Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Glony. Sinice. Grzyby. Porosty. Śluzowce

1.

Plan urządzania gospodarstwa rezerwatowego Pienińskiego Parku Narodowego Krościenko n/D na okres 1.01.1989 -31.12.1998 r.. T. 5 , Katalog flory i fauny (grzyby, glony, storczyki, spis roślin pięknych, osobliwych i pożytecznych)/ Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddz. w Krakowie ; oprac. zbiorowe. - [Kraków] : BULiGL, [1989]. - plik teczek ; 30 cm. - Maszynopis

 

2. Badania Naukowe

Badania naukowe w Pieninach 2013, przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej / red. Krzysztof Karwowski. - Krościenko n/D. : Pieniński Park Narodowy , 2013. - 39 s. ; 21 cm. - (Badania Naukowe w Pieninach). - Streszczenia posterów z IX sesji naukowej "Natura 2000 - doświadczenia pienińskie" w dn. 7 listopada 2013 r.

Zawiera streszczenia posterów z zakresu botaniki, zoologii, geologii i nauk pokrewnych, ochrony środowiska, turystyki w Pieninach.

Nr inw.: 5497, 5498

 

3. Bucka, Halina

Glony pro- i eukariotyczne zbiorowisk fitoplanktonu w zbiornikach wodnych Polski południowej / Halina Bucka, Elżbieta Wilk-Woźniak ; Instytut Ochrony Przyrody PAN. Zakład Biologii Wód . - Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN. Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha, 2007. - 352 s. : il. kolor. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 303-315. Indeks. - ISBN 83-918914-8-8

Nr inw.: 5754

 

4. Czerwik-Marcinkowska, Joanna

Cyanophytes on limestone rocks in the Szopczański Gorge (Pieniny Mountains) - their ecomorpholgy and ultrastructure =[Sinice na wapiennych skałach wąwozu Szopczańskiego (Pieniny) - ich ekomorfologia i ultrastruktura] / Joanna Czerwik-Marcinkowska, Bohuslav Uher // Acta Societatis Botanicorum Poloniae .- 2011, 80(3), 205-209

Nr inw.: 558s

 

5. Czerwik-Marcinkowska, Joanna

Kierunki i dynamika zmian składu gatunkowego glonów pro- i eukariotycznych w zbiornikach zaporowych Pienin i na Dunajcu w latach 1997-2008 / Joanna Czerwik-Marcinkowska, Teresa Mrozińska // Monografie Pienińskie t. 2. Pieniny-Zapora-Zmiany .- 2010, s. 131-152

Nr inw.: 5152, 5153, 5154 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

6. Czerwik-Marcinkowska, Joanna

Algoflora and vascular flora in the eutropic fens of the Pieniny National Park (South Poland)=[Algoflora i flora roślin naczyniowych eutroficznych młak Pienińskiego Parku Narodowego (południowa Polska) / Joanna Czerwik-Marcinkowska, Grzegorz Vončina. - Poznań : "Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu" , 2012. - 12 s. : tabela, mapka ; 30 cm. - R. 391, Botanica - Steciana 16: 55-66

Nr inw.: 517s

 

7. Czerwik-Marcinkowska, Joanna

Glony i sinice na terenie Pienińskiego Parku Narodowego (biotopy szczególnej troski : Wąwóz Sobczański, obszar źródłowy Potoku Kotłowego, Wąwóz Macelowy (Gorczyński), Potok Limbargowy) / Joanna Czerwik-Marcinkowska. - Kielce, 2007. - msk. 40 s. + 2 tab. + 1 zał. : zdj. kolor ; 30 cm. - Monitoring środowiska

Nr inw.: 339a

 

8. Czerwik-Marcinkowska, Joanna

Glony i sinice na terenie Pienińskiego Parku Narodowego : biotopy szczególnej troski. Monitoring / Joanna Czerwik-Marcinkowska. - Kielce, 2012. - msk., 43, [3], s, [6] k. tabl., tabele : il. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD). 

 Wyniki monitoringu glonów i sinic w biotopach specjalnej troski: Wąwóz Sobczański, obszar źródłowy Potoku Kotłowego, Wąwóz Macelowy i Potok Limbargowy.

