Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

"Ochrona przyrody" - zestawienie artykułów

1.

Pierwsze wspólne obrady Komisyj, polskiej i czeskiej Parku Narodowego w Pieninach // Ochrona Przyrody. - 1934, 14, 207

Informacje o zakresie realizacji wniosków uchwalonych 3-4.10.1933 r.: przeprowadzenie zdjęcia fotogrametrycznego Pienin, założenie stacji meteo w Krościenku i na G. Zamkowej (u pustelnika), wykupienie 9,24 ha enklaw, zorganizowanie związku flisaków, informacja o spadku liczby turystów, zniszczeniach spowodowanych przez powódź.

Nr inw.: 139cz

 

2.

Walka z kłusownictwem pod Pieninami i Gorcami / W.S. // Ochrona Przyrody. - 1930, 10, 269

Krótka wzmianka o problemie jakim jest kłusownictwo. Proponuje się by na terenach sąsiadujących z parkiem narodowym w Pieninach utworzyć "pas ochronny, w którym wykonywanie prawa łowieckiego byłoby poddane specjalnym przepisom".

Nr inw.: 135cz

 

3.

Komisja w sprawie uregulowania gospodarki turystycznej w Pieninach[1926] // Ochrona Przyrody . - [1926], 6, 125 s.

Notatka na temat konferencji w Czorsztynie połączonej z wizją lokalną. Przebieg: uczczenie pamięci zmarłego Stanisława Drohojewskiego, sprawa nowego schroniska pod Trzema Koronami, ustalono "ilość i kierunek drożyn i ścieżek" ze szlakiem głównym (Lubań - Czorsztyn - Flaki - Trzy Korony - Zamek św. Kingi - Sokolica - Altana Sienkiewicza - Biała Skała - Rabsztyn - Wysokie Skałki) oraz dziesięcioma szlakami bocznymi. Sprawdzono stan szlaków i oznaczeń na drodze Sromowce Niżne - Trzy Korony - Krościenko n.D.

Nr inw.: 131cz

 

4.

Protokół z posiedzenia Komisji Parku Narodowego w Pieninach w dniach 3-4.10.1933 r.. - Kraków, 1933 // Ochrona Przyrody. - 1933, 13, 142-160

Zawiera przemówienie W. Leśniewskiego o historii powstania Parku, sprawozdanie kierownika Parku dot. stanu administracyjnego i gospodarczego, stanu prac dokonanych i rozpoczętych (plan urządzania, prace w zakresie geologii i budowy Pienin, inwentaryzacja cisów, obserwacja jam borsuczych i lisich, kontrola gniazd puchaczy i kani, ochrona i hodowla lasu. Kierownik przedstawił plany na przyszłość m. in. kontynuacja prac urządzeniowych, wykup enklaw, uregulowanie granic Parku, budowa schroniska w Krościenku, budowa drogi z Czorsztyna do Sromowiec Niżnych, a ze Sromowiec do Krościenka, rozbudowa składowiska łodzi dla flisaków. Przedstawiono przepisy dla zwiedzających, referaty: "Przysposobienie Parku Narodowego w Pieninach jako terenu prac badawczych" i "Plan badań naukowych na terenie Parku". Protokół zakończono uchwałami Komisji dot. spraw gospodarki i prac naukowych (w tym projekt Zakł. Doświadczalnego LP zorganizowania przy Parku, jako stałej placówki terenowej Zakładu, muzeum Pienin, biblioteki z czytelnią i pracownią naukową oraz pokojami gościnnymi dla pracowników naukowych). Podjęto uchwały dot. porozumienia się z Komisją Słowackiego Rezerwatu Przyrodniczego (w tym program i regulamin wspólnych obrad), regulacji spływu i wiele innych. Załącznikiem do protokołu jest Regulamin Komisji Parku Narodowego w Pieninach.

