Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Rolnictwo, łąkarstwo, pasterstwo

1. Aura

Na Jaworkowskich halach : 25 lat działalności Górskiej Stacji Badawczej Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Jaworkach (IMUZ) / Krystyna Bonenberg // Aura. - 1979, 5, 30-31

Nr inw.: 559cz

2. Badania Naukowe

Badania naukowe w Pieninach 2013, przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. / red. Krzysztof Karwowski. - Krościenko n/D. : Pieniński Park Narodowy , 2013. - 39 s. ; 21 cm. - (Badania Naukowe w Pieninach). - Streszczenia posterów z IX sesji naukowej "Natura 2000 - doświadczenia pienińskie" w dn. 7 listopada 2013 r.

Zawiera streszczenia posterów z zakresu botaniki, zoologii, geologii i nauk pokrewnych, ochrony środowiska, turystyki w Pieninach.

Nr inw.: 5497, 5498

 

3. Baszyński, Tadeusz

Mikroelementy i witaminy w zespołach łąkowych Pienińskiego Parku Narodowego = Microelements and vitamins in meadow associations of the Pieniny National Park / Tadeusz Baszyński // Acta Agrobotanika. - 1958, vol. 7, s. 131-142

Nr inw.: 174s

 

4. Bazler, Paulina

Rola paszowa, krajobrazowa oraz turystyczna trwałych użytków zielonych w Pienińskim Parku Narodowym : {praca magisterska] / Paulina Bazler. - Kraków : Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydz. Rolno-Ekonomiczny, 2010. - msk. 52 s. : il., tab. ; 30 cm. 

Nr inw.: 426a

 

5. Bodziarczyk, Jan

Wtórna sukcesja roślinności leśnej na opuszczonych polanach kośnych w Pienińskim Parku Narodowym = Secondary succesion of forest vegetation on the abandoned hay-growing glades in the Pieniny National Park (Polish Western Carpathians) / Jan Bodziarczyk, Stanisław Kucharzyk, Wojciech Różański // Pieniny - Przyroda i Człowiek.- 1992, nr 2, s. 25-41.

Nr inw.: 290s, 1015cz, 1016cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

6. Ceklarz, Katarzyna

Kultura ludowa Górali Pienińskich / praca zbiorowa pod red. Katarzyny Ceklarz i Urszuli Janickiej-Krzywdy. - Kraków : Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2014. - 615 , [3] s., [6] s. tabl. : il. w tekście oraz [6] k. tabl. luzem ; 23 cm. - ISBN 978-83-62473-49-6

Monografia kultury pienińskiej w opracowaniu różnych autorów. Składa się na nią 18 rozdziałów poświęconych kolejno: charakterystyce geograficzno-historycznej, rolnictwu, tradycyjnemu użytkowaniu lasu, tradycji pasterskiej, pożywieniu, flisactwu i rybołówstwu, budownictwu ludowemu, architekturze sakralnej, rzemiosłu i sztuce, strojowi góralskiemu, medycynie ludowej, obrzędom dorocznym i rodzinnym, demonologii i czarom, muzyce pienińskiej, muzealnictwu. Monografia zawiera również zebrane piśmiennictwo na temat górali pienińskich.

Nr inw.: 5555, 5556

 

7. Chantre, Emilia

Diagnostyka agrarna regionu Pienin w Polsce : Badanie perspektyw na przyszłość małych gospodarstw chłopskich w strefie średnich gór w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej / Emilia Chantre. - Paryż : Instytut des Sciences et Industries du Vivant et de L'Environmint, 2007. - 32 s. : il. ; 30 cm. - Skrócone tłumaczenie na j. polski. Oryginał w j. francuskim ma 120 s. Bibl. s. 32

Błędy merytoryczne w pracy, zwłaszcza w części dotyczącej historii regionu.

