Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Prowadzenie obsługi zwiedzających na terenie uroczyska zamek Czorsztyn, w okresie od 16.12.2014 r. do 15.12.2016 r.Piątek, 14 listopada 2014

Pieniński Park Narodowy
34-450 Krościenko n/D ul. Jagiellońska 107B
tel. (0-18) 262-56-01 lub 262-56-02, fax. 262-56-03, www.pieninypn.pl

ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Pienińskim Parku Narodowym, niepodlegających przepisom ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” na:

prowadzenie obsługi zwiedzających na terenie uroczyska zamek Czorsztyn w okresie od 16.12.2014 r. do 15.12.2016 r., obejmujące w szczególności:

1. Utrzymanie porządku na terenie uroczyska zamek Czorsztyn wraz ze znajdującym się tam parkingiem,
2. Prowadzenie punktu informacyjnego dla zwiedzających zamek Czorsztyn, wraz ze:
a/ sprzedażą biletów oraz pobieraniem opłat za udostępnienie zamku Czorsztyn do filmowania lub fotografowania uroczystości rodzinnych, na zasadach określonych w obowiązującym w tej sprawie zarządzeniu dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego,
b/ sprzedażą wydawnictw Pienińskiego Parku Narodowego i pamiątek w pomieszczeniu kasowym znajdującym się w pawilonie przy parkingu.
Ponadto ustala się, że w okresie od 15 kwietnia do 15 października zleceniobiorca oprócz sprzedaży biletów w kasie przy parkingu będzie prowadził drugi punkt sprzedaży
i kontroli biletów, zlokalizowany w baszcie Baranowskiego na terenie zamku Czorsztyn,
3. Prowadzenie i utrzymanie we właściwym stanie sanitariatów publicznych w pawilonie przy parkingu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Szczegółowe obowiązki określa wzór umowy dostępny nieodpłatnie wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w pokoju nr 211 u Teresy Ciesielki, w każdym dniu roboczym w godz. 8.00 – 15.00.

Warunki udziału w postępowaniu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (z zastrzeżeniem punktu 1e, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które złożą w wyznaczonym niniejszą specyfikacją terminie i miejscu kompletne oferty zawierające:

1. Formularz ofertowy (załącznik 1 do SIWZ) zawierający:
a/ nazwę oferenta, adres i proponowaną stawkę procentową prowizji, obliczoną wg zasad określonych w pkt. 15 specyfikacji,
b/ imiona i nazwiska wszystkich osób, które będą prowadzić punkt informacyjny w imieniu oferenta,
c/ oświadczenie wykonawcy o przyjęciu warunków umowy, stanowiącą załącznik 3 do SIWZ,
d/ oświadczenie wykonawcy o związaniu ofertą przez okres 30 dni,
e/ oświadczenie osoby fizycznej, że w przypadku wygrania przetargu zarejestruje działalność gospodarczą o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia.
2. Oświadczenia (załącznik 2 do SIWZ)wszystkich zgłoszonych przez oferenta osób, że będą prowadziły punkt informacyjny w imieniu oferenta i nie zostały zgłoszone przez innych oferentów.
3. Dowód wpłaty wadium.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.
Wadium w wysokości 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) winno być wpłacone na konto Pienińskiego Parku Narodowego w BGK 17 1130 1150 0012 1252 6590 0001 w terminie do 27.11.2014 r.
W przypadku nie podpisania umowy zlecenia przez oferenta, który wygrał przetarg w terminie 10 dni od ogłoszenia wyników, wadium ulega przepadkowi.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest również konieczność wskazania w ofercie co najmniej dwóch osób, które będą prowadzić punkt informacyjny. Maksymalna liczba zgłoszonych osób do prowadzenia punktu informacyjnego przez jednego oferenta jest nieograniczona. Osoby wskazane przez jednego oferenta do prowadzenia punktu informacyjnego nie mogą zostać zgłoszone przez innego oferenta. W przypadku zgłoszenia tych samych osób przez dwóch lub więcej oferentów, oferty tych oferentów zostaną odrzucone.

Zgłoszone do prowadzenia punktu informacyjnego osoby w dniu otwarcia ofert poddane zostają egzaminowi testowemu mającemu na celu sprawdzenie ich wiedzy w zakresie znajomości Pienińskiego Parku Narodowego, Pienin, ich otoczenia i atrakcji turystycznych oraz historii zamku Czorsztyn. Pytania testowe obejmować będą wiedzę dostępną
w następujących publikacjach:

  • Stefan Michalik „Pieniny – park dwu narodów, przewodnik przyrodniczy”, Krościenko n/D 2005,
  • Józef Nyka „Pieniny - przewodnik”, Latchorzew 2003 lub nowszy,
  • Andrzej Węglarz „Zamek Czorsztyn”, Agencja Wydawnicza WIT
  • Zamek Czorsztyn –  Folder PPN , 2010 r. lub 2014 r.
  • strona internetowa www.pieninypn.pl

Za poprawne rozwiązanie testu można otrzymać 100 punktów. Egzamin zaliczą te osoby, które uzyskają co najmniej 60 punktów.

Osoby przychodzące na test muszą posiadać ze sobą dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).

Oferta zostanie objęta dalszym postępowaniem przetargowym, w przypadku, gdy co najmniej dwie zgłoszone przez oferenta osoby zdadzą egzamin testowy.

 Oceny spełniania powyższych warunków dokona powołana przez zamawiającego komisja przetargowa.

Kryteria oceny ofert
1. wysokość stawki prowizyjnej brutto – 100%,

Szczegółowy opis warunków i kryteriów zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni
.
Oferty należy składać do dnia 2 grudnia 2014 r. do godz. 815, w sekretariacie PPN.
Otwarcie ofert nastąpi 2 grudnia 2014 r. o godz. 830, w sali konferencyjnej.
Test kontrolny odbędzie się tego samego dnia o godz. 840,w sali konferencyjnej.

ZAŁĄCZNIKI