Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

Turystyka w PPN

1.

Nie zdzieramy skóry z turystów. Rozmowa z M. Sokołowskim dyrektorem Pienińskiego Parku Narodowego. / Rozm. przepr. T. Kowalik // Środowisko. - 2001, R. 9, nr 19, s.24-27, il.

 

2.

Turystyka w parku narodowym. Intruz czy sojusznik? / D. Matuszewska // Parki Narodowe. - 2000, 2, s. 28-29, il.

Sygn.: Magazyn zbiorów

 

3.

Turystyka religijna w polskich parkach narodowych / Franciszek Mróz //W: Ochrona dóbr kultury i historycznego związku człowieka z przyrodą w parkach narodowych / pod red. Józefa Partyki. - Ojców : OPN, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie, Stow. "Kultura i Natura" im. J.G. Pawlikowskiego, 2003. - zdj.

"Kaplica św. Kingi na Górze Zamkowej w Pieninach" - opis kapliczki.

Nr inw.: 4445

 

4.

Protokół zebrania Komisji Parku Narodowego w Pieninach w dniach 29-30 maja 1937 r.. - Kraków // Ochrona Przyrody. -1937, 17, 326-337

Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie kierownika z działalności Parku i wykonania uchwał Komisji, omówiono: zakup gruntów (m.in. historia wykupu Góry Zamkowej, zakupu 3/4 enklawy Trzy Korony - problem z właścicielem pozostałej części, który na szczycie pobudował bufet), problemy związane z ochroną krajobrazu - szpecące budowle w Szczawnicy, w tym Gospoda Pienińska (zdjęcie), używanie łodzi innych niż tradycyjne przez osoby nienależące do Stowarzyszenia Flisaków, żebractwo na Dunajcu, nielegalne kamieniołomy, zabudowa Podociemnego, sprawy gospodarcze - hodowla i ochrona lasu (alarmy w prasie o klęsce kornika w Pieninach, patrz s. 318), zmiana na stanowisku Kierownika Parku (został nim St. Smólski), przeniesienie kierownictwa do nowej willi w Krościenku (zdjęcie), turystyka - szlaki, przewodnicy, schroniska, flisactwo - wiosną 1936 - uchwalono regulamin, w 1937 r. prezesem Stowarzyszenia został kierownik Parku), prace naukowe na terenie Parku, muzeum - plan organizacji, rozbudowa sieci meteorologicznej, projekt rozporządzenia o parku narodowym.

Nr inw.: 142cz

 

5.

Komisja w sprawie uregulowania gospodarki turystycznej w Pieninach// Ochrona Przyrody . - [1926], 6, 125 s.

Notatka na temat konferencji w Czorsztynie połączonej z wizją lokalną. Przebieg: uczczenie pamięci zmarłego Stanisława Drohojewskiego, sprawa nowego schroniska pod Trzema Koronami, ustalono "ilość i kierunek drożyn i ścieżek" ze szlakiem głównym (Lubań - Czorsztyn - Flaki - Trzy Korony - Zamek św. Kingi - Sokolica - Altana Sienkiewicza - Biała Skała - Rabsztyn - Wysokie Skałki) oraz dziesięcioma szlakami bocznymi. Sprawdzono stan szlaków i oznaczeń na drodze Sromowce Niżne - Trzy Korony - Krościenko n.D.

Nr inw.: 131cz

 

6. Adamski, Paweł

Czy zachowanie turystów w pienińskim Parku Narodowym zależy od ich wiedzy i nastawienia do Parku / Paweł Adamski, Anna Kolasińska, Zbigniew Witkowski // Pieniny-Przyroda i Człowiek. - 2016, 14, 167-174

Przy pomocy ankiet przebadano 250 respondentów schodzących ze szlaków i tyle samo poruszających się zgodnie z przepisami.

Nr inw.: 1583cz, 1584cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

7. Bartyzel, Rajmund

Z problemów turystycznych w Pienińskim Parku Narodowym / Rajmund Bartyzel, Zbigniew Salamon, Eugeniusz Szyda // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1981, z. 2, 45-53

Nr inw.: 572cz

 

8. Berezicki, Jacek

Turystyka w Pienińskim Parku Narodowym. Praca dyplomowa na Studium "Ochrona parków narodowych w Polsce" / Jacek Berezicki. - Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy, 1996 r.. - msk., 16 s. : zdj. kolor. ; 30 cm

Nr inw.: 264a

 

9. Bolland, Andrzej

Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym - stan obecny i próba jego programowania w aspekcie potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego / Andrzej Bolland // Studia Naturae - Seria A .- 1982, nr 22, 198-226

Nr inw.: 325s

 

10. Bołoz, Gabriela

Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego na szlakach pieszych w Pienińskim Parku Narodowym / Gabriela Bołoz, Witold Jucha // Pieniny-Przyroda i Człowiek. - 2016, 14, 133-143

Nr inw.: 1583cz, 1584cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

11. Bołoz, Gabriela

Sylwetka turysty odwiedzającego Pieniński Park Narodowy / Gabriela Bołoz, Magdalena Jędrasik. - Kraków : Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2012. - 8 s. : il. (wykr.) ; 30 cm. - Artykuł z: Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 2012, 1: 9-16

Próba oceny na podst. ankiet wykonanych podczas obozu naukowego Studenckiego Koła Naukowego Geografów.