Nr inw.: 414a

 

8. Dobrowolski, Kazimierz

Dwa studia nad powstaniem kultury ludowej w Karpatach Zachodnich / Kazimierz Dobrowolski. - Kraków, 1938. - 72 s. ; 26 cm + mapa migracji pasterskich. - Osobne odbicie ze "Studiów historycznych ku czci Stanisława Kutrzeby" t. II Kraków 1938

Nr inw.: 4729

 

9. Frączek, Magdalena

Rola rozmnażania wegetatywnego osiki Populus tremula L. w procesie zarastania nieużytkowanych polan / Magdalena Frączek // Studia Naturae . - 2007, 54 cz.1, 47-57

Nr inw.: 4966

 

10. Galarowski, Tadeusz

Krajobraz i rolnictwo w górach / Tadeusz Galarowski, Ryszard Kostuch. - Kraków : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1980. - 48 s. : rys., 1 s. tabela ; 18 cm. - (Nauka dla wszystkich nr 323). - Literatura s. 48. - ISBN 83-04-00290-6

Nr inw.: 3236

 

11. Górecki, Wojciech

Fotografia - czy tylko pamiątka rodzinna? / Wojciech Górecki // Prace Pienińskie. - 2012, 22, 5-24

Znaczenie fotografii jako źródła historycznego. W artykule omówiono również sposoby uprawy zbóż, ziemniaków, lnu i roślin przeznaczonych na paszę. Podano nazwy regionalne uprawianych roślin.

Nr inw.: 1445cz

 

12. Jagieła, Monika

Wpływ sposobu koszenia łąk w Pienińskim Parku Narodowym na właściwości morfologiczne i fizyczne gleb :[praca magisterska] / Monika Jagieła. - Kraków : Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydz. Rolniczo-Ekonomiczny, 2009. - msk. 40 s. : il. ; 30 cm. -  Promotor dr Tomasz Zaleski

Nr inw.: 429a

 

13. Jaguś, Andrzej

Kształcenie terenowe w zakresie geografii i ochrony środowiska : (na przykładzie Pienin) / Andrzej Jaguś, Mariusz Rzętała. - Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna. Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku, 2009. - 212 s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm. - Bibliogr. s. 175-186.. - ISBN 978-83-61644-07-1 (UŚ)

Nr inw.: 5129, 5130

 

14. Jaguś, Andrzej

Wpływ zróżnicowanego użytkowania łąki górskiej na plonowanie runi i cechy jakościowe odpływających wód / Andrzej Jaguś, Stanisław Twardy. - Falenty-Kraków : Wydawnictwo Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych, 2006. - 88 s. : il. ; 24 cm. - Literatura s. 77-88. - ISBN 83-88763-56-3

Nr inw.: 4863

 

15. Jerzak, Magdalena

Wstępne wyniki badań wpływu pasterstwa owiec na właściwości fizykochemiczne i stan sanitarno-bakteriologiczny wód podziemnych drenowanych przez źródła w rejonie Pienin i Beskidu Sądeckiego / Magdalena Jerzak //Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego.- 2013, 456, 225-232

Nr inw.: 524s

 

16. Kaim, Dominik

Zmiany pokrycia terenu na pograniczu polsko-słowackim na przykładzie Małych Pienin / Dominik Kaim //Przegląd Geograficzny.- 2009, v. 81(1), 93-106

Nr inw.: 405s

 

17. Kaźmierczakowa, Róża

Skład florystyczny i biomasa runi nieużytkowanych łąk pienińskich oraz zmiany wywołane jednorazowym koszeniem / Róża Kaźmierczakowa // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 1992, 2, 13-24

Nr inw.: 1015cz, 1016cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

18. Kinasz, W.

Ekologiczne podstawy urządzania łąk w Pienińskim Parku Narodowym / W. Kinasz // Ochrona Przyrody. - 1976, 41, 77-118

Nr inw.: 1292cz

 

19. Kostuch, R.

Rolnictwo i pasterstwo regionu pienińskiego / Ryszard Kostuch // Przyroda Pienin w obliczu zmian, „Studia Naturae” 1982, ser. B, 30, 444-456.

Omówiono strukturę użytkowania ziemi w regionie pienińskim, gospodarkę pasterską, formy organizacyjne pasterstwa w małych Pieninach, korzyści z pasterstwa w Pieninach oraz prognozy rozwoju.

Nr inw.: 2095, 2096, 2098-2100, 2707, 2708

 

20. Kościelna, Marta

Ocena zmian morfologii gleby po pięciu latach koszenia łąki w Pienińskim Parku Narodowym / Marta Kościelna. - Kraków : Uniwersytet Rolniczy, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, 2011. - msk., 38 s.: il. ; 30 cm. - Praca inżynierska

Celem pracy było określenie wpływu koszenia mechanicznego i ręcznego na właściwości morfologiczne gleb. Badania prowadzono na polanie Wyrobek.

