Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Monitoring skuteczności działań ochronnych realizowanych w ramach projektu LIFE Pieniny PL

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych
wartość szacunkowa powyżej 14 000 euro

Pieniński Park Narodowy, 34-450 Krościenko n.D., ul. Jagiellońska 107 b
tel. (0-18) 262 56-01, 262-56-02 fax (0-18) 262-56-03

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przeprowadzenie monitoringu skuteczności działań ochronnych realizowanych w ramach projektu „LIFE Pieniny PL”

Zamówienie realizowane w ramach projektu LIFE Pieniny PL pn. Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE+ Wspólnoty Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Pieniński Park Narodowy

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;
Pieniński Park Narodowy, ul. Jagiellońska 107B, 34-450 Krościenko n /D

2. Określenie trybu zamówienia;
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami dostępna jest nieodpłatnie pod adresem internetowym: www.pieninypn.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie monitoringu skuteczności działań ochronnych realizowanych w ramach projektu „LIFE Pieniny PL” na terenie Pienińskiego Parku Narodowego obejmującego:

1) Monitoring skuteczności zabiegów na wykupionych łąkach i procesów przyrodniczych w wykupionych ekosystemach leśnych
2)Monitoring skuteczności zabiegów na murawach
3)Monitoring efektów związanych z remontem szlaków – erozja gleby
4)Monitoring efektów związanych z remontem szlaków – regeneracja roślinności
5)Monitoring efektów zabiegów ochronnych w siedlisku pszonaka pienińskiego
6)Monitoring skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych
7)Monitoring płazów

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Kod wg CPV:   77231500-3

Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących częściowe zakresy prac.

Zamawiający dopuszcza wykonywania prac przez podwykonawców.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia;
Ostateczny termin realizacji prac monitoringowych (przekazanie końcowego raportu naukowego) – 31 sierpnia 2017 r.,
przygotowanie i wygłoszenie referatu – wrzesień 2017 r.,
opracowanie artykułu naukowego i przekazanie do publikacji – listopad 2017 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
1) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (z zastrzeżeniem punktu 8.1.g niniejszej specyfikacji), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność o profilu zgodnym z niniejszym zamówieniem i które złożą w wyznaczonym niniejszą specyfikacją terminie i miejscu kompletne oferty i spełniają warunki określone w Art. 22.1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24 ustawy.

2) Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy musi złożyć stosowne oświadczenia (załącznik nr 2) i dokumenty potwierdzające:

a) posiadanie wiedzy i doświadczenia,

warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zadania z zakresu monitoringu przyrodniczego, obejmujące co najmniej jedno zadanie z każdego zakresu odpowiadającego tematyce wybranej części zamówienia (np. monitoring gatunków Natura 2000, monitoring siedlisk Natura 2000, monitoring skuteczności zabiegów ochronnych w ekosystemach nieleśnych, monitoring gatunków inwazyjnych, monitoring płazów, monitoring zjawisk erozyjnych). Zadania te mogą być również realizowane osobiście przez osoby, którymi dysponuje Wykonawca.  

b) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą (osobami) ze stopniem naukowym co najmniej magistra z zakresu odpowiadającego tematyce wybranej części zamówienia, z minimalnym 2-letnim doświadczeniem zawodowym wraz z pisemnym oświadczeniem tej osoby o gotowości wykonania zamówienia.

c) Pozostałe warunki określone w Art. 22.1  oraz związane z art. 24 ust. 1 i 2

Zamawiający nie określa wymogów, jakie Wykonawca musi spełnić w celu wykazania spełnienia w/w wymogu. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści wzoru oferty stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.

3) Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń metodą - spełnia/nie spełnia.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się tych Wykonawców, którzy nie spełniają w/w warunków.

8. Informacja na temat wadium;
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na każdą ofertę częściową.

Wysokość wadium dla ofert częściowych:
1) Zabiegi – 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) – Monitoring skuteczności zabiegów na wykupionych łąkach i procesów przyrodniczych w wykupionych ekosystemach leśnych ,
2) Murawy – 200 zł (słownie: dwieście złotych) – Monitoring skuteczności zabiegów na murawach,
3) Szlaki (erozja) – 200 zł (słownie: dwieście złotych) – Monitoring efektów związanych z remontem szlaków – erozja gleby,
4) Szlaki (regeneracja) –200 zł (słownie: dwieście złotych) – Monitoring efektów związanych z remontem szlaków – regeneracja roślinności,
5) Pszonak – 200 zł (słownie: dwieście złotych) – Monitoring efektów zabiegów ochronnych w siedlisku pszonaka pienińskiego,
6) Inwazyjne –200 zł (słownie: dwieście złotych) – Monitoring skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych,
7) Płazy – 200 zł (słownie: dwieście złotych) – Monitoring płazów.