Nr inw.: 138cz

 

5. Adamczyk, Bolesław

Gleby Pienińskiego Parku Narodowego / Bolesław Adamczyk, Jan Greszta, Janusz Olszowski //Ochrona Przyrody. - 1982, 44, 317-339

Nr inw.: 1289cz

 

6. Alexandrowicz, Stefan W.

Stożki martwicowe w parkach narodowych Tatrzańskim i Pienińskim / Stefan Witold Alexandrowicz // Ochrona Przyrody. - 1988, 46, 361-382

 

Nr inw.: 1026cz

 

7. Bieniek, Maria

Wydra Lutra lutra (L.) w polskich parkach narodowych / Maria Bieniek // Ochrona Przyrody. -1988, 46, 195-215

Bibliografia ss. 209-214.-Summary

Nr inw.: 1026cz

 

8. Birkenmajer, Krzysztof

Zabytki przyrody nieożywionej pienińskiego pasa skałkowego. I / Krzysztof Birkenmajer // Ochrona Przyrody. - 1957, 24, s. 157-178

Nr inw.: 156cz

 

9. Birkenmajer, Krzysztof

Zagadnienia ochrony przyrody nieożywionej w Polsce / Krzysztof Birkenmajer // Ochrona Przyrody. - 1959, 26, 16-32

Nr inw.: 241cz

 

10. Birkenmajer, Krzysztof

Geneza Wąwozu Homole w Małych Pieninach / Krzysztof Birkenmajer // Ochrona Przyrody. - 1971, 36,309-359

Nr inw.: 1283cz

 

11. Birkenmajer, Krzysztof

Zabytki przyrody nieożywionej pienińskiego pasa skałkowego. Cz. 2 Skałki w Rogoźniku koło Nowego Targu / Krzysztof Birkenmajer. - Kraków, 1962. - s. 159-185 : ryc. 10 ; 30 cm. - Osobne odbicie z "Ochrony Przyrody" R. 28; Literatura; summary

Nr inw.: 43s, 243cz

 

12. Bogucka, Aleksandra

Teoretyczne podstawy wyznaczania i kształtowania obrzeży parków narodowych na przykładzie Pienińskiego Parku Narodowego / Aleksandra Bogucka // Ochrona Przyrody. - 1979, 42, 217-243

Nr inw.: 565cz, 1287cz

 

13. Capecki, Zenon

Stan zdrowotny lasów Pienińskiego Parku Narodowego / Zenon Capecki // Ochrona przyrody. - 1975, 40, 163-187

Nr inw.: 1286cz

 

14. Dratnal, Emil

Zgrupowanie bezkręgowców bentosowych Dunajca na odcinku Harklowa-Sromowce Niżne / Emil Dratnal, Ryszard Sowa, Bronisław Szczęsny // Ochrona Przyrody. - 1979, 42, 183-215

Nr inw.: 565cz, Nr inw.: 1287cz

 

15. Dziewolski, Jerzy

Rozwój drzewostanów na zachodnim obszarze Pienińskiego Parku Narodowego w okresie 20 lat (1968-1988) / Jerzy Dziewolski // Ochrona Przyrody. - 1992, R. 50 cz. I, 109-127

Nr inw.: 1028cz

 

16. Dziewolski, Jerzy

Naturalne zmiany struktury wybranych drzewostanów Pienińskiego Parku Narodowego w okresie 32 lat (1936-1968) / Jerzy Dziewolski. - Zakład Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 1972. - 21 s. : ryc. ; 30 cm. - Artykuł z Ochrony Przyrody R. 37 (str. 263-283).- Lit. s. 282.- Podsumowanie w j. ang.

