Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Dzierżawa hali Majerz w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2019Wtorek, 07 stycznia 2014

Pieniński Park Narodowy
34-450 Krościenko n/D, ul. Jagiellońska 107 B
tel. (0-18) 26-256-01 lub 26-256-02, fax 26-256-03

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy
na dzierżawę pastwiska na hali Majerz w Hałuszowej
w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2019 r.

I. PRZEDMIOT PRZETARGU
Przedmiotem przetargu jest pastwisko na hali Majerz zwane dalej „Halą”
1. Hala znajduje się w obwodzie ochronnym Pienińskiego Parku Narodowego Zielone Skałki, we wsi Hałuszowa. Położona jest na działkach ewidencyjnych nr: 4/5, 4/13, 5/4, 5/5, 9/3, 9/4, 11, 12, 13, 14, 15/3, 15/4. Działki wpisane są do księgi wieczystej pod nr 70916 – Hałuszowa. Przez środek hali, wydzielonymi działkami, przebiega niebieski szlak turystyczny.
2. Halę wydzierżawia się wraz z obiektami gospodarczymi: bacówka (nr inw. ST/GP/9/08), koliba (nr inw. ST/GP/11/08), stajnia (nr inw. ST/GP/13/08) oraz zlokalizowanymi na terenie pastwiska poidłami i ogrodzeniami łąk.
2. Powierzchnia Hali wynosi 52,06 ha.
3. Hala przeznaczona jest do kulturowego wypasu owiec oraz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wyrobie i sprzedaży tradycyjnych przetworów mlecznych.
4. Hala zostanie wydzierżawiona na okres 5 lat od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2019 r.
5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy nie może być niższa niż kwota wywoławcza wynosząca 17.200,00 zł brutto rocznie.
6. Czynsz najmu będzie płatny przelewem na podstawie faktury wystawionej przez PPN, w dwóch ratach:
I rata ( 50 % rocznego czynszu) płatna do 31 marca każdego roku
II rata (50 % rocznego czynszu) płatna do 31 sierpnia każdego roku
7. W latach 2016–2019 czynsz dzierżawny będzie aktualizowany przez Wydzierżawiającego o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, w oparciu o komunikat GUS za rok poprzedni.
8. Hala przeznaczona jest do oddania w dzierżawę.
9. Wysokość wadium wynosi 1000 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych).

II. CZAS ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie PPN najpóźniej dnia 17 stycznia 2014 r. do godz.16.00
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 stycznia 2014 r. o godz. 9.00 w siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku ul. Jagiellońska 107 b, w pokoju nr 202.

III. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Wpłata wadium w wysokości 1000,00 zł na konto Pienińskiego Parku Narodowego w BGK
17 1130 1150 0012 1252 6590 0001 z dopiskiem „Wadium w przetargu na dzierżawę hali Majerz”.
Kwota wadium musi wpłynąć na konto PPN nie później niż do dnia 17 stycznia 2014 r.
1.1.Wadium oferenta wygrywającego przetarg podlega zaliczeniu na poczet opłaty dzierżawnej.
W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy przez oferenta wygrywającego przetarg w terminie
wskazanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.
1.2.Zwrot wadium pozostałym oferentom nastąpi przelewem na wskazane przez nich konto,
w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia oferentów o wynikach postępowania.

2. Złożenie kompletnej oferty nie później niż 3 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu.
2.1.Ofertę sporządzoną w formie pisemnej w języku polskim, na formularzu ofertowym (załącznik 1
do niniejszego ogłoszenia) składa się w 2 zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg – Hala Majerz”.
2.2 W wewnętrznej kopercie z napisem „Przetarg – Hala Majerz” powinny znajdować się następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy zawierający:
a/ imię i nazwisko, adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę oferenta,
b/ numer identyfikacji podatkowej, jeżeli oferent jest przedsiębiorcą,
c/ datę sporządzenia oferty,
d/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz wzorem umowy
(załącznik 2 do niniejszego ogłoszenia) i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
e/ oferowaną opłatę dzierżawy wyrażoną cyfrowo i słownie (do dwóch miejsc po przecinku) rocznie, nie mniejszą niż kwota wywoławcza wynosząca 17.200,00 zł brutto rocznie. Inny sposób podania kwoty oraz jej wysokości powoduje odrzucenie oferty.
2) zaświadczenie o przynależności do Regionalnego Związku Hodowców Kóz i Owiec,
3) kopia zaświadczenia o uzyskaniu prawa do produkcji certyfikowanego oscypka (co najmniej w latach 2011-2013),
4) kopia certyfikatu prowadzenia gospodarstwa ekologicznego (jeżeli oferent takie gospodarstwo prowadzi).
2.3. W zaadresowanej na Pieniński Park Narodowy zewnętrznej kopercie z dopiskiem „Przetarg – Hala Majerz” powinny znajdować się:
1) dowód wpłaty wadium,
2) zamknięta wewnętrzna koperta zawierająca formularz ofertowy i kopie zaświadczeń.
Zaadresowana zewnętrzna koperta zostanie otwarta w celu sprawdzenia wniesienia wadium. Otwarcie wewnętrznej zamkniętej koperty z formularzem ofertowym wraz z kopiami zaświadczeń nastąpi w dniu otwarcia ofert czyli 20 stycznia 2014 r. o godz. 9.00.