Nr inw.: 630s

 

12. Borecka, A. (oprac.)

Pieniński Park Narodowy. Mapa geologiczno-turystyczna / opracowanie: A. Borecka, W. Danel, M. Krobicki, A. Wierzbowski; Państwowy Instytut Geologiczny. - 1: 25 000. - Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2013. - 1 mapa :kolor. ; na ark. 70x85 cm, złoż. 23x14 cm.. - Słownik terminów, Literatura, Fotografie. Wykonano w ramach projektu "Mapy geologiczno-turystyczne Drawieńskiego PN ,Gorczańskiego PN, Ojcowskiego PN, Pienińskiego PN, Parku Narodowego "Ujście Warty" na zlec. Ministerstwa Środowiska. - 978-83-7863-243-6

Mapa poboczna: [Ortofotomapa Pieniński Park Narodowy, ca 1:78 000]. Na odwr. ark.: Wiadomości ogólne, Walory przyrodnicze, Punkty geologiczne, Budowa geologiczna, Walory krajoznawcze.

Nr inw.: 589m, 590m

 

13. Celichowski, A.

Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Pienińskiego Parku Narodowego. Etap II - Prace studialne i problemowe :5. Studium chłonności turystycznej / kier. pracowni W. Czapski, oprac. A. Celichowski. - Łódź : Biuro Studiów i Projektów Lasów Państwowych w Łodzi, [1977]. - msk., 15 s., [2] k. złoż. tablic + 1 ark. mapy :il. ; 32 cm

Nr inw.: 601a

 

14. Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 3. - Kraków : nakł. Państwowej Rady Ochrony Przyrody, 1947. - Rok III z. 1-12 : il. ; 21 cm. - Po tytułem: wraz z urzędowym biuletynem informacyjnym.

W Urzędowym Biuletynie Informacyjnym dołączonym do z. 5/6 na str. 5 informacja o utworzeniu rezerwatu flory plioceńskiej oraz rez. leśnego w Mizernej; w z. 5/6 na str. 19 informacja o projekcie utworzenia Pienińskiego PN, który jest w stadium ustalania granic, na str. 20 informacja o negatywnym zaopiniowaniu przez PROP projektu budowy zapory w Czorsztynie. W z. 10 na str. 19 informacja, że w okresie wiosenno-letnim przez Park przeszło ok. 50 tys. osób, a zachowanie osób wobec przyrody uległo poprawie. Na str. 25-27 memoriał Ministerstwa Kultury i Sztuki w sprawie budowy zapory w Czorsztynie oraz Uchwała Polskiego Tow. Geologicznego dot. zapory. W z. 11/12 na str. 25 informacja o badaniu zdrowotności lasów PPN.

Nr inw.: 46cz

 

15. Ciołek, Gerard

Studium Zagospodarowania Przestrzennego. [Zagospodarowanie turystyczne PROJEKT]. Pieniński Park Narodowy / badania i oprac. nauk.: prof. dr Gerard Ciołek; mgr inż. arch. Hanna Haberowa. - Kraków : Katedra Planowania Przestrzennego Politechniki Krakowskiej, 1960. - 3 ark. (a, b, c) : Skala 1:5 000 ;76x145 cm każda część (a, b, c). - Kolorowa mapa przyklejona na trzech płytach pilśniowych

3 ciężkie plansze

Nr inw.: 96m, 98m - 128m

 

16. Cygan, Justyna

Waloryzacja wybranych szlaków turystycznych w powiecie nowotarskim / Justyna Cygan, Agnieszka Nowak, Natalia Tokarczyk. - Biała Podlaska : Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II, 2011. - 12 s. : mapki, tabele ; 30cm. - Artykuł z książki "Krajobraz kulturowy a turystyka" pod red. Józefa Wojtanowicza (s. 269-280)

Wybrane do badań szlaki turystyczne, to między innymi: Niedzica- Dursztyn, Czorsztyn-Krościenko, Jaworki-Szczawnica. Przy czym szlaki te zostały ocenione jako szlaki atrakcyjne, ze względu na dużą wewnętrzną mozaikowość krajobrazu i walory widokowe.

Nr inw.: 563s

 

17. Czajka, Agnieszka

Degradacja szlaku turystycznego jako przejaw presji człowieka na przyrodę Pienińskiego Parku Narodowego / Agnieszka Czajka, Ryszard J. Kaczka, Barbara Czajka. - Sosnowiec : Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, 2012. - 116-125

w: "Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego" nr 77, tytuł tomu: "Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych - zapis zmian w rzeźbie i osadach"

Nr inw.: 5488

 

18. Dąbrowski, Piotr

Postawy i oczekiwania zwiedzających wobec Pienińskiego Parku Narodowego w zakresie edukacji środowiskowej / Piotr Dąbrowski, Krzysztof Konieczny. - Krościenko n.D. // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 1992, 1, 89-95

Nr inw.: 1012cz, 1013cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

19. Duda, Renata

Ocena infrastruktury turystycznej w Pienińskim Parku Narodowym / Renata Duda, Aleksandra Goraj. - Kraków : Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2012. - 11 s. : il. (mapki) ; 30cm. - Artykuł z: Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 2012, 1: 41-51

Próba oceny na podst. ankiet wykonanych podczas obozu naukowego Studenckiego Koła Naukowego Geografów.

Nr inw.: 629s

 

20. Dziubek, Anna

Zagospodarowanie turystyczne w otoczeniu zbiornika czorsztyńskiego : [praca magisterska] / Anna Dziubek. - Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład ochrony i Kształtowania Środowiska, 2006. - msk., 114 s. : ryc., fot., tab. ; 30 cm. -  Promotor prof. dr hab. Jan Lach.

Nr inw.: 320a

 

21. Gąsiorek, Justyna

Tourism intensity on trails in the Pieniny National Park: summer season 2010 =[Intensywność turystyki na szlakach Pienińskiego Parku Narodowego: sezon letni 2010] : notatka naukowa / Justyna Gąsiorek, Maciej Liro, Konrad Leja. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012. - 6 s. : il. ; 30 cm. - Artykuł z: Tourism 22/1. - ISSN: 0867-5856

Nr inw.: 584s

 

22. Głowacka, Agnieszka

Pieniński Park Narodowy : walory krajobrazowe i przyrodnicze parku :[praca magisterska]/ Agnieszka Głowacka. - [Łódź] : [Akademia Wychowania Fizycznego w Łodzi, Wydział Turystyki], [1998]. - msk., 103 s., [6] kart zdj. ; 30 cm. - Literatura po każdym rozdziale. Promotor J. Jurkin.