Nr inw.: 438s, 1353cz

 

17. Dziewolski, Jerzy

Statystyczno-matematyczna metoda inwentaryzacji drzewostanów na przykładzie rezerwatu ścisłego w masywie Trzech Koron w Pieninach w latach 1972 i 1974 / Jerzy Dziewolski // Ochrona Przyrody. - 1980, 43, 157-187

Nr inw.: 647cz, 1288cz

 

18. Dziewolski, Jerzy

Zmiana struktury i wielkości zapasu drzewostanu rezerwatu ścisłego w masywie Trzech Koron w Pieninach w okresie 1936-1972 / Jerzy Dziewolski // Ochrona Przyrody. - 1980, 43, 129-156

Nr inw.: 647cz, 1288cz

 

19. Dziewolski, Jerzy

Zmiany struktury drzewostanów w zachodniej części Pienińskiego Parku Narodowego / Jerzy Dziewolski // Ochrona Przyrody. - 1987, 45, 131-156

Nr inw.: 1025cz, 1290cz

 

20. Dziewolski, Jerzy

Naturalny rozwój drzewostanów Pienińskiego Parku Narodowego w czasie 51 lat (1936-1987) = Natural development of forest in the Pieniny National Park over the period of 51 years (1936-1987)/ Jerzy Dziewolski //Ochrona Przyrody. - 1991, 49 cz. I, 111-128

Nr inw.: 970cz, 983cz

 

21. Dziewolski, Jerzy

Zmiana struktury i wielkości zasobów lasu w rezerwacie ścisłym w masywie Trzech Koron w Pieninach w okresie 1936-1972/ Jerzy Dziewolski. - Kraków : Polska Akademia Nauk, Zakład Ochrony Przyrody, 1980. - 28 s. : il. ; 30 cm. - Nadbitka z : "Ochrona Przyrody" R. 43 (1980).-Summary.

Nr inw.: 502s, 647cz, 1288cz

 

22. Fabijanowski, Jerzy

Kształtowanie krajobrazu w okolicy Szczawnicy / Jerzy Fabijanowski. - Kraków // Ochrona Przyrody. - 1957, 24, s.65-156

Szczegółowo opisana geologia, gleby, roślinność oraz wskazówki zagospodarowania dla Bryjarki oraz Palenicy i Huliny.

Nr inw.: 156cz

 

23. Goetel, Walery

Sprawozdanie Delegata Państwowej Rady Ochrony Przyrody dla spraw pogranicznych Parków Narodowych za czas od 1listopada 1929 do 30 października 1930 r. / Walery Goetel // Ochrona Przyrody. - 1930, R. 10, 203-204

W treści sprawozdania znajduje się półstronicowa informacja o ostatecznym utworzeniu Parku Narodowego w Pieninach, co było możliwe m.in. dzięki zakupieniu od rodziny pp. Dziewolskich części Pienin o obszarze ok. 250 ha. Przeprowadzenie zakupu przez kilka lat stało pod znakiem zapytania z powodu oporu Ministerstwa Skarbu. Ostateczne zatwierdzenie decyzji zakupu przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów nastąpiło w lipcu 1930 r. Dnia 31 sierpnia 1930 r. odbyła się w Szczawnicy urządzona przez PTT uroczystość ogłoszenia Pienin Parkiem Narodowym. Pokrótce omówiono dalsze działania: zakup bądź wymiana enklaw, przebudowa ścieżki betonowej do schroniska Sienkiewicza.

Nr inw.: 135cz

 

24. Grodzińska, Krystyna

Zanieczyszczenie polskich parków narodowych metalami ciężkimi / Krystyna Grodzińska //Ochrona Przyrody. - 1980, 43, 9-27

Nr inw.: 647cz, 1288cz

 

25. Gutowski, Jerzy M.

Ocena stanu poznania Kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) parków narodowych i rezerwatów przyrody w Polsce / Jerzy M. Gutowski // Ochrona Przyrody. - 1988, 46, 281-307

Bibliografia ss. 297-307.-Summary

Nr inw.: 1026cz

 