Nr inw.: 488a

 

21. Mapa Polan

Polany Pienińskiego Parku Narodowego - grunty orne, łąki i pastwiska / oprac. dr inż. Władysława Morzyniec.- Kraków : Katedra Geodezji i Urządzeń Terenów Wiejskich, Akademia Rolnicza w Krakowie, 1986 - 1987. - plik zestawień, mapek, opisów (spięte w jeden segregator) : Skala 1:5 0000 ; 21x30 cm. - Odbitki ozalidowe, maszynopis

Nr inw.: 380m

 

22. Matuszyk, Andrzej (red. nacz.)

Folia turistica. nr 22 , Turystyka i ekologia / red. nacz. Andrzej Matuszyk; Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, 2010. - 232 s. : il. ; 24 cm. 

 Zawiera: Tradycyjne rolnictwo jako element produktu turystycznego w parkach narodowych - sposób na ochronę bioróżnorodności agrocenoz / Zbigniew Witkowski, Paweł Adamski

Nr inw.: 1426cz

 

23. Michalczuk, Stanisław

Dzieje polany Majerz w Pieninach / Stanisław Michalczuk // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 1997, 5, 37-42

Nr inw.: 1109cz, 1110cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

24. Michalik, Stefan

Pasterstwo a ochrona przyrody w parkach narodowych polskich Karpat / Stefan Michalik. - Warszawa-Kraków, 1986 //Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1986, zeszyt 4, 19-28

Nr inw.: 720cz

25. Michalik, Stefan

Problemy ochrony biocenoz polan reglowych w parkach narodowych polskich Karpat / Stefan Michalik // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1986, zeszyt 5, 16-26

M. in. Pieniński Park Narodowy

Nr inw.: 720cz

 

26. Misztal, Andrzej

Produkcyjne wykorzystanie wody przez uprawy rolnicze w rejonie Małych Pienin / Andrzej Misztal //Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 1998, 6, 101-103

Nr inw.: 1127cz, 1128cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

27. Misztal, Andrzej (red.)

Produkcyjne zużycie wody przez agrocenozy i jego wpływ na środowisko wodno-glebowe. Konferencja naukowa - Jaworki, 24-25 kwietnia 2001 r. / Andrzej Misztal, Stanisław Twardy (red.). - Falenty : IMUZ MOB w Krakowie, 2001. - 161 s. ; 24 cm. - ISBN 83-88763-00-8

 Zawiera: Ewapotranspiracja górskich użyt. ziel. w świetle badań prowadzonych w Małych Pieninach / Stanisław Kopeć, Andrzej Misztal. Wpływ koszarzenia pastwiska górskiego na jakość wód powierzchniowych i migrujących w profilu glebowym / Stanisław Twardy, Marek Kopacz. 

Nr inw.: 4583

 

28. Morzyniec, Władysława

Gospodarka gruntami rolnymi w Pienińskim Parku Narodowym / Władysława Morzyniec, Barbara Marczewska. - Wrocław : Instytut Geotechniki Politechniki Wrocławskiej, 1988. - s. 89-92 ; 24 cm. - Nadbitka z: Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej nr 55, Konferencje nr 26, 1988 r. -Literatura s. 92. - Summary s. 92.

Nr inw.: 328s

 

29. Pawłowski, L.

Rolnictwo Pienin / L. Pawłowski. - Kraków : Zakł. Geod. Urządz. Terenów Wiejskich AR Kraków, 1985. - 16 s. : tabele ; 32 cm. - Maszynopis powielony. - Literatura

Nr inw.: 23a

 

30. Przegon, Wojciech

Użytkowanie gruntów w Sromowcach Niżnych w latach 1982-1997 w aspekcie ochrony środowiska w Pieninach / Wojciech Przegon // Pieniny Przyroda i Człowiek .- 2002, 7, 9-22

Użytkowanie gruntów w Sromowcach Niżnych, rozłóg indywidualnych gospodarstw rolnych, struktura władania ziemią, stan i struktura zatrudnienia ludności, mapa krajobrazu osadniczego; projekt zmian w użytkowaniu gruntów.