IV. OCENA OFERT
Powołana przez PPN komisja przetargowa dokona oceny spełniania powyższych warunków.
Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania przetargowego, jeżeli:
a/ nie odpowiada warunkom przetargu,
b/ została złożona po wyznaczonym terminie,
c/ nie zawiera danych wymienionych w pkt III.2 lub dane te są niekompletne,
d/ do oferty nie dołączono dowodu wniesienia wadium,
e/ jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści.

Komisja dokona oceny ofert stosując następującą formułę:

P = (CB /CM)*80 + GE*20

P - ocena punktowa oferty,
CB - cena oferowana w badanej ofercie,
CM - najwyższa cena,
GE – gospodarstwo ekologiczne (1 pkt – posiada certyfikat prowadzenia gospodarstwa ekologicznego, 0 pkt – nie posiada certyfikatu prowadzenia gospodarstwa ekologicznego)

Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

V. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. Do niniejszego przetargu mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.07.2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz. U. z 2012 poz. 868).
2. Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi do ministra właściwego do spraw środowiska za pośrednictwem dyrektora PPN na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wyniku przetargu.

PPN zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu przed jego rozpoczęciem bez podania przyczyny.

Informacje o przetargu oraz szczegółowe warunki umowy dostępne są w pokoju nr 201 u Małgorzaty Braun – specjalisty ds. ochrony ekosystemów nieleśnych lub w pokoju 202 u Grzegorza Vončiny – kierownika działu ochrony przyrody, w każdym dniu roboczym w godz. 8 – 15, tel. (0-18) 2625601 lub 2625602. Ogłoszenie wraz załącznikami są także dostępne na stronie internetowej PPN www.pieninypn.pl w zakładkach: Przetargi oraz BIP (Biuletyn Informacji Publicznej).


Załączniki do ogłoszenia:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy z załącznikami

DOKUMENTY

Dzierżawa hali Majerz w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2019

INFORMACJA O WYNIKU PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dzierżawę pastwiska na hali Majerz w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2019 r. 1. Pisemny przetarg nieograniczony odbył się w dniu 20 stycznia 2014 r. o godz. 9.00 w siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku, ul. Jagiellońska 107 b. Przetarg przeprowadzono zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 (Dz.U.z 2013 poz. 627 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.07.2012 w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz. U. z dnia 30.07.2012 poz. 868). 2. Przedmiotem przetargu była dzierżawa pastwiska na hali Majerz, przeznaczonego do kulturowego wypasu owiec oraz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wyrobie i sprzedaży tradycyjnych przetworów mlecznych wraz z obiektami gospodarczymi: bacówka (nr inw. ST/GP/9/08), koliba (nr inw. ST/GP/11/08), stajnia (nr inw. ST/GP/13/08) oraz zlokalizowanymi na terenie pastwiska poidłami i ogrodzeniami łąk. Przedmiot przetargu znajduje się w obwodzie ochronnym Pienińskiego Parku Narodowego Zielone Skałki, we wsi Hałuszowa na działkach ewidencyjnych nr: 4/5, 4/13, 5/4, 5/5, 9/3, 9/4, 11, 12, 13, 14, 15/3, 15/4. Działki wpisane są do księgi wieczystej pod nr 70916 – Hałuszowa. Przez środek hali, wydzielonymi działkami, przebiega niebieski szlak turystyczny. Powierzchnia Hali wynosi 52,06 ha. 3. a/ Oferty dopuszczone do przetargu: - Jarząbek Franciszek, ul. Augustyna Suskiego 103, 34-424 Szaflary - Komperda Wojciech, Ratułów 124a, 34-407 Ciche b/ Oferty nie dopuszczone do przetargu: - nie dotyczy Uzasadnienie: 4. Wysokość rocznych opłat z tytułu dzierżawy – cena wywoławcza: 17.200,00 zł brutto. 5. Informacja o złożonych ofertach: W przewidzianym terminie złożono 2 oferty: a/Jarząbek Franciszek, ul. Augustyna Suskiego 103, 34-424 Szaflary b/ Komperda Wojciech, Ratułów 124a, 34-407 Ciche Oferta nr 1 pana Franciszka Jarząbka, została sporządzona na wymaganym formularzu ofertowym, jednakże nie spełnia dodatkowych wymogów przetargu określonych w ust. 6 pkt 2 i 3 formularza ofertowego. Przedstawiona oferta nie spełnia zatem warunków pisemnego przetargu nieograniczonego określonych w §5 i §6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.07.2012 w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe. Oferta nr 2 pana Wojciecha Komperdy, została prawidłowo sporządzona na wymaganym formularzu ofertowym, spełnia dodatkowe warunki przetargu określone w ust. 6 pkt 2 i 3 formularza ofertowego, spełniając tym samym warunki pisemnego przetargu nieograniczonego określone w §5 i §6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.07.2012 w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe. 6. Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami stwierdza: a/ tylko oferta nr 2 została sporządzona prawidłowo, zgodnie z podanymi warunkami, b/ oferent zaoferował kwotę rocznej dzierżawy wyższą od wywoławczej – 25 300,00 zł, c/ zgodnie z §4 ust. 8 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.07.2012 w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe przetarg jest ważny. 7. Przetarg wygrał Komperda Wojciech, Ratułów 124a, 34-407 Ciche

ZAŁĄCZNIKI