Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

Mszaki, wątrobowce

1. Karczmarz, Kazimierz

Plan ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na okres 01.01.2001 r. do 31.12.2020 r. : Operat ochrony flory i grzybów. III , Operat ochrony mszaków / oprac. Kazimierz Karczmarz. - [Kraków-Krościenko n.D.], [1999-2000]. - msk., 13 s., [18] s. załączników, [5] ark. zł. map ; 30 cm

Nr inw.: 638a

 

2. Karczmarz, Kazimierz

Mchy i wątrobowce / K. Karczmarz //W: Przyroda Pienin w obliczu zmian / red. K. Zarzycki, „Studia Naturae” 1982, ser. B, 30: 150-163.

zróżnicowanie regionalne i charakterystyczne rysy brioflory, odrębność briogeograficzna, mchy kopalne, przeglądu zbiorowisk mszaków: zespoły mszyste, naziemne synuzje mszaków, zespoły roślin wyższych z przeważającym udziałem mszaków, zbiorowiska mszaków na polach, ugorach i miejscach ruderalnych.

Nr inw.: 2095, 2096, 2098-2100, 2707, 2708

 

3. Karczmarz, Kazimierz

Mszaki (Bryophyta) / K. Karczmarz // Monografie Pienińskie t. 1 Flora i fauna Pienin, 2000, s. 67-74.

historia badań; porównanie brioflory Pienin do innych pasm górskich; zagadnienia briogeograficzne; gatunki wymagające ochrony.

Nr inw.: 4249, 4250 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

4. Mierzeńska, Marta

New localities of the rare liverwort Aneura maxima (Schiffn.) Steph. (Metzgeriales, Marchantiophyta) in Poland(Pieniński National Park, Western Carpathians) = [Nowe stanowiska rzadkiego wątrobowca Aneura maxima w Polsce...] /Marta Mierzeńska, Grzegorz Vončina. - Cryptogamie Bryologie, 2010. - 8 s. : il. ; 24 cm. - artykuł wydrukowany w Cryptogamie, Bryologie nr 31(4): 305-312.

Nr inw.: 483s

 

5. Ochyra, Ryszard

Rzadkie i zagrożone gatunki mchów łąkowych i murawowych Pienińskiego Parku Narodowego / Ryszard Ochyra // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 1992, 2, 51-53

Nr inw.: 1015cz, 1016cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

6. Ochyra, Ryszard

The liverwort flora of the Skalice Nowotarskie and Spiskie Klippen (Polish Western Carpathians) = [Flora wątrobowców Skalic Nowotarskich i Spiskich (polskie Karpaty Zachodnie)] / R. Ochyra, B. Cykowska // [w:] Bryophytes of the Polish Carpathians / red. A. Stebel, R. Ochyra, Sorus, Poznań .- 2008, s. 143-167.

Przedstawiono stan wiedzy o faunie wątrobowców pienińskiego pasa skałkowego, ogólną charakterystykę flory wątrobowców i glewików, listę 61 gat. wątrobowców i 1 gat. glewika.

Nr inw.: 4979

 

7. Stebel, Adam

Szczegółowa kontrola biotopów specjalnej troski : Trzy Korony (Okrąglica), Zamek Czorsztyn i Zielone Skałki. Flora mchów / Adam Stebel. - Katowice, 2007. - msk., 27 s. + 36 map : 14 fot. kolor. ; 30 cm. 

Nr inw.: 342a

 

8. Stebel, Adam

Szczegółowa kontrola biotopów specjalnej troski: Trzy Korony, Zamek Czorsztyn i Zielone Skałki. Flora mchów / Adam Stebel. - Katowice, 2008. - msk. 29s. : [17], zdjęcia ; 30 cm. - bibl. zał. s. 29

Nr inw.: 371a

 

9. Stebel, Adam

Szczegółowa kontrola biotopów specjalnej troski : Trzy Korony (Okrąglica), Zamek Czorsztyn, Zielone Skałki, Zawiesy, młaka u wylotu Potoku Ociemnego. Flora mchów / Adam Stebel. - Katowice, 2013 . - msk., 36 s., 41 map : 14 fot. kolor. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (C-R). 

Nr inw.: 546a

 

10. Stebel, Adam

Wpływ zbiorników zaporowych na Dunajcu w Pieninach na florę mchów tego regionu / Adam Stebel // Monografie Pienińskie t. 2. Pieniny-Zapora-Zmiany .- 2010, s. 161-171

Opisano zniszczenie stanowisk mchów poprzez budowę zbiornika oraz ekspansję epifitów (opis 11 gat.).