26. Kaźmierczakowa, Róża

Kwiecistość łąk Pienińskiego Parku Narodowego i jej związek z fauną trzmielowatych (Bombini) i gąsienicznikowatych(Ichneumonidae) / Róża Kaźmierczakowa, Tadeusz Kaźmierczak, Andrzej Kosior. - Ochrona Przyrody, 1997. - 32 s. : il.; tab., wykresy ; 29 cm. - Ochr. Przyr. nr 54.-Literatura.-Summary

Nr inw.: 469s, 1294cz

 

27. Kinasz, W.

Ekologiczne podstawy urządzania łąk w Pienińskim Parku Narodowym / W. Kinasz // Ochrona Przyrody. - 1976, 41, 77-118

Nr inw.: 1292cz

 

28. Kiszka, Józef

Porosty (Lichenes) prawnie chronione w otulinie zbiorników retencyjnych na Dunajcu koło Czorsztyna (Podhale, Pieniny)/ Józef Kiszka // Ochrona Przyrody. - 1997, R. 54 , 111-118

Nr inw.: 1294cz

 

29. Kornaś, Jan

Reliktowa kolonia roślin wysokogórskich w Małych Pieninach / Jan Kornaś // Ochrona Przyrody. - 1958, 25, 238-247

Nr inw.: 240cz

 

30. Kosior, Andrzej

Zgrupowania trzmielowatych (Bombini, Apidae) w wybranych zbiorowiskach roślinnych Pienin / Andrzej Kosior, Piotr Płonka, Zbigniew Witkowski // Ochrona Przyrody. - 1999, 56, 91-107

Nr inw.: 1296cz

 

31. Kosior, Andrzej

Changes in bumble-bees and cuckoo-bees (Bombini, Apoidea) in the Pieniny National Park and its buffer zone (Southern Poland) = Zmiany trzmieli i trzmielowców w Pienińskim Parku Narodowym i jego otulinie / Andrzej Kosior, Wiesław Król, Piotr Płonka // Nature Conservation. - 2001, v.58, 95-107

Nr inw.: 1269cz

 

32. Kostrakiewicz, Leszek

Charakterystyka fizyko-chemiczna oraz bakteriologiczna wybranych źródeł Pienińskiego Parku Narodowego i jego okolicy / Leszek Kostrakiewicz // Ochrona Przyrody. - 1991, R.49,cz.I, s.129-139

Nr inw.: 970cz, 983cz

 

33. Kostrakiewicz, Leszek

Wpływ posuchy atmosferycznej na stosunki krenologiczne Pienińskiego Parku Narodowego i jego okolicy / Leszek Kostrakiewicz // Ochrona Przyrody. - 1994, R. 51, 157-172

Nr inw.: 1030cz

 

34. Kostrakiewicz, Leszek

Stosunki mezoklimatyczne Pienińskiego Parku Narodowego i jego obrzeża oraz prognoza przypuszczalnych zmian klimatu po wybudowaniu zapory wodnej na Dunajcu w Czorsztynie - Niedzicy / Leszek Kostrakiewicz. - Zakład Ochrony Przyrody PAN, 1979. - s. 245- 278 : ryc., tabele ; 29 cm. - Nadbitka z: Ochrona Przyrody, R. 42, 1979 r..- Literatura s. 274-276, summary s.276-277.

Nr inw.: 232s, 1287cz

 

36. Kostyrko, Józef

Działalność administracji lasów państwowych w r. 1936 - Park Narodowy w Pieninach / Józef Kostyrko //Ochrona Przyrody. - 1936, 16, 239-246