Nr inw.: 172a

 

23. Gotfryd, Mariusz

Przystosowanie zamków w Ojcowskim i Pienińskim Parku Narodowym do celów turystycznych / Mariusz Gotfryd //W: Ochrona dóbr kultury w parkach narodowych / pod red. Józefa Partyki. - Ojców : Ojcowski Park Narodowy, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie, Stow. "Kultura i Natura" im. J.G. Pawlikowskiego, 2003. - zdj.. - s. 763-772

Nr inw.: 4445

 

24. Grabska-Press, Marta

Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym :[licencjat]/ Marta Grabska-Press. - Kraków : Profesjonalna Szkoła Biznesu Szkoła Wyższa w Krakowie, 2003. - msk., 75 s. : ryc., tabele ; 30 cm. - Promotor prof. dr hab. Eugeniusza Dubiel. - Bibliografia s. 74.

Oryginał pracy na płycie CD-RW.

Nr inw.: 15e, Nr inw.: 292a

 

25. Jakosz, Ewa

Wpływ turystyki na przyrodę obszarów specjalnie chronionych na przykładzie Pienińskiego Parku Narodowego : [praca magisterska] / Ewa Jakosz. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji i Inżynierii Środowiska Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska, 2004. - msk., 140 s. + 7 zał. : zdj. kolor. ; 30 cm. - Promotor dr Aleksandra Wagner. - Literatura s. 138-139.-Ankieta.

Nr inw.: 289a

 

26. Jarczewska, Magdalena

Pieniński Park Narodowy jako obiekt turystyczny : [praca magisterska] / Magdalena Jarczewska, Agnieszka Siejkowska. - [Łódź] : Uniwersytet Łódzki, Wydz. Geografii Turyzmu i Hotelarstwa, 1997. - msk., [42] s. : zdj. kolor., wykresy, tabele ; 30 cm. -  Literatura s. [41-42]. 

Nr inw.: 160a

 

27. Jasiówka, Karolina

Dewastacja turystyczna na terenie Pienińskiego Parku Narodowego : [praca magisterska]/ Karolina Jasiówka. - Sosnowiec : Katedra Geografii Fizycznej, Uniwersytet Śląski, 2008. - msk., 51 s. : il. + 1 CD. - bibliografia s. 47-49.

Nr inw.: 387a, Nr inw. CD - 67e

 

28. Jucha, Witold

80 (osiemdziesiąt) lat Pienińskiego Parku Narodowego; historia badań naukowych SKNG UP [Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego] nad ruchem turystycznym w Pieninach / Witold Jucha, Katarzyna Pająk. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2012. - 16 s. : il. (mapy, zdj.) ; 30 cm. - Artykuł z: Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie nr 1 (2012): 76-91.

Zawiera charakterystykę PPN - cel i historia powstania, symbole, najważniejsze obiekty z punktu widzenia turysty oraz opis badań prowadzonych przez SKNG UP.

Nr inw.: 636s

 

29. Kacwin, Adrian

Analiza działań ratowniczych Grupy Podhalańskiej GOPR na obszarze Pienińskiego Parku Narodowego : [praca magisterska]/ Adrian Kacwin. - Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, 2016. - 103 s. : il. ; 30 cm. - Praca magisterska napisana w Zakładzie Finansowania Ochrony Zdrowia, promotor: dr n. ekon. Adam Depta

Nr inw.: 700a

 

30. Karwowski, Krzysztof

Konferencja naukowa "Turystyka w Pieninach" 5 listopada 2015 r., Czerwony Klasztor / Krzysztof Karwowski, Margaréta Malatinová // Pieniny-Przyroda i Człowiek. - 2016, 14, 267-275

Nr inw.: 1583cz, 1584cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

31. Kiszka, Krzysztof

Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym / Krzysztof Kiszka, Karol Majewski, Marcin Semczuk. - Kraków : Polskie Towarzystwo Geograficzne oddz. w Krakowie, 2009. - 8 s. : il. ; 30 cm. - Artykuł z czasopisma "Badania i podróże krakowskich geografów", tom IV pod red. Z. Górki, J. Więcław-Michniewskiej

Wykonano analizę natężenia i kierunków ruchu turystycznego na poszczególnych odcinkach szlaków pieszych w lipcu 1997 r.; sklasyfikowano szlaki pod kątem natężenia ruchu; omówiono skalę turystyki zorganizowanej; przeanalizowano profil turysty na podstawie ankiet; opisano bazę noclegową.

Nr inw.: 490s

 

32. Kiszka, Krzysztof

Przekształcenia szlaków turystycznych w Pieninach polskich i słowackich : [praca magisterska] / Krzysztof Kiszka. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Geografii, Zakład Geografii Fizycznej, 2009. - msk., 101 s. : il.; zdj., wykresy kolor. ; 30 cm + 1 dysk optyczny CD-R. - Promotor dr hab. Romana Soja.

Nr inw.: 421a

 

33. Kiszka, Krzysztof

Degradacja pienińskich szlaków związana z górską turystyką pieszą / Krzysztof Kiszka // Pieniny-Przyroda i Człowiek. - 2016, 14, 145-165 Badania realizowano w latach 2008-2009, łącznie skartowano 125 km gł. szlaków pieszych zlokalizowanych w Pieninach Właściwych i Małych Pieninach.

Nr inw.: 1583cz, 1584cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

34. Kiszka, Krzysztof

Antropologiczne i naturalne uszkodzenia szlaków turystycznych w Pieninach polskich i słowackich / Krzysztof Kiszka // Pieniny-Przyroda i Człowiek. - 2010, 11, 157-169

Badania przeprowadzono w 2008 i 2009 r. Podano szerokość i głębokość uszkodzeń szlaków, opisano procesy destrukcyjne szlaków, obszary największego przekształcania szlaków oraz ochronę szlaków przed degradacją.

Nr inw.: 1267cz, 1268cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

35. Kiszka, Krzysztof

Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym / oprac. Krzysztof Kiszka, Karol Majewski, Marcin Semczuk. - Kraków : Studenckie Koło Naukowe Geografów Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 2008. - msk., 35 s. : wykresy ; 30 cm

Nr inw.: 377a

 

36. Kolasińska, Anna

Trail management, off-trail walking and visitors impact in the Pieniny Mts National Park (Polish Carpathians) / Anna Kolasińska et al.. - Austrian Academy of Sciences Press , 2015. - 11 s. : 8 ryc., 4 tab. ; 30 cm. - Artykuł z: Eco mont - Journal on Protected Mountain Areas Research. - Vol. 7, nr 1 (2015), s. 17-27.- Bibl. s. 25-26

Nr inw.: 635s

 

37. Kolasińska, Anna

Aktywność fizyczna w Pienińskim Parku Narodowym: postawy i zachowania osób odwiedzających, a konsekwencje przyrodnicze: [rozprawa doktorska] / Anna Kolasińska. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, 2014. - msk., 126 s. : il. ; 30 cm. - Bibl. s. 105-119

Scharakteryzowano ruch turystyczny; opisano nielegalną dyspersję turystów, konsekwencje przyrodnicze i środowiskowe; omówiono deklarowany przez turystów stosunek do ochrony przyrody, znajomość zasad udostępniania Pienińskiego PN, postrzeganie funkcji parku narodowego, metody zabezpieczenia Pienińskiego PN przed dewastacją.

Nr inw.: 663a

 

38. Kowalski, Andrzej

Szlak na Trzy Korony w remoncie / Andrzej Kowalski // Tygodnik Podhalański. - 11 sierpnia 2015

o remoncie na odc. Zamkowa Góra - Kosarzyska (niebieski szlak). Remont finansowany w ramach projektu "LIFE Pieniny PL".

Sygn.: wycpras. 2015

 

39. Kozłowska, Małgorzata

Uwarunkowania rozwoju raftingu na Dunajcu jako nowego produktu turystycznego w Pieninach / Małgorzata Kozłowska. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, 2014. - 10 s. : wykr. ; 30 cm. 

Artykuł z: Przedsiębiorczość - Edukacja nr 10, 2014: 257-266.

Nr inw.: 633s

 

40. Kozyra, Marzena

Dostępność i spójność sieci pieszych szlaków turystycznych Pienińskiego Parku Narodowego (PPN) w Polsce oraz Pienińskiego Parku Narodowego (PIENAP) na Słowacji / Marzena Kozyra // Folia Turistica. - 2013, 29, 205-224

Przedstawiono topologiczną analizę struktury przestrzennej szlaków turystycznych obu parków narodowych opartej na teorii grafów; określono spójność systemu szlaków turystycznych i określono dostępność jego węzłów, jako istotnych miejsc w sieci szlaków.

Nr inw.: 576s

 

41. Kuzera, Anna

Krościenko nad Dunajcem i Pieniński Park narodowy jako centrum turystyczne : [praca magisterska] / Anna Kuzera. - Katowice : Katedra Turystyki Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, 2008. - msk., 74 s. : il. + 1 CD. - Bibliografia s. 70-71.

Podano charakterystykę fizjograficzną i turystyczną Pienin, charakterystykę historyczną i kulturową Krościenka; opisano turystykę w Gminie Krościenko n.D. oraz turystykę w Pienińskim PN w latach 1996- 2006.

Nr inw.: 391a, CD nr inw.69e

 

42. Lasota, Agnieszka

Zagrożenia wynikające z rozwoju gospodarki turystycznej w parkach narodowych : przykład - Pieniński Park Narodowy : [praca magisterska] /Agnieszka Lasota. - Warszawa : Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie, Wydział Turystyki i Rekreacji, 1998. - msk., 47, [2] s. : zdj., mapki, tabele ; 30 cm. - .. - Literatura s. [48-49]. Promotor prof. dr hab. Włodzimierz Mirowski.

Nr inw.: 173a

 

43. Łajczak, Adam (red.)

Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych - zapis zmian w rzeźbie i osadach / [kom. red. Adam Łajczak [et al.]. - Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 2012. - 520, [2] s., [6] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 31cm. - (Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, ISSN 1895-6777 ; nr 77). - Bibliogr. przy pracach. - Streszcz. ang. przy pracach.. - ISBN 978-83-61644-33-0

Zawiera artykuły "Degradacja szlaków turystycznych jako przejaw presji człowieka na przyrodę Pienińskiego Parku Narodowego" oraz "Erozja i akumulacja w obrębie sieci dolin i dróg w Pienińskim Parku Narodowym (część polska i słowacka)".

Nr inw.: 5448

 

44. Majewski, Karol (oprac.)

Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym / oprac. Karol Majewski. - Kraków : Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2008. - [11]s. : [5]s. ; 30 cm. 

Sprawozdanie z badań - natężenie ruchu; sylwetka i preferencje turysty.

