Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Przewóz dzieci, młodzieży szkolnej i osób dorosłych na zajęcia edukacyjne oraz warsztaty prowadzone przez pracowników Pienińskiego Parku Narodowego...Środa, 21 stycznia 2015

Pieniński Park Narodowy, 34-450 Krościenko n.D.  ul. Jagiellońska 107B, tel. (0-18) 262-56-01 lub 262-56-02, fax 262-56-03, www.pieninypn.pl

ogłasza przetarg nieograniczony (niepodlegający ustawie Prawo Zamówień Publicznych) na:
Przewóz dzieci, młodzieży szkolnej i osób dorosłych na zajęcia edukacyjne oraz warsztaty prowadzone przez pracowników Pienińskiego Parku Narodowego w ramach realizacji projektu LIFE+ pt.: Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „ Pieniny”, w okresie:  od marca do czerwca 2015 r. i od września do grudnia 2015 r.                                                      

Wykonanie usługi obejmuje: transport dzieci, młodzieży i osób dorosłych na teren PPN lub w jego okolice na zajęcia edukacyjne oraz warsztaty prowadzone przez pracowników Parku.

Przewidywana orientacyjnie:
liczba km – około 6000
liczba godz. postoju – około 400

Szczegółowe obowiązki określa wzór umowy dostępny nieodpłatnie wraz ze szczegółowymi warunkami zamówienia (SWZ) w pok. nr 211 u Teresy Ciesielki lub w pok. 208 u Doroty Zborowskiej – Dudy, w każdym dniu roboczym w godz. 8.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej: www.pieninypn.pl

Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy, który jest załącznikiem nr 1 do SWZ, obejmujący:

  1. nazwę, adres, regon, NIP i telefon kontaktowy oferenta
  2. proponowaną stawkę za kilometr brutto
  3. proponowaną stawkę za godzinę postoju brutto
  4. oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego
    i dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  5. oświadczenie wykonawcy o przyjęciu warunków umowy (wzór umowy – załącznik nr 2 do SWZ)
  6. oświadczenie o związaniu ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia
  7. oświadczenie osoby fizycznej, że w przypadku wygrania przetargu zarejestruje działalność gospodarczą o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia

Oceny spełniania powyższych warunków i wyboru wykonawcy dokona powołana przez zamawiającego komisja przetargowa.

Kryteria oceny ofert: cena 100%

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

Nie jest wymagane wpłacenie wadium.

Oferty należy składać do dnia 29 stycznia 2015 r. do godz.1100 w sekretariacie PPN.

Otwarcie ofert nastąpi 29 stycznia 2015 r. o godz.1115 w sali konferencyjnej.

ZAŁĄCZNIKI