Wadium (łącznie 2.200 zł przy pełnej ofercie) winno być wpłacone na konto Pienińskiego Parku Narodowego w BGK 17 1130 1150 0012 1252 6590 0001, z dopiskiem „Monitoring LIFE+”, w terminie do 29.04.2014 r. włącznie.

Jeżeli oferent odstąpi od podpisania umowy na część zamówienia, na którą wygrał przetarg, wadium na tę część oferty ulega przepadkowi. Wadium również ulega przepadkowi, jeżeli oferent, który wygrał przetarg nie podpisał umowy w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyników.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:

1) 2.500 zł w odniesieniu do działania: monitoring skuteczności zabiegów na wykupionych łąkach i procesów przyrodniczych w wykupionych ekosystemach leśnych,
2) 1.500 zł w odniesieniu do działania: monitoring skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych,
3) 1.000 zł w odniesieniu do każdego z pozostałych działań.

Zapłata ostatniej faktury nastąpi po przyjęciu przez Zamawiającego całości zrealizowanego zamówienia. Jeśli wartość ostatniej faktury nie osiągnie wartości wymienionych w punktach 1)-3), różnica do w/w wartości zostanie zatrzymana do rozliczenia z faktury przedostatniej.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
1) Oferty zostaną ocenione niezależnie dla poszczególnych części zamówienia, za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

cena (brutto) 100%

2) Opis sposobu wykonania oceny:
a) oferty dla części zamówienia 4.1 (Monitoring skuteczności zabiegów na wykupionych łąkach i procesów przyrodniczych w wykupionych ekosystemach leśnych) oceniane będą według wzoru:

Liczba punktów = pełna dokumentacja + ocena uproszczona + inwentaryzacja gatunków

Pełna dokumentacja = cena (Pd) min /cena (Pd) badana x 100% x 0,2
Ocena uproszczona = cena (Ou) min /cena (Ou) badana x 100% x 0,4
Inwentaryzacja = cena (In) min /cena (In) badana x 100% x 0,4

Pd – koszt wykonania pełnej dokumentacji (zgodnie z metodyką GIOŚ, z inwentaryzacją gatunków chronionych i inwazyjnych)
Ou – koszt wykonania oceny eksperckiej wskaźników i parametrów oraz uzasadnienia przy ocenach U1 i U2 + inwentaryzacja gatunków chronionych i inwazyjnych;
In – koszt wykonania inwentaryzacji gatunków chronionych i inwazyjnych;

b) oferty dla części zamówienia 4.2-7, oceniane będą według wzoru:

Liczba punktów = cena (M) min /cena (M) badana x 100%

M – koszt wykonania danej części zamówienia opisanej w części 4.2-7

3) Ocena dokonana będzie przez komisję przetargową powołaną przez Zamawiającego, a liczba uzyskanych punktów będzie sumą ocen cząstkowych obliczonych przez poszczególnych członków komisji.

4) Ocenione zostaną niezależnie poszczególne części zamówienia. Wygrywa Wykonawca, który uzyska największą liczbę punktów.

11. Miejsce i termin składania ofert;
Siedziba Zamawiającego (nr lokalu) 201 w terminie do dnia 30.04.2014 r. do godz. 12:00. Oferty, sporządzone w języku polskim, należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Przetarg - Monitoring LIFE+”

NIE OTWIERAĆ PRZED godziną 12:15 dnia 30.04.2014 r.

12. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba zamawiającego (nr lokalu) 202 w terminie: 30.04.2014 r. godz. 12:15.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą jest p. Grzegorz Vončina – główny specjalista ds. ochrony przyrody w PPN (w godz. od. 7:00 do 15:00). Tel.: (0-18) 262-56-01 wew. 23, faks: (0-18) 262-56-03, nr lokalu: 202, e-mail: biuro@pieninypn.pl

13. Termin związania ofertą;
Oferenta obowiązuje 30 dniowy okres związania ofertą.

14. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

16. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie zamierza prowadzić niniejszego postępowania w trybie aukcji elektronicznej.

17. Informacja o dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2014 roku pod numerem 81689 – 2014.

ZAŁĄCZNIKI