Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Prowadzenie dialogu technicznego w oparciu o przepisy art. 31a do 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.Środa, 21 stycznia 2015

Prowadzenie dialogu technicznego w oparciu o przepisy art. 31a do 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I. Zamawiający

Pieniński Park Narodowy, ul. Jagiellońska 107B, 34-450 Krościenko n.D.
telefon : 18 26-25-601, fax: 18 26-25-603,
NIP: 735-285-46-21
e-mail : biuro@pieninypn.pl, www.pieninypn.pl

II. Punkt kontaktowy do korespondencji i osoby przeprowadzające Dialog

34-450 Krościenko n.D.,ul. Jagiellońska 107 B

Osobą upoważnioną do kontaktu i przyjmowania zgłoszeń jest: Małgorzata Braun, tel. 18 26-25-601 wew. 24, e-mail: biuro@pieninypn.pl

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie drogą elektroniczną.

III. Przedmiot Dialogu Technicznego

1. Przedmiot Dialogu określony został w załączniku nr 1 do Ogłoszenia.

2. W toku Dialogu Zamawiający oczekuje uzyskania informacji, opinii i doświadczeń dotyczących technicznych aspektów realizacji  zamówienia.

IV. Zasady zgłoszenia udziału

1. Rozpoczęcie Dialogu następuje w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Uczestnikami Dialogu będą podmioty, które dokonają zgłoszenia udziału poprzez
złożenie „Zgłoszenia udziału w Dialogu Technicznym” i mają doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów informacji geograficznych w leśnictwie lub na obszarach chronionych.

3. Zgłaszający składają następujące dokumenty:
    a) Zgłoszenie udziału w Dialogu Technicznym (załącznik nr 2 do Ogłoszenia),
    b) KRS lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do reprezentowania podmiotu,
    c) Opis doświadczenia określonego w pkt. IV.2.

4. Termin składania Zgłoszeń udziału w Dialogu Technicznym ustala się na dzień 4 lutego 2015 r. do godziny 12:00.

5. Zgłoszenie składa się w formie elektronicznej (skany dokumentów wymienionych w ust. IV pkt.3 niniejszego ogłoszenia) na adres e- mail punktu kontaktowego (biuro@pieninypn.pl).

6. Zgłoszenie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Zgłaszającego.

7. W przypadku, gdy osoba lub podmiot składający wniosek o dopuszczenie do dialogu   technicznego w określonym terminie nie złożyły wymaganych dokumentów Zamawiający wezwie taką osobę lub podmiot do ich złożenia w wyznaczonym terminie, pod rygorem pominięcia wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego.

V. Zasady prowadzenia Dialogu

1. Na podstawie zgłoszeń Zamawiający skontaktuje się z wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli Zgłoszenie udziału.

2. Dialog będzie prowadzony z Wykonawcami, którzy wykażą, że posiadają doświadczenie określone w pkt. IV.2.

3. Dialog będzie prowadzony oddzielnie z każdym z Wykonawców zaproszonych do udziału.

4.Dialog będzie prowadzony w formie bezpośrednich spotkań w siedzibie zamawiającego. Termin spotkań będzie uzgadniany pomiędzy Stronami.

5. Podmioty uczestniczące w Dialogu nie otrzymują wynagrodzenia, ani zwrotu kosztów związanych z udziałem w Dialogu.

6. Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski muszą być dołączone tłumaczenia na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w Dialogu.

7. Udział w Dialogu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na wykorzystanie przekazanych informacji w celu przygotowania dokumentacji przetargowej. Treść prowadzonego dialogu nie podlega ujawnieniu.

8. Termin zakończenia Dialogu zaplanowany jest na 6 marca 2015 r. O zakończeniu Dialogu, potrzebie przedłużenia czasu trwania Dialogu lub jego wcześniejszym zakończeniu, uczestnicy Dialogu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania Dialogu albo jego przerwania  w każdym czasie, bez podania uzasadnienia.

VI. Regulamin dialogu technicznego

Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu dialogu technicznego określa regulamin dialogu technicznego, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia i zostaje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: www.pieninypn.pl

 

ZAŁĄCZNIKI