Nr inw.: 534a

 

9. Mirek, Zbigniew

Red list of plants and fungi in Poland = Czerwona lista roślin i grzybów Polski / Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg. - Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 2006. - 99 s. : rys. ; 24 cm. - Zawiera: Czerwona lista roślin naczyniowych w Polsce / Zbigniew Szeląg. Czerwona lista wątrobowców i glewików w Polsce/ Henryk Klama. Czerwona lista glonów w Polsce / Jadwiga Siemińska. Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce/ Maria Ławrynowicz, Władysław Wojewoda. Czerwona lista porostów w Polsce / Stanisław Cieśliński. Czerwona lista śluzowców rzadkich w Polsce / Anna Drozdowicz. - ISBN 83-89648-38-5

Nr inw.: 4828

 

10. Mrozińska, Teresa

Plan ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na okres 01.01.2001 r. do 31.12.2020 r. : Operat ochrony flory i grzybów. IV , Operat ochrony sinic i glonów / oprac. Teresa Mrozińska. - [Kraków-Krościenko n.D.], [1999-2000]. - msk., 14 s., [12] s. załączników, [1] ark. zł. mapy ; 30 cm. - Bibl. s. 13-14

Nr inw.: 639a

 

11. Mrozińska, Teresa

Gatunki z rodzaju Didymosphenia (Bacillariophycea), ich migracja i potencjalny wpływ na zbiorowiska glonów Pienin /Teresa Mrozińska, Joanna Czerwik-Marcinkowska, Michał Gradziński // Fragmenta Floristica Geobotanica et Polonica .- 2010, 17(1, 171-177.

Nr inw.: 486s

 

12. Mrozińska, Teresa

Glony / T. Mrozińska //W: Przyroda Pienin w obliczu zmian / red. K. Zarzycki: 164-172.

(„Studia Naturae”, ser. B, 30)

Opisano rzadkie i szczególnie interesujące gat. glonów, w tym glony występujące w potokach i źródłach, młakach i na wilgotnych skałach.

Nr inw.: 2095, 2096, 2098-2100, 2707, 2708

 

13. Mrozińska, Teresa

Sinice (Cyanophyta) i glony (Algae) / T. Mrozińska // Monografie Pienińskie t.1. Flora i fauna Pienin .- 2000, s. 23-29.

Przedstawiono historię badań, charakterystykę florystyczną i wykaz 118 taksonów.

Nr inw.: 4249, 4250 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

14. Sanecki, Jacek

Algae of the river Dunajec = Glony (algi) rzeki Dunajec / Jacek Sanecki. - Kraków : Polish Botanical Studies Guidebook Series, 1993. - 18 s. : il. ; 21 cm. - artykuł w: Polish Bot. Stud. Guidebook Series nr 10: 45-62. Art. w j. ang.; Literatura ss. 58-62.

Nr inw.: 493s

 

15. Starmach, Janusz

Hydrobiologiczna charakterystyka środowiska wodnego w rejonie Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne : sprawozdanie z realizacji badań w latach 1992-1993 / Janusz Starmach [et al.]. - Kraków : Polska Akademia Nauk, Zakład Biologii Wód, [1993]. - msk., 29 s., 9 ryc., 2 tab. : il. ; 32 cm. - [w:] K. Zarzycki, J. Starmach, Z. Witkowski (red.) Inwentaryzacja stanu przyrody w rejonie Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne. Dla Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Krakowie

Nr inw.: 686a

 

16. Starmach, Karol

Glony w Wąwozie Szopczańskim w Pieninach = Algae in the Szopczański Gorge in the Pieniny Mts./ Karol Starmach. - 1975. - s. 537-549 : ryc. ; 30 cm. - Artykuł z: Fragmenta Floristica et Geobotanica, Ann. 21, Pars 4, 1975 - Literatura s. 548. - Summary s. 549

Nr inw.: 334s

 

 

Grzyby

 

 

1. BULiGL, Kraków

Operat ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych : Dokumentacja do planu ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na lata 2011-2030 / zaktualizowano w BULiGL Kraków, oprac. Iwona Stec-Karaś. - Kraków : Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie, [2010]. - 134, [122] s. : tabele ; 30 cm. - Aktualizacja dokumentacji opracowanej na potrzeby planu ochrony PPN w oparciu o poprzedni operat, którego kierownikiem była doc. dr hab. Róża Kaźmierczakowa.

