Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Zabezpieczenie przed osypywaniem się fragmentu murów zewnętrznych zamku Czorsztyn na odcinku około 58 mbPoniedziałek, 16 czerwca 2014

Krościenko nad Dunajcem: Projekt LIFE12 NAT/PL/000034 Natura w mozaice - C.4. Ochrona pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum (*2114). Zabezpieczenie przed osypywaniem się fragmentu murów zewnętrznych zamku Czorsztyn na odcinku około 58 mb
Numer ogłoszenia: 129787 - 2014; data zamieszczenia: 16.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pieniński Park Narodowy , ul. Jagiellońska 107, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 18 2625601.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pieninypn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt LIFE12 NAT/PL/000034 Natura w mozaice - C.4. Ochrona pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum (*2114). Zabezpieczenie przed osypywaniem się fragmentu murów zewnętrznych zamku Czorsztyn na odcinku około 58 mb.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie przed osypywaniem się fragmentu murów zewnętrznych zamku Czorsztyn na odcinku około 58 mb (430 m2). Wykonane zostanie oczyszczenie i wzmocnienie lica murów, uzupełnienie spoinowania i zabezpieczenie ich preparatem hydrofobowym przed penetracją wody. Zakres prac zawiera dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży do akceptacji projekt zabezpieczenia ruchu turystycznego na Zamku. Roboty nie mogą wstrzymywać istniejącego ruchu turystycznego. Realizacja zadania ma na celu zabezpieczenie przed zniszczeniem największej w Pieninach populacji (ok.1000 egz.) endemicznego gatunku - pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum (*2114), występującego w rejonie wzgórza zamkowego w Czorsztynie. Prace przy murach zewnętrznych wymagają ustawiania rusztowań, dojścia ze sprzętem i materiałami. Wiąże się to z penetrowaniem podnóża murów i deponowaniem materiałów niezbędnych do ustawiania rusztowań, a to powoduje naruszanie terenu i niszczenie stanowisk endemitu. Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia rozstawu rusztowań z Inwestorem i dbania o jak najmniejsze zniszczenia stanowisk pszonaka. Jest to już ostatni nie zabezpieczony fragment zewnętrznych murów ruin zamku Czorsztyn Wykonanie tego etapu prac umożliwi likwidację metalowego ogrodzenia murów i zaplecza remontowego oraz przywrócenia terenu Zamku dolnego do stanu pierwotnego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 000 PLN brutto (dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego BGK O/Kraków 17 1130 1150 0012 1252 6590 0001 (decyduje data wpływu na konto Zamawiającego)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa sposobu dokonywania spełniania warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z utrwaleniem ruin w murowanym obiekcie średniowiecznym znajdującym się w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wartości 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 0/100).

 • Zamawiający nie określa sposobu dokonywania spełniania warunku.

 • Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą gotową do podjęcia obowiązków kierownika budowy: posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wg ustawy Prawo Budowlane lub uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów oraz posiadającą uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych potwierdzone stosownym zaświadczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków bądź posiadający dwuletnią praktykę przy nadzorowaniu prac w obiektach zabytkowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 165 poz.987) i posiadającą aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczoną od odpowiedzialności cywilnej.

 • Zamawiający nie określa sposobu dokonywania spełniania warunku.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia spełnienia warunku III.3.2 Wykonawca sporządzi wykaz robót. Wykaz musi zawierać informację o rodzaju robót, ich wartości, metrażu [tu mogą być inne parametry, zależnie od warunków przetargu], dacie i miejscu wykonania, inwestorze (zamawiającym), podstawie prawnej ochrony konserwatorskiej obiektu (numer wpisu do rejestru zabytków). Zamawiający w II etapie postępowania przetargowego może zażądać dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty j.w. zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Odpis KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

1) Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił warunek. Zamawiający może zażądać dowodów dotyczących najważniejszych robót wymienionych w wykazie pkt.III.5 określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 2) Zamawiający zaprosi do złożenia ofert 5-ciu Wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów. 3) Za każde samodzielne zrealizowane zamówienie, o którym mowa w pkt. III.3.2. ogłoszenia, w oparciu o własny potencjał w zakresie wiedzy i doświadczenia, Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 pkt. 4) W obrębie danego samodzielne zrealizowanego zamówienia, o którym mowa w pkt. III.3.2. ogłoszenia, w oparciu o własny potencjał w zakresie wiedzy i doświadczenia, za każde 200 tysięcy zł brutto, powyżej wymaganych 200 tysięcy brutto, Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 pkt. 5) Jeżeli na utworzonej przez Zamawiającego liście rankingowej Wykonawców, na miejscu piątym znajdzie się kilku Wykonawców z taką samą ilością punktów, Zamawiający zaprosi ich wszystkich do złożenia ofert (maksymalnie 20), w przypadku spełniania warunków przez więcej niż 20-tu Wykonawców, przewiduje się dodatkowe kryterium uwzględniające okres funkcjonowania danej firmy na rynku. Pierwszeństwo będą mieli Wykonawcy z dłuższym okresem prowadzenia dzielności. 5)Jeżeli liczba Wykonawców będzie mniejsza lub równa 5, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający te warunki.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 0.7
 • 2 - Gwarancja - 0.3

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2014 godzina 08:00, miejsce: Sekretariat Pienińskiego Parku Narodowego, pokój 203. 34-450 Krościenko nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 107b..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane w ramach projektu LIFE Pieniny PL pn. Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE+ Wspólnoty Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Pieniński Park Narodowy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie