Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Zakup i dostawa aparatu fotograficznego

Pieniński Park Narodowy
34-450 Krościenko n. D ul. Jagiellońska 107B
tel. (0-18) 262-56-01 lub 262-56-02, fax 262-56-03, www.pieninypn.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych)
(wartość szacunkowa zamówienia poniżej 14.000 Euro)
na zakup i dostawę aparatu fotograficznego wraz z obiektywami i wyposażaniem do realizacji celów projektu „LIFE Pieniny PL” nr LIFE12 NAT/PL/000034 współfinansowanego przez instrumenty finansowe LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Pieniński Park Narodowy.

Zakres zamówienia obejmuje
1) Dostawę do siedziby Zamawiającego sprzętu fotograficznego wraz z wyposażeniem, fabrycznie nowego, kompletnego, pełnowartościowego i dobrej jakości. Dostawca zobowiązany będzie do dostawy sprzętu objętego SIWZ, na własny koszt, w terminie do 25 marca 2014 r.
2) Bezpłatny instruktaż obsługi dla pracowników Zamawiającego.

Sposób przygotowania oferty:
1) Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany Formularz ofertowy przedmiotu zamówienia zawierający:
a) w części ogólnej:
nazwę oferenta, adres, regon i NIP, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,proponowaną cenę jednostkową i za cały przedmiot zamówienia brutto,
z wyszczególnieniem ewentualnego podatku VAT,
oświadczenie wykonawcy o przyjęciu warunków umowy,
oświadczenie wykonawcy o związaniu ofertą przez okres 30 dni,(wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ).
b)w części szczegółowej – specyfikację techniczną oferowanego sprzętu;wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).
2) Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie. Kopertę należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

Pieniński Park Narodowy
34-450 Krościenko n/D.
ul. Jagiellońska 107 B
z adnotacją:
przetarg – aparat z wyposażeniem
nie otwierać przed 26.02.2014 godz. 12:15

3)Jeżeli oferta dotyczy innych modeli niż podane, jako wzorcowe w opisie parametrów (pkt. 2.A SIWZ), to do formularza ofertowego należy dołączyć szczegółową specyfikację urządzenia.
4)Koperta powinna być także opatrzona nazwą i adresem Dostawcy, aby oferty złożone po terminie, mogły być niezwłocznie zwrócone Dostawcy bez otwierania.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto – 100 %
Oceny spełniania powyższych warunków i wyboru wykonawcy dokona powołana przez Zamawiającego komisja przetargowa.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni

Nie przewiduje się wadium

Informacje o przetargu oraz szczegółowe warunki umowy dostępne są w pokoju nr 201 u Eweliny Zając lub w pokoju 103 u Agnieszki Trzaski w każdym dniu roboczym w godz. 8 – 15, tel. (0-18) 2625601 lub 2625602. Ogłoszenie wraz z załącznikami jest także dostępne na stronie internetowej PPN www.pieninypn.pl w zakładkach: Przetargi oraz BIP (Biuletyn Informacji Publicznej).

Załączniki do ogłoszenia:
1.SIWZ
2.Formularz ofertowy (załącznik nr 1 i 2 do SIWZ)
3.Wzór umowy (załącznik nr 3 do SIWZ)

Oferty należy składać do dnia 26 lutego 2014 r. do godz.1200 w sekretariacie PPN.
Otwarcie ofert nastąpi 26 lutego 2014 r. o godz.1215 w pokoju nr 103.


DOKUMENTY

Wynik przetargu

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: zakup i dostawę aparatu fotograficznego wraz z obiektywami i wyposażaniem, wybrano ofertę firmy:
PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław z zaproponowaną ceną brutto 19.913,70 zł.
Powyższe oferta uzyskała największą liczbę punktów – 100, według kryterium oceny podanym w ogłoszeniu o przetargu (cena brutto 100%) i jest najkorzystniejsza cenowo.
Ocena oferty powstała przez przemnożenie ilorazu najniższej ceny brutto do zaoferowanej ceny brutto przez wagę kryterium wynoszącą 100 %. C= najniższa cena oferty/ cena oferty ocenianej x 100 pkt.

Pozostałe oferty złożyli:

Oferta nr 2
CYFROWE.PL sp. z o. o., ul. Kartuska 149/11, 80-138 Gdańsk z zaproponowaną ceną brutto 20.773,43 zł.
Ustalenia komisji przetargowej dot. oferty nr 2
Oferent spełnił warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jednakże wg kryterium oceny jego oferta otrzymała 95,9 pkt.

Oferta nr 3
FOTO-MASTER, Elżbieta Bielak, ul. Odrzańska 24-29/2, 50-114 Wrocław z zaproponowaną ceną brutto 21.211,00 zł.
Ustalenia komisji przetargowej dot. oferty nr 3
Oferent spełnił warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jednakże wg kryterium oceny jego oferta otrzymała 93,9 pkt

ZAŁĄCZNIKI