Nr inw.: 436a, 461a

 

2. BULiGL, Kraków

Operat ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych : Dokumentacja do planu ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na lata2011-2030 / zaktualizowano w BULiGL Kraków, oprac. Jacek Kołodziej. - Kraków : Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie, [2010]. - 278 s. : tabele ; 30 cm. - Aktualizacja dokumentacji opracowanej na potrzeby planu ochrony PPN w oparciu o poprzedni operat, którego kierownikiem był prof. dr hab. Kazimierz Zarzycki.

Nr inw.: 462a, 463a

 

3. BULiGL, Kraków

Mapa siedlisk i stanowisk gatunków roślin i grzybów dziko występujących : objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących w PPN / oprac. BULiGL, Kraków. - Kraków : BULiGL, [2010]. - 420 s. ; 30 cm. - Dokumentacja do planu ochrony PPN na lata 2011-2030

Dla każdego gatunku mała mapka, po 2 mapki na stronie.

Nr inw.: 585m

 

4. Chachuła, Piotr

Grzyby Pienińskiego Parku Narodowego i Pienin, sezon 2010 : sprawozdanie / Piotr Chachuła. - Krościenko n/D. : [Pieniński Park Narodowy], 2010. - msk. 26 s. : il. ; 30 cm

Nr inw.: 484a

 

5. Chachuła, Piotr

Ekspertyza dotycząca aktualizacji zapisów na temat gatunków specjalnej troski dla grzybów zawartych w Projekcie Planu Ochrony Pienińskiego PN na okres 01.01.2001-31.12.2020 / Piotr Chachuła. - Krościenko n/D., 2009. - msk. [15] s. : tab. ; 30 cm. - Bibl. s. 14-15.

Zawiera m.in. propozycje zmian dot. wytycznych do prowadzenia monitoringu grzybów.

Nr inw.: 485a

 

6. Chachuła, Piotr

Dendrocollybia racemosa (Fungi, Agaricales) w Pienińskim Parku Narodowym / Piotr Chachuła // Przegląd Przyrodniczy .- 2010, tom XXI, zeszyt 4, dział Notatki, s. 51-53

Nr inw.: 489s

 

7. Chachuła, Piotr

Ophiocordyceps stylophora (Ascomycota, Hypocreales) new species for Poland = [Ophiocordyceps stylophora (Ascomycota, Hypocreales), nowy gatunek dla Polski] / Piotr Chachuła, Grzegorz Vončina, Joanna Kozik // Polish Botanical Journal, 2011, 56(2), 321-326

Nr inw.: 495s, 496s

 

8. Chachuła, Piotr

Nowe gatunki grzybów chronionych na terenie Pienińskiego Parku Narodowego / Piotr Chachuła // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 2012, 12, 87-101

Nr inw.: 1417cz, 1418cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

9. Chachuła, Piotr

Monitoring grzybów wielkoowocnikowych w Pienińskim Parku Narodowym, sezon 2013 : [sprawozdanie] / Piotr Chachuła. - Krościenko n/D. : [Pieniński Park Narodowy], 2013. - msk., 53s. : il. ; 30 cm

Nr inw.: 549a

 

10. Chachuła, Piotr

Kontrola biotopów (grzybów) specjalnej troski w Pienińskim Parku Narodowym. Białe Skałki i Pieniński Potok : 2016 rok/ Piotr Chachuła. - Krościenko n/D. : [Pieniński Park Narodowy], 2016. - msk., 20 s. : il. ; 30 cm

Zawiera listy stwierdzonych gatunków na kontrolowanych powierzchniach oraz zdjęcia grzybów i ich siedlisk.