Nr inw.: 5152, 5153, 5154 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

11. Stebel, Adam

Mosses of the Pieniny Range (Polish Western Carpathians) = Mchy Pienin (Polskie Karpaty Zachodnie) / Adam Stebel, Ryszard Ochyra, Grzegorz Vončina. - Poznań : Sorus, 2010. - 114 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s.109-114.- Książka w j. ang.. - ISBN 978-83-89949-85-1

Nr inw.: 5231

 

12. Stebel, Adam

Nowe dane do rozmieszczenia mchów zbiorowisk z klasy Scheuchzerio-Caricetea w polskiej części Karpat / Adam Stebel, Grzegorz Vončina // Roczniki Bieszczadzkie. - 2011, tom 19, 149-159

Nr inw.: 1276cz

 

13. Stebel, Adam

Bryophytes of the polish Carpathians = Mszaki polskich Karpat / Adam, Stebel, Ryszard Ochyra. - Poznań : SORUS SC, 2008. - 399 s. : cz-b tabele, mapki, wykresy ; 24 cm. - 22 art. w j. ang. dot. florystyki, ekologii i taksonomii mchów oraz briogeografii, po każdym art. bibliografia i polskie streszczenie, indeks nazw łac. roślin. - ISBN 978-83-89949-43-1

Nr inw.: 4979

 

14. Stebel, Adam (red.)

Chorological Studies on Polish Carpathian Bryophytes / red. Adam Stebel, Ryszard Ochyra. - Poznań : Sorus, 2011. - 267 s. : il. ; 24 cm. - Zawiera: Dalsze znaleziska mchu Buxbaumia viridis (Buxbaumiaceae) w Tatrach i Gorcach w polskich Karpatach Zachodnich/ Grzegorz Vončina, Beata Cykowska, Piotr Chachuła. - Bibliogr. i streszczenia przy art. Streszczenia w j. pol.. - ISBN 978-83-89949-86-8

Nr inw.: 5313

 

15. Szafran, B.

Mchy rezerwatu modrzewia polskiego na Marszałku koło Krościenka nad Dunajcem / B. Szafran. - Kraków // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1949, R.V, nr 11/12, 41-42

Nr inw.: 48cz

 

16. Szafran, Bronisław

Mszaki Pienin / Bronisław Szafran. - Kraków, 1952 // Ochrona Przyrody. - 1952, 20, 89-117

Omawia przebieg dotychczasowych badań mszaków w Pieninach, ogólne warunki rozwoju mszaków w Pieninach oraz florę mszaków pienińskich w porównaniu z innymi wapiennymi obszarami Polski, charakter geograficzny mszaków Pienin. Praca zakończona systematycznym wykazem stanowisk.

Nr inw.: 97s, 145cz

 

17. Vončina, Grzegorz

Przedstawiciele rodzaju Sphagnum (Sphagnaceae) w Pienińskim Parku Narodowym / Grzegorz Vončina. - Kraków, 2005 //Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2005, 12(1), 191-194

Nr inw.: 382s, 1185cz

 

18. Vončina, Grzegorz

Aktualne występowanie bezlistu okrywowego Buxbaumia viridis (Buxbaumiaceae, Bryophyta) w Pienińskim Parku Narodowym / G. Voncina, P. Chachuła //Pieniny – Przyroda i Człowiek 2012, 12, 81–86

W latach 2005–2012 wykazano na terenie Parku ponad 400 sporofitów (zanotowanych na poszczególnych stanowiskach podczas pierwszych stwierdzeń). Zróżnicowanie wahało się od 1 do 50 puszek w jednym miejscu, ale najczęściej wynosiło do 10.

Nr inw.: 1417cz, 1418cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

19. Vončina, Grzegorz

Distribution of the moss Diphyscium foliosum (Bryophyta, Diphysciaceae) in the Polish Carpathians = [Rozmieszczenie mchu Diphyscium foliosum w polskich Karpatach.] / Grzegorz Vončina, Adam Stebel. - 2012. - 8 s. : il. ; 24 cm

Nr inw.: 515s

 

20. Vončina, Grzegorz

Bryjarka hill in Szczawnica (Beskid Sądecki Mts., Western Carpathians, Poland) - a natural and cultural focus /Grzegorz Voncina, Maciej Wawrzczak, Laura Betleja, Joanna Kozik, Robert Kościelniak, Piotr Chachuła. - Opava, Czechosłowacja : Acta Musei Silesiae. Scientiae Naturales, 2014. - [12] s. : il. ; 24 cm. - Artykuł z: Acta Musei Silesiae. Scientiae Naturale 63: 111-122. - artykuł w j. ang.

Nr inw.: 570s

 

21. Vončina, Grzegorz

Materiały do flory mchów (Bryophyta) pienińskiego pasa skałkowego (Karpaty Zachodnie) / Grzegorz Vončina, Adam Stebel// Pieniny-Przyroda i Człowiek .- 2016, 14, 79-89

Badania przeprowadzono w latach 2007-2015. Wykaz gatunków i ich stanowisk.

Nr inw.: 1583cz, 1584cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)