Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Druk biletów i materiałów informacyjnych PPN w 2014 roku.Piątek, 14 marca 2014

Pieniński Park Narodowy
34-450 Krościenko n/D ul. Jagiellońska 107B, tel. (18) 262-56-01 lub 262-56-02, fax 262-56-03,

www.pieninypn.pl,  e-mail: biuro@pieninypn.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

DRUK BILETÓW I MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH PPN W 2014 ROKU (bilety, 3 foldery, informator, mapa)

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.03.2014 r. pod numerem 86084.

Szczegółowe obowiązki określają wzory umowy oraz zlecenia dostępne nieodpłatnie wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w pokoju nr 208 lub 211 (Marek Majerczak lub Teresa Ciesielka), w każdym dniu roboczym w godz. 8 – 15 oraz na stronie internetowej: www.pieninypn.pl.

Oferta musi zawierać:

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ
    obejmujący:
a) nazwę oferenta, dane teleadresowe (e-mail, tel.,fax), regon i NIP,
b) proponowaną cenę za całość zamówienia podaną cyfrowo i słownie, obliczoną wg zasad
    określonych w p. 15 SIWZ
c) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w Art. 22.1 ustawy,
d) oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie
     Art.24 ustawy,
e)  oświadczenie wykonawcy o przyjęciu warunków umowy
f)  oświadczenie wykonawcy o związaniu ofertą przez okres 30 dni.

2. Parafowany wzór umowy

3. Dowód wpłaty wadium

4. Przykładowe realizacje o podobnym charakterze wraz z oświadczeniem, że załączone
    realizacje zostały wykonane przez oferenta składającego niniejszą ofertę

5. Oświadczenie, że zamówienie zostanie wykonane przez oferenta bez udziału
    podwykonawców. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium. Wadium w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) winno być wpłacone na konto Pienińskiego Parku Narodowego w BGK 17 1130 1150 0012 1252 6590 0001 w terminie do 21.03.2014 r. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli oferent, który wygrał przetarg nie podpisał umowy w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

Oceny spełniania powyższych warunków dokona powołana przez zamawiającego komisja przetargowa.

Kryteria oceny ofert

Cena: 80%

Jakość dołączonych realizacji: 20%

Szczegółowy opis warunków i kryteriów zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni

Oferty należy składać do dnia 24 marca 2014 r. do godz. 1200 w sekretariacie PPN. Otwarcie ofert nastąpi 24 marca 2014 r. o godz. 1215 w pokoju nr 126.

ZAŁĄCZNIKI