Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Prowadzenie obsługi zwiedzających w pawilonach PPNPiątek, 10 stycznia 2014

Pieniński Park Narodowy
34-450 Krościenko n/D ul. Jagiellońska 107B
tel. (18) 262-56-01 lub 262-56-02, fax 262-56-03, www.pieninypn.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:
A) prowadzenie obsługi zwiedzających na terenie przystani flisackiej w Sromowcach Kątach
w okresach: od 1.04.2014 r. do 31.10.2014 r. oraz od 1.04.2015 r. do 31.10.2015 r., obejmujące
w szczególności:
- prowadzenie punktu informacyjnego w pawilonie edukacyjnym PPN na przystani
w Sromowcach Kątach,
- utrzymanie porządku i czystości na terenie przystani flisackiej w Sromowcach Kątach.
B) prowadzenie obsługi zwiedzających w pawilonie edukacyjnym w Sromowcach Niżnych
w okresach od 1.04.2014 r. do 31.10.2014 r. oraz od 1.04.2015 r. do 31.10.2015 r., obejmujące
w szczególności:
- prowadzenie punktu informacyjnego dla zwiedzających PPN wraz ze sprzedażą wydawnictw,
- utrzymanie porządku i czystości w pawilonie i jego otoczeniu,
- prowadzenie sanitariatów w pawilonie.
C) prowadzenie obsługi zwiedzających w pawilonie edukacyjnym w Hałuszowej w okresach od 1.04.2014 r. do 31.10.2014 r. oraz od 1.04.2015 r. do 31.10.2015 r., obejmujące w szczególności:
- prowadzenie punktu informacyjnego dla zwiedzających PPN wraz ze sprzedażą wydawnictw,
- utrzymanie porządku i czystości w pawilonie i jego otoczeniu,
- prowadzenie sanitariatów w pawilonie.
D) prowadzenie obsługi zwiedzających w pawilonie edukacyjnym w Szczawnicy w okresach od 1.04.2014 r. do 31.03.2015 r. oraz od 1.04.2015 r. do 31.03.2016 r., obejmujące w szczególności:
- prowadzenie punktu informacyjnego dla zwiedzających PPN wraz ze sprzedażą wydawnictw,
- utrzymanie porządku i czystości w pawilonie, jego otoczeniu i wzdłuż drogi pienińskiej,
- prowadzenie sanitariatów w pawilonie
Dopuszcza się składanie ofert częściowych
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.01.2014 r. pod numerem 11260-2014

Szczegółowe obowiązki określają wzory umów dostępne nieodpłatnie wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w pokoju nr 211 u Teresy Ciesielki, w każdym dniu roboczym w godz. 8 – 15 oraz na stronie internetowej: www.pieninypn.pl.
Oferta powinna zawierać:
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy zawierający:
1. nazwę, adres Regon, NIP, numer telefonu kontaktowego oferenta,
2. proponowaną stawkę miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto wraz z wyszczególnieniem podatku VAT, osobno dla każdego z pawilonów,
3. imiona i nazwiska wszystkich osób, które będą prowadzić punkty informacyjne w imieniu oferenta,
4. oświadczenia wszystkich zgłoszonych przez oferenta osób, że będą prowadziły punkt informacyjny w imieniu oferenta
5. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w Art. 22.1 ustawy,
6. oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24 ustawy,
7. oświadczenie wykonawcy o przyjęciu warunków umowy/umów,
8. oświadczenie wykonawcy o związaniu ofertą przez okres 30 dni,
9. oświadczenie osoby fizycznej, że w przypadku wygrania przetargu zarejestruje działalność gospodarczą o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia,
10. dowód wpłaty wadium,
11. numer oraz imię i nazwisko właściciela konta, na które PPN będzie mógł dokonać zwrotu wadium.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium. Wadium w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) na każdą ofertę częściową, winno być wpłacone na konto Pienińskiego Parku Narodowego w BGK 17 1130 1150 0012 1252 6590 0001 w terminie do 19.01.2014 r. Jeżeli oferent
wygrał przetarg na obsługę zwiedzających we więcej niż jednym pawilonie, a następnie odstąpił od podpisania umowy w którejś części zamówienia, wadium na tą część oferty ulega przepadkowi (przykład: oferent wygrywa przetarg w części A,B,C. Podpisuje umowę na część A, ale rezygnuje z części B i C. Skutkiem odstąpienia od podpisania umowy jest przepadek wadium za część B i C tj. 2 x 500 zł). Wadium również ulega przepadkowi, jeżeli oferent, który wygrał przetarg nie podpisał umowy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.
Oceny spełniania powyższych warunków dokona powołana przez zamawiającego komisja przetargowa.
Kryteria oceny ofert
1. wysokość stawki miesięcznego zryczałtowanego wynagrodzenia brutto dla każdej z czterech części osobno – 100%
Szczegółowy opis warunków i kryteriów zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Termin związania ofertą wynosi 30 dni


Oferty należy składać do dnia 21 stycznia 2014 r. do godz. 1000 w sekretariacie PPN,. Otwarcie ofert nastąpi 21 stycznia 2014 r. o godz. 1015 w sali konferencyjnej - pokój nr 125 a.

