Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Zapora/zbiornik w Czorsztynie budowa, kontrowersje, wpływ na środowisko

1. Adamski, Paweł

Zmiany fauny owadów zapylających w otoczeniu Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne / Paweł Adamski, Andrzej Kosior, Zbigniew Witkowski // Monografie Pienińskie t. 2. Pieniny-Zapora-Zmiany / red. Roman Soja, Jan Bodziarczyk, Stanisław Knutelski. - Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy, 2010. - 185-193

nr inw.: 5152, 5153 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

2. Apostoł, Stanisław

Czorsztyn - kompromitacja czy słuszny kompromis? / Stanisław Apostoł, Andrzej Sobczak // Podhalanka. Pismo Związku Podhalan. - 1990, Nr 1 (21), s. 27-32, zdj.

Patrz artykuł: Kaj Romeyko-Hurki "Kompromitacja "kompromisu".

Sygn.: pudło "Zapora"

 

3. Augustyn, Leszek

Wpływ hydroelektrowni w Czorsztynie-Niedzicy i Sromowcach Wyżnych na ichtiofaunę Dunajca w Pieninach / Leszek Augustyn//W: Monografie Pienińskie t. 2. Pieniny-Zapora-Zmiany / red. Roman Soja, Jan Bodziarczyk, Stanisław Knutelski. - Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy, 2010. - 227-239

nr inw.: 5152, 5153 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

4. Augustyn, Leszek

Wstępne badania wpływu dwóch hydroelektrowni na karpiowate ryby rzeczne w Dunajcu = Preliminary investigations of the influence of two electropower stations on riverine cyprinid fishes in the Dunajec river / Leszek Augustyn, Ryszard Bartel. - Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego, 2007. - 13 s. : il. ; 30 cm. - Artykuł z nr 20:113-125.

Nr inw.: 479s

 

5. Aura

Polski Klub Ekologiczny (PKE) w sprawie czorsztyńskiej zapory / nn. // Aura. - 1991, 2, 22

Nr inw.: 1066cz

 

6. Aura

O bardziej kompleksowe spojrzenie na Czorsztyn / Bogumił Trębala // Aura. - 1991, 11, 11-12

Na wewn. stronie okładki dwa zdjęcia z Pienin Kaja Romeyki-Hurko.

Nr inw.: 1066cz

 

7. Aura

Realia nieczułe na piękno przyrody / (eg).// Aura. - 1991, 10, 32

W tekście autor przywołuje artykuł "Argumenty kontra emocje" Krystyny Panek, który opublikowano w Przeglądzie Technicznym nr 33 z 1991 r.

Nr inw.: 1066cz

 

8. Aura

Nowa kultura w dolinie Dunajca / Tadeusz M. Trajdos // Aura. - 1979, 8, 23-25

Autor omawia zarówno przyrodnicze jak i kulturowe straty spowodowane wybudowaniem zapory.

Nr inw.: 559cz

 

9. Aura

W sprawie zapory na Dunajcu pod Czorsztynem słów kilka / Piotr Wallo // Aura. - 1979, 12, 35

Krótka notka o negatywnym wpływie na środowisko lokowania domów wczasowych nad brzegiem budowanego zbiornika.

Nr inw.: 559cz

 

10. Aura

Czy zapora czorsztyńska wytrzyma trzęsienie ziemi? / Jerzy Domański // Aura. - 1981, 6, 25-27

Nr inw.: 1066cz

 

11. Bajgier-Kowalska, Małgorzata

Considerations for tourism and recreation expansion in the vicinity of the Czorsztyn-Niedzica and Sromowce Wyżne Water Reservoirs Complex, located on the Dunajec River = [Rozważania na temat rozwoju turystyki i rekreacji w pobliżu Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne ...] / Małgorzata Bajgier-Kowalska, Renata Rettinger. - Bydgoszcz : cop. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014. - 8 s. ; 30 cm. - Artykuł z: Geography and Tourism vol. 2 no. 1 (2014): 43-50. - ISSN: 2353-4524

Nr inw.: 604s

 

12. Bajorek, Leszek

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA - powstanie zbiorników i działalność Spółki / Leszek Bajorek, Teresa Zielińska//W: Monografie pienińskie t. 2. Pieniny-Zapora-Zmiany / red. Roman Soja, Jan Bodziarczyk, Stanisław Knutelski. - Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy, 2010. -. - 23-35 : il.

Nr inw.: 5152, 5153 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

13. Bajorek, Leszek [et al.]

Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne im. Gabriela Narutowicza. Monografia / Leszek Bajorek [et al.]. - Kraków : Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, 2003. - 202 s. : zdj., rys. ; 31 cm. - (Monografie Budowli Hydrotechnicznych w Polsce). - Summary.. - ISBN 83-88897-08-X

Nr inw.: 4548, 4549, 5315

 

14. Białoń, Wojciech

Seismicity of Czorsztyn Lake Region: a case of reservoir triggered seiemic process / Wojciech Białoń, Ewa Zarzycka, Stanisław Lasocki. - Acta Geophysica vol. 63: 1080-1089. - 10 s. : il. ; 30 cm. - pobrane z Internetu DOI: 10.1515/acgeo-2015-0026

Nr inw.: 666s

 

15. Bielak, Barbara

Turystyka w otoczeniu zbiorników zaporowych na Dunajcu / Barbara Bielak. - Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. - 15 s. : wykr. ; 30 cm. - Streszczenie w j. ang.

Nr inw.: 492s

 

16. Biesiadka, Eugeniusz

Wodopójki Hydracarina Pienińskiego Parku Narodowego / Eugeniusz Biesiadka // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. -1979, R.XXXV, z.1, 67-72

Nr inw.: 562cz

 

17. Birkenmajer, Krzysztof

Zastrzeżenia w sprawie projektu zapory wodnej koło Czorsztyna ze stanowiska geologicznego / Krzysztof Birkenmajer // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1958, R.XIV, z.6, 33-42

Nr inw.: 176cz

 

18. Birkenmajer, Krzysztof

Utracone i ocalone zabytki przyrody nieożywionej w rejonie zbiorników wodnych Czorsztyn-Sromowce / Krzysztof Birkenmajer //W: Monografie pienińskie t. 2. Pieniny-Zapora-Zmiany / red. Roman Soja, Jan Bodziarczyk, Stanisław Knutelski. - Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy, 2010. -. - 43-51 : il.

Nr inw.: 5152, 5153 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

19. Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego

Czorsztyn uratował Kraków i ... poprawił bilans energetyczny kraju / oprac. red. Biuletynu PKE // Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego. - 1997, 7, 5

Redakcja odnosi się do wypowiedzi niektórych polityków oraz Leszka Mazana w kwestii ochronnej roli zbiornika w czasie powodzi w 1997 r.

Sygn.: pudło "Zapora"

 

20. Brzozowski, Jerzy

Zalew czorsztyński na tle środowiska geograficznego / Jerzy Brzozowski. - Kraków : PTTK oddz. krakowski, Koło Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki, 1970. - 20 s. : 2 wklejone mapy ;20 cm. - (Skrypt szkoleniowy nr 1). - Zakwalifikowane do użytku służbowego i szkoleniowego przewodników tatrzańskich, beskidzkich i terenowych

Nr inw.: 3814

 

21. Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 3. - Kraków : nakł. Państwowej Rady Ochrony Przyrody, 1947. - Rok III z. 1-12 : il. ; 21 cm. - Po tytułem: wraz z urzędowym biuletynem informacyjnym. Monthly information on nature protection in Poland.

