Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Wykonywanie wycen nieruchomości nabywanych przez Pieniński Park Narodowy w latach 2015-2017Piątek, 14 listopada 2014

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 4.8 w/w ustawy.

Pieniński Park Narodowy
34-450 Krościenko ul. Jagiellońska 107 b
tel. (0-18) 262 56-01, 262-56-02, fax (0-18) 262-56-03

ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonywanie wycen nieruchomości nabywanych przez Pieniński Park Narodowy w latach 2015-2017”

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony niepodlegający ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Nazwa i adres zamawiającego:
Pieniński Park Narodowy, ul. Jagiellońska 107B,34-450 Krościenko n /D

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie wycen nieruchomości nabywanych lub wymienianych przez Pieniński Park Narodowy w latach 2015-2017.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferta wariantowa: Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty złożenia zlecenia na wykonanie operatów wycen.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy:
– posiadają uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego;
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania Zamówienia;
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie Zamówienia.

Potwierdzenie spełnienia warunków należy przedstawić w formie oświadczenia.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert (w %): Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnych, wyłącznie na podstawie jedynego kryterium - ceny. Cena – 100%.

Miejsce i termin składania ofert: Siedziba zamawiającego, pok. 203 – sekretariat w terminie do: 04 grudnia 2014, godz. 1100

Termin związania ofertą: Oferenta obowiązuje 30 dniowy okres związania ofertą.

Miejsce uzyskania SIWZ: Specyfikacja zostanie przesłana oferentom na ich żądanie

Cena formularza: 0 (zero) złotych

Formularz ofertowy można też pobrać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 201 lub pobrać ze strony internetowej: www.pieninypn.pl

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba zamawiającego, pok. 202 w terminie: 04 grudnia 2014 r. godz. 11:15.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

mgr Ewelina Zając; telefon: 0-18 262 56 01 wew. 24; pok. 201,

e-mail: biuro@pieninypn.pl (z dopiskiem „przetarg – WYCENY”).

ZAŁĄCZNIKI