DOKUMENTY

Prowadzenie obsługi zwiedzających w pawilonach PPN

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na prowadzenie obsługi zwiedzających w pawilonach edukacyjnych w Sromowcach Niżnych, Hałuszowej, i Sromowcach Kątach w okresach 1.04 do 31.10 2014 r oraz 1.04 do 31.10 2015 r. i w Szczawnicy w okresach od 1.04.2014 do 31.03.2015 oraz 1.04.2015 do 31.03.2016 r. wybrano oferty firm: Przetarg wygrały firmy : 1. Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „Błażusiak”, Jan Błażusiak, ul. Biały Potok 9, 34-450 Krościenko n/D, na obsługę w pawilonie w Sromowcach Kątach z proponowaną wysokością stawki miesięcznego wynagrodzenia brutto – 5793,00 zł 2. P.H.U. Stopka, Agnieszka Stopka, 34-460 Jaworki ul. Czarna Woda 227, na obsługę w pawilonie w Szczawnicy z proponowaną wysokością stawki miesięcznego wynagrodzenia brutto – 599,00 zł 3. Ewa Zysnarska, 34-450 Krościenko, ul. Jagiellońska 107d/5, na obsługę w pawilonie w Hałuszowej z proponowaną wysokością stawki miesięcznego wynagrodzenia brutto 1247,00 zł. 4. Natalia Regiec-Tober, 34-443 Sromowce Niżne, ul. Szkolna 37, na obsługę w pawilonie w Sromowcach Niżnych z proponowaną wysokością miesięcznego wynagrodzenia brutto 1087,00 zł. Powyższe oferty uzyskały największą liczbę punktów – 300 według kryterium oceny podanym w ogłoszeniu o przetargu: wysokość stawki miesięcznego wynagrodzenia brutto i są najkorzystniejsze cenowo. Ocena oferty powstała przez przemnożenie ilorazu najniższej stawki prowizji (On) do zaoferowanej stawki prowizji (Ob) przez wagę kryterium wynoszącą 100 %. Wzór Lc=On/Ob* 100% Pozostałe oferty złożyli: Oferta częściowa nr 1 Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „Błażusiak”, Jan Błażusiak, ul. Biały Potok 9, 34-450 Krościenko n/D - obsługa w pawilonie w Hałuszowej z proponowaną wysokością stawki miesięcznego wynagrodzenia brutto 2937,00 zł. Ustalenia komisji przetargowej dotyczące oferty częściowej nr 1 Oferent zgłosił cztery osoby do prowadzenia obsługi w dwóch pawilonach. Dwie osoby nie uzyskały wymaganego minimum punktów, dlatego zgodnie z pkt 8 SIWZ była rozpatrywana tylko 1 oferta. Wybrano ofertę na prowadzenie obsługi w pawilonie w Sromowcach Kątach jako jedyną, która pozostała po odrzuceniu oferty nr 2, a ofertę częściową na prowadzenie obsługi w pawilonie w Hałuszowej odrzucono. Oferta nr 2 Łukasz Popardowski, Brzezna 468, 33-386 Podegrodzie - obsługa w pawilonie w Sromowcach Kątach z proponowaną wysokością stawki miesięcznego wynagrodzenia brutto 3900,00 zł Ustalenia komisji przetargowej dotyczace oferty nr 2 Zgodnie z punktem 8 SIWZ osoby zgłoszone przez oferenta musiały zaliczyć egzamin testowy, aby oferta była dalej rozpatrywana. W związku z tym, że żadna ze wskazanych osób nie zaliczyła testu oferta została odrzucona. Oferta nr 6 Barbara Berezicka, ul. Lubań 12, 34-450 Krościenko – obsługa w pawilonie w Sromowcach Niżnych z proponowaną wysokością stawki miesięcznego wynagrodzenia brutto 1490,00 zł. Wyniki testu: Oferta 1. Błażusiak Jan - 53,5 pkt, Marek Adamczyk - 53,5 pkt Joanna Jankowska – 69,5 pkt, Mateusz Błażusiak – 70,5 pkt Oferta 2. Łukasz Popardowski - 44 pkt, Aleksandra Jasińska – 29,5 pkt Oferta 3. Agnieszka Stopka – 82 pkt, Halina Stopka – 60,5 pkt, Jacek Stopka 48,5 pkt Oferta 4. Marek Zysnarski – 76 pkt, Ewa Zysnarska – 73 pkt Oferta 5. Apolonia Regiec – 83 pkt, Natalia Regiec-Tober – 76 pkt, Rafał Tober 58,5pkt Oferta 6. Barbara Berezicka – 85,5 pkt, Rafał Berezicki – 75,5 pkt

ZAŁĄCZNIKI