W sprawozdaniu omówiono działalność Parku w okresie od 1.10.1935 r. do 30.09.1936 r. Szczegółowo przedstawiono stan posiadania (wykup enklaw: Trzy Korony, Facimiech, Rówienka - brak zgody właścicieli, wstępne uzgodnienie wykupu części Dunajca, brzegu Dunajca w Krasie, uchwalenie przez Gromadę Krościenko bezpłatnego oddania enklawy Góra Zamkowa wraz z pustelnią, przygotowanie i uzgodnienie zakupu części enklawy Faćmiech i Polanka oraz części enklawy Pieninki), problem szpecenia krajobrazu różnego rodzaju budowlami. Pozostałe sprawy to: hodowla i ochrona lasu, gospodarka łowiecka, turystyka (odnowiono główne szlaki, opisano ustalenia zawarte w regulaminie Stowarzyszenia Flisaków, podano liczbę osób spływających oraz zanalizowano dokładnie ruch turystyczny na szlakach), zmiana na stanowisku kierownika parku (kierownikiem został St. Smólski), przeniesienie siedziby Parku do nowej willi w Krościenku (dzierżawa), kontynuacja prac urządzeniowych, prace naukowe, organizacja muzeum, założenie albumu fotografii i biblioteki, prace nad katalogiem i bibliografią flory pienińskiej, zbiór roślin do zielnika (500 gat.), stacje meteorologiczne na G. Zamkowej (istniejąca) i w Krościenku (do założenia), współpraca ze Słowackim Parkiem Narodowym.

Nr inw.: 141cz

 

37. Kowalski, Władysław

Uwagi o płazach i gadach Pienińskiego Parku Narodowego / Władysław Kowalski, Marian Młynarski //Ochrona Przyrody. - 1952, 20, 89-117

Artykuł jest wynikiem badań prowadzonych w latach 1959-1964 w ramach prac nad fauną południowej Polski. Zawiera systematyczny przegląd płazów i gadów wraz z miejscami ich występowania w Pieninach.

Nr inw.: 145cz, 1277cz

 

38. Kulczyński, Stanisław

Rezerwat w Czorsztynie / Stanisław Kulczyński // Ochrona Przyrody. - [1921], z. 2, 35-37

Krótki opis rezerwatu - położenia, flory i fauny.

Nr inw.: 127cz, Nr inw.: 1356cz

 

39. Łuczyńska-Bruzda, Maria

Charakterystyka przestrzenna parków narodowych w Polsce i wynikające z niej zadania planowania przestrzennego / Maria Łuczyńska-Bruzda // Ochrona Przyrody. - 1969, 34, 7-65

Nr inw.: 1281cz

 

40. Mielnicka, Barbara

Ruch turystyczny w polskich parkach narodowych i jego przyrodnicze konsekwencje/ Barbara Mielnicka // Ochrona Przyrody. - 1991, R. 49, cz. II, 163-173

Informacje o turystyce w Pienińskim PN s. 168.

Nr inw.: 1027cz

 

41. Ochrona Przyrody

Protokół z konferencji w sprawie ochrony Pienin, odbytej dn. 10.09.1923 r. w Szczawnicy // Ochrona Przyrody. - [1925], z. 4, 117

Obecni delegaci ministerstw: Borzęcki, Orłowicz, Ladenberger, Piotrowski, właściciele Pienin: hr. Stadnicki, hr. Drohojowski, inż. Dziewolski oraz członkowie Prez. Pol. Kom. Ochr. Przyr.: Szafer, Pawlikowski, Sokołowski, Sitowski, Kulczyński, dyrektor Uzdrowiska Kalinowski. Przebieg: dwa referaty dot. utworzenia rezerwatu na terenie Pienin, dyskusja, właściciele Pienin wyrazili zasadniczą zgodę na utworzenie rezerwatu, postulaty dot. wymiany terenów, dokonania odpowiednich pomiarów i map, poruszono sprawę niszczenia rezerwatu w Czorsztynie przez turystów i wypas bydła.