Nr inw.: 1202cz, 1203cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

31. Raport Z Przebiegu Prac ....

Raport z przebiegu prac naukowo-badawczych w ramach projektu pt. "Urządzenie łąk Pienińskiego Parku Narodowego zgodnie z wymogami ochrony przyrody. Etap 1 (1986 r.) / Oprac. K. Zarzycki; PAN, Instytut Botaniki. - Kraków : PAN, Inst. Botaniki, 1986. - 4 s., 6 zał. ; 32 cm. - Maszynopis

Nr inw.: 31a

 

32. Roszkowski, Jerzy M.

Sytuacja gospodarcza na polskim Spiszu w latach 1920-1925 / Jerzy M. Roszkowski // Prace Pienińskie. - 2009, 19, 208-212.

Likwidacja pańszczyzny (żelarstwa), struktura rolnictwa, uprawa roślin, hodowla zwierząt i sieć drogowa na polskim Spiszu.

Nr inw.: 1228cz

33. Sanek, A.

Stosunki własnościowe i władania w podregionie pienińskim ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa / A. Sanek. - Kraków : Zakł. Geod. Urządz. Terenów Wiejskich AR Kraków, 1985. - 36 s. : 16 ryc., 9 tabel ; 32 cm. - Maszynopis powielony. - Literatura

Nr inw.: 27a

 

34. Smoroń, Sylwester

Użytkowanie gleb a jakość wód infiltrujących w rejonie Małych Pienin = Soils usee and quality of infiltrating waterin the Małe Pieniny region / Sylwester Smoroń // Pieniny - Przyroda i Człowiek, 1995, 4, 81-84

Nr inw.: 299s, 1023cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

35. Smoroń, Sylwester

Zmiany składu florystycznego łąk w Małych Pieninach wywołane nawożeniem mineralnym / Sylwester Smoroń, Stanisław Kopeć // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 1998, 6, 27-30

Nr inw.: 1127cz, 1128cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

36. Sochacka, Danuta

Rolniczy aspekt przemian krajobrazu Pienin na przykładzie miejscowości Krościenko n.D. / Danuta Sochacka, Wojciech Przegon // Pieniny Przyroda i Człowiek .- 1998, 6, 205- 212

Charakterystyka rolnictwa w rejonie Krościenka n/D., przyczyny przemian krajobrazu rolniczego, proces kształtowania się rozłogu rolniczego, krainy krajobrazowe areału rolniczego.

Nr inw.: 1127cz, 1128cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

37. Środowisko - czasopismo

Pierwszy baca ekologiczny / Leszek Siwierniak. - Warszawa // Środowisko. - 1996, 17, 17-19

Artykuł o gospodarstwie pasterskim na Hali Majerz, które uzyskało jako pierwsze w Polsce w 1994 r. atest Ekolandu na produkcję żywności metodami ekologicznymi. Starania o atest poczynił Pieniński Park Narodowy

Nr inw.: 1095cz

 

38. Twardy, Stanisław

Gospodarka pasterska w Karpatach Polskich (na przykładzie badań prowadzonych w Małych Pieninach) / Stanisław Twardy //Wieś i Doradztwo.- 2010, nr 4/64/2010, 13-19

Nr inw.: 618s

 

39. Twardy, Stanisław

Wpływ obornika składowanego na łące na jakość wód powierzchniowych spływających po stoku / Stanisław Twardy// Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 1998, 6, 105-110

Nr inw.: 1127cz, 1128cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

40. Węglarzy, Karol

Wpływ zawartości wybranych metali ciężkich w glebie na ich odkładanie w runi pastwiskowej oraz produktach i tkankach wypasanych zwierząt / Karol Węglarzy. - Kraków : Roczniki naukowe Zootechniki, Rozprawy Habilitacyjne, Instytut Zootechniki, Zakład ochrony i Kształtowania Środowiska [2005 Kraków], 2005. - 65 s. : rys. ; 24 cm. - Rozprawa habilitacyjna, część badań wykonano na Hali Majerz PPN. - ISBN 83--60127-60-3, ISSN 0137-1657

Nr inw.: 321a

 

41. Wróbel, Iwona

Wstępna charakterystyka pasterstwa w Regionie Pienińskim / Iwona Wróbel. - Krościenko n/D : Iwona Wróbel [PPN], 1993. - 9 s. : 9 ryc. ; 30 cm. - Maszynopis. - Literatura s. 8-9

