Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

Zoologia - ptaki

1.

Tępienie rzadkich okazów ptaków w Pieninach // Ochrona Przyrody. - 1929, 9, 154

krótka informacja o wyłapywaniu okazów, celem ich sprzedaży

Nr inw.: 134cz

 

2. Anderwald, Dariusz (red.)

Ochrona drapieżnych zwierząt a rozwój cywilizacyjny społeczeństw ludzkich / pod red. Dariusza Anderwalda. - Rogów : Leśny Zakład Doświadczalny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, 2009. - 172 s. : il. ; 21 cm. - (Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ISSN 1509-1414 ; R.11 z. 3 (22)/2009).

 Zawiera: Państwowy monitoring ptaków drapieżnych - metodyka oceny liczebności i rozpowszechnienia na rozległych powierzchniach próbnych / Z. Cenian. Dynamika liczebności bielika / D. Zawadzka, T. Mizera, Z. Cenian. Wpływ mechanizmów ekonomicznych wspólnej polityki rolnej UE na zachowanie właściwego stanu ochrony orlika krzykliwego w Polsce/ Z. Cenian. Orzeł przedni w polskiej części Karpat w latach 2006-2009 / Marian Stój. Populacja nadrzewna sokoła wędrownego w Europie i restytucja gatunku w Polsce / S. Sielicki, J. Sielicki. Czynna ochrona pustułki w Polsce / Jan Lontkowski. Ekologia ptaków szponiastych Falconiformes, kruka Corvus corax oraz sów Strigiformes na Wyżynie Krakowskiej w 2008 i 2009 r. / Maciej Turzański. Przyczyny śmiertelności ptaków szponiastych i sów na podstawie analizy danych "Kartoteki ptaków martwych i osłabionych" Komitetu Ochrony Orłów. - Zbiór 28 artykułów. Przy artykułach podana literatura.

Nr inw.: 5091

 

3. Bocheński, Zygmunt

Bocian czarny w Pieninach / Zygmunt Bocheński // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1959, R. 15, z. 2, 30-32

Nr inw.: 1319cz

 

4. Bocheński, Zygmunt

Ptaki Pienin / Zygmunt Bocheński // Acta Zoologica Cracoviensia .- 1960, t. 5, nr 10, 349-438

Wykaz 158 gat. ptaków z miejscami występowania; przegląd środowisk i ich awifauny; porównanie awifauny Pienin do innych gór Europy; omówienie zmian awifauny w ostatnim okresie; charakterystyka fauny ptaków Pienin.

Nr inw.: 26s

 

5. Bocheński, Zygmunt

Pokarm puchacza "Bubo bubo (L)" w Pieninach / Zygmunt Bocheński // Acta zoologica Cracoviensia .- 1960, t. 5, nr 8, 312-333

Nr inw.: 27s

 

6. Bocheński, Zygmunt

Ptaki (Aves)/ Zygmunt Bocheński //W: „Monografie Pienińskie” t.1. Flora i fauna Pienin .- 2000, s. 245-254.

Przedstawiono historię badań i charakterystyka fauny ptaków Pienin; omówiono zmiany fauny ptaków Pienin w XX wieku, stopień poznania fauny ptaków na tle obszarów przyległych oraz prognozy na przyszłość.

Nr inw.: 4249, 4250 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

7. Bonczar, Zbigniew

Podsumowanie programu restytucji sokoła wędrownego Falco peregrinus w Pieninach / Zb. Bonczar, B. Kozik // Pieniny Przyroda i Człowiek .- 2006, 9, 121-128.

Przedstawiono metody restytucji sokoła wędrownego oraz jego hodowlę w tym celu; omówiono przebieg restytucji w Pienińskim PN. (patrz też hasło: Zoologia - ptaki - sokół wędrowny)

Nr inw.:1206cz, 1207cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

8. Ciach, Michał

Abundance and distribution of owls Strigiformes in the Pieniny Mountains National Park (southern Poland) - the pattern of changes in the protected area after 10 years = Liczebność i rozmieszczenie sów Strigiformes w Pienińskim Parku Narodowym - obraz zmian na obszarze chronionym po 10 latach / Michał Ciach, Sławomir Czyżowicz // Ornis Polonica .- 2014, 55, 83-95

Praca przedstawia wyniki inwentaryzacji sów przeprowadzonej w PPN w 2012 r. i porównuje je z danymi z 2002 r.

