Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

wykonanie badania ewaluacyjnego pod nazwą - Ocena wpływu społeczno-gospodarczego planowanych działań w ramach Projektu LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 na lokalną gospodarkę i społeczeństwoWtorek, 04 lutego 2014

Pieniński Park Narodowy
34-450 Krościenko n. D ul. Jagiellońska 107B
tel. (0-18) 262-56-01 lub 262-56-02, fax 262-56-03, www.pieninypn.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych)
na wykonanie badania ewaluacyjnego pod nazwą „Ocena wpływu społeczno-gospodarczego planowanych działań w ramach Projektu LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 na lokalną gospodarkę i społeczeństwo, a także na funkcję ekosystemu”, przeprowadzonego wg kryteriów użyteczności i oddziaływania projektu współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
i Pieniński Park Narodowy.Wykonanie usługi obejmuje:

1) Opracowanie raportu metodologicznego – narzędzia (formularz z pytaniami) i metody pozyskania opinii – w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy;
2) Opracowanie raportu otwarcia – diagnoza stanu – w terminie do 23 czerwca 2014 r.
3) Opracowanie raportu końcowego – ocena wpływu – w terminie do 21 września 2017 r.

W celu wykonania badania ewaluacyjnego należy:

1) Przeprowadzić nie mniej niż 400 badań ankietowych w terenie, w dwóch etapach:
 nie mniej niż 200 ankiet na początku realizacji projektu w okresie I-II kwartał 2014 r.
 nie mniej niż 200 ankiet na końcu trwania projektu w III kwartale 2017 r..

2) Dokonać analizy statystycznej przeprowadzonego badania ewaluacyjnego.

Szczegółowe obowiązki określa wzór umowy dostępny nieodpłatnie wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w pok. nr 103 u Agnieszki Trzaski lub Andrzeja Kowalskiego, w każdym dniu roboczym w godz. 8.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej: www.pieninypn.pl

Oferta musi zawierać :
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy przedmiotu zamówienia zawierający:
 nazwę oferenta, adres, regon i NIP, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,
 proponowaną cenę za przedmiot zamówienia netto, brutto, z wyszczególnieniem ewentualnego podatku VAT,
 oświadczenie wykonawcy o przyjęciu warunków umowy,
 oświadczenie wykonawcy o związaniu ofertą przez okres 30 dni,
(wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ).
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy “Prawo zamówień publicznych” oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 tej ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).
3) Parafowany na każdej stronie wzór umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
4) Kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia prowadzenia działalności o profilu zgodnym z udzielanym zamówieniem,

Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w rozdziale V SIWZ.
Cena oferty musi być określona jednoznacznie i uwzględniać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia. Należy podać cenę brutto z wyszczególnieniem wartości netto
i ewentualnego podatku VAT. Cena powinna zawierać:
1) opracowanie raportu metodologicznego
2) opracowanie raportu otwarcia,
3) opracowanie raportu końcowego

Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być także opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.

Oceny spełniania powyższych warunków i wyboru wykonawcy dokona powołana przez Zamawiającego komisja przetargowa.


Kryteria oceny ofert:

cena brutto – 100 %
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
Nie jest wymagane wpłacenie wadium.


Oferty należy składać do dnia 11 lutego 2014 r. do godz.1200 w sekretariacie PPN.
Otwarcie ofert nastąpi 11 lutego 2014 r. o godz.1230 w pokoju nr 103.

ZAŁĄCZNIKI