Nr inw.: 372a

 

45. Mapa Turystyczna

Mapa topograficzno-turystyczna - Pieniny i Spisz / opr. Andrzej Matuszczyk. - Warszawa : Wojskowe Zakłady Kartograficzne, 1999. - 1 ark. : Skala 1:50 000 ; 48x95 cm. - Drukowana, kolorowa

Nr inw.: 540m

 

46. Mapa Turystyczna

Mapa turystyczna. Pieniny / Opr. M. Bogaczyk i F. Rapf. - Nowy Sącz : PTT oddz. Beskid w Nowym Sączu, 1949. - 1 ark. : Skala 1:30 000 ; 23x30 cm - składana. - Drukowana cz.b.

Nr inw.: 513m

 

47. Mapa Turystyczna

Mapa turystyczna. Pieniny. Szkicowa mapa szlaków turystycznych (lato) / Opr. Edward Moskała, wyk. Witold Maculewicz, tekst Władysław Krygowski. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1959. - 1 ark. : Skala 10 cm = 2 km ; 61x86 cm - składana. - Drukowana, kolorowa

Nr inw.: 475m

 

48. Mapa Turystyczna

Mapa turystyczna - Pieniński Park Narodowy. - Warszawa : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1959. - 1 ark. : Skala 1:22 500 ; 41x77 cm. - Drukowana, kolorowa

Nr inw.: 287m

 

49. Mapa Turystyczna

Mapa turystyczna - Pieniński Park Narodowy. - Warszawa : Wyd. Kartograficzne im. E. Romera, 1994. - 1 ark. : Skala 1:22 500 ; 37x65 cm. - Drukowana, kolorowa. Składana

Nr inw.: 481m

 

50. Mapa Turystyczna

Mapa turystyczna - wyrys, Pieniński Park Narodowy. - bm. : bw., 1979. - 1 ark. : Skala 1:22 500 ; 35x60 cm. - Matryca

Nr inw.: 217m, Nr inw.: 218m

 

51. Matuszyk, Andrzej (red. nacz.)

Folia turistica. nr 22 , Turystyka i ekologia / red. nacz. Andrzej Matuszyk; Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, 2010. - 232 s. : il. ; 24 cm. - Zawiera: Ruch turystyczny w polskich parkach narodowych / Józef Partyka. Nielegalna dyspersja turystów - problem parków narodowych i rezerwatów przyrody w Polsce / Zbigniew Witkowski [et al.]. Tradycyjne rolnictwo jako element produktu turystycznego w parkach narodowych - sposób na ochronę bioróżnorodności agrocenoz / Zbigniew Witkowski, Paweł Adamski. Postawy turystów w odniesieniu do ochrony przyrody w świetle badań ankietowych na przykładzie Pienińskiego Parku Narodowego / Anna Kolasińska

Nr inw.: 1426cz, 1438cz

 

52. Midowicz, Władysław

O Trzech Koronach / Władysław Midowicz // Prace Pienińskie. - 1994, Nr ,s. 74

Nr inw.: 1215cz

 

53. Mielnicka, Barbara

Ruch turystyczny w polskich parkach narodowych i jego przyrodnicze konsekwencje / Barbara Mielnicka // Ochrona Przyrody. - 1991, R. 49 cz. II, 163-173

Pieniński PN s. 168.

Nr inw.: 1027cz

 

54. Miraj, Krzysztof

Ruch turystyczny na spływie przełomem Dunajca w latach 2005-2014 / Krzysztof Miraj // Prace Pienińskie. - 2015, Nr 25 , s. 101-147

Nr inw.: 1516cz

 

55. Moś, Agnieszka

Wpływ ruchu turystycznego na dynamikę stoków w Pienińskim Parku Narodowym : [praca magisterska] / Agnieszka Moś. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii, Zakład Geomorfologii, 1999. - msk., 54 s., 9 zał.(mapy) :zdj. kolor., ryc., tab. ; 31 cm. - Literatura s. 49-51. - [w osobnej teczce 9 załączników]. - Promotor dr hab. Kazimierz Krzemień

Nr inw.: 193a

 

56. Muszyńska-Kurnik, Małgorzata

Atrakcyjność rekreacyjno-turystyczna Pienińskiego Parku Narodowego / Małgorzata Muszyńska-Kurnik // Pieniny-Przyroda i Człowiek. - 2016, 14, 175-183

Nr inw.: 1583cz, 1584cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

57. Nyka, Józef

Sobieski nie był pierwszy / Józef Nyka. - Warszawa : Wyd. Sport i Turystyka, 1967. - s. 172-182 : fot., rys. ; 30 cm. - Ksero z: ZIEMIA 1966. Prace i materiały krajoznawcze, Warszawa 1967 r.

O historii spływu na Dunajcu.

Nr inw.: 374s

 

58. Ochrona Przyrody

Ochrona Przyrody z. 6/1926 r.. - Kraków, 1926. - 152 s. : il. ; 26 cm

Zawiera informację o konferencji poświęconej gospodarce turystycznej w Pieninach.

Nr inw.: 131cz

 

59. Olucha, Maciej

Atrakcje przyrodnicze Pienińskiego Parku Narodowego jako stymulator ruchu turystycznego : [licencjat] / Maciej Olucha. - Kraków : Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki AGH w Krakowie, 2014. - msk., 65 s. : il. ; 30 cm. 

Nr inw.: 679a

 

60. Panasiuk, Damian

Wycena środowiska metodą kosztów podróży w praktyce. Wartość turystyczna Pienińskiego Parku Narodowego / Damian Panasiuk. - Artykuł z "Ekonomia i środowisko" t. 2 pod red. F. Piontka.

Artykuł pokonferencyjny "Ekonomia a zrównoważony rozwój - teoria, kształcenie, wdrażanie", Wisła, 11-13 czerwca 2001 r.

Zawarto opis i omówiono użyteczność metody kosztów podróży; podano charakterystykę geograficzną turystów, koszty przejazdu i pobytu turysty w Pieninach, liczbę turystów w Pieninach, szacunkową wartość turystyczną Pienin dla wyjazdów indywidualnych i rodzinnych.