Nr inw.: 129cz

 

42. Ochrona Przyrody

Protokół zebrania Komisji Parku Narodowego w Pieninach 27-28 lipca 1935 r. // Ochrona Przyrody. - 1935, 15, 249-264. - Zawiera 5 fotografii z terenu Pienin (autor J. Walas)

Posiedzenie Komisji odbyło się w Krościenku n.D. i Zakopanym. Na porządku obrad: sprawozdanie kierownika Parku za rok 1934, wykup enklaw i zaokrąglenie granic Parku, ew. przesunięcie granic Parku po powodzi w 1934 r., wizja lokalna budowli T. Wolskiego w Szczawnicy, hodowla lasu, prace urządzeniowe, zasady gospodarki rybnej w Pieninach, sprawa pozyskania lokalu dla kierownictwa Parku, zmiany personalne (kierownictwo w lutym 1935 r. objął Józef Türkott, a w czerwcu przyjęto do pracy Wł. Walczenkę), współpraca ze Strażą Graniczną, szlaki turystyczne i "ścieżki badaczy" (m. in. redukcja zbędnych szlaków), flisactwo na Dunajcu (organizacja spływu i Stowarzyszenia Flisaków, szkody wyrządzone flisakom przez powódź), schronisko turystyczne, sprawy drogowe (droga Czorsztyn-Sromowce Niżne, droga pienińska), wydawnictwa dot. Parku, rejestracja drzew-pomników przyrody, stanowisk rzadkich roślin (rumian Zawadzkiego, bylica pienińska), fauny (puchacz, pomurnik), prace naukowe (uznano za słuszną zasadę by każdy prowadzący na terenie Parku badania miał obowiązek wzbogacenia muzeum zbiorem okazów z zakresu wykonywanej pracy), problem rozwoju muzeum - brak lokalu, niewielkie zbiory, sprawy wspólne ze słowacką częścią Parku.

Nr inw.: 140cz

 

43. Ochrona Przyrody

Działalność administracji lasów państwowych na polu ochrony przyrody w 1936 r.- prace inwentaryzacyjne w Parku Narodowym w Pieninach / Józef Kostyrko // Ochrona Przyrody. - 1936, 16, 222-223

W treści sprawozdania znajduje się dwustronicowa informacja dot. prac inwentaryzacyjnych w Parku. Wspomniano konferencję, na której ustalono, że w pracach urządzeniowych współpracować mają: Drużyna Urządzeniowa, Kierownictwo Parku oraz Inst. Badawczy Lasów Państwowych, ustalono również podział prac i sprecyzowano szczegóły techniczno-wykonawcze (wielkość i oznaczenie wydzieleń, tok prac wydzieleniowych, oznaczenie zapasu)

Nr inw.: 141cz

 

44. Ochrona Przyrody

Ochrona Przyrody R. 48 / red . nacz. Zofia Aleksandrowicz; Polska Akademia Nauk, Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych. - Warszawa-Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. - 320 s. : il. ; 31 cm. 

Zawiera: Związki i zależności w występowaniu gatunków drzew w parkach narodowych: Pienińskim, Gorczańskim i Babiogórskim / Jerzy Dziewolski, B. Rutkowski. Występowanie i ochrona wód mineralnych w górskich obszarach Polski / St. Węcławik

Nr inw.: 982cz, 1291cz

 

45. Pawłowska, Stanisława

Rośliny endemiczne w Polsce i ich ochrona / Stanisława Pawłowska // Ochrona Przyrody. - 1953, 21, 1-33

Na stronach 11-14 omówiono endemity pienińskie.

Nr inw.: 146cz

 

46. Pawłowski, Bogumił

Wrotycz Zawadzkiego - Tanacetum Zawadzkii (Herb.) Pawł. / Bogumił Pawłowski // Ochrona Przyrody. - 1934, 14, 64-67

Opis gatunku, rozmieszczenie w Pieninach, wrotycz jako endemit.

Nr inw.: 139cz

 

47. Pawłowski, Bogumił

Mniszek pieniński / B. Pawłowski // Ochrona Przyrody. - 1931, 11, 211-212

Krótka notatka i zdjęcie.

