Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

przewóz dzieci, młodzieży szkolnej i osób dorosłych na zajęcia edukacyjne oraz szkolenia i konferencje prowadzone przez pracowników Pienińskiego Parku NarodowegoŚroda, 15 stycznia 2014

Pieniński Park Narodowy
34-450 Krościenko n. D ul. Jagiellońska 107B
tel. (0-18) 262-56-01 lub 262-56-02, fax 262-56-03, www.pieninypn.pl

ogłasza przetarg nieograniczony (poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych)
na przewóz dzieci, młodzieży szkolnej i osób dorosłych na zajęcia edukacyjne oraz szkolenia i konferencje prowadzone przez pracowników Pienińskiego Parku Narodowego
w okresie: od marca do czerwca 2014 r. i od września do grudnia 2014 r.


Wykonanie usługi obejmuje:

transport dzieci, młodzieży i osób dorosłych na teren PPN lub w jego okolice na zajęcia edukacyjne oraz szkolenia i konferencje prowadzone przez pracowników Parku.

Przewidywana orientacyjnie: ilość km – około 6000
ilość godz. postoju - około 400

Szczegółowe obowiązki określa wzór umowy dostępny nieodpłatnie wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w pok. nr 211 u Teresy Ciesielki lub w pok. 208 u Doroty Zborowskiej - Dudy w każdym dniu roboczym w godz. 8.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej: www.pieninypn.pl


Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ, obejmujący:
1. nazwę, adres, regon, NIP i telefon kontaktowy oferenta
2. proponowaną stawkę za kilometr obliczoną wg zasad określonych w pkt. 14 SIWZ
3. proponowaną stawkę za godzinę postoju obliczoną wg zasad określonych w pkt.14 SIWZ
4. oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego
i dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. oświadczenie wykonawcy o przyjęciu warunków umowy ( załącznik nr 2 do SIWZ )
6. oświadczenie związania ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia
7. oświadczenie osoby fizycznej, że w przypadku wygrania przetargu zarejestruje działalność gospodarczą o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia


Oceny spełniania powyższych warunków i wyboru wykonawcy dokona powołana przez zamawiającego komisja przetargowa.


Kryteria oceny ofert:

cena – 100 %
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
Nie jest wymagane wpłacenie wadium.


Oferty należy składać do dnia 30 stycznia 2014 r. do godz.1100 w sekretariacie PPN.
Otwarcie ofert nastąpi 30 stycznia 2014 r. o godz.1115 w pokoju nr 211.

DOKUMENTY

przewóz dzieci, młodzieży szkolnej i osób dorosłych na zajęcia edukacyjne oraz szkolenia i konferencje prowadzone przez pracowników Pienińskiego Parku Narodowego

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na przewóz dzieci, młodzieży szkolnej i osób dorosłych na zajęcia edukacyjne oraz szkolenia i konferencje prowadzone przez pracowników Pienińskiego Parku Narodowego w okresie od marca do czerwca 2014 r. i od września do grudnia 2014 r. wybrano ofertę firmy: Przewóz Osób i Towarów Marcin Pawłowski 34-450 Krościenko n. D. ul. Tylka 2 a Stawka za 1 km – 4,84 zł, za godzinę postoju – 0,00 zł. Pozostałe oferty: Oferta 2. Transport Osobowo- Towarowy Gabryś Andrzej, 34-460 Szczawnica ul. Główna 161- proponowana stawka za 1 km 4,99 zł brutto oraz 0,00 zł brutto za godzinę postoju Oferta 3. Usługi Transportowe- Handel Adam Pietras, 34- 451 Tylmanowa, Mostki 272- proponowana stawka za 1 km 4,90 zł brutto oraz 0,00 zł brutto za godzinę postoju Oferta 4. „SALAMON” Marek Salamon,34- 450 Krościenko n. D., ul. Zdrojowa 112 a- proponowana stawka za 1 km 5,67 zł brutto oraz 0,00 zł brutto za godzinę postoju

ZAŁĄCZNIKI