Nr inw.: 715a

 

11. Chachuła, Piotr

Monitoring grzybów wielkoowocnikowych w Pienińskim Parku Narodowym / Piotr Chachuła. - Ustrzyki Dolne, 2010 //Roczniki Bieszczadzkie. - 2010, 18, 312-323

Nr inw.: 1235cz

 

12. Chachuła, Piotr

Monitoring grzybów w Pienińskim Parku Narodowym. Podłaźce i Macelowa Góra / Piotr Chachuła. - Kraków : Katedra Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody AR w Krakowie, 2007. - msk. 38 s. : zdj. kolor; 30 cm

Nr inw.: 338a

 

13. Chachuła, Piotr

Monitoring grzybów w Pienińskim Parku Narodowym. Ociemny Potok, Stolarzówka, Wyrobek : Sprawozdanie z monitoringu, sezon 2008

/ Piotr Chachuła. - Krościenko n/D. : [Pieniński Park Narodowy], 2008. - msk., 61s. : [5]s., tabele ; 30 cm. -  Nr inw.: 368a

 

14. Chachuła, Piotr

Grzyby Pienińskiego Parku Narodowego i Pienin, sezon 2009 / Piotr Chachuła. - Krościenko n/D. : [Pieniński Park Narodowy], 2009. - msk. 118 s. : il.; zdj. kol. ; 21x30 cm. - Bibliogr. s. 117-118

W opracowaniu zawarto m.in. wykaz, opisy i fotografie 31 gat. nie podawanych z obszaru PPN , tabelę gat. grzybów wielkoowocnikowych, która ujednolica listy z Planu Ochrony PPN ze współczesnymi listami gat. objętych ochrona i gatunków rzadkich. Zawiera również listę oraz zweryfikowany wykaz grzybów pasożytniczych w Pieninach.

Nr inw.: 411a

 

15. Chachuła, Piotr

Grzyby wielkoowocnikowe w Pienińskim Parku Narodowym, sezon 2012 : [sprawozdanie] / Piotr Chachuła. - Krościenko n/D. : [Pieniński Park Narodowy], 2012. - msk., 83s. : il. ; 30 cm

Nr inw.: 673a

 

16. Chachuła, Piotr

Grzyby wielkoowocnikowe Pienin. Monitoring grzybów w Pienińskim Parku Narodowym, sezon 2014 : [sprawozdanie] / Piotr Chachuła. - Krościenko n/D. : [Pieniński Park Narodowy], 2014. - msk., 28 s. : il. ; 30 cm

Nr inw.: 684a

 

17. Chachuła, Piotr

Monitoring grzybów w Pienińskim Parku Narodowym : sezon 2009 / Piotr Chachuła. - Krościenko n/D. : [Pieniński Park Narodowy], 2009. - msk., 14 s. : il.; zdj. kol., tab. ; 30 cm.

Zawiera: opis nowych stanowisk grzybów specjalnej troski oraz aktualną listę 30 gat. grzybów specjalnej troski w PPN.

Nr inw.: 711a

 

18. Chachuła, Piotr

Monitoring grzybów w Pienińskim Parku Narodowym : sezon 2010 / Piotr Chachuła. - Krościenko n/D. : [Pieniński Park Narodowy], 2010. - msk., 19 s. : il.; zdj. kol., tab. ; 30 cm. 

Zawiera: opis 17 gat. grzybów objętych monitoringiem.

Nr inw.: 712a

 

19. Chachuła, Piotr

Grzyby Pienińskiego Parku Narodowego : sezon 2011 / Piotr Chachuła. - Krościenko n/D.: [Pieniński Park Narodowy], 2011.- msk. 16 s.: il.; 30 cm.

Opisano 18 gat. grzybów nowych dla PPN, 3 gat. specjalnej troski oraz omówiono wyniki poszukiwań grzybów występujących na owadach żyjących w jaskiniach.

Nr inw.: 713a

 

20. Chachuła, Piotr

Monitoring grzybów wielkoowocnikowych w Pienińskim Parku Narodowym : sezon 2016 / Piotr Chachuła. - Krościenko n/D. : [Pieniński Park Narodowy], 2016. - msk., 25 s. : il. ; 30 cm

Omówiono stan poznania grzybów wielkoowocnikowych w PPN, w tym gatunki nowe dla Polski. Omówiono badania prowadzone w ramach współpracy z placówkami naukowymi dot. powiązań pomiędzy gryzoniami a grzybami podziemnymi oraz chrząszczy zasiedlających owocniki grzybów.

