Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Prowadzenie obsługi zwiedzających na galeriach widokowychPiątek, 17 stycznia 2014

Pieniński Park Narodowy
34-450 Krościenko n/D ul. Jagiellońska 107B
tel. (0-18) 262-56-01 lub 262-56-02, fax 262-56-03, www.pieninypn.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

A) prowadzenie obsługi zwiedzających na galerii widokowej Sokolicy w okresie od
20 kwietnia (z wyjątkiem Niedzieli Wielkanocnej) do 31 października 2014 r. oraz od
20 kwietnia do 31 października 2015 r., obejmujące w szczególności:
- sprzedaż biletów na galerię,
- udzielanie wszechstronnych informacji przyrodniczo – krajoznawczych,
- utrzymanie porządku i czystości wzdłuż szlaku niebieskiego od przewozu w Szczawnicy – po szczyt Sokolicy lub szlaku zielonego od Krasu po szczyt Sokolicy (w zależności od ustaleń z PPN) wraz z punktem wypoczynkowym, dojściem i galerią widokową, a zwłaszcza codzienne zebranie śmieci przed rozpoczęciem sprzedaży biletów.
B) prowadzenie obsługi zwiedzających na galerii widokowej Trzech Koron w okresie od
20 kwietnia (z wyjątkiem Niedzieli Wielkanocnej) do 31 października 2014 r. oraz od
20 kwietnia do 31 października 2015 r., obejmujące w szczególności:
- sprzedaż biletów na galerię,
- udzielanie wszechstronnych informacji przyrodniczo – krajoznawczych,
- utrzymanie porządku i czystości wzdłuż szlaku niebieskiego od przełęcz Szopka (wraz ze znajdującym się tam punktem wypoczynku) – po Trzy Korony wraz z poczekalnią, dojściem i galerią widokową a zwłaszcza codzienne zebranie śmieci przed rozpoczęciem sprzedaży biletów.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.01.2014 r. pod numerem 19972-2014


Szczegółowe obowiązki określają wzory umów dostępne nieodpłatnie wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w pokoju nr 211 u Teresy Ciesielki, w każdym dniu roboczym w godz. 8 - 15

Oferta powinna zawierać:
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy obejmujący:

1. nazwę, adres, Regon, NIP i numer telefonu kontaktowego oferenta,
2. proponowaną stawkę procentową prowizji, obliczoną wg zasad określonych w pkt. 15 niniejszej specyfikacji, osobno dla każdego szczytu,
3. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22.1 ustawy,
4. oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ustawy,
5. oświadczenie wykonawcy o przyjęciu warunków umowy (załącznik nr 2 do SIWZ)
6. oświadczenie wykonawcy o związaniu ofertą przez okres 30 dni
7. oświadczenie osoby fizycznej, że w przypadku wygrania przetargu zarejestruje działalność gospodarczą o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia.
8. oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego
i dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
9. dowód wpłaty wadium.
10. numer oraz imię i nazwisko właściciela konta, na które PPN będzie mógł dokonać
zwrotu wadium.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium. Wadium w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) na każdą ofertę częściową winno być wpłacone na konto Pienińskiego Parku Narodowego w BGK 17 1130 1150 0012 1252 6590 0001 w terminie do 28.01.2014 r. Jeżeli oferent wygrał przetarg na obsługę zwiedzających na obu galeriach,
a następnie odstąpił od podpisania umowy w którejś części zamówienia, wadium na tą część oferty ulega przepadkowi. Wadium również ulega przepadkowi, jeżeli oferent, który wygrał przetarg nie podpisał umowy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.

Oceny spełniania powyższych warunków dokona powołana przez zamawiającego komisja przetargowa.
Kryteria oceny ofert
1. wysokość stawki prowizyjnej brutto – 100%,

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Termin związania ofertą wynosi 30 dni


Oferty należy składać do dnia 30 stycznia 2014 r. do godz. 1000 w sekretariacie PPN. Otwarcie ofert nastąpi 30 stycznia 2014 r. o godz. 1015 w sali konferencyjnej, pokój nr 125a.

DOKUMENTY

Prowadzenie obsługi zwiedzających na galeriach widokowych

UZ – 443 – 5/14 Krościenko 2014-02-13 O G Ł O S Z E N I E W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na prowadzenie obsługi zwiedzających na galerii widokowej Sokolicy w okresie od 20.04.2014 r. do 31.10.2014 r. i od 20.04.2015 do 31.10.2015 r. oraz Trzech Koron w okresie od 20.04.2014 r. do 31.10.2014 r. i od 20.04.2015 r. do 31.10.2015 r. wybrano oferty firm: Flisak 243 Piątek Marek 34- 443 Sromowce Wyżne, Sromowce Niżne, ul. Szkolna 39, na obsługę na galerii widokowej Trzech Koron z proponowaną stawką procentową prowizji od wartości sprzedanych biletów 4,73 % brutto Michał Bodziarczyk 34 – 450 Krościenko n. D., ul. Flisaków Pienińskich 6 A na obsługę na galerii widokowej Sokolicy z proponowaną stawką procentową prowizji od wartości sprzedanych biletów 9,91 % brutto Powyższe oferty uzyskały największą liczbę punktów – 300 według kryterium oceny podanym w ogłoszeniu o przetargu stawka procentowa prowizji brutto. Ponadto oferty złożyli: 1. Sport & Fun Agata Tańczak- Sięka, 34 – 500 Zakopane, ul Zamojskiego 40/1 – na obsługę galerii widokowej Sokolicy z proponowaną stawką procentową prowizji od wartości sprzedanych biletów 13,90 %, oferta uzyskała 213,9 punktów, według kryterium oceny podanym w ogłoszeniu o przetargu. 2. Andrzej Bodziarczyk, 34 – 451 Tylmanowa, os. Brzegi 133 A – na obsługę galerii widokowej Trzech Koron z proponowaną stawką procentową prowizji od wartości sprzedanych biletów 0,24 % - oferta została odrzucona z powodu rażąco niskiej ceny. Uzasadnienie: 1. Najniższa, dotychczasowa stawka procentowa prowizji za tą samą usługę na przestrzeni wielu ostatnich lat, obowiązywała w latach 2012-2013 i wynosiła 5,94%. Zaproponowana przez oferenta stawka prowizji 0,24 % jest ponad 22 razy mniejsza od najniższej do tej pory stawki. Zaproponowana stawka jest niewiarygodna z powodu oderwania jej od realiów rynkowych. 2. Przedstawione przez oferenta wyjaśnienie dotyczące kalkulacji stawki ma charakter hipotetyczny o małym stopniu prawdopodobieństwa. 3. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy dla zamawiającego jest potrącana co miesiąc kwota 10 % wynagrodzenia. W przypadku tak niskiej prowizji wyniesie ona średnio 13 zł miesięcznie (93 zł rocznie). Kwota ta nie gwarantuje zamawiającemu właściwego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a umowa jest obciążona dużym ryzykiem jej nie wykonania.

ZAŁĄCZNIKI