Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Zakup i dostawa ciągnika rolniczego o mocy 80-85 KM z napędem na dwie osie oraz zakup i dostawa ciągnika jednoosiowego o mocy 10-15 KM z gąsienicowym układem jezdnym wraz z osprzętem do pracy w terenach górskich (kosiarka bijakowa, kosiarka listwowa, ramp

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 907 ze zmianami) o wartości poniżej kwoty określonej w Art. 11.8 ustawy PZP

Pieniński Park Narodowy, 34-450 Krościenko ul. Jagiellońska 107 b
tel. (0-18) 262 56-01, 262-56-02 fax (0-18) 262-56-03

ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę ciągnika rolniczego o mocy 80-85 KM z napędem na dwie osie oraz zakup i dostawę ciągnika jednoosiowego o mocy 10-15 KM z gąsienicowym układem jezdnym wraz z osprzętem do pracy w terenach górskich (kosiarka bijakowa, kosiarka listwowa, rampa załadunkowa-najazdowa) dla Pienińskiego Parku Narodowego

1. nazwa (firma) i adres zamawiającego;
Pieniński Park Narodowy, ul. Jagiellońska 107B, 34-450 Krościenko n /D

2. określenie trybu zamówienia;
Przetarg nieograniczony

3. adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest nieodpłatnie pod adresem internetowym: www.pieninypn.pl

4. określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie dostawcy ciągnika rolniczego o mocy 80-85 KM z napędem na dwie osie oraz dostawcy ciągnika jednoosiowego o mocy 10-15 KM z gąsienicowym układem jezdnym wraz z osprzętem do pracy w terenach górskich (kosiarka bijakowa, kosiarka listwowa, rampa załadunkowa-najazdowa), przeznaczonego dla Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku n/D, do siedziby Zamawiającego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
−CPV 16700000-2 – ciągniki,
Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących częściowe zakresy dostawy, rozumianych jako osobne części zamówienia:
a) ciągnik rolniczy,
b) ciągnik jednoosiowy z osprzętem (kosiarka bijakowa, kosiarka listwowa, rampa załadunkowa-najazdowa).
Zamawiający nie dopuszcza wykonywania prac przez podwykonawców.

5. informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

6. termin wykonania zamówienia;
Zamówienie należy zrealizować w terminie 01.04.2015 – 29.05.2015.

7. opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
Zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania Zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie Zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 ww. Ustawy.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Dostawca spełnił.

8. informacja na temat wadium;
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w łącznej wysokości 6.000 PLN.
Wadium dla części zamówienia wynosi:
a) dla oferty zakupu i dostawy ciągnika rolniczego – 4.800 PLN (cztery tysiące osiemset złotych);
b) dla oferty zakupu i dostawy ciągnika jednoosiowego z osprzętem – 1.200 PLN (jeden tysiąc dwieście złotych).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego BGK O/Kraków 17 1130 1150 0012 1252 6590 0001 (decyduje data i godzina wpływu na konto Zamawiającego).
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy składać w oryginale wraz z ofertą.

9. kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego (dla każdej części zamówienia osobno), zgodnie z poniższymi kryteriami:

dla ciągnika rolniczego:

Cena brutto - 90% + gwarancja – 10% (dla okresu gwarancyjnego dłuższego niż 4 lata przyjmuje się wartość jak dla 4 lat gwarancji, czyli rozpatrywany jest udzielony okres gwarancyjny w przedziale czasowym 2 lata – minimum, 4 lata – maksimum)

Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Dostawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za realizację zamówienia, udzieli najdłuższego okresu gwarancyjnego, natomiast pozostali Dostawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P = CN/CB x 100 x 0,9 + GB/GN x 100 x 0,1
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych Dostawcy
CN - najniższa zaoferowana cena
CB - cena zaoferowana w badanej ofercie
GB – okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie
GN – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

dla ciągnika jednoosiowego z osprzętem:

Cena brutto - 90% + gwarancja – 10% (dla okresu gwarancyjnego dłuższego niż 4 lata przyjmuje się wartość jak dla 4 lat gwarancji, czyli rozpatrywany jest udzielony okres gwarancyjny w przedziale czasowym 1 rok – minimum, 4 lata – maksimum)

Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Dostawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za realizację zamówienia i udzieli najdłuższego okresu gwarancyjnego, natomiast pozostali Dostawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P = CN/CB x 100 x 0,9 + GB/GN x 100 x 0,1
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych Dostawcy
CN - najniższa zaoferowana cena
CB - cena zaoferowana w badanej ofercie
GB – okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie
GN – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

Poszczególne części zamówienia Ocenione zostaną niezależnie. Wygrywa Dostawca, który uzyska odpowiednio największą liczbę punktów dla danej części zamówienia.

10. miejsce i termin składania ofert;
Siedziba zamawiającego (nr lokalu) 203 w terminie do 17.02.2015 r. godz. 1130.

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba zamawiającego (nr lokalu) 202 w terminie: 17.02.2015 r. godz. 1200.

12. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Dostawcami są:
Grzegorz Vončina – główny specjalista ds. ochrony przyrody w PPN (w godz. od. 7:00 do 15:00). Tel.: (0-18) 262-56-01 wew. 23, faks: (0-18) 262-56-03, nr lokalu: 202, e-mail: biuro@pieninypn.pl

Małgorzata Braun – starszy specjalista ds. ochrony ekosystemów nieleśnych w PPN (w godz. od. 8:00 do 16:00). Tel. (0-18) 262-56-01 wew. 24, faks: (0-18) 262-56-03, nr lokalu: 210, e-mail: biuro@pieninypn.pl

 Henryk Regiec – samodzielny referent ds. transportu w PPN (sprawy techniczne w godz. od. 7:00 do 15:00) Tel. (0-18) 262-56-01 wew. 27, faks: (0-18) 262-56-03, nr lokalu: 106, e-mail: biuro@pieninypn.pl

13. termin związania ofertą;
Oferenta obowiązuje 30 dniowy okres związania ofertą.

14. informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

15. informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie zamierza prowadzić niniejszego postępowania w trybie aukcji elektronicznej.
16. informacja o dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09-02-2015 roku pod numerem 28612-2015.

ZAŁĄCZNIKI