Nr inw.: 714a

 

21. Chachuła, Piotr

Aktualny stan wiedzy o grzybach chronionych w świetle zmienionych aktów prawnych i stwierdzonych nowych gatunków i stanowisk na terenie Pienińskiego Parku Narodowego / Piotr Chachuła // Pieniny - Przyroda i Człowiek .- 2016, 14, 91-100

Nr inw.: 1583cz, 1584cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

22. Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 19 / red. nacz. Władysław Szafer. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. - z. 1-6 : il. ; 21 cm. 

 Zawiera artykuły: W. Dziewolski "W sprawie ochrony ekotypów i osobliwych form drzew w parkach narodowych", B. Gumińska "Parki narodowe i rezerwaty jako tereny nowszych badań mikologicznych", S. Michalak "O nowej formie organizacji parków narodowych", K. Jakubowski "Skałka bazaltowa w Białej Wodzie k/Szczawnicy"

Nr inw.: 244cz

 

23. Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Nowe stanowisko trufli w Pieninach // Chrońmy Przyrodę Ojczystą . - 1953, R. 9, z. 3, 40

Informacja o znalezieniu trufli białej w Pieninach. Nie podano stanowiska.

Nr inw.: 1318cz

 

24. Gumińska, Barbara

Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego. Część VI / Barbara Gumińska // Fragmenta Floristica et Geobotanica: series polonica. - 1994, Ann. I, 33-39

Nr inw.: 1234cz

 

25. Gumińska, Barbara

Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego. Cz. VIII / Barbara Gumińska, Władysław Wojewoda // Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2004, 11(2), 371-382

Nr inw.: 1184cz

 

26. Gumińska, Barbara

Grzyby wybranych łąk w Pienińskim Parku Narodowym - stan aktualny i warunki jego zachowania / Barbara Gumińska // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 1992, 2, 65-70

Nr inw.: 1015cz, 1016cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

27. Gumińska, Barbara

Rzadkie i nowe dla Polski grzyby z rodziny "Hysterangiaceae" znalezione w Pienińskim Parku Narodowym / B. Gumińska. - Kraków, 1970. - s. 433-442 : ryc. ; 25 cm. - Nadbitka z: Fragmenta Floristica et Botanica.- 1970, Ann. 16, Pars 3

Nr inw.: 149s

 

28. Gumińska, Barbara

Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego / Barbara Gumińska. - Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy, 2006. - 166 s. : zdj. kolor. ; 20 cm. - ISBN 83-913898-2-0

Przedstawiono ogólną charakterystykę grzybów, przegląd niektórych siedlisk grzybów w Pieninach, ochronę grzybów w Pieninach oraz przegląd gatunków.

Nr inw.: 4860, 4861

 

29. Gumińska, Barbara

Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego. Część IV = Mycoflora oh the Pieniny National Park. Part IV / Barbara Gumińska. - 1981. - s. 67-81 : ryc. ; 24 cm. - Zeszyty Naukowe UJ, vol. 617, Prace Botaniczne 1981, 67-81

Nr inw.: 222s

 

30. Gumińska, Barbara

Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego. Cz. V = Mycoflora of the Pieniny National Park (Part V) / Barbara Gumińska. - 1990. - s. 157-172 : ryc. ; 24 cm. - Nadbitka z: Zeszyty Naukowe UJ, vol. 968, Prace Botaniczne 1990, z. 21, 157-172

Nr inw.: 223s

 

31. Gumińska, Barbara

Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego. Cz. III = Mycoflora of the Pieniny National Park. P. III / Barbara Gumińska. - 1976. - s. 127-141 ; 24 cm. - Nadbitka z: Zeszyty Naukowe UJ, vol. 432, Prace Botaniczne 1976, z. 4, 127-141

Nr inw.: 221s

 

32. Gumińska, Barbara

Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego (Cz.1) / B. Gumińska. - Kraków, 1969. - s. 219-243 : zdj. ; 25 cm. - Nadbitka z: Acta Mycologica 1969, v. 5

Nr inw.: 145s

 

33. Gumińska, Barbara

Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego (Cz.2) / B. Gumińska. - Kraków, 1972. - s. 149-174 : zdj. ; 25 cm. - Nadbitka z: Acta Mycologica 1972, v. 8(2)

Nr inw.: 146s

 

34. Gumińska, Barbara

Grzyby kapeluszowe Pienińskiego Parku Narodowego / B. Gumińska //W: Przyroda Pienin w obliczu zmian / red. K. Zarzycki): 189-209.

