Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Wynajem pomieszczenia tzw. Strzelnicy na Zamku Czorsztyn w okresie od 15.01.2014 r. do 31.12.2016 r.Czwartek, 28 listopada 2013

Pieniński Park Narodowy
34-450 Krościenko n/D, ul. Jagiellońska 107 B
tel. (0-18) 26-256-01 lub 26-256-02, fax 26-256-03

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy
na wynajem pomieszczenia tzw. Strzelnicy na Zamku Czorsztyn w okresie od 15.01.2014 r. do 31.12.2016 r.

I. PRZEDMIOT PRZETARGU
Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczenia tzw. Strzelnicy na Zamku Czorsztyn.
1. Pomieszczenie „Strzelnicy” znajduje się na Zamku Czorsztyn, położonym na działce
ewidencyjnej nr 398, wpisanej do księgi wieczystej pod nr 75508.
2. Powierzchnia pomieszczenia „Strzelnicy” – 30 m2
3. Pomieszczenie „Strzelnicy” przeznaczone jest do prowadzenia działalności handlowej polegającej
na sprzedaży minerałów i skał, różnorodnej metaloplastyki związanej z historią oręża polskiego
oraz regionalnych wyrobów ze skóry i drewna.
4. Pomieszczenie „Strzelnicy” zostanie wynajęte na okres od 15 stycznia 2014 r. do 31grudnia 2016r.
4.1.W przypadku właściwej realizacji zobowiązań umownych przez najemcę, w szczególności
w zakresie jakości świadczonych usług, Pieniński Park Narodowy (zwany dalej PPN) może
przedłużyć okres najmu na czas oznaczony, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r.,
na uzgodnionych warunkach.
5. Wysokość opłat z tytułu najmu musi być wyższa niż kwota wywoławcza, wynosząca
19.000,00 zł netto + 23 %VAT rocznie.
6. Czynsz najmu będzie płatny przelewem na podstawie faktury wystawionej przez PPN, w czterech
ratach, ustalonych proporcjonalnie na podstawie liczby osób zwiedzających Zamek Czorsztyn
w 2012 r.:
I rata (19 % rocznego czynszu) płatna do 31 maja każdego roku
II rata (34 % rocznego czynszu) płatna do 31 lipca każdego roku
III rata (32 % rocznego czynszu) płatna do 31 sierpnia każdego roku
IV rata (15 % rocznego czynszu) płatna do 30 września każdego roku.

7. W latach 2015 – 2016 czynsz najmu będzie uaktualniany przez PPN o średnioroczny wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych, w oparciu o komunikat GUS za rok poprzedni.
8. Pomieszczenie „Strzelnicy” jest przeznaczone do wynajmu.
9. Wysokość wadium wynosi 1.900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych).

II. CZAS ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie PPN najpóźniej dnia 9 grudnia 2013 r. do godz. 15.00
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 grudnia 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Pienińskiego Parku
Narodowego w Krościenku ul. Jagiellońska 107 b, w sali nr 126.

III. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Wpłata wadium w wysokości 1.900,00 zł na konto Pienińskiego Parku Narodowego w BGK
17 1130 1150 0012 1252 6590 0001 z dopiskiem „Wadium w przetargu na najem Strzelnicy na
Zamku Czorsztyn”.
Kwota wadium musi wpłynąć na konto PPN nie później niż do dnia 9 grudnia 2013 r.
1.1.Wadium oferenta wygrywającego przetarg podlega zaliczeniu na poczet czynszu najmu.
W przypadku nie podpisania umowy najmu przez oferenta wygrywającego przetarg w terminie
i miejscu wskazanym w zawiadomieniu, wadium ulega przepadkowi.
1.2.Zwrot wadium pozostałym oferentom nastąpi przelewem na wskazane przez nich konto,
w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia oferentów o wynikach postępowania.

2. Złożenie kompletnej oferty nie później niż 3 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu.
2.1.Ofertę sporządzoną w formie pisemnej w języku polskim, na formularzu ofertowym składa
się w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – najem Strzelnicy na Zamku Czorsztyn”.
2.2.Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy (załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia)
obejmujący:
a/ imię i nazwisko, adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę oferenta,
b/ numer identyfikacji podatkowej, jeżeli oferent jest przedsiębiorcą,
c/ datę sporządzenia oferty,
d/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz wzorem umowy (załącznik 2
do niniejszego ogłoszenia) i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
e/ oferowaną kwotę czynszu najmu wyrażoną cyfrowo i słownie (do dwóch miejsc po przecinku)
w rozbiciu na kwotę netto +VAT (........ zł + VAT) rocznie, wyższą niż kwota wywoławcza
wynosząca 19.000,00 zł netto + 23 %VAT rocznie.
Inny sposób podania kwoty oraz jej wysokości powoduje odrzucenie oferty.
2.3 Do oferty należy dołączyć luzem dowód wpłaty wadium.
Zamkniętą kopertę z formularzem ofertowym oraz dołączony luzem dowód wpłaty wadium należy dostarczyć do PPN w zaadresowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg – najem Strzelnicy na Zamku Czorsztyn”. Zaadresowana koperta zostanie otwarta 3 dni przed przetargiem w celu sprawdzenia wniesienia wadium. Otwarcie zamkniętej koperty z formularzem ofertowym nastąpi w dniu otwarcia ofert czyli 12 grudnia 2013 r. o godz. 11.00.