Nr inw.: 531s

 

9. Cierlik, Grzegorz

Zmiany ornitofauny w rejonie zbiorników zaporowych w Pieninach / Grzegorz Cierlik, Bogusław Kozik // Monografie Pienińskie t. 2. Pieniny-Zapora-Zmiany .- 2010, s. 241-252

Zestawiono 182 gat. ptaków Pienin, Zbiornika Czorsztyńskiego i Sromowieckiego i porównano do stanu awifauny sprzed budowy zbiorników wodnych.

Nr inw.: 5152, 5153, 5154 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

10. Gromadzki, Maciej

Ostoje ptaków w Polsce / Maciej Gromadzki, Zbigniew Głowaciński, Maria Wieloch; Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. - Gdańsk : Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, 1994. - 403 s. : mapki, rys. ; 21 cm. - (Biblioteka Monitoringu Środowiska). - Zawiera: Pieniny (s.361) / Zygmunt Bocheński, Walasz i Milczarek. - Bibliogr. s. 367-375. - Indeksy. - ISBN 83-902466-0-0

Nr inw.: 4391

 

11. Kajzer, Joanna [et al.]

Przelotne i zimujące ptaki wodno-błotne Zbiornika Czorsztyńskiego i Sromowieckiego w latach 2006-2007 / Joanna Kajzer[et al.] // Pieniny-Przyroda i Człowiek .-2010, 11, 81-89

Wykazano 32 gat. ptaków; podano ich liczebność i częstość występowania oraz uwagi ekologiczne.

Nr inw.: 1267cz , 1268cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

12. Kisková, Katarína

Zimné sčitanie vodného vtáctva v Pieninách na rieke Dunajec pod vodným dielom Czorsztyn-Niedzica a Sromowce Wyżne v rokoch 2003-2010 / Katarína Kisková // Monografie Pienińskie t. 2. Pieniny-Zapora-Zmiany 2010, s. 253-257

Nr inw.: 5152, 5153, 5154 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

13. Kozik, Bogusław

Liczebność i rozmieszczenie derkacza Crex crex w Pieninach - wstępne wyniki inwentaryzacji / Bogusław Kozik // Pieniny-Przyroda i Człowiek .- 2006, 9, 29-132

nr inw.: 1206cz, 1207cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

14. Mikusek, Romuald

Ochrona strefowa ptaków / Romuald Mikusek. - Kraków : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2012. - 64 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm. - Publikacja wydana w ramach projektu "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w Karpatach Zachodnich".

Nr inw.: 251br

 

15. Oleś, Tadeusz

O ptakach ginących na szosach w otulinie Pienińskiego Parku Narodowego / Tadeusz Oleś // Chrońmy Przyrodę Ojczystą .- 1993, R. XLIX z. 1, s. 62

Nr inw.: 1297cz

 

16. Paginaj, Lubomir (red.)

Pieniny. Priroda a clovek I. Fauna a flora Pienin / Lubomir Paginaj (red.). - Cerveny Klastor : Sprava Pieninskeho narodneho parku, 2002. - 103 s. ; 21 cm. - Zawiera: Charakteristika prírody / L'ubomír Panigaj. Semenné rastliny / Marta Nižnanská, Pavol Chromý. Machorasty /Rudolf Šoltés. Mäkkýše / Josef Šteffek. Pavúky = Pająki / Jaroslav Svaton. Chvostoskoky / L'ubomír Kováč. Korovce /Igor Hudec. Viacnozky / Andrej Mrok. Vážky = Ważki / Vladimír Straka. Rovnokrídlovce = / Vladimír Straka. Vši / JanaFričová, Alexander Duduch. Čmeliaki a osy = Trzmiele i osy / Vladimír Smetana. Motýle = Motyle / Lubomír Panigaj. Blchydrobných cicavcov / Alexander Duduch, Michal Stanko. Ryby / Ján Koščo. Obojživelníky a plazy / Miroslav Fulín, JosefGregor. Vtáky = Ptaki / Ladislav Mošanský [et.al.]. Cicavce = Ssaki / Michal Stanko, Alexander Dudich. - (Zbiór artykułów opublikowanych z okazji 70. rocznicy PIENAP). - ISBN 80-88903-42-4

Nr inw.: 4559

 

17. Profus, Piotr

Obserwacje pomurnika Tichodroma muraria w Polsce poza tatrzańską ostoją lęgową / Piotr Profus, Mateusz Matysiak // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2009, R. 65, z. 4, 271-278

Wzmianka o pomurniku w Pieninach.