(Studia Naturae, ser. B, 30)

Opisano Pieniny jako oazę osobliwości mikologicznych; podano gatunki wapieniolubne, grzyby rosnące pod ziemią, grzyby w zbiorowiskach leśnych i łąkowych oraz omówiono ochronę grzybów.

Nr inw.: 2095, 2096, 2098-2100, 2707, 2708

 

35. Gumińska, Barbara

Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) / B. Gumińska //W: Monografie Pienińskie t. 1 Flora i fauna Pienin / red. J. Razowski, 2000, s. 47-53.

Przedstawiono historię badań grzybów, charakterystykę ogólną i ekologiczną, grzyby wapieniolubne, grzyby o charakterze górskim oraz grzyby zasługujące na ochronę; dołączono wykaz 67 taksonów.

Nr inw.: 4249, 4250

 

36. Halama, Marek

Mycena juniperina (Agaricales, Basidiomycota), new for the Polish and Central European Mycobiota = [Mycena juniperina(Agaricales, Basidiomycota), nowy gatunek dla polskiej i centralnej Europy bioty] / Marek Halama, Piotr Chachuła, Ryszard Rutkowski // Polish Botanical Journal. - 2014, vol. 59(1), 109-116

Pasożyt jałowca pospolitego, znaleziony w marcu 2013 r. przez Piotra Chachułę w Pieninach (Popieska, Wielki Cisowiec, Podskalnia Góra).

Nr inw.: 1450cz, 560s

 

37. Kućmierz, Jan

Rzadkie i nowe dla Polski gatunki Uredinalis i Ustilaginales stwierdzone na terenie Pienin / Jan Kućmierz // Acta Mycologica 1977, v. XII(2): 257-260

Nr inw.: 659s

 

38. Kućmierz, Jan

Mikroskopowe grzyby pasożytnicze roślin/ Jan Kućmierz // W: Przyroda Pienin w obliczu zmian red. K. Zarzycki. - Warszawa-Kraków: Państw. Wydaw. Naukowe, 1982: 210-232.

(„Studia Naturae”, ser. B, 30)

Podano skład gatunkowy i osobliwości florystyczne; omówiono grzyby fitopatogeniczne Pienin na tle mikoflory Polski, grzyby fitopatogeniczne w zbiorowiskach roślinnych oraz choroby grzybowe roślin uprawianych w rejonie Pienin.

Nr inw.: 2095, 2096, 2098-2100

 

39. Kućmierz, Jan

Mikroskopowe grzyby pasożytnicze roślin/ Jan Kućmierz // Monografie Pienińskie t. 1 Flora i fauna Pienin .- 2000: 35-45

Przedstawiono historię badań i obecny stan poznania; zestawiono liczbowo gatunki grup systematycznych oraz grzybów fitopatogenicznych lasu jaworowego.

Nr inw.: 4249, 4250 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

40. Kukwa, Martin

Nowe stanowiska Botryolepraria lesdainii (zlichenizowane Ascomycota) w Polsce / Martin Kukwa, Paweł Czarnota // Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2008, Ann. XV, pars 2, 342-345

Stanowiska w Pienińskim Parku Narodowym.

Nr inw.: 1230cz

 

41. Mirek, Zbigniew (red.)

Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland = [Rzadkie, reliktowe i zagrożone rośliny i grzyby w Polsce] /Zbigniew Mirek, Agnieszka Nikel. - Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, 2009. - 573 s., 1 k. tabl. luzem : il., wykr. tab. ; 24 cm. - Praca w j. ang.- Przy artykułach literatura.. - ISBN 978-83--89648-78-5

Zawiera artykuł I.Wróbel: Active and passive protection of plants and fungi in the Pieniny National Parks.