W Urzędowym Biuletynie Informacyjnym dołączonym do z. 5/6 na str. 5 informacja o utworzeniu rezerwatu flory plioceńskiej oraz rez. leśnego w Mizernej; w z. 5/6 na str. 19 informacja o projekcie utworzenia Pienińskiego PN, który jest w stadium ustalania granic, na str. 20 informacja o negatywnym zaopiniowaniu przez PROP projektu budowy zapory w Czorsztynie. W z. 10 na str. 19 informacja, że w okresie wiosenno-letnim przez Park przeszło ok. 50 tys. osób, a zachowanie osób wobec przyrody uległo poprawie. Na str. 25-27 memoriał Ministerstwa Kultury i Sztuki w sprawie budowy zapory w Czorsztynie oraz Uchwała Polskiego Tow. Geologicznego dot. zapory. W z. 11/12 na str. 25 informacja o badaniu zdrowotności lasów PPN.

Nr inw.: 46cz

 

22. Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Projekt budowy zapory wodnej na Dunajcu pod Czorsztynem // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1946, R. II, z. 1/2, 48

Nr inw.: 1316cz

 

23. Cierlik, Grzegorz

Zmiany ornitofauny w rejonie zbiorników zaporowych w Pieninach / Grzegorz Cierlik, Bogusław Kozik //W: Monografie Pienińskie t. 2. Pieniny-Zapora-Zmiany / red. Roman Soja, Jan Bodziarczyk, Stanisław Knutelski. - Krościenko n.D. :Pieniński Park Narodowy, 2010. - 241-252

Nr inw.: 5152, 5153 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

24. Ciołek, Gerard

Budowa zapory wodnej w Czorsztynie / Gerard Ciołek // Ochrona Zabytków: R. 1, 1948, nr 3/4, s. 104-110

Nr inw.: 384s

 

25. Czerwik-Marcinkowska, Joanna

Kierunki i dynamika zmian składu gatunkowego glonów pro- i eukariotycznych w zbiornikach zaporowych Pienin i na Dunajcu w latach 1997-2008 / Joanna Czerwik-Marcinkowska, Teresa Mrozińska //W: Monografie pienińskie t. 2.Pieniny-Zapora-Zmiany / red. R. Soja, J. Bodziarczyk, St. Knutelski. - Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy, 2010. -. - 131-152 : il.

Nr inw.: 5152, 5153 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

26. Dąbrowski, Piotr

Nierzetelny bilans / Piotr Dąbrowski // Aura. - 1989, 2, 26-27. 

Polemika z art. St. Apostoła i A. Sobczaka "Czorsztyn - kompromitacja czy słuszny kompromis?" w "Aurze" nr 9, s. 10-13, rok 1988

Sygn.: Magazyn zbiorów

 

27. Dziewański, Janusz (red.)

Warunki geologiczno-inżynierskie podłoża Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne im. Gabriela Narutowicza na Dunajcu / oprac. zespół pod red. Janusza Dziewańskiego. - Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1998. - 188, [16] s. : il. ; 30 cm + przekroje i mapy. - Wydano w "Studia, Rozprawy, Monografia" nr 60.- Bibl. s. 153-154.- Spis materiałów archiwalnych w porządku chronologicznym. - ISNN 0860-74-19

Nr inw.: 5565

 

28. Dziewolski, Jerzy

Charakterystyka drzewostanów w rejonie zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne / Jerzy Dziewolski. - Kraków : b.w., [1993]. - msk., 13, [2] s., 7 tab., 6 ryc., 1 zał. : il. ; 30 cm. - Opracowanie na potrzeby Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Krakowie

Nr inw.: 685a

 

29. Dziubek, Anna

Zagospodarowanie turystyczne w otoczeniu zbiornika czorsztyńskiego : [praca magisterska] / Anna Dziubek. - Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład ochrony i Kształtowania Środowiska, 2006. - msk., 114 s. : ryc., fot., tab. ; 30 cm. - Promotor prof. dr hab. Jan Lach.

Nr inw.: 320a

 

30. Fiedler-Krukowicz, Hanna

Przepływy Dunajca w Pienińskim Parku Narodowym w warunkach normalnej i powodziowej eksploatacji Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne = Dunajec river flow in Pieniny National Park during normal and flood operation of Czorsztyn-Niedzica and Sromowce Wyżne reservoirs : [Referat wygłoszony na sesji naukowej "Badania naukowe w Pieninach' 97"] / Hanna Fiedler-Krukowicz, Jerzy Łaniewski-Wołłk. - Warszawa : Hydroprojekt - Warszawa Sp. z o.o., 1997. - msk., 28 s. : tabele, wykresy ; 30 cm. - Abstract i posumowanie w j. ang.

Nr inw.: 412s

 

31. Fiedler-Krukowicz, Hanna

Przepływy Dunajca w Pienińskim Parku Narodowym w warunkach normalnej i powodziowej eksploatacji Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Niżne / Hanna Fiedler-Krukowicz, Jerzy Łaniewski-Wołłk //Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 1998, 6, 111-124

Nr inw.: 1127cz, 1128cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

32. Fil, Gracjan

Przemiany środowiska przyrodniczego południowego otoczenia zbiorników : Czorsztyńskiego i Sromowieckiego / Gracjan Fil. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geografii Fizycznej, 2005. -msk. 146 s. ; Płyta CD-RW [30 cm]

Nr inw.: 60e

 

33. Forczek-Brataniec, Urszula

Plan ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na okres 01.01.2001 r. do 31.12.2020 r. : Operat ochrony walorów widokowych. I , Etap I - Określenie celów i zadań ochrony walorów widokowych PPN. Etap II - Opis i ocena przeszłych działań ochronnych i gospodarczych / oprac. Maria Łuczyńska-Bruzda, Urszula Forczek-Brataniec. - [Kraków-Krościenko n.D.], [1999-2000]. - msk., 132 s., [189] s. zał., [2] ark. zł. mapy : il. ; 30 cm. - Zawiera: Program ochrony Pienińskiego Parku Narodowego przed skutkami budowy i eksploatacji Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn- Niedzica-Sromowce Wyżne ; Plany zagospodarowania przestrzennego gmin oraz wytyczne architektoniczne dla gmin: Krościenko n.D., Czorsztyn, Łapsze Niżne ; Studium historyczno-topograficzne rejonu Majerza w Czorsztynie /Stanisław Michalczuk. Projekt urządzenia Hali Majerz w PPN / Andrzej Szczocarz. Raport w sprawie budowy Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne / oprac. zespołowe. Kalendarium budowy Zespołu Zbiorników

wodnych Czorsztyn-Niedzica / oprac. zespołowe. - Bibl. s. 26-54

Nr inw.: 643a

 

34. Goetel, Walery

O projekcie budowy zapory w Czorsztynie / Walery Goetel // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1958, R.XIV, z.6,33-42

Nr inw.: 176cz

 

35. Goetel, Walery

Po latach dziesięciu : o turystyce, góralszczyźnie i ochronie przyrody gór / Walery Goetel. - Kraków : Nakł. PTT w Krakowie, 1947. - 31 s. : zdj. ; 25 cm. - Odbitka z: Wierchów R. 17, t. 55

Nr inw.: 63s

 

36. Goetel, Walery

Walka o Pieniny : (w sprawie projektu budowy zapory na Dunajcu w rejonie Czorsztyna) / Walery Goetel // Wierchy. - 1956, Rok XXV, 24-41

Nr inw.: 155cz

 

37. Humnicki, Włodzimierz

Zmiana warunków hydrogeologicznych wokół zbiorników zaporowych w Pieninach / Włodzimierz Humnicki //W: Monografie pienińskie t. 2. Pieniny-Zapora-Zmiany / red. Roman Soja, Jan Bodziarczyk, Stanisław Knutelski. - Krościenko n.D. :Pieniński Park Narodowy, 2010. -. - 83-95 : il.

