Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Zoologia - ichtiofauna

1.

Zasady ochrony ichtiofauny i raków w parkach narodowych i rezerwatach / prof. Jerzy Mastyński, Katedra Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. - Poznań : Ministerstwo Środowiska- Departament Ochrony Przyrody, sierpień 2003. - Literatura s. 26-32. - Zał.: Opinia prawnicza prof. Wojciech Radecki; Zasady amatorskiego połowu ryb w wodach SPN na rok 2003.. - 49 s.

Nr inw.:4805

 

2. Augustyn, Leszek

Wpływ hydroelektrowni w Czorsztynie-Niedzicy i Sromowcach Wyżnych na ichtiofaunę Dunajca w Pieninach / Leszek Augustyn/ / Monografie Pienińskie t. 2. Pieniny-Zapora-Zmiany .- 2010, s. 227-239

Scharakteryzowano Zbiornik Czorsztyński i Sromowiecki; określono ilościowe i jakościowe zmiany ichtiofauny Dunajca w okresach: 1963-1980, 1981-1996 i od 2002 r. oraz opisano ichtiofaunę Dunajca w Pienińskim PN.

Nr inw.: 4249, 4250 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

3. Augustyn, Leszek

Ocena presji i połowów wędkarskich w wodach okręgu PZW Nowy Sącz w 2003 roku / Leszek Augustyn. - Nowy Sącz : Polski Związek Wędkarski, 2005. - 111 s. : rys. ; 21 cm. - Literatura s.111

Nr inw.: 4785

 

4. Augustyn, Leszek

Ochrona populacji lipienia w środkowym Dunajcu / Leszek Augustyn. - Nowy Sącz : Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu, 2004. - 9 s. : wykresy ; 21 cm

Nr inw.: 444s

 

5. Augustyn, Leszek

Wstępne badania wpływu dwóch hydroelektrowni na karpiowate ryby rzeczne w Dunajcu = Preliminary investigations of the influence of two electopower stations on riverine cyprinid fishes in the Dunajec river / Leszek Augustyn, Ryszard Bartel /Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego, 2007, nr 20, 113-125.

Nr inw.: 479s

 

6. Augustyn, Leszek

Ichtiofauna Dunajca w Pienińskim Parku Narodowym / Leszek Augustyn [et al.] //Pieniny-Przyroda i Człowiek .- 2006, 9, 113-120

Przedstawiono wyniki elektropołowów ryb na Dunajcu; opisano strukturę ilościową i wagową złowionych ryb; porównano udział procentowy gat. ryb w 1974 i 2004 r.; omówiono wpływ zapory na populacje ryb.

Nr inw.: 1206, 1207 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

7. Augustyn, Leszek

Sprawozdanie z badań ichtiofauny Dunajca w Pienińskim Parku Narodowym w 2008 i 2012 roku [ekspertyza] / Leszek Augustyn. - [Nowy Sącz], 2012. - msk., 20 s. : il. ; 30 cm. 

Nr inw.: 568a

 

8. Augustyn, Leszek (red.)

Sprawozdanie z badań ichtiofaunistycznych Dunajca w Pienińskim Parku Narodowym / Leszek Augustyn (red.), Ryszard Bartel, Piotr Epler i inni. - Nowy Sącz - Gdańsk - Kraków - Wrocław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Gdańsku, AR w Krakowie, Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2004. - msk., 12 s. ; 30 cm

Nr inw.: 300a

 

9. Ceklarz, Katarzyna

Kultura ludowa Górali Pienińskich / praca zbiorowa pod red. Katarzyny Ceklarz i Urszuli Janickiej-Krzywdy. - Kraków : Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2014. - 615 , [3] s., [6] s. tabl. : il. w tekście oraz [6] k. tablic luzem ; 23 cm. - ISBN 978-83-62473-49-6

Monografia kultury pienińskiej w opracowaniu różnych autorów. Składa się na nią 18 rozdziałów poświęconych kolejno: charakterystyce geograficzno-historycznej, rolnictwu, tradycyjnemu użytkowaniu lasu, tradycji pasterskiej, pożywieniu, flisactwu i rybołówstwu, budownictwu ludowemu, architekturze sakralnej, rzemiosłu i sztuce, strojowi góralskiemu, medycynie ludowej, obrzędom dorocznym i rodzinnym, demonologii i czarom, muzyce pienińskiej, muzealnictwu. Monografia zawiera również zebrane piśmiennictwo na temat górali pienińskich.

Nr inw.: 5555, Nr inw.: 5556

 

10. Kukuła, Krzysztof

Wpływ czynników antropogenicznych na faunę karpackich dopływów Wisły / Krzysztof Kukuła, Aneta Bylak // Roczniki Bieszczadzkie. - 2011, 19, 207-222

Informacje na s. 211 i 214 dot. ichtiofauny i bezkręgowców Dunajca poniżej zbiorników Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne.