Nr inw.: 5205

 

42. Mirek, Zbigniew (red.)

Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów : problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski :materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej Kraków 30-31 maja 2006 / red. Zbigniew Mirek [et al.]; Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Akademia Rolnicza w Krakowie. - Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 2006. - 168, [17] s ; 24 cm. - Zawiera: Problemy związane z ochroną rzadkich porostów w Pienińskim Parku Narodowym / Joanna Kozik. Bierna i czynna ochrona gatunków roślin w Pienińskim Parku Narodowym / Iwona Wróbel. Morfologia ziaren pyłku, owoców i nasion pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum (Zapał.) Pawł. / Leszek Bednorz, Irmina Maciejewska-Rutkowska, Toshiyuki Fujiki. Aktualny stan oraz metodyka i procedury stosowane w banku nasion ginących gatunków flory polskiej w Ogrodzie Botanicznym - CZRB PAN / Roman Muranyi. - Zawiera streszczenia referatów oraz posterów.- Indeks autorów. - ISBN 83-89648-39-3

Nr inw.: 5649

 

43. Szczepkowski, Andrzej

Nowe stanowiska i nowe gatunki żywicieli suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce / Andrzej Szczepkowski, Piotr Chachuła //Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody .- 2010, nr 29 (1), 93-126.

Nr inw.: 481s

 

 

 

 

 

Porosty

 

1. Bielczyk, Urszula

Lichenologiczne walory Karpat / Urszula Bielczyk, Robert Kościelniak // Roczniki Bieszczadzkie. - 2009, 17, 59-77

M.in. gatunki kserokontynentalne z Pienin.

Nr inw.: 1179cz

 

2. Bielczyk, Urszula

Checklist of lichens of the Western Carpathians. An annotated checklist = [Lista krytyczna porostów Zachodnich Karpat]/ U. Bielczyk, A. Jackovicova. - Kraków : IB im. W. Szafera PAN, 2004. - 181 s. ; 25 cm. - (Biodiversity of Poland ; v.1)(Różnorodność Biologiczna Polski ; v.1). - Bibliogr. s. 139-181.. - ISBN 83-89648-12-1

Nr inw.: 4931

 

3. BULiGL, Kraków

Mapa siedlisk i stanowisk gatunków roślin i grzybów dziko występujących : objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących w PPN / oprac. BULiGL, Kraków. - Kraków : BULiGL, [2010]. - 420 s. ; 30 cm. 

 Dokumentacja do planu ochrony PPN na lata 2011-2030. Dla każdego gatunku mała mapka, po 2 mapki na stronie.

Nr inw.: 585m

 

4. BULiGL, Kraków

Operat ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych : Dokumentacja do planu ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na lata2011-2030 / zaktualizowano w BULiGL Kraków, oprac. Iwona Stec-Karaś. - Kraków : Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie, [2010]. - 134, [122] s. : tabele ; 30 cm. 

 Aktualizacja dokumentacji opracowanej na potrzeby planu ochrony PPN w oparciu o poprzedni operat, którego kierownikiem była doc. dr hab. Róża Każmierczakowa.

Nr inw.: 436a, 461a

 

5. Czarnota, Paweł

The lichen genus Micarea (Lecanorales, Ascomycota) in Poland / Paweł Czarnota. - Kraków : Instytut Botaniki PAN w Krakowie, 2007. - 199, [5] s. : zdj. kolor., rys. ; 24 cm. - (Polish Botanical Studies, 2007). - ISBN 978-83-89648-48-8

Nr inw.: 4907

 

6. Czarnota, Paweł

Lecania cuprea and Micarea pycnidiophora (lichenized Ascomycota) new to Poland / Paweł Czarnota. - Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84(2): 303-307. Short communication, 2015. - 5 s. : il. ; 30 cm. - Bibl. s. 306-307.- Artykuł z Internetu, DOI: 10.5586/asbp.2015.014.

Próbki m.in. z Ociemnego Potoku w Pienińskim PN.