Nr inw.: 5152, 5153 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

38. Humnicki, Włodzimierz

Wpływ budowy i eksploatacji zbiornika czorsztyńskiego na środowisko. : Prezentacja przygotowana na podstawie wykładu habilitacyjnego wygłoszonego 7.11.2008 r. / Włodzimierz Humnicki. - Warszawa : Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. - [80]s. : il. ; 21x31 cm+ CD - nr inw. 71e

Nr inw.: 413a

 

39. Inwentaryzacja

Inwentaryzacja stanu przyrody w rejonie zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne (1992-1993) :raport ogólny z badań prowadzony na zlec. Okręg. Dyr. Gosp. Wodnej w Krakowie w latach 1992-1993 / koordynacja prof. dr hab. Kazimierz Zarzycki. - Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie, 1994. - 27 s., [12] kart wykresy ; 30 cm. 

Nr inw.: 108a

 

40. Jaguś, Andrzej

Ekologiczne aspekty przemian krajobrazu związanych z utworzeniem zbiorników zaporowych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne / Andrzej Jaguś, Mariusz Rzętała. - 2004. - s. 87-99 ; 25 cm. - Nadbitka z: Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne - funkcjonowanie, rewitalizacja i ochrona. Red.: Andrzej T. Jankowski, Mariusz Rzętała, Uniwersytet Śląski - Wydział Nauk o Ziemi, Polskie Towarzystwo Limnologiczne. - Literatura. - Summary.

Nr inw.: 349s

 

41. Jaguś, Andrzej

Zbiorniki Czorsztyński i Sromowiecki - położenie, charakterystyka, nazwy / Andrzej Jaguś, Mariusz Rzętała //W: Monografie pienińskie t. 2. Pieniny-Zapora-Zmiany / red. Roman Soja, Jan Bodziarczyk, Stanisław Knutelski. - Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy, 2010. -. - 9-22 : il.

Nr inw.: 5152, 5153 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

42. Jordan, Arkadiusz

Nie nadrobimy straconych dziesięcioleci / Arkadiusz Jordan // Przyroda Polska. - 1992, 3, 9

dot. zakończenia budowy zbiornika Czorsztyn-Niedzica.

Nr inw.: 1067cz

 

43. Kajzer, Joanna [et al.]

Przelotne i zimujące ptaki wodno-błotne Zbiornika Czorsztyńskiego i Sromowieckiego w latach 2006-2007 / Joanna Kajzer[et al.] // Pieniny-Przyroda i Człowiek. - 2010, 11, 81-89

Nr inw.: 1267cz, 1268cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

44. Karwowski, Krzysztof

Bibliografia zapory czorsztyńskiej / Krzysztof Karwowski //W: Monografie Pienińskie t. 2. Pieniny-Zapora-Zmiany /red. Roman Soja, Jan Bodziarczyk, Stanisław Knutelski. - Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy, 2010. - 293-329

Nr inw.: 5152, 5153 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

45. Kisková, Katarína

Zimné sčitanie vodného vtáctva v Pieninách na rieke Dunajec pod vodným dielom Czorsztyn-Niedzica a Sromowce Wyżne v rokoch 2003-2010 / Katarína Kisková //W: Monografie Pienińskie t. 2. Pieniny-Zapora-Zmiany / red. Roman Soja, Jan Bodziarczyk, Stanisław Knutelski. - Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy, 2010. - 253-257

Nr inw.: 5152, 5153 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

46. Kiszka, Józef

Porosty (Lichenes) dna i otoczenia zbiorników retencyjnych w dolinie Dunajca w Pieninach / Józef Kiszka. - Kraków : Fragmenta Floristica Geobotanica et Polonica, 1997. - 71 s. : mapki ; 24 cm. - Fragm. Flor. Geobot. nr 4.- Bibliografia.- Summary.

Nr inw.: 455s

 

47. Kiszka, Józef

Porosty (Lichenes) prawnie chronione w otulinie zbiorników retencyjnych na Dunajcu koło Czorsztyna (Podhale, Pieniny)/ Józef Kiszka // Ochrona Przyrody. - 1997, R. 54 , 111-118

Nr inw.: 1294cz

 

48. Klimaszewski, Mieczysław

Przełomy rzeczne w Karpatach / Mieczysław Klimaszewski // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1953, 5, 3-12

Nr inw.: 1318cz

 

49. Knutelski, Stanisław

Ryjkowce (Coleoptera: Curculionoidea) obszaru przyszłych zbiorników wodnych Czorsztyn - Niedzica i Sromowce Wyżne oraz przyległych pasm karpackich / Stanisław Knutelski, Zbigniew Witkowski // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 1995, 4, 59-76

Nr inw.: 1022cz, 1023cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

50. Knutelski, Stanisław

Przemiany fauny rejonu Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne od stanu przed ich powstaniem do czasu napełnienia wodą oraz ocena przyczyn tego zjawiska / Stanisław Knutelski //W: Monografie Pienińskie t. 2.Pieniny-Zapora-Zmiany / red. Roman Soja, Jan Bodziarczyk, Stanisław Knutelski. - Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy, 2010. - 173-184

Nr inw.: 1022, 1023 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

51. Knutelski, Stanisław

Zmiany fauny ryjkowców w rejonie Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne w latach 1992-1997(Coleoptera: Curculionoidea) / Stanisław Knutelski [et al.] //W: Monografie Pienińskie t. 2. Pieniny-Zapora-Zmiany /red. Roman Soja, Jan Bodziarczyk, Stanisław Knutelski. - Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy, 2010. - 207-225

Nr inw.: 1022, 1023 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

52. Kocan, Tomasz

Sprawa projektowanej zapory wodnej w Czorsztynie ze stanowiska resortu leśnictwa / Tomasz Kocan // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1958, R.XIV, z.6, 47-48

Nr inw.: 176cz

 

53. Konior, Konrad

Wyrok na Pieniny. Budowa zapory w Czorsztynie / Konrad Konior // Aura. - 1991, 7, 13

Nr inw.: 1066cz

 

54. Koper, Krzysztof

W dolinie Dunajca : obrazki z przeszłości / Krzysztof Koper. - Nowy Targ : Zakład Poligraficzny "MK", 2012. - 102 s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm. - Bibliogr. s. 99. Indeks.. - ISBN 978-83-60306-81-9 ("MK")

Nr inw.: 5364

 

55. Kostrakiewicz, Leszek

Zmiany stosunków klimatycznych w rejonie zbiorników zaporowych Karpat Polskich / Leszek Kostrakiewicz // Wszechświat. - 1984, t.85 z.9, 191-195