Nr inw.: 365a

 

42. Wróbel, Iwona

Trwała okrywa roślinna jako podstawa zrównoważonego rozwoju rolnictwa w zlewniach karpackich. Materiały z konferencji naukowej / organizator konferencji Stanisław Twardy. - Kraków : Wyd. IMUZ, 2001. - 288 s. : wykr., tabele ; 24 cm. - Zawiera: Rola terenów chronionych w zachow. półnat. zbior. nieleśnych / Iwona Wróbel. Zachowanie stożków piarg. i hałd usyp. w formie bezleśnej .. / Anita Kuliś. - Materiały z Konferencji Naukowej , Stacja Badawcza IMUZ w Jaworkach 9-11.10.2001 r.. - ISBN 83-88763-06-7

Nr inw.: 4320

 

43. Wróbel, Iwona

Pasterstwo w regionie pienińskim / Iwona Wróbel // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 1997, 5, 43-52

Nr inw.: 1109cz, 1110cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

44. wycinki prasowe

Rolnicy ze Sromowiec mają dość dzikiej zwierzyny, chcą rekompensaty finansowej za poniesione straty / oprac. red.. - portal informacyjny www.pieninyinfo.pl; dostęp 31 sierpnia 2014 r.

Problem szkód czynionych przez dziki w uprawach rolników ze Sromowiec Wyżnych.

Sygn.: wycpras.2014

 

45. Zachwieja, Stanisław (red. nacz.)

Pieniny : polski region. 02/2012 / red. nacz. Stanisław Zachwieja; THERMALEO. - Szczawnica : THERMALEO Sp. z o.o., 2012. - il. ; 28 cm. - Czasopismo regionalne poświęcone turystyce oraz szeroko rozumianej etnografii regionu. Tekst polsko-angielski.. - ISBN 978-83-933519-0-3

Zawiera m.in. artykuły: " Pasterstwo w Pieninach", "Czorsztyn uroczysko i zamczysko", "Kościół w Grywałdzie", "Haft pieniński", "Droga do serca Pienin" o drodze pienińskiej, cykl biografie - Michał Słowik-Dzwon.

Nr inw.: 1452cz

 

46. Zaleski, Tomasz

Wpływ sposobu koszenia na warunki glebowe i skład florystyczny ciepłolubnej łąki pienińskiej / Tomasz Zaleski, Jan Zarzycki, Andrzej Kacprzak // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 2014, 13, 33-44

Nr inw.: 1467cz, 1468cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

47. Zaleski, Tomasz

Wpływ koszenia ręcznego i mechanicznego na pokrywę glebową - podłoże : Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w 2008roku / Tomasz Zaleski. - Kraków : Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, 2008. - msk. [6] : [1], wykresy ; 30cm. - Sprawozdanie z badań za rok 2008 oraz podsumowanie za 4-letni okres badań.

Nr inw.: 369a

 

48. Zaleski, Tomasz

Wpływ sposobu koszenia na roślinność łąk oraz właściwości fizyczne gleby - eksperyment terenowy / Tomasz Zaleski, Jan Zarzycki, Andrzej Kacprzak // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 2006, 9, 63-64

Nr inw.: 1206cz, 1207cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

49. Zarzycki, Jan

Dynamika roślinności na wybranych polanach Pienińskiego Parku Narodowego w końcu XX w. / Jan Zarzycki // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 2006, 9, 87-90

Nr inw.: 1206cz, 1207cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

50. Zarzycki, Jan

Wartość paszowa runi łąk Pienińskiego Parku Narodowego użytkowanych zgodnie z wymogami ochrony przyrody / Jan Zarzycki, Aleksy Gałka, Ewa Góra-Drożdż // Acta Scientiarum Polonorum" seria Agricultura .- 2005, 4(2), 119-132

Nr inw.: 535s, 574s

 

51. Zarzycki, Kazimierz

Roślinność łąkowa Pienin i jej przemiany w ostatnim sześćdziesięcioleciu / Kazimierz Zarzycki, Urszula Korzeniak // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 1992, 2, 5-12

Nr inw.: 1015cz, 1016cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

52. Zarzycki, Kazimierz

Łąki Pienińskiego Parku Narodowego i ich racjonalne zagospodarowanie / Kazimierz Zarzycki // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1967, 1, 11-19

Nr inw.: 1321cz