Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Oferta sprzedaży drewnaCzwartek, 16 stycznia 2014

OFERTA SPRZEDAŻY DREWNA
Pieniński Park Narodowy przystępuje do wyboru odbiorcy drewna pozyskiwanego w 2014 roku.
Do sprzedaży oferujemy około 80 m3 drewna iglastego wielko i średniowymiarowego (świerk i jodła) w sortymentach: WC, WD, S2a
W związku z tym, że drewno pochodzi wyłącznie z cięć przygodnych, podana ilość jest ilością szacunkową mogącą ulec zmianie w zależności od faktycznego pozyskania.

Odbiorcy zainteresowani zakupem całości oferowanego drewna lub poszczególnych grup sortymentów (dopuszcza się składanie ofert cząstkowych, przy czym oferta cząstkowa musi obejmować całość drewna wielkowymiarowego lub średniowymiarowego) są proszeni o składanie ofert w układzie sortymentowym wg PN – 92/D – 95000 pkt. 1.1 z podaniem dodatkowo klas grubości. Wzór formularza ofertowego dostępny jest w siedzibie PPN.
Przy wyborze oferty pod uwagę będzie brana wyłącznie cena - 100%.
Oferty będą rozpatrywane oddzielnie dla drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego. W przypadku drewna wielkowymiarowego dla każdej klasy grubości ceny będą porównywane wg wzoru:

[C.oferowana.]
L= ------------------ x 100
[C.maksymalną.]
L- ilość punktów
C.oferowana – cena oferowana za dany sortyment
C.maksymalną - cena maksymalna danego sortymentu

Wyliczone w powyższy sposób ilości punktów dla poszczególnych klas grubości drewna wielkowymiarowego zostaną zsumowane. Ofertą najkorzystniejszą będzie ta, która uzyska największą ilość punktów.

W ofercie prosimy podać:
1. sortymenty, których zakupem zainteresowany jest odbiorca,
2. cenę za poszczególne sortymenty z podaniem czy jest to cena netto czy brutto,
3. minimalną wielkość ładunku jaka możliwa jest do odebrania przez oferenta,
4. oświadczenie o przyjęciu warunków umowy,
5. oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Ceny ofertowe powinny być cenami loco – las.
Do ceny drewna doliczony będzie koszt zrywki w wysokości 30,00 zł netto za m3 oraz koszty korowania w przypadku jego wystąpienia.

Oferty w oznaczonych kopertach należy składać do dnia 28 stycznia 2014 roku do godziny 1100 w siedzibie dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku n/D., przy ul. Jagiellońskiej 107 b. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 stycznia 2014 roku o godzinie 1130 w dyrekcji PPN w pok. 203.
Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych.
Projekt umowy, wzór formularza ofertowego oraz szczegółowe informacje dotyczące złożenia ofert, dostępne są u mgr inż. Anny Połtowicz – tel.: (0-18) 262 56 01, 262 56 02, wew. 26; fax: 262 56 03 e-mail: biuro@pieninypn.pl.

DOKUMENTY

Oferta sprzedaży drewna

Wybór odbiorcy drewna pozyskiwanego w PPN w 2014 r. - rozstrzygniecie W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta - zakresie odbioru drewna wielkowymiarowego, złożona przez firmę Tartak „Rusnak” z Ochotnicy Dolnej: WC 1 - 190,00 zł / 1 m3 WC 2 - 225,00 zł / 1 m3 WC 3 - 245,00 zł / 1 m3 WD 1 - 137,00 zł / 1 m3 WD 2 - 147,00 zł / 1 m3 WD 3 - 157,00 zł / 1 m3 W zakresie odbioru drewna średniowymiarowego S2a nie wpłynęła żadna oferta.

ZAŁĄCZNIKI