Nr inw.: 136cz

 

48. Petryszak, Bogusław

Badania ilościowe i jakościowe nad ryjkowcami (Coleoptera, Curculionidae) wybranych zespołów roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego / Bogusław Petryszak // Ochrona Przyrody. - 1987, 45, 157-178

Nr inw.: 1025cz, 1290cz

 

49. Petryszak, Bogusław

Porównawcze badania ilościowe zgrupowań ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae) wybranych zespołów roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego / Bogusław Petryszak, Michał Kaczmarczyk // Ochrona Przyrody. - 1992,50 cz. II, 95-108

Badania prowadzono w latach 1987-1988, wyniki badań porównano z danymi uzyskanymi z tych samych stanowisk w latach 1972-1973.

Nr inw.: 1029cz

 

50. Sitowski, Ludwik

Drozd skalny (Monticola saxatilis L.) w Pieninach / Ludwik Sitowski // Ochrona Przyrody. - 1937, 17,263-265

Nr inw.: 142cz, 1359cz

 

51. Sitowski, Ludwik

Podkowiec mały (Rhinolophus h. hipposideros Bechstein) w Pieninach / Ludwik Sitowski // Ochrona Przyrody. - 1933, 13, 196

Nr inw.: 138cz

 

52. Sitowski, Ludwik

Pieniny jako rezerwat przyrodniczy / Ludwik Sitowski i Stanisław Kulczyński // Ochrona Przyrody. - [1922], z. 3, 47-58

Artykuł składa się z dwóch części. I część, której autorem jest L. Sitowski zatytułowana jest "Charakter i osobliwości przyrody pienińskiej" i opisuje krajobraz Pienin, zbiorowiska roślinne oraz zwierzęta tu występujące. Część druga to opis projektu rezerwatu w Pieninach. Autor, St. Kulczyński przewiduje utworzenie rezerwatu zupełnego obejmującego "części Pienin ocalałe od zniszczenia lub dotknięte ręka ludzką nieznacznie" (Pieniny Centralne). Pozostałe tereny planował objąć ochroną częściową. Zawiera uzasadnienie potrzeby utworzenia rezerwatu.

Nr inw.: 128cz, 1357cz

 

53. Sitowski, Ludwik

Przyczynki do znajomości fauny Parku Narodowego w Pieninach / Ludwik Sitowski // Ochrona Przyrody. - 1948, 18, 133-142

Nr inw.: 143cz, 408cz

 

54. Smólski, Stanisław

Działalność administracji lasów państwowych na polu ochrony przyrody w r. 1937 - Park Narodowy w Pieninach / Stanisław Smólski // Ochrona Przyrody. [Część urzędowa] - 1937, 17, 313-321

Informacja o posiedzeniu Komisji Parku Narodowego w Pieninach w dniach 29-30.05.1937 r., zakupie gruntów (m.in. historia wykupu Góry Zamkowej, zakup 3/4 enklawy Trzy Korony, dalszej części enklawy "Pieninki", "Faćmiech" i "Rówienka"), zakupie parceli oraz nowego budynku dla kierownictwa Parku. Omówiono problemy: żebractwa na Dunajcu, likwidacji tratw-łodzi innych niż dłubanki flisaków, szpecących budowli, likwidacji postoju dorożek na drodze pienińskiej, interwencje w sprawie rozbudowy przystani w Sromowcach Niżnych oraz w sprawie linii telefonicznej Krościenko-Sromowce Niżne (planowany przebieg przez Wąwóz Sobczański), ruchu turystycznego (ilość turystów, hałas, zaśmiecanie szlaków). Sprawozdanie zawiera informację o rozwoju Stowarzyszenia Flisaków, które po raz drugi przeprowadziło samodzielnie przewóz turystów łodziami. Omówiono też problem ochrony lasu, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnego zagrożenia klęską kornika. Informacja o tym pojawiła się na łamach "pewnego pisma wyspecjalizowanego już w próbach zaszczepienia w umysły społeczeństwa myśli wrogich dla idei ochrony przyrody i instytucji parków narodowych" (za Smólskim). Omówiono rozwój muzeum i biblioteki, badania meteorologiczne. Sprawozdanie zakończono podaniem informacji o zapadnięciu uchwały rozpoczęcia prac nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów o Parku Narodowym w Pieninach.

