Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Projekt LIFE12 NAT/PL/000034 Natura w mozaice - C.4. Ochrona pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum (*2114). Zabezpieczenie przed osypywaniem się fragmentu murów zewnętrznych zamku Czorsztyn na odcinku około 58 mbCzwartek, 03 lipca 2014

IR-2253-02-2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU OGRANICZONYM – II ETAP

W odpowiedzi na Państwa wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) Zamawiający – Pieniński Park Narodowy zaprasza Państwa do złożenia oferty w przetargu ograniczonym na:

Projekt LIFE12 NAT/PL/000034 Natura w mozaice - C.4. Ochrona pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum (*2114). Zabezpieczenie przed osypywaniem się fragmentu murów zewnętrznych zamku Czorsztyn na odcinku około 58 mb

Ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający opublikował na stronach Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2014r. pod numerem 129787 - 2014, stronie internetowej Pienińskiego Parku Narodowego i tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu zaprasza się wszystkich Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełnili wymagania formalne.

Zamawiający informuje, że Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie której należy sporządzić ofertę przekazuje bezpośrednio zainteresowanym stronom drogą elektroniczną.

 
Termin składania ofert upływa:  17.07.2014 r. do godz. 9:00 

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego: Pieniński Park Narodowy
(sekretariat, pokój nr 203)

Termin jawnego otwarcia ofert: 17.07.2014 r. godz. 10:00  

Miejsce jawnego otwarcia ofert - siedziba Zamawiającego: Pieniński Park Narodowy
(pokój nr 128)
 

Środki ochrony prawnej: art.180 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).