Powołana przez PPN komisja przetargowa dokona oceny spełniania powyższych warunków.
Komisja przetargowa omawia zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania przetargowego, jeżeli:
a/ nie odpowiada warunkom przetargu,
b/ została złożona po wyznaczonym terminie,
c/ nie zawiera danych wymienionych w pkt 2 lub dane te są niekompletne,
d/ do oferty nie dołączono dowodu wniesienia wadium,
e/ jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści.

Informacje o przetargu oraz szczegółowe warunki umowy dostępne są w pokoju nr 211
u Teresy Ciesielki – kierownika działu udostępniania parku do zwiedzania, w każdym dniu roboczym w godz. 8 – 15, tel. (0-18) 2625601 lub 2625602. Ogłoszenie wraz załącznikami są także dostępne na stronie internetowej PPN www.pieninypn.pl w zakładkach: Przetargi oraz BIP (Biuletyn Informacji Publicznej).
Pomieszczenie „Strzelnicy” na Zamku Czorsztyn zostanie udostępnione w celu oględzin po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny.

IV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. Do niniejszego przetargu mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.07.2012 w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz. U. z dnia 30. 07.2012 poz. 868).
2. Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi do ministra właściwego do spraw środowiska za pośrednictwem dyrektora PPN na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wyniku przetargu.

PPN zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu przed jego rozpoczęciem bez podania przyczyny.

Załączniki do ogłoszenia:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy

DOKUMENTY

Wynajem pomieszczenia tzw. Strzelnicy na Zamku Czorsztyn w okresie od 15.01.2014 r. do 31.12.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na wynajem pomieszczenia tzw. Strzelnicy na Zamku Czorsztyn w okresie od 15.01.2014 r. do 31.12.2016 r. 1. Pisemny przetarg nieograniczony odbył się w dniu 12 grudnia 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku, ul. Jagiellońska 107 b. Przetarg przeprowadzono zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 (Dz.U.z 2009 poz. 151, poz. 1220 z późn.zmian.) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.07.2012 w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz. U. z dnia 30.07.2012 poz. 868). 2. Przedmiotem przetargu był wynajem pomieszczenia tzw. Strzelnicy na Zamku Czorsztyn o powierzchni 30 m2. Pomieszczenie „Strzelnicy” znajduje się na Zamku Czorsztyn, położonym na działce ewidencyjnej nr 398, wpisanej do księgi wieczystej pod nr 75508. Pomieszczenie „Strzelnicy” przeznaczone jest do prowadzenia działalności handlowej polegającej na sprzedaży minerałów i skał, różnorodnej metaloplastyki związanej z historią oręża polskiego oraz regionalnych wyrobów ze skóry i drewna. 3. a/ Oferty dopuszczone do przetargu: Oferta 1 – Jadwiga Woźniak, 34-400 Nowy Targ, Aleja 1000 – lecia 40/23 Oferta 2 – Adam Pietrzak, 34-450 Krośnica, ul. Nowotarska 64 b/ Oferty nie dopuszczone do przetargu: nie dotyczy Uzasadnienie: 4. Wysokość rocznych opłat z tytułu najmu – cena wywoławcza: 19.000,00 zł netto + 23 %VAT 5. Informacja o złożonych ofertach: W przewidzianym terminie złożono 2 oferty: Oferta 1 – Jadwiga Woźniak, 34-400 Nowy Targ, Aleja 1000 – lecia 40/23 - z zaproponowaną kwotą rocznej opłaty z tytułu najmu w wysokości 20.500,00 zł netto + 23% VAT Oferta 2 – Adam Pietrzak, 34-450 Krośnica, ul. Nowotarska 64 - z zaproponowaną kwotą rocznej opłaty z tytułu najmu w wysokości 33.200,00 zł netto + 23% VAT Oferty zostały prawidłowo sporządzone, spełniają warunki pisemnego przetargu nieograniczonego określone w § 5 i §6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.07.2012 w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe. 6. Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami stwierdza: a/ obydwie oferty zostały sporządzone prawidłowo, zgodnie z podanymi warunkami. b/ wybrano ofertę 2 złożoną przez Pana Adama Pietrzaka, 34-450 Krośnica, ul. Nowotarska 64, który zaoferował wyższą kwotę rocznej opłaty z tytułu najmu niż oferent 1. c/ zgodnie z §4 ust. 8 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.07.2012 w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe przetarg jest ważny. 9. Przetarg wygrała oferta: Adam Pietrzak, 34-450 Krośnica, ul. Nowotarska 64

ZAŁĄCZNIKI