Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

umowa nr 116/2020/Wn06/OP-wk/D

Pieniński Park Narodowy podpisał umowę na realizację przedsięwzięcia o nazwie „Ochrona gatunków i siedlisk w Pienińskim Parku Narodowym poprzez wykonanie przysługującego PPN prawa pierwokupu działek ewid. nr 7716, 7717, 7746/1, obszaru 0,1264 ha, położonych w miejscowości Krościenko n. D., gm. Krościenko n. D.” (umowa nr 116/2020/Wn06/OP-wk/D).

Wykup realizowany będzie na obszarze Pienińskiego Parku Narodowego i otuliny,
w miejscowości Krościenko n.D. Działki planowane do wykupu należą do kompleksu lasów i polan
o lokalnej nazwie Gródek, objętego ochroną krajobrazową i stanowią własność prywatną. Z uwagi na fakt, że tereny te znajdują się na obrzeżach PPN, w sąsiedztwie Krościenka n.D., narażone mogą być na silną presję inwestycyjną.

Obecnie działki zarastane są przez ekspansywne gatunki roślin, które mogą się rozprzestrzeniać na sąsiednie, nieużytkowane działki, powodując dalsze ich ubożenie gatunkowe. Zgodnie z zapisami Planu ochrony, działki ewid. nr 7716, 7717 i fragment działki 7746/1 w granicach PPN, przeznaczone są do ochrony stadiów sukcesji leśnej na łąkach. Zarastający fragment działki 7746/1 na terenie otuliny Parku ogranicza otwarte tereny żerowiskowe dla chronionych gatunków ptaków. Dla poprawy biotopu tych gatunków wskazany jest wykup działki i objęcie jej zabiegami ochrony czynnej kształtującymi kępy zadrzewień.

Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW - 4.137,68 zł.