Nr inw.: 837cz

 

56. Kostrakiewicz, Leszek

Wpływ zabudowy hydrotechnicznej na przemiany stosunków hydrologicznych w rejonie zbiorników zaporowych Karpat Polskich/ Leszek Kostrakiewicz // Wszechświat. - 1984, t. 85, z. 5, 105-110

Nr inw.: 837cz

 

57. Kostrakiewicz, Leszek

Zmiany warunków hydrogeologicznych i ukształtowania powierzchni w rejonie zbiorników zaporowych Karpat Polskich / Leszek Kostrakiewicz // Wszechświat. - 1984, t. 85, z. 5, 344-347

Nr inw.: 837cz

 

58. Kostrakiewicz, Leszek

Stosunki mezoklimatyczne Pienińskiego Parku Narodowego i jego obrzeża oraz prognoza przypuszczalnych zmian klimatu po wybudowaniu zapory wodnej na Dunajcu w Czorsztynie-Niedzicy / Leszek Kostrakiewicz. - Zakład Ochrony Przyrody PAN, 1979. - s. 245- 278 : ryc., tabele ; 29 cm. - Nadbitka z: Ochrona Przyrody, R. 42, 1979 r. (nr inw. 1287cz).- Literatura s. 274-276, summary s.276-277.

Nr inw.: 232s

 

59. Kowalik, Tomasz

Pierwsza faza / Tomasz Kowalik // Środowisko. - 1996, 22, 14-15

Dotyczy jakości wód spływających do zbiornika wodnego Czorsztyn-Niedzica. Na okładce numeru mała fotografia zamku w Niedzicy.

Nr inw.: 1095cz

 

60. Kowalik, Tomasz

Połowa już wyszła z ziemi / Tomasz Kowalik // Środowisko. - 1996, 22, 16-17

Podsumowanie pierwszego roku budowy zbiornika wodnego Czorsztyn-Niedzica. Na okładce numeru mała fotografia zamku w Niedzicy.

Nr inw.: 1095cz

 

61. Kowalik, Tomasz

Pierwsze wakacje nad szambem / Tomasz Kowalik // Środowisko. - 1996, 17, 13-14

O braku oczyszczalni ścieków w miejscowościach wokół zbiornika czorsztyńskiego.

Nr inw.: 1095cz

 

62. Kozielska-Sroka, Ewa

Uwarunkowania geotechniczne i hydrodynamiczne transformacji północnej strefy brzegowej zbiornika Czorsztyn-Niedzica w trakcie jego eksploatacji / Ewa Kozielska-Sroka, Piotr Michalski, Tymoteusz Zydroń //W: Monografie pienińskie t. 2.Pieniny-Zapora-Zmiany / red. Roman Soja, Jan Bodziarczyk, Stanisław Knutelski. - Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy, 2010. -. - 63-82 : il.

Nr inw.: 5152, 5153 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

63. Krakowski, Władysław M.

Refleksje po wybudowaniu Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn -Niedzica i Sromowce Wyżne : zyski czy straty / Władysław M. Krakowski. - Niedzica [?] : [Staraniem W.M. Krakowskiego], 2000 [?]. - msk., 7 s. : rys. ; 30 cm

Nr inw.: 267a

 

64. Krakowski, Władysław M.

Zbiornik Wodny a środowisko na przykładzie Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne / Władysław M. Krakowski. - Niedzica [?] : Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne, 2000 [?]. - msk., 7 s. : 10 fot. ; 30 cm

Nr inw.: 268a

 

65. Krakowski, Władysław M.

Contemporary challenges for the Czorsztyn Reservoirs scheme in operation = [Współczesne wyzwania w związku zużytkowaniem Zalewu Czorsztyńskiego]. / Władysław M. Krakowski, W. Dobosz. - Niedzica, Gdańsk : Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne, 2000 [?]. - msk., [7] s. : 5 fig. ;30 cm

Nr inw.: 269a

 

66. Kręczyński, Jacek

Pierwsze projekty wykorzystania wód Dunajca w rejonie Pienin / Jacek Kręczyński // Prace Pienińskie. - 1989, Nr 1, s. 5-9

Nr inw.: 1210cz

 

67. Kubik, Łukasz

Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyżne - najbardziej kontrowersyjny problem ekologiczny / Łukasz Kubik // Prace Pienińskie. - 2000, Nr 11, s. 17-34

Nr inw.: 1220cz

 

68. Kurnik, Michał Wojciech

Ocena wpływu na środowisko Pienińskiego Parku Narodowego Zapory Czorsztyńskiej. Prognozy a rzeczywistość : [praca magisterska] / Michał Wojciech Kurnik. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, 2006. - msk., 99 s. : ryc., mapki, zdj. ; 30 cm. -  Promotor: dr Ewa Gacka-Grześkiewicz

Nr inw.: 358a

 

69. Kuzon, Justyna

Walory przyrodnicze i antropogeniczne Pienin / Justyna Kuzon. - Nowy Targ : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012. - 6 s. ; 30 cm. - Artykuł w: "Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim" s. 173-178.- Abstract w j. ang. i słowackim.- Literatura s. 177-178

Nr inw.: 548s

 

70. Lankau, Jan

Czy Czorsztyn zostanie zatopiony? / Jan Lankau. - w: "Światowid" z 27.07.1935 r., lipiec 1935. - ss. [2] : zdj. cz.b. ; 30 cm. - Kserokopia

Przedwojenny artykuł o przyszłej zaporze wodnej, o ruinach zamku i o Stanisławie Bryniarskim ostatnim "kasztelanie" ruin.

Nr inw.: 376s

 

71. Leszkowska, Anna

Tama i interesy. Jestem przeciw / Anna Leszkowska // Przegląd Techniczny. - 1991, 34, 14-15

brak w zbiorach

 

72. Liga Ochrony Przyrody

Biuletyn Woj. Oddziału LOP w Krakowie. rok III. - Kraków : Liga Ochrony Przyrody, 1958. - 16 s. ; 22 cm

przedruk referatu Tadeusza Szczęsnego "Sprawa projektu budowy zapory wodnej na Dunajcu w okolicy Czorsztyna ze stanowiska ochrony przyrody. Referat został wygłoszony 4 marca 1958 r. w Warszawie na ogólnokrajowej konferencji poświęconej wykorzystaniu zasobów wodnych Dunajca.

Nr inw.: 5732

 

73. Lorch, Juliusz

Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Pienińskiego Parku Narodowego. Etap I Prace przygotowawcze i zebranie materiałów : 2. Bibliografia. 3.4 , Projekt nowych granic Pienińskiego Parku Narodowego w Małych Pieninach w związku z budową zapory w Niedzicy i wzmożonym ruchem turystycznym w Pieninach / Juliusz Lorch. - Kraków, 1971. - msk., 25 s. ; 30 cm + mapa składana z projektem granic. - Literatura s. 23-25.

Nr inw.: 665a

 

74. Łysoń, Joanna

Znaczenie Zbiornika Czorsztyńskiego dla środowiska przyrodniczego Pienin : [praca magisterska] / Joanna Łysoń. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, 2002. - msk. 84 s. : fot. kolor., rys. ; 30 cm. -  Promotor prof. dr hab. Stefan Żmuda. - Literatura s. 80-84.