Nr inw.: 1312cz

 

18. Sitowski, Ludwik

Drozd Skalny - Monticola Saxatilis L. w Pieninach / Ludwik Sitowski. - 1937. - s. 263-265 : ryc. ; 27 cm. - Nadbitka z: Ochrona Przyrody, R. 17, 1937 r.

Nr inw.: 369s

 

19. Sitowski, Ludwik

Ptaki Pienin Cz. II / Ludwik Sitowski. - Kraków, 1931 // Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej. - 1931, t. 65, 167-171

Nr inw.: 109cz

 

20. Sitowski, Ludwik

Ptaki Pienin Cz. I / Ludwik Sitowski. - Kraków // Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej. - 1916, t. 50, 44-81

Podano ogólne informacje o awifaunie Pienin oraz dokonano przeglądu 137 gat. z danymi ekologicznymi i miejscem bytowania.

Nr inw.: 99cz

 

21. Sitowski, Ludwik

Rzadsze gatunki ptaków w Pieninach / Ludwik Sitowski. - Kraków, 1946 // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1946, R. II, z.1/2, 20-25

Nr inw.: 1316cz

 

22. Stój, Marian

Orzeł przedni (Aquila chrysaetos) w polskiej części Karpat w latach 2008-2011 / Marian Stój, Bogusław Kozik, Bartosz Kwarciany // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2011, t.67(6), 483-493

Nr inw.: 1314cz

 

23. Strojny, Władysław

Orzeł przedni w Pieninach / Władysław Strojny // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1958, R.XIV, z.6, 49-51

Nr inw.: 176cz

 

24. Tomek, Teresa

Zmiany fauny ptaków w rejonie Obłazowej w ciągu ostatnich 33 tysięcy lat / Teresa Tomek, Zbigniew M. Bocheński // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 1995, 4, 25-31

Nr inw.: 1022cz, 1023cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

25. Tomiałojć, Ludwik

Zagrożenia dla trwałości populacji rzadszych gatunków ptaków w naszych parkach narodowych / Ludwik Tomiałojć, Wiesław Walankiewicz // Biuletyn Ochrony Przyrody PAN. - 2012-2013, 3-4, 71-85

Nr inw.: 5525

 

26. Walasz, Kazimierz

Rola parków narodowych w poznaniu i ochronie ptaków / Kazimierz Walasz // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. - 2007, t. 26(3), 101-111

Nr inw.: 1250cz

 

27. Wasilewski, Jacek

Rzadkie i zagrożone gatunki ptaków w lasach polskich Karpat / Jacek Wasilewski // Roczniki Bieszczadzkie. - 2008, 16, 349-360

Nr inw.: 1178cz

 

26. Wilk, Tomasz (red.)

Ptaki polskich Karpat - stan, zagrożenia, ochrona = The birds of the Polish Carpathians - status, threats,conservation / red. Tomasz Wilk [et al.]. - Marki : Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, 2016. - 591 s. : il. (fot. kol., mapki, wykr., tab.) ; 31 cm. - Streszcz. ang.- Bibl. 541-589.- Indeks.. - ISBN 978-83-89830-19-7

Celem publikacji jest podsumowanie wyników inwentaryzacji ptaków prowadzonej w latach 2011-2015 w ramach projektu Ptaki Karpat i zaprezentowanie najbardziej aktualnych informacji na temat rozmieszczenia, liczebności i wymagań siedliskowych najcenniejszych gatunków ptaków polskich Karpat. Autor oprac. dot. sokoła wędrownego - B. Kozik. W publikacji 5 zdjęć z Pienin i Małych Pienin (s. 29, 156, 245, 307 i 444).

Nr inw.: 5727

 

28. Witkowski, Zbigniew

Inwentaryzacja stanu przyrody w rejonie Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne. Sprawozdanie z badań fauny lądowej za rok 1997 / Zbigniew Witkowski, Bronisław Wołoszyn, Anna Dyduch-Falniowska i inni. - Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie, 1998 [?]. - [130] s. ; 30 cm

Ssaki naziemne, Nietoperze, Ptaki, Płazy i Gady, Mięczaki, Motyle dzienne, Ryjkowce, Trzmiele i trzmielce.

Nr inw.: 349a

 

29. wycinki prasowe

Puchacze biesiadują samotnie / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański [Wędrówki Niecodzienne]. - 2 luty 2007 r.

"Lubię sowy, nie wiem dlaczego" - tak mówi T. Oleś, który przez wiele lat obserwował puchacze, gdy w PPN zajmował się ochroną rzadkich gatunków zwierząt. Opowiada o życiu i obyczajach puchaczy.

Sygn.: wycpras.2007