Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Pieniński Park Narodowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Pienińskiego Parku Narodowego

Dane teleadresowe jednostki:

Pieniński Park Narodowy ul. Jagiellońska 107B 34-450 Krościenko nad Dunajcem e-mail: biuro@pieninypn.pl telefon: 18 262 56 01, 262 56 02, fax: 18 262 56 03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa pieninypn.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności jakie się pojawiają to: Na stronie internetowej znajdują się zeskanowane dokumenty w formie obrazów jpg. Aktualnie trwają prace nad konwersją plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Ułatwienia na stronie Pienińskiego Parku Narodowego

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Deklarację sporządzono dnia 2019-11-16 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Rusek, arusek@pieninypn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 262 56 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Pieniński Park Narodowy ul. Jagiellońska 107B 34-450 Krościenko nad Dunajcem

Dyrekcja Pienińskiego Parku Narodowego mieści się w jednym budynku w Krościenku. Wejście do budynku możliwe jest po schodach od strony parkingu oraz od ulicy Jagiellońskiej po schodach lub rampą dla wózków (wejście to jest otwarte w dniach i godzinach otwarcia wystawy przyrodniczej Parku). W korytarzu w pobliżu wejścia od strony parkingu umieszczona jest tablica informacyjna o rozmieszczeniu poszczególnych pomieszczeń z podaniem nazwy działów i numerów pomieszczeń. Biura znajdują się na parterze lub pierwszym piętrze. Biura i sala konferencyjna znajdujące się na parterze są dostępne przez pochylnie, dwuskrzydłowe drzwi (otwierane w razie potrzeby) i szerokie korytarze. Na wystawę przyrodniczą znajdującą się na piętrze można wyjechać windą. Po całym obiekcie można poruszać się z psem asystującym.

Sekretariat i część biur znajduje się na pierwszym piętrze w skrzydle zachodnim (od strony parkingu). Na pierwsze piętro prowadzą schody. Istnieje możliwość dotarcia do sekretariatu przez wystawę przyrodniczą (windą na wystawę), a następnie wąskim korytarzem pokonując drzwi o szerokości 90 cm (przejścia posiadają progi).

Biblioteka i część biur znajduje się na pierwszym piętrze w skrzydle wschodnim. Na pierwsze piętro prowadzą schody. Istnieje możliwość dotarcia do biblioteki przez wystawę przyrodniczą (windą na wystawę), a następnie wąskim korytarzem pokonując drzwi o szerokości 90 cm (przejścia posiadają progi).