Nr inw.: 271a

 

75. Małecka, Danuta

Charakterystyka i ocena aktualnej jakości wód w rejonie zbiornika czorsztyńskiego / Danuta Małecka, Włodzimierz Humnicki, Jerzy Małecki, Wit Łabaszewski. - Przegląd Geologiczny, 1996. - 8 s. : il. ; 31 cm

Nr inw.: 471s

 

76. Materiały I Sprawozdania

Materiały i sprawozdania konserwatorskie województwa krakowskiego / red. Marian Kornecki. - Kraków : Woj. Konserwator Zabytków , Zespół Dokumentacji Zabytków, 1971-72. - 314 s. : fot. cz.b. ; 23 cm

M.in. wybrane problemy ochrony zabytków w obliczu projektowanej zapory wodnej na Dunajcu.

Nr inw.: 4736

 

77. Mazurkiewicz-Boroń, Grażyna

Konsekwencje przyrodnicze przegradzania rzek / Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Janusz Starmach // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2009, 2, 83-92

Nr inw.; 1312cz

 

78. Michalczuk, Stanisław Kostka

Przeszłość... czy woda? / Stanisław Kostka Michalczuk. - Kraków : Ośr. Dok. Zabytków w Warszawie, 1999. - 18 s. : il. ; 24 cm. - Artykuł z: Patienta et tempus: księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Marianowi Korneckiemu.- Bibl. s.155-156.

Artykuł stanowi skróconą wersję tekstu "Działania w zakresie ochrony dóbr kulturowych" opracowanego przez dr St. Michalczuka przy udziale mgr A. Grzegorczyk-Sikorskiej. Pełny tekst zawarty jest w "Programie ratowania środowiska przyrodniczego zagrożonego budową zapory w Czorsztynie", który powstał w wyniku pracy wielu zespołów specjalistów pod kierownictwem prof. dr hab. Antoniego Kleczkowskiego z AGH w Krakowie na przełomie lat 1989-1990.

Nr inw.: 654s

 

79. Młodkowski, Jacek

Zespół Zbiorników Wodnych im. Gabriela Narutowicza. Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne : 1997 - 2002 / tekst Jacek Młodkowski, Leszek Bajorek. - bmw. : Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn Niedzica Sromowce Wyżne S.A., [2002]. - 14 s. : zdj., rys. ; 30 cm. - Broszura wydana z okazji 5-lecia eksploatacji zapory.

Nr inw.: 210br

 

80. Moc żywiołów

Moc żywiołów [Dokument elektroniczny] : Niedzica 2011 / brak informacji. - ZEW (Zespół Zbiorników Wodnych) Niedzica S.A., 2011. - 1CD. - Płyta składa się z 2 części. Część 1 przedstawia powstawanie obrazu na koronie zapory. Część 2 to nagranie z odsłonięcia malowidła.

Nr inw.: 124e

 

81. Morzyniec, Władysława

Wpływ zapory wodnej na kształtowanie infrastruktury gruntów objętych ochroną / Władysława Morzyniec. - Osieczany, 1997. - 8 s. : il.; tab. ; 24 cm. - Materiał pokonferencyjny z IV konferencji "Infrastruktura techniczna wsi -nauka - praktyce", Osieczany 1997

Nr inw.: 466s

 

82. Nowacki, Janusz

Zmiany w faunie sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae) naskalnych, kserotermicznych ekosystemów w Pieninach ze szczególnym uwzględnieniem efektu oddziaływania zbiorników wodnych Czorsztyńskiego i Sromowieckiego / Janusz Nowacki//W: Monografie Pienińskie t. 2. Pieniny-Zapora-Zmiany / red. Roman Soja, Jan Bodziarczyk, Stanisław Knutelski. -Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy, 2010. - 195-205

Nr inw.: 5152, 5153 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

83. Olaczek, Romuald

List otwarty do organizacji ekologicznych w Polsce w sprawie zapory w Czorsztynie / Romuald Olaczek // Przyroda Polska. - 1992, 8, [7]

dot. zakończenia budowy zbiornika Czorsztyn-Niedzica. List wyraża stanowisko Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Nr inw.: 1067cz

 

84. Pachuta, Andrzej

Badania geodynamiczne w Pieninach przed i po zbudowaniu zbiorników wodnych w rejonie Czorsztyna / Andrzej Pachuta [et al.] //W: Monografie Pienińskie t. 2. Pieniny-Zapora-Zmiany / red. Roman Soja, Jan Bodziarczyk, Stanisław Knutelski. -Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy, 2010. - 53-61

Nr inw.: 5152, 5153 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

85. Panasiuk, Damian

Problemy wartościowania środowiska w ocenie zbiornikowych inwestycji gospodarki wodnej : [praca doktorska] / Damian Panasiuk. - Warszawa : Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Systemów Inżynierii Środowiska, 2002. -208 s., LV s. załączniki : fot. rys., tab. ; 30 cm. - Zawiera: Zmiany w środowisku związane z budową zapory w Czorsztynie ; Szacowanie zmian wart. ekonom. środow. w otocz. zapory w Czorsztynie.  Literatura s. 197-208. Promotor prof. dr hab. inż. Janusz Kindler.

Nr inw.: 228a

 

86. Pancer-Kotejowa, Elżbieta

Zmiany roślinności w Pienińskim Parku Narodowym w świetle badań w latach 1965-2001 oraz próba prognozy wpływu zaporowych zbiorników wodnych na dynamikę zbiorowisk / Elżbieta Pancer-Kotejowa // Pieniny Przyroda i Człowiek. - 2012, 12, 57-69

Nr inw.: 1417cz, 1418cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

87. Panek, Krystyna

Tama: argumenty kontra emocje. Jestem za. / Krystyna Panek // Przegląd Techniczny. - 1991, 33, 5-6

brak w zbiorach

 

88. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska

Znaczenie monitoringu i badań środowiska dla rozwiązywania problemów ochrony zlewni górnego Dunajca w związku z realizacją zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne : Seminarium Szczawnica-Jaworki' 94 / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. - Nowy Sącz : Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, 1994. - 91 s. ; 25 cm. - (Biblioteka Monitoringu Środowiska). - ISBN 83-85949-23-2

Zawiera m.in.: Opis zagrożeń lasów N-twa Krościenko przez czynniki biotyczne i abiotyczne oraz antropopresję; Badania stanu środowiska przyrodniczego i obiektów kulturowych oraz przemian unikatowej przyrody regionu pienińskiego jako uboczny skutek budowy zbiornika - opisano pokrótce tematy badawcze ; Kierunki rozwoju gospodarczego dla gmin Szczawnica i Czorsztyn oraz Łapsze Niżne.

Nr inw.: 5638

 

89. Parczyńska-Romik, Marta

Ocena stopnia degradacji środowiska naturalnego w rejonie budowanego zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn - Niedzica i Sromowce Wyżne : [praca magisterska] / Marta Parczyńska-Romik. - Opole : Uniwersytet Opolski, 1995. - 119 s., + [16] kart fot. (ksero) : rys. ; 30 cm. - Literatura s.113-117. - Promotor prof. dr hab. inż. Krystian Ledwoń.