Nr inw.: 504s

 

61. Parki Narodowe I Rezerwaty Przyrody

Parki Narodowe : biuletyn informacyjny. R. II nr 3-4/1964. - Warszawa : Zarząd Ochrony Przyrody Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Komisja Parków Narodowych i Rezerwatów Państwowej Rady Ochrony Przyrody, 1964. - 83, (1) s. ; 24 cm

Pieniński Park Narodowy - turystyka, w tym frekwencja s. 50, goście zagraniczni w Pieninach s. 57-58, foldery i widokówki wydane przez PPN s.63-64, Rada Parku w PPN - s. 67-68. Informacja o zmarłym strażniku PPN Wojciechu Regiecu s. 75. Skutki ostrej zimy 1962/93 na terenie PPN s. 78.

Nr inw.: 253cz

 

62. Partyka, Józef (red.)

Użytkowanie turystyczne parków narodowych : ruch turystyczny - zagospodarowanie - konflikty - zagrożenia / pod red. Józefa Partyki, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Ojcowski Park Narodowy. - Ojców : Ojcowski Park Narodowy, 2002. - 770 s. : zdj. kolor., cz.b., rys., mapki, wykresy ; 24 cm. - Zawiera: Turystyka w Pienińskim Parku Narodowym / Sławomir Wróbel. - Tytuł równoległy: Tourism in National Parks: Tourist traffic, Facilities, conflicts, dangers. - Literatura, summary po rozdziałach.. - ISBN 83-913217-2-X

Nr inw.: 4325, Nr inw.: 5230

 

63. Piątek, Marek

Turystyka w Pienińskim Parku Narodowym / Marek Piątek. - Stary Sącz : Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Żeromskiego w Starym Sączu, Policealne Zaoczne Studium Leśne, 2004. -msk., [32] s. : zdj. ; 30 cm. - Praca dyplomowa. Konsultowała Dorota Zborowska-Duda.

Nr inw.: 287a

 

64. Prószyńska-Bordas, Hanna

Piesza turystyka studentów w wybranych parkach narodowych o charakterze górskim / Hanna Prószyńska-Bordas. - Sucha Beskidzka : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, 2012. - 25 s. : il. [wykresy, zestawienia tab.] ;30 cm. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej nr 1/2012:108-131.

zawiera informacje o PPN. W artykule uwzględniono parki: Babiogórski, Bieszczadzki, Gorczański, Gór Stołowych, Ojcowski, Pieniński, Świętokrzyski i Tatrzański.

Nr inw.: 578s

 

65. Prószyńska-Bordas, Hanna

Przestrzeń turystyczna parków narodowych a źródła emisji ruchu turystycznego / Hanna Prószyńska-Bordas. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2011. - 11 s. : wykresy ; 30 cm. - Artykuł z "Przestrzeń turystyczna: czynniki, różnorodność, zmiany" pod red. naukową Małgorzaty Durydiwki i Katarzyny Dudy- Gromady

Nr inw.: 588s

 

66. Prószyńska-Bordas, Hanna

Ośrodki obsługi zwiedzających w Pienińskim Parku Narodowym w opinii turystów / Hanna Prószyńska-Bordas, Robert Szczapa // Pieniny-Przyroda i Człowiek. - 2010, 11, 131-147

Nr inw.: 1267cz, 1268cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

67. Rabczyńska, Małgorzata

Zagospodarowanie turystyczne Pienińskiego Parku Narodowego :[praca magisterska] / Małgorzata Rabczyńska. - Kraków : Akademia Wychowania Turystycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Turystyki i Rekreacji, 1988. - msk., 76 s. : zdj. cz.b., mapki, rys. tablice ; 30 cm. - Literatura s. 69-72. - Promotor dr Kazimiera Orzechowska-Kowalska.

Nr inw.: 182a

 

68. Remiszewski, Ryszard M.

Skalna Perć w Pieninach / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański [Wędrówki Niecodzienne]. -14 lipca 2006 r.

Mija 80 lat od oznakowania przez ks. Walentego Gadowskiego Skalnej Perci w Pieninach. Skalną Perć skasowano w 1938 r. Początki Sokolej jak i Skalnej Perci związane są ze schroniskiem im. Sienkiewicza na Przechodkach Małych, które zbudowane zostało w 1907.

Sygn.: wycpras. 2006

 

69. Remiszewski, Ryszard M.

Skalna Perć po latach / Ryszard M. Remiszewski// Prace Pienińskie. - 2000, 11, s. 5-16

Relacja z wyprawy ekipy Ośrodka KTG w Pieninach, która wyruszyła śladem szlaku wytyczonego przez ks. Walentego Gadowskiego.

Nr inw.: 1220cz

 

70. Samsonowicz-Górska, Katarzyna

Przyrodnicze uwarunkowania turystyki a ochrona środowiska w Pieninach :[praca magisterska] / Katarzyna Samsonowicz-Górska. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, 1998. - msk., 143, [6] : zdj., mapki ; 30 cm. -  Literatura s. 122-125. 

Nr inw.: 188a

 

71. Sadowski, Piotr

Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim / red. nauk. Piotr Sadowski. - Nowy Targ : Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Nowy Targ, 2012, 195 s.

Zawarto m.in. historię polsko-słowackich konwencji turystycznych, rozwój turystyki w miastach przygranicznych (Szczawnica); opisano projekt Geoparku „Pieniny”; podano potencjał przyrodniczy słowackiego Pienińskiego Parku Narodowego a ruch turystyczny oraz walory przyrodnicze i antropogeniczne Pienin.