Nr inw.: 142cz, 1359cz

 

55. Smólski, Stanisław

Jałowiec sawina (Juniperus sabina L.) w Pieninach / Stanisław Smólski // Ochrona Przyrody. - 1937, 17, 216-221

Nr inw.: 142cz, 1359cz

 

56. Stachnal-Talanda, Danuta

Stosunki wodne wschodniej części Kotliny Nowotarskiej oraz prognoza zmian w środowisku geograficznym w przypadku budowy zapory na Dunajcu w Czorsztynie / Danuta Stachnal-Talanda // Ochrona Przyrody. - 1952, 20, 89-117

Praca oparta na wynikach badań prowadzonych w latach 1961-1962. Zawiera charakterystykę przyrodniczą Kotliny Nowotarskiej ze szczegółowym opisem stosunków hydrograficznych oraz krótką prognozę wpływu projektowanej zapory na stosunki wodne i inne elementy środowiska geograficznego badanego terenu i obszarów przyległych.

Nr inw.: 145cz, 1277cz

 

57. Szafer, Władysław

Ochrona modrzewia polskiego / Władysław Szafer // Ochrona Przyrody. - 1934, 14, 60-64

Wśród rezerwatów utworzonych specjalnie dla ochrony modrzewia polskiego wymieniono rezerwat na Marszałku w Krościenku n.D. Informacja o modrzewiu w Parku Narodowym w Pieninach.

Nr inw.: 139cz

 

58. Szafran, Bronisław

Mszaki Pienin / Bronisław Szafran // Ochrona Przyrody. - 1952, 20, 89-117

Omawia przebieg dotychczasowych badań mszaków w Pieninach, ogólne warunki rozwoju mszaków w Pieninach oraz florę mszaków pienińskich w porównaniu z innymi wapiennymi obszarami Polski, charakter geograficzny mszaków Pienin. Praca zakończona systematycznym wykazem stanowisk.

Nr inw.: 145cz, Nr inw.: 1277cz

 

59. Szczęsny, Bronisław

Degradacja fauny bezkręgowców bentosowych Dunajca w rejonie Pienińskiego Parku Narodowego / Bronisław Szczęsny // Ochrona Przyrody. - 1995, R. 52, 207-224

Artykuł przedstawia wyniki II etapu badania bezkręgowców bentosowych Dunajca na odcinku Harklowa-Szczawnica. Stwierdzono m.in. negatywny wpływ ścieków na badaną faunę. Badania wykonano w związku z budową zapory Czorsztyńskiej.

Nr inw.: 1031cz

 

60. Tomek, Andrzej

Ochrona dziko żyjących zwierząt w górskich parkach narodowych / Małgorzata Makomaska-Juchiewicz, Andrzej Tomek, Roman Dziedzic // Ochrona Przyrody. - 1988, 46, 175-193

Bibliografia ss. 191-192.-Summary

Nr inw.: 1026cz

 

61. Zarzycki, Kazimierz

Małe populacje pienińskich roślin reliktowych i endemicznych, ich zagrożenie i problemy ochrony / Kazimierz Zarzycki // Ochrona Przyrody. - 1976, 41, 7-70

Nr inw.: 1291cz

 

62. Zemanek-Targoszowa, Jadwiga

Bibliografia ochrony przyrody w Polsce za lata 1953-1955 / Jadwiga Zemanek-Targoszowa // Ochrona Przyrody. - 1958, 25, 268-304

Na stronach 276-277 wymieniono bibliografię Pienińskiego Parku Narodowego (17 pozycji)

Nr inw.: 240cz