Nr inw.: 152a

 

90. Partyka, Józef (red.)

Mijające krajobrazy Małopolski / pod red. Józefa Partyki ; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Krajoznawcza, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK. - Kraków : Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2011. - 203 s. : il. ; 25 cm. - (Mijające Krajobrazy Polski). - Materiały z konferencji, 5 listopada 2010 r., Kraków. - Bibliogr. przy niektórych ref.. - ISBN 978-83-62473-12-0

Zawiera artykuł Kaja Romeyko-Hurko "Zatopione krajobrazy doliny Dunajca w rejonie Czorsztyna".

Nr inw.: 5484

 

91. Pawlikowska-Piechotka, Anna

Wpływ budowli hydrotechnicznych na środowisko naturalne i kulturowe : na przykładzie gmin Czorsztyn i Łapsze Niżne /Anna Pawlikowska-Piechotka. - Warszawa : Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, 1997. - 161 s., [5] kart tablic : ilustr. ; 29 cm. - Literatura s. 105-122. - Summary.

Nr inw.: 3855

 

92. Pienap

Konferencja naukowa "Pieniny-zapora-zmiany" = Vedecká konferencia "Pieniny-priroda-zmeny" [Dokument elektroniczny] : cz. I / PIENAP. - Słowacja : PIENAP, 2010. - dysk optyczny (DVD): dźw., kolor : 12 cm. 

 Zapis konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 14-15.10.2010 r. w Spiskiej Starej Wsi (Słowacja) i Niedzicy.

Nr inw.: 159e

 

93. Pienap

Konferencja naukowa "Pieniny-zapora-zmiany" = Vedecká konferencia "Pieniny-priroda-zmeny" [Dokument elektroniczny] : cz. II / PIENAP. - Słowacja : PIENAP, 2010. - dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor, ; 12 cm, czas nagrania 2:00:28. - Zapis konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 14-15.10.2010 r. w Spiskiej Starej Wsi (Słowacja) i Niedzicy.

Zawiera c.d. referatu St. Knutelskiego, referaty P. Jančury, U. Forczek-Brataniec i L. Bajorka.

Nr inw.: 160e

 

94. Pienap

Konferencja naukowa "Pieniny-zapora-zmiany" = Vedecká konferencia "Pieniny-priroda-zmeny" [Dokument elektroniczny] :cz. III / PIENAP. - Słowacja : PIENAP, 2010. - dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor ; 12 cm, czas nagrania 1:18:17. - Zapis konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 14-15.10.2010 r. w Spiskiej Starej Wsi (Słowacja) i Niedzicy.

Zawiera c.d. referatu St. Knutelskiego, referaty P. Jančury, U. Forczek-Brataniec i L. Bajorka.

Nr inw.: 161e

 

95. Polska Akademia Nauk

Ochrona Przyrody R. 31/1965 r. / red. Władysław Szafer (Polska Akademia Nauk). - Kraków : Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Przyrody, 1965. - 232 s. : il.

Zawiera artykuł D. Stachnal-Talandy "Stosunki wodne wschodniej części Kotliny Nowotarskiej oraz prognoza zmian w środowisku geograficznym w przypadku budowy zapory na Dunajcu w Czorsztynie".

Nr inw.: 1279cz

 

96. Polska Akademia Nauk

Ochrona Przyrody R. 42/1979 r. / red. Kazimierz Zarzycki (Polska Akademia Nauk, Zakład Ochrony Przyrody). - Warszawa-Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. - 296 s. : il. ; 31 cm + mapy (3 szt.)

Zawiera artykuł L. Kostrakiewicza "Stosunki mezoklimatyczne Pienińskiego Parku Narodowego i jego obrzeża oraz prognoza przypuszczalnych zmian klimatu po wybudowaniu zbiornika wodnego na Dunajcu w Czorsztynie".

Nr inw.: 565cz, 1287cz

 

97. Prochal, Piotr

Zabudowa dorzecza górnego Dunajca w związku z budową zbiornika wodnego w Czorsztynie. / Piotr Prochal // Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. - 1988, 28, 35-57

brak w zbiorach

 

98. Raczyński, Jacek

Zagrożenia dla dziedzictwa naturalnego i kulturowego wywołane przez budowę zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne : [praca semestralna] / Jacek Raczyński. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, [1996]. - msk. 13 s. ; 30 cm. 

Nr inw.: 492a

 

99. Rembieliński, Marek

Historia budowy zbiornika wodnego Czorsztyn-Niedzica / Marek Rembieliński // Środowisko. - 1996, 20, 14-16

Na okładce numeru mała fotografia budowanej zapory na tle zamku w Niedzicy.

Nr inw.: 1095cz

 

100. Romeyko-Hurko, Kaj

Zatopione krajobrazy [Dokument elektroniczny] : doliny Dunajca w rejonie Czorsztyna / Kaj Romeyko-Hurko. - Dane(prezentacja pdf, 1 plik : 127 MB). - Kraków : Kaj Romeyko-Hurko, 2009-2011. - 1 dysk optyczny (CD-R) ; 12 cm

Nr inw.: 121e

 

101. Romeyko-Hurko, Kaj

Zapora [Dokument elektroniczny] : zdjęcia / Kaj Romeyko-Hurko. - 10 płyt ze zdjęciami(tiff, 4,26 GB). - Kraków : Kaj Romeyko-Hurko, 2011. -  dysk optyczny (DVD-R) ; 12 cm

Nr inw.: 143e do 152e

 

102. Romeyko-Hurko, Kaj

Zapora [Dokument elektroniczny] : katalog / Kaj Romeyko-Hurko. - zdjęcia (tiff, 126 plików :4,26 GB). - Kraków : Kaj Romeyko-Hurko, 2011. - 1 dysk optyczny (DVD-R) ; 12 cm

Nr inw.: 153e

 

103. Romeyko-Hurko, Kaj

Zapora [Dokument elektroniczny] : katalog / Kaj Romeyko-Hurko. - zdjęcia (tiff, 126 plików : 4,26 GB). - Kraków : Kaj Romeyko-Hurko, 2011. - 1 dysk optyczny (DVD-R) ; 12 cm

Nr inw.: 154e

 

104. Romeyko-Hurko, Kaj

Zapora na mózgu / Kaj Romeyko-Hurko. - Warszawa : KAW, 1986. - s. 51-106 ; 21 cm. - Odbitka ksero z: Ekspres reporterów, Warszawa 1996, KAW. - ISBN 83-03-01555-9

Nr inw.: 3934

 

105. Romeyko-Hurko, Kaj

Kompromitacja "kompromisu" / Kaj Romeyko-Hurko // Podhalanka. Pismo Związku Podhalan. - 1990, Nr 1 (21), s. 32-37,zdj., mapka

Patrz artykuł: St. Apostoł i A. Sobczyk "Czorsztyn - kompromitacja czy słuszny kompromis?"

sygn.: zapora pudło

 

106. Romeyko-Hurko, Kaj

Fatum czy gra pozorów? / Kaj Romeyko-Hurko // Gościniec. Miesięcznik turystów i krajoznawców. - 1988, 11, 6-7

dotyczy szkód powodowanych przez budowę zapory w Niedzicy.