Nr inw.: 5335

 

 

72. Sobiesiak, Renata

Legendy Pienin i ich związek z turystyką = The Pieniny legends and their connection with tourism of the region : [licencjat] /Renata Sobiesiak. - Warszawa : Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji SGGW, 2008. - msk., 93 s. : il. + 1 CD. - bibliografia s. 90-91 .

Nr inw.: 388a, CD nr inw. 68e

 

73. Sokołowski, Michał

Ochrona przyrody a udostępnianie do zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego / Michał Sokołowski // Roczniki Bieszczadzkie, 2002. - 7 s. : tab. ; 24 cm. - Artykuł z Roczników Bieszczadzkich nr 10.- Literatura

Nr inw.: 462s

 

73. Staniec, Magdalena

Walory przyrodniczo-kulturowe Pienińskiego Parku Narodowego : [licencjat] / Magdalena Staniec. - Sosnowiec : Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Fizycznej, 2003. - msk. 92 s. + (CD PDF) :Fot., ryc. ; 30 cm. - Promotor dr Krystyna Dwucet. - Bibliografia s. 87-90.

Oryginał pracy na płycie CD-R nr inw.: 18e.

Nr inw.: 298a, CD nr inw.: 18e

 

74. Stasik, Ewelina

Antropopresja i problemy ekologiczne na terenie Pienińskiego Parku Narodowego :[praca magisterska] / Ewelina Stasik. - Sosnowiec : Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geomorfologii, 2001. - 148 s., mapa wkładka : zdj. kolor., ryc., tab. ; 30 cm. - Literatura s.141-144. - Promotor prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk.

Nr inw.: 221a

 

75. Studenckie Koło Naukowe Geografów

Uwarunkowania ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym / Studenckie Koło Naukowe Geografów ..... - Kraków : Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2008. - msk. [50] s. : il.; wykresy

Nr inw.: 386a

 

76. Studenckie Koło Naukowe Geografów

Potencjał turystyczny regionu a ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym / Studenckie Koło Naukowe Geografów UP w Krakowie. - Kraków : Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu w Krakowie, 2011. - msk., [6] s. : il. ; 30 cm

Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w PPN w dniach 14-28 lipca 2010 r.

Nr inw.: 677a

 

77. Studenckie Koło Naukowe Geografów

Potencjał turystyczny regionu a ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym / A. Hyciek, E. Kida, M. Krukar, K. Majewski; Studenckie Koło Naukowe Geografów UP w Krakowie. - Kraków : Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu w Krakowie, 2010. - msk., 50 s. : il. ; 30 cm

Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w PPN w dniach 14-26 lipca 2009 r.

Nr inw.: 678a

 

78. Szczapa, Robert

Turystyka kwalifikowana piesza na terenie Pienin i Pienińskiego Parku Narodowego w oparciu o badania ankietowe : [licencjat]/Robert Szczapa. - Pruszków : Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie, 2007. - msk. 86 s. :rys., mapki ; 30 cm.

Omówiono podejście teoretyczne do turystyki kwalifikowanej w obszarach górskich chronionych; podano charakterystykę Pienin, statystykę ruchu turystycznego w rejonie Pienin; opisano Pieniński Park Narodowy oraz wyniki badań ankietowych.

Nr inw.: 360a

 

79. Szczocarz, Andrzej

Plan ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na okres 01.01.2001 r. do 31.12.2020 r. : Operat udostępniania Pienińskiego Parku Narodowego do zwiedzania. cz. 1 / oprac. Andrzej Szczocarz. - Bibl. s. 81-95. - Kraków-Krościenko n.D., [1999]. - msk., 95 s. : il. ; 30 cm

Zawiera opisy i ocenę wydawnictw parkowych, działań Parku w zakresie edukacji i udostępniania Parku do zwiedzania (lata 1989-1998); ustalenie strategii w zakresie udostępniania do zwiedzania; ustalenia obowiązujące planu w zakresie edukacji środowiskowej i organizacji zwiedzania na lata 1999-2018.

Nr inw.: 651a

 

80. Szczocarz, Andrzej

Plan ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na okres 01.01.2001 r. do 31.12.2020 r. : Operat udostępniania Pienińskiego Parku Narodowego do zwiedzania. cz. 2 , Szczegółowe opisy urządzeń i stanu szlaku (11.1-11.3) / oprac. Andrzej Szczocarz. - Kraków-Krościenko n.D., [1999-2000]. - msk., [34] s. : [24] s. zdjęć kol. ; 30 cm

Nr inw.: 652a

 

81. Szczocarz, Andrzej

Plan ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na okres 01.01.2001 r. do 31.12.2020 r. : Operat udostępniania Pienińskiego Parku Narodowego do zwiedzania. cz. 2 , Szczegółowe opisy nawierzchni szlaku (11.4-11.6) / oprac. Andrzej Szczocarz. - Kraków-Krościenko n.D., [1999-2000]. - msk., [84] s. : [13] s. zdjęć kol.; [4] ark. przekrojów ; 30 cm

Nr inw.: 653a

 

82. Szczocarz, Andrzej

Plan ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na okres 01.01.2001 r. do 31.12.2020 r. : Operat udostępniania Pienińskiego Parku Narodowego do zwiedzania. cz. 2 , Szczegółowe opisy nawierzchni szlaku (11.7-11.10) / oprac. Andrzej Szczocarz. - Kraków-Krościenko n.D., [1999-2000]. - msk., [51] s. : [11] s. zdjęć kol.; [4] ark. przekrojów ; 30 cm

Nr inw.: 654a

 

83. Szczocarz, Andrzej

Plan ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na okres 01.01.2001 r. do 31.12.2020 r. : Operat udostępniania Pienińskiego Parku Narodowego do zwiedzania. Mapa stanu turystycznych szlaków pieszych i lokalizacji urządzeń / oprac. Andrzej Szczocarz. - Kraków-Krościenko n.D., [1999-2000]. - [24] k. z mapkami ; 42 cm x 30 cm

Nr inw.: 655a

 

84. Środowisko - czasopismo

Polską drogą do słowackiego parku / Tomasz Kowalik // Środowisko. - 1996, 23, 26-28

Artykuł omawia historię przejścia granicznego usytuowanego przy drodze pienińskiej oraz historię jej powstanie.