Nr inw.: 1276cz

 

11. Mroczka, Mariola

Udział ryb karpiowatych (Cyprinidae) w diecie wydry (Lutra lutra L.) w rejonie Zbiornika Czorsztyńskiego na Dunajcu :[praca magisterska] / Mariola Mroczka. - Kraków : Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, 2009. - msk., 46 s. : il. ; 30 cm. - Praca wykonana w Instytucie Nauk o Środowisku UJ pod kier. prof. dr hab. Henryka Okarmy

Nr inw.: 578a

 

12. Paginaj, Lubomir (red.)

Pieniny. Priroda a clovek I. Fauna a flora Pienin / Lubomir Paginaj (red.). - Cerveny Klastor : Sprava Pieninskeho narodneho parku, 2002. - 103 s. ; 21 cm. - Zawiera: Charakteristika prírody / L'ubomír Panigaj. Semenné rastliny / Marta Nižnanská, Pavol Chromý. Machorasty /Rudolf Šoltés. Mäkkýše / Josef Šteffek. Pavúky = Pająki / Jaroslav Svaton. Chvostoskoky / L'ubomír Kováč. Korovce /Igor Hudec. Viacnozky / Andrej Mrok. Vážky = Ważki / Vladimír Straka. Rovnokrídlovce = / Vladimír Straka. Vši / Jana Fričová, Alexander Duduch. Čmeliaki a osy = Trzmiele i osy / Vladimír Smetana. Motýle = Motyle / Lubomír Panigaj. Blchydrobných cicavcov / Alexander Duduch, Michal Stanko. Ryby / Ján Koščo. Obojživelníky a plazy / Miroslav Fulín, Josef Gregor. Vtáky = Ptaki / Ladislav Mošanský [et. al.]. Cicavce = Ssaki / Michal Stanko, Alexander Dudich. - (Zbiór artykułów opublikowanych z okazji 70. rocznicy PIENAP). - ISBN 80-88903-42-4

Nr inw.: 4559

 

13. Paluch, Franciszek

Świnka [Chondrostoma nasus (Linne)] w Dunajcu / Franciszek Paluch // Prace Pienińskie. - 1996, Nr 8, s. 108.

Nr inw.: 1217cz

 

14. Reckiel, Tadeusz

Uwagi do artykułu na temat aktualnego składu ichtiofauny Dunajca w rejonie Pienin / Tadeusz Reckiel // Prace Pienińskie. - 1992, 4, s. 69-70

Polemika do art. Ryszarda R. Remiszeskiego i innych "Próba spojrzenia na stan ichtioafauny Dunajca", zawartego w Pracach Pienińskich nr 3.

Nr inw.: 1213cz

 

15. Remiszewski, Ryszard M.

Jeszcze w sprawie uwag do artykułu o stanie ichtiofauny Dunajca / Ryszard M. Remiszewski // Prace Pienińskie. -1992, 4, s. 69-70

Odpowiedź na polemikę pr. Tadeusza Reckiela, zawartą w Pracach Pienińskich nr 4.

Nr inw.: 1213cz

 

16. Remiszewski, Ryszard M.

To jest głowacica! / Ryszard M. Remiszewski // Prace Pienińskie. - 1996, Nr 7, s. 108-109, zdj.

Nr inw.: 1216cz

 

17. Remiszewski, Ryszard M.

Tajemnicza ryba / Remiszewski Ryszard M. // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. Wędrówki niecodzienne.. - 6 stycznia 2006 r.

Sygn.: wycpras.2006

 

18. Remiszewski, Ryszard M.

Z suchą muchą na kardynała / Remiszewski Ryszard M. // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. Wędrówki niecodzienne.. - 2 czerwca 2006 r.

Wędkarstwo na Dunaju w opiniach Aleksandra Śmietany i Stanisława Węglarza.

Sygn.: wycpras.2006

 

19. Starmach, Janusz

Hydrobiologiczna charakterystyka środowiska wodnego w rejonie Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne : sprawozdanie z realizacji badań w latach 1992-1993 / Janusz Starmach [et al.]. - Kraków : Polska Akademia Nauk, Zakład Biologii Wód, [1993]. - msk., 29 s. 9 ryc.,. 2 tab. : il. ; 32 cm. - [w:] K. Zarzycki, J. Starmach, Z. Witkowski (red.) Inwentaryzacja stanu przyrody w rejonie Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne. Dla Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Nr inw.: 686a

 

20. Starmach, Janusz

Ryby (Pisces) / Janusz Starmach // Monografie Pienińskie t. 1. Flora i fauna Pienin / red. J. Razowski .- 2000, s. 233-237

Przedstawiono historię badań i charakterystykę fauny ryb i przewidywane zmiany w składzie gat.

Nr inw.: 4249, 4250 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

21. Śmietana, Aleksander

Próba spojrzenia na stan ichtiofauny Dunajca / Aleksander Śmietana, Stanisław Węglarz, Ryszard M. Remiszewski //Prace Pienińskie. - 1991, Nr 3, s. 53-59.

Nr inw.: 1212cz

 

22. Tyszkiewicz, Jan

Dawne połowy węgorzy w Pieninach / Jan Tyszkiewicz // Prace Pienińskie. - 1997, 9, s. 27-37

Nr inw.: 1218cz

 

23. Tyszkiewicz, Jan

Dawne rybołówstwo w Pieninach / Jan Tyszkiewicz. - Szczawnica : Ośrodek Kultury Górskiej PTTK w Pieninach, 2005. - 91, [1] s. : zdj. cz.b., rys. ; 21 cm. - (Seria "z okienkiem"). - Literatura po każdym rozdziale.. - ISBN 83-903764-7-4

Nr inw.: 4844

 

24. Tyszkiewicz, Jan

Jak górale łowili ryby w Dunajcu / Jan Tyszkiewicz. - Szczawnica : Ośrodek Kultury Górskiej PTTK w Pieninach, 1992. - 14, [3] s. : rys. ; 21 cm. - (Seria "z okienkiem"). - Literatura [16] s.

Nr inw.: 3365

 

25. Tyszkiewicz, Jan

Rybołówstwo w Pieninach / Jan Tyszkiewicz // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 1997, 5, 53-59

Nr inw.: 1109cz, 1110cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)