Nr inw.: 959cz

 

107. Soja, Roman

Wpływ zbiorników na przyrodę nieożywioną Pienin / Roman Soja //W: Monografie pienińskie t. 2. Pieniny-Zapora-Zmiany /red. Roman Soja, Jan Bodziarczyk, Stanisław Knutelski. - Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy, 2010, s. 37-41

Nr inw.: 5152, 5153 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

108. Stachnal-Talanda, Danuta

Stosunki wodne wschodniej części Kotliny Nowotarskiej oraz prognoza zmian w środowisku geograficznym w przypadku budowy zapory na Dunajcu w Czorsztynie / Danuta Stachnal-Talanda // Ochrona Przyrody. - 1952, 20, 89-117

Praca oparta na wynikach badań prowadzonych w latach 1961-1962. Zawiera charakterystykę przyrodniczą Kotliny Nowotarskiej ze szczegółowym opisem stosunków hydrograficznych oraz krótką prognozę wpływu projektowanej zapory na stosunki wodne i inne elementy środowiska geograficznego badanego terenu i obszarów przyległych.

Nr inw.: 1279cz

 

109. Stachoń, Włodzimierz

Czy zginie najpiękniejszy zakątek Europy / Włodzimierz Stachoń // Przyroda Polska. - 1995, 1, 7

dot. zakończenia budowy zbiornika Czorsztyn-Niedzica.

Nr inw.: 1068cz

 

110. Starmach, Janusz

Hydrobiologiczna charakterystyka środowiska wodnego w rejonie Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne : sprawozdanie z realizacji badań w latach 1992-1993 / Janusz Starmach [et al.]. - Kraków : Polska Akademia Nauk, Zakład Biologii Wód, [1993]. - msk., 29 s., 9 ryc., 2 tab. : il. ; 32 cm. - [w:] K. Zarzycki, J. Starmach, Z. Witkowski (red.) Inwentaryzacja stanu przyrody w rejonie Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne. Dla Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Krakowie

Nr inw.: 686a

 

111. Stebel, Adam

Wpływ zbiorników zaporowych na Dunajcu w Pieninach na florę mchów tego regionu / Adam Stebel //W: Monografie Pienińskie t. 2. Pieniny-Zapora-Zmiany / red. Roman Soja, Jan Bodziarczyk, Stanisław Knutelski. - Krościenko n.D. :Pieniński Park Narodowy, 2010, s.161-171

Nr inw.: 5152, 5153 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

112. Stempień-Sałek, Marzena

Stanowiska geologiczne w rejonie zbiornika czorsztyńskiego / Marzena Stempień-Sałek // Przyroda Polska. - 2012, 7, 34-35

Sygn.: magazyn zbiorów

 

113. Szafer, Władysław

Opinia dotycząca ustalenia przepływu w przełomie Dunajca w Pieninach / Władysław Szafer // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1964, R. 20 (1), 54-56

Nr inw.: 352s

 

114. Szczęsny, Bronisław

Degradacja fauny bezkręgowców bentosowych Dunajca w rejonie Pienińskiego Parku Narodowego / Bronisław Szczęsny // Ochrona Przyrody. - 1995, R. 52, 207-224

Artykuł przedstawia wyniki II etapu badania bezkręgowców bentosowych Dunajca na odcinku Harklowa-Szczawnica. Stwierdzono m.in. negatywny wpływ ścieków na badaną faunę. Badania wykonano w związku z budową zapory Czorsztyńskiej.

Nr inw.: 1031cz

 

115. Szczęsny, Tadeusz

Sprawa projektu budowy zapory wodnej na Dunajcu w okolicy Czorsztyna ze stanowiska ochrony przyrody / Tadeusz Szczęsny // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1958, R.XIV, z.6, 3-31

Nr inw.: 176cz

 

116. Szczocarz, Andrzej

Plan ochrony Pienińskiego Parku Narodowego przed skutkami budowy Zespołu Zbiorników Wodnych w Czorsztynie / Andrzej Szczocarz. - Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy, 1988. - [7] s. ; 30 cm. - Wyciąg z Kroniki PPN, T.25, 1985-1989

Nr inw.: 351a

 

117. Szczocarz, Andrzej

Wielka hydrotechnika w Pienińskim Parku Narodowym / Andrzej Szczocarz // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 1992, 1, 109-127

Nr inw.: 1012cz, 1013cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

118. Szczocarz, Andrzej (oprac.)

Wytyczne do opracowania projektu "Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne. Szata roślinna rejonu zapory" / oprac. Andrzej Szczocarz. - Krościenko nad Dunajcem : b.w., 1992. - [8] s. + 1 ryc. ; 30 cm

Nr inw.: 566a

 

119. Tokarczyk, Leszek

Świat po przesiedleniu : Adaptacja górali pienińskich do nowej zabudowy i warunków gospodarki rynkowej / Leszek Tokarczyk // Prace Pienińskie. - 2005, 15, s. 33-56

Opracowanie wyników ankiety, przeprowadzonej w 1998, a dot. zmiany miejsca zamieszkania po przesiedleniu do miejscowości Nowe Maniowy. Bibl. 29 poz.

Nr inw.: 1224cz

 

120. Trzaskowski, Sławomir

Ciemne chmury nad Sokolicą : 50-lecie Pienińskiego Parku Narodowego / Sławomir Trzaskowski // Przyroda Polska. - 1982, 9, 5-7

dot. zagrożeń dla Parku jakie wywoła budowa zbiornika Czorsztyn-Niedzica.

Nr inw.: 598cz

 

121. Wiejaczka, Łukasz

Dynamika piętrzenia wody w zespole zbiorników Czorsztyn-Sromowce Wyżne / Łukasz Wiejaczka. - Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2015. - 16 s. : il. [wykresy] ; 30 cm. - Przegląd Geograficzny nr 87, 1, s. 109-124

Nr inw.: 577s

122. Wierzbicki, Zbigniew T.

Czy dalsza walka ma sens? / Zbigniew T. Wierzbicki // Przyroda Polska. - 1992, 3, 8-9

dot. zakończenia budowy zbiornika Czorsztyn-Niedzica.

Nr inw.: 1067cz

 

123. Wilczyńska, Kamila

Zapora na Dunajcu / Kamila Wilczyńska // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1967, 3, 44-45

Przedruk listu do redakcji, który ukazał się w numerze 40 warszawskiej "Polityki" z dnia 1.10.1966 r.

Nr inw.: 1321cz

 

124. Witkowski, Zbigniew

Inwentaryzacja stanu przyrody w rejonie Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne. Sprawozdanie z badań fauny lądowej za rok 1997 / Zbigniew Witkowski, Bronisław Wołoszyn, Anna Dyduch-Falniowska i inni. - Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie, 1998 [?]. - [130] s. ; 30 cm

Ssaki naziemne, Nietoperze, Ptaki, Płazy i Gady, Mięczaki, Motyle dzienne, Ryjkowce, Trzmiele i trzmielce.

Nr inw.: 349a

 

125. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Seminarium na temat współpracy i koordynowania badań środowiska w województwie nowosądeckim / Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. - Nowy Sącz : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 1994. - 98, [1] s. : mapy, wykr. ; 24 cm. - (Biblioteka Monitoringu Środowiska).