Nr inw.: 1095cz

 

85. Trepińska, Janina

Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego / Janina Trepińska, Zygmunt Olecki (pod red.). - Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - 374 s. : zdj. kol., mapki ; 24 cm. - Zawiera: Wpływ ruchu turystycznego na przekształcenia rzeźby wybranych obszarów górskich / Elżbieta Gorczyca, Kazimierz Krzemień. - ISBN 83-88424-16-5

Na ss. 311-323 omówienie wpływu ruchu turystycznego na przekształcanie rzeźby wybranych obszarów górskich [Tatrzański PN, Pieniński PN].

Nr inw.: 4851

86. Warcholik, Witold

Monitoring ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym / Witold Warcholik, Marcin Semczuk, Marcin Baranowski. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2010. - 9 s. : ; 30 cm. - Artykuł z Annales Universitetas Pedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica I (2010) s. 49-57

Artykuł jest podsumowaniem badań Studenckiego Koła Naukowego Geografów UP przeprowadzonych w latach 2007-2009.

Nr inw.: 552s

 

87. Warcholik, Witold

Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym / Witold Warcholik, Karol Majewski, Krzysztof Kiszka //W: Pieniny-Przyroda i Człowiek. 11 / red. Jan Bodziarczyk. - Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy, 2010. -. - 149-156: il.

Wyniki badań z lat 2007-2009.

Nr inw.: 1267cz, 1268cz

 

88. Warcholik, Witold

Natężenie ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym / Witold Warcholik, Marcin Semczuk. - Warszawa-Kraków : Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Polskie Towarzystwo Geograficzne –Komisja Geografii Przemysłu, 2011. - 7s. : il. (tab.) ; 30 cm. - Artykuł z: Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 18: 148-154.- Bibl. 152-153. Streszcz. w j. ang.. - ISSN (on-line): 2449-903X

Na podst. prac Studenckiego Koła Geografów UP w Krakowie przeprowadzonych w latach 2007-2009 w PPN.

Nr inw.: 625s

 

89. Wilczek, Katarzyna

Porównanie organizacji turystyki w wybranych gminach u podnóży Gorczańskiego i Pienińskiego Parku Narodowego : [praca magisterska] /Katarzyna Wilczek. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 2004. - msk. 85 s. : zdj. kol., wykresy, tabele ; 30 cm. - Promotor dr Marian Nowakowski. - Bibliografia s.78-80.- Ankieta.

Nr inw.: 290a

 

90. Witkowski, Zbigniew

Negatywne konsekwencje przegęszczenia szlaków w Pienińskim Parku Narodowym i rezerwacie przyrody Wąwóz Homole / Paweł Adamski, Szymon Ciapała, Katarzyna Gmyrek, Anna Kolasińska, Adam Mroczka, Zbigniew Witkowski,. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2014. - 18 s. : tabele ; 30 cm. - Artykuł z: Folia Turistica nr 31(2014): 147-164.- Bibliogr. s.162-164.. - ISSN 0867-3888

Nr inw.: 597s

 

91. Witkowski, Zbigniew

Nielegalna dyspersja turystów – problem parków narodowych i rezerwatów przyrody w Polsce / Z. Witkowski, A. Mroczka, P. Adamski, M. Bielański, A. Kolasińska // Folia Turistica. - 2010, 22, 35-65

Omówiono problem schodzenia turystów ze szlaków pieszych i narciarskich w parkach: Ojcowskim, Pienińskim i Tatrzańskim oraz rezerwacie Homole; opisano badania ankietowe turystów i wywiady ze służbą parku, bezpośrednie obserwacje nielegalnej dyspersji, rozmiary i przyczyny zjawiska schodzenia ze ścieżek, skutki przyrodnicze i środowiskowe oraz reakcje administracji obszarów chronionych.

Nr inw.: 1426cz

 

92. Wroński, Paweł

Pieniński Park Narodowy / Paweł Wroński. - Warszawa : Multico Oficyna Wydawnicza, cop. 2008. - 63, [1] s. : il. kolor. ; 20 cm. - Na okł. podtytuł.: praktyczny przewodnik.. - ISBN 978-83-7073-568-5

Nr inw.: 5264

 

93. Wróbel, Sławomir

Turystyka w Pienińskim Parku Narodowym / Sławomir Wróbel. - Ojców : Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Ojcowski Park Narodowy, 2002. - 10 s. : il. ; 30 cm. - Artykuł w książce pod red. Józefa Partyki "Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny -zagospodarowanie - konflikty - zagrożenia", ss. 315-324.

Nr inw.: 498s

 

94. wycinki prasowe

Turysto nasz drogi / Aneta Dusik // Tygodnik Podhalański. - 10 marca 2016 r.

Na sesji Rady Gminy poruszono problem rosnącej liczby turystów odwiedzających PPN i ew. ograniczeń w postaci limitów. Dyrektor PPN poinformował radnych o metodach monitorowania liczby turystów na szlakach, remontach szlaków oraz zapewnił, że Park nie rozważa wprowadzenia ograniczeń.

Sygn.: wycpras.2016

 

95. wycinki prasowe

Jeden z najmniejszych ale najchętniej zwiedzany / TEZ [Teresa Zielińska]. - Kraków // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 13 lipca 2005 r.

Masowa turystyka zagrożeniem dla przyrody Parku.

Sygn.: wycpras.2005