Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Zakup odbiorników GPSPoniedziałek, 10 lutego 2014

Pieniński Park Narodowy
34-450 Krościenko n. D ul. Jagiellońska 107B
tel. (0-18) 262-56-01 lub 262-56-02, fax 262-56-03, www.pieninypn.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych)
na zakup odbiorników GPS do realizacji celów projektu „LIFE Pieniny PL” nr LIFE12 NAT/PL/000034 współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Pieniński Park Narodowy.Zakres zamówienia obejmuje

1) Dostawę 9 szt. odbiorników GPS do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
2) Bezpłatny instruktaż obsługi dla pracowników Zamawiającego.

Oferta musi zawierać:
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy przedmiotu zamówienia zawierający:
 nazwę oferenta, adres, regon i NIP, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,
 proponowaną cenę jednostkową i za cały przedmiot zamówienia brutto, z wyszczególnieniem ewentualnego podatku VAT,
 oświadczenie wykonawcy o przyjęciu warunków umowy,
 oświadczenie wykonawcy o związaniu ofertą przez okres 30 dni,
(wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ).

2) Jeżeli oferta dotyczy odbiorników GPS innych niż Garmin GPSMap 62 s, to do formularza ofertowego należy dołączyć szczegółową specyfikację urządzenia. Zamawiający zastrzega możliwość poproszenia oferenta o udostępnienie zaproponowanych odbiorników GPS do przetestowania. Koszty przesyłki ponosi oferent.
3) Koperta powinna być także opatrzona nazwą i adresem Dostawcy, aby oferty złożone po terminie, mogły być niezwłocznie zwrócone Dostawcy bez otwierania.

Kryteria oceny ofert:
cena brutto – 100 %
Oceny spełniania powyższych warunków i wyboru wykonawcy dokona powołana przez Zamawiającego komisja przetargowa.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni

Nie przewiduje się wadium

Informacje o przetargu oraz szczegółowe warunki umowy dostępne są w pokoju nr 210 u Bogusława Kozika w każdym dniu roboczym w godz. 8 – 15, tel. (0-18) 2625601 lub 2625602.


Załączniki do ogłoszenia:
1. SIWZ
2. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ)
3. Wzór umowy

Oferty należy składać do dnia 18 lutego 2014 r. do godz.1200 w sekretariacie PPN.
Otwarcie ofert nastąpi 18 lutego 2014 r. o godz.1215 w pokoju nr 202.

ZAŁĄCZNIKI