Zawiera: Dlaczego badania środowiska przyrodniczego i kulturowego obszaru i otoczenia Zbiorników Czorsztyn-Sromowce należy kontynuować? / Zbigniew Witkowski. Badania naukowe oraz stałe powierzchnie próbne w Pienińskim Parku Narodowym i jego najbliższym otoczeniu / Krzysztof Karwowski. Przyroda w otoczeniu Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne / Jerzy Wołek. Zarys programu badawczo-pomiarowego stacji ZMPŚ [Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego] Pieniny w latach 1995-1996 / Jacek Pawlik-Dobrowolski, Stanisław Twardy. - Forum Współpracy (seminarium), Piwniczna 15-16.12.1994 r.. - ISBN 83-85949-97-6

Nr inw.: 5645

 

126. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Informacja o stanie środowiska w województwie nowosądeckim w 1995 roku / [oprac. pod kier. Marty Wieciech-Kumięg i zespół w składzie Janusz Łotek [et al.].; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. - Nowy Sącz : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 1996. - 88 s. : mapy, wykr. ; 24 cm. - (Biblioteka Monitoringu Środowiska). - Zawiera: Realizacja programu ochrony zlewni Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica -Sromowce Wyżne. - ISBN 83-87166-11-1

Nr inw.: 5646

 

127. Wojtasik, Barbara

Meiobenthic assemblages, particulary Copepoda-Cyclopoida in the czorsztyński and Sromowiecki resevoirs (the Pieniny Mountains, Poland)=[Zgrupowania meiobentosu ze szczególnym uwzględnieniem Copepoda-Cyclopoida zbiorników Czorsztyńskiego i Sromowieckiego / Barbara Wojtasik, Justyna Cieszyńska. - Lublin : Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2008. - 4s. : mapa, tabela ; 30 cm. - 63(2), sectio C: 97-102. Bibliografia s.101-102

Nr inw.: 434s

 

128. Wołek, Jerzy

Występowanie i rozmieszczenie roślin wodnych i szuwarowych na obszarze zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Niżne przed spiętrzeniem wody / Jerzy Wołek // Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 1996, Ann. III, 189-203

Nr inw.: 1159cz

 

129. Wróbel, Iwona

Oddziaływanie zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne na florę i roślinność Pienin / Iwona Wróbel, Kazimierz Zarzycki //W: Monografie pienińskie t. 2. Pieniny-Zapora-Zmiany / red. Roman Soja, Jan Bodziarczyk, Stanisław Knutelski. - Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy, 2010, s. 131-152

Nr inw.: 5152, 5153 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

130. wycinki prasowe

Ratujmy Pieniny! / Edward Cieślik // Dziennik Związkowy Zgoda. - 23-25 marzec 1990 r.

Nr inw.: 387s

 

131. wycinki prasowe

Ta tama była słuszna / Józef Słowik // Gazeta Krakowska. Temat tygodnia.. - 15 czerwca 2007 r.

Zapora w Niedzicy ma 10 lat. Trzy razy uratowała Podhale przed wielkimi powodziami w latach 1997, 2001 i 2004.

Sygn.: wycpras.2007

 

132. wycinki prasowe

Czy sąsiedztwo będzie przyjazne? Punktów stycznych, choć nie zawsze konfliktów, we wzajemnych odniesieniach Pienińskiego PN i ZEW "Niedzica" SA jest mnóstwo / Tomasz Kowalik // Środowisko. - 2007, 16(352)/2007, s. 38-40

Sygn.: wycpras.2007

 

133. wycinki prasowe

Pieniny-zapora-zmiany // Dziennik Polski, dodatek Podhalański; podhale24.pl. - 25, 29, 30 października 2010 r.

Artykuł o konferencji polsko-słowackiej poświęconej zmianom w środowisku spowodowanych budową i eksploatacją ZZW Czorsztyn-Niedzica.

Sygn.: wycpras.2010

 

134. Zapora w Czorsztynie

W sprawie projektu budowy zapory na Dunajcu w rejonie Czorsztyna : Uchwała Komitetu Geologicznego przy Wydziale III PAN // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1956, R.XII, z.6, 48

Krótka treść uchwały dot. zaniepokojenia geologów planem budowy zapory w Czorsztynie.

Nr inw.: 179cz

 

135. Zapora W Czorsztynie

Zapora w Czorsztynie - ocena zagrożeń środowiska naturalnego oraz program jego ochrony. Raport końcowy / Landel MillsLtd. Bath, UK i Stolica Konsalting Warszawa [Rząd Rzeczpospolitej Polskiej Komisja Wspólnot Europejskich]. - Nowy Sącz - Warszawa : Min. Ochr. Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 1993. - 194 s., 322 s., 22, [17] s.,66 s., 33, [27] s., 26 s., 28, [1] s., 28, [9], 22, [19] s., 33 s., 41, [5] s. : mapy, tab. ; 33 cm. - Zawiera: Gospodarka wodą w miastach dorzecza Wisły Małopolskiej / Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. - Raport końcowy w ramach proj., N PHR/90/060/030/001/7/PG 2-2 . - Oprócz raportu końcowego zawiera 10 suplementów. -Kserokopia.

Całość opracowania spięta w segregatorze.

Nr inw.: 233a

 

136. Zielonka, Dorota (red. oprac.)

Badania stanu środowiska w województwie nowosądeckim : sesja 4 / red. oprac. Dorota Zielonka; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. - Nowy Sącz : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 1996. - 119 s. : fot. kolor., mapy, wykr ; 25 cm. - (Biblioteka Monitoringu Środowiska). - Zawiera: Realizacja programu ochrony zlewni Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica -Sromowce Wyżne /Małgorzata Mrzygłód. Ogólna charakterystyka badań prowadzonych w Pienińskim Parku Narodowym i jego najbliższym otoczeniu w 1995 r. / Krzysztof Karwowski. - Referaty z 4 sesji Forum Współpracy Ekologicznej, Szymbark 24-25.10.1996 r.. - ISBN 83-87166-11-1

Nr inw.: 5642

 

137. Zubek, Stanisław

Czorsztyn : z wielolecia budowy zapory w Czorsztynie [zestawienie cytatów] / opracował Stanisław Zubek // Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego. - 1997, 5, 4-10

Sygn.: pudło "zapora"

 

138. Zubek, Stanisław

Czorsztyn (odcinek 3) : Europejskość po czorsztyńsku / Stanisław Zubek. - Kraków // Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego. - 1997, 7, 5-6

Dotyczy raportu "Zapora w Czorsztynie - ocena zagrożeń środowiska naturalnego i program jego ochrony".

Sygn.: pudło "zapora"

 

139. Zydroń, Tymoteusz

Badania postępu procesu abrazji brzegów zbiornika Czorsztyn-Niedzica / Tymoteusz Zydroń, Ewa Kozielska-Sroka, Piotr Michalski, Damian Dryś. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, 2010. - 11 s. : il. ; 30 cm. - Artykuł z czasopisma "Górnictwo i Geoinżynieria" R. 34 z. 2, s. 663-673

Nr inw.: 529s

 

140. Żelaziński, Janusz

Rola Zbiornika Czorsztyńskiego na Dunajcu w ochronie przeciwpowodziowej w 1997 r. / Janusz Żelaziński // Pieniny Przyroda i Człowiek. - 2012, 12, 3-11

Nr inw.: 1417cz, 1418cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

141. Żukowski, Roman

Czy budowa zapory dolinowej na Dunajcu pod Czorsztynem mogłaby zmienić faunę motyli Pienin? / Roman Żukowski. - 1958. - s. 15-18 : ryc. ; 30 cm. - Nadbitka (ksero) z: Wszechświat, z. 1, 1958 r.

Nr inw.: 289s