałem podwykonawców.
 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

9. Kontakt
Małgorzata Braun lub Grzegorz Vončina
Pieniński Park Narodowy, 34-450 Krościenko n/D., ul. Jagiellońska 107 B
tel: 0-18 262 56 01, 262 56 02 fax: 0-18 262 56 03
e-mail: biuro@pieninypn.pl

10. Załączniki do ogłoszenia:

- SIWZ
- Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ)
- Wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ)

ZAŁĄCZNIKI