Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Zakup i dostawa 2 samochodów osobowych dla Pienińskiego Parku NarodowegoCzwartek, 21 listopada 2013

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
o wartości do 122.000 EURO
Pieniński Park Narodowy
34-450 Krościenko ul. Jagiellońska 107 b
tel. (0-18) 262 56-01, 262-56-02 fax (0-18) 262-56-03
ogłasza przetarg nieograniczony na
„Zakup i dostawę 2 samochodów osobowych
dla Pienińskiego Parku Narodowego”

1) nazwa (firma) i adres zamawiającego;
Pieniński Park Narodowy
ul. Jagiellońska 107B
34-450 Krościenko n /D
2) określenie trybu zamówienia;
Przetarg nieograniczony
3) adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest nieodpłatnie pod adresem internetowym: www.pieninypn.pl
4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Dostawcę dwóch samochodów osobowych z napędem na 4 koła.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
− CPV 34110000 – 1 – samochody osobowe,
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert obejmujących częściowe zakresy dostawy.
Zamawiający nie dopuszcza wykonywanie prac przez podwykonawców.
5) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych
6) termin wykonania zamówienia;
Zamówienie należy zrealizować w terminie:
 Samochód nr 1 do 27.12.2013 (zakup finansowany z środków własnych).
 Samochód nr 2 do 14.03.2014 (NAT/PL/000034 Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”, zakup finansowany ze środków Unii Europejskiej)
Parametry zgodne z poniższymi lub równoważne.
7) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
Zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 ww. Ustawy.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Dostawca spełnił.
8) informację na temat wadium;
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000 PLN.
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium:

Cena brutto – 80%
Kolor – 10%
Gwarancja – 10 %
Maksymalną liczbę punktów (100) za realizację zamówienia otrzyma Dostawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto, dostarczy samochody w kolorze ciemno zielonym oraz zaproponuje gwarancję minimum 3 lata, natomiast pozostali Dostawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P= CN/CB x 80 + K x 10 + GB/GN x 10
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych Dostawcy za cenę
CN - najniższa zaoferowana cena
CB - cena zaoferowana w badanej ofercie
K - kolor (ciemnozielony – 1 pkt, inny ciemny stonowany – 0 pkt)
GB – gwarancja zaoferowana w ofercie (min 2 lata = 1 pkt, min 3 lata = 2 pkt)
GN – punkt za gwarancję najwyższą (min 2 lata = 1 pkt, min 3 lata = 2 pkt)

10) miejsce i termin składania ofert;
Siedziba zamawiającego (nr lokalu) 203 w terminie: 05.12.2013 r. godz. 1100.
11) Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba zamawiającego (nr lokalu) 128 w terminie: 05.12.2012 r. godz. 1200.
12) Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Dostawcami są:
− p. Paweł Zysk – starszy inspektor ds. IR w PPN (pn. i czw. w godz. od. 7:00 do 15:00). Tel.: (0-18) 262-56-01 wew. 41, faks: (0-18) 262-56-03, nr lokalu: 128, e-mail: biuro@pieninypn.pl (z dopiskiem „przetarg – dostawa samochodów osobowych”)
13) termin związania ofertą;
Oferenta obowiązuje 30 dniowy okres związania ofertą.14) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej
15) informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
16) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie zamierza prowadzić niniejszego postępowania w trybie aukcji elektronicznej.
17) informacja o dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.11.2013 roku pod numerem 477930-2013.

ZAŁĄCZNIKI