Nr inw.: 663s

 

7. Czarnota, Paweł

Problemy ochrony porostów w polskich parkach narodowych / Paweł Czarnota // Biuletyn Ochrony Przyrody PAN. - 2012-2013, 3-4, 35-42

Nr inw.: 5525

 

8. Kiszka, Józef

Nowe dla Pienin gatunki porostów. Cz. I / Józef Kiszka // Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. -1997, Ann. IV, 325-328

Nr inw.: 1160cz

 

9. Kiszka, Józef

Porosty (Lichenes) prawnie chronione w otulinie zbiorników retencyjnych na Dunajcu koło Czorsztyna (Podhale, Pieniny)/ Józef Kiszka // Ochrona Przyrody. - 1997, R. 54 , 111-118

Nr inw.: 1294cz

 

10. Kiszka, Józef

Porosty (Lichenes) polan Pienińskiego Parku Narodowego - zagrożenie i ochrona / Józef Kiszka, Zbigniew Szeląg // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 1992, 2, 55-63

Nr inw.: 1015cz, 1016cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

11. Kiszka, Józef

Porosty (Lichenes) dna i otoczenia zbiorników retencyjnych w dolinie Dunajca w Pieninach / Józef Kiszka //Fragmenta Floristica et Geobotanica: series polonica. - 1997, Ann. IV, 253-328

Nr inw.: 1160cz, 455s

12. Kiszka, Józef

Plan ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na okres 01.01.2001 r. do 31.12.2020 r. : Operat ochrony flory i grzybów. VII , Operat ochrony porostów / oprac. Józef Kiszka, Robert Kościelniak. - [Kraków-Krościenko n.D.], [1999-2000]. - msk., 17 s., [19] s. załączników, [1] ark. zł. mapy ; 30 cm. - Bibl. s.16-17

Nr inw.: 642a

 

13. Kiszka, Józef

Porosty rezerwatu częściowego Zaskalskie-Bodnarówka w Małych Pieninach (Karpaty Zachodnie) / Józef Kiszka // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2003, R. LIX (59) z. 2, 78-98

Nr inw.: 1305cz

 

14. Kiszka, Józef

Porosty Lichenes rezerwatu Wysokie Skałki w Małych Pieninach (Karpaty Zachodnie) / Józef Kiszka //Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2004, R. LX (60) z. 3, 25-48

Nr inw.: 1307cz

 

15. Kiszka, Józef

Nowe dla Pienin gatunki porostów / Józef Kiszka, Zbigniew Szeląg //Fragmenta Floristica eGeobotanica. - 1992, vol. 37, nr 2, 597-600

Nr inw.: 295s

 

16. Kiszka, Józef

Porosty (Lichenes) dna i otoczenia zbiorników retencyjnych w dolinie Dunajca w Pieninach / Józef Kiszka // Fragmenta Floristica Geobotanica et Polonica. - 1997, nr 4

Nr inw.: 455s

 

17. Kiszka, Józef

Nowe dla Pienin gatunki porostów. Cz. II / Józef Kiszka // Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2000, Ann. VII, 277-279

Nr inw.: 1158cz

 

18. Kiszka, Józef

Nowe dla Pienin gatunki porostów. Cz. III / Józef Kiszka // Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2003, Ann. X, 297-299

Nr inw.: 1182cz

 

19. Kiszka, Józef

Porosty (Lichenes) / Józef Kiszka // W: Monografie Pienińskie t.1 Flora i fauna Pienin / red. J. Razowski . - Krościenko n.D. ; Pieniński Park Narodowy, 2000 : 55-66

Przedstawiono historię badań porostów, charakterystykę flory oraz przegląd 150 gat.; omówiono elementy geograficzne (88 gat.), porosty górskie (81 gat.), porosty synantropijne (58 gat.) oraz zanikające (101 gat.).

Nr inw.: 4249, 4250 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

20. Kościelniak, Robert

Monitoring porostów specjalnego zainteresowania w PPN za lata 2006-2007 / Robert Kościelniak. - Kraków : Instytut Biologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 2007. - msk, [8] s. ; 30 cm

Nr inw.: 552a

 

21. Kozik, Joanna

Evernia divaricata (parmeliaceae) w polskich Karpatach / Joanna Kozik, Robert Kościelniak //Roczniki Bieszczadzkie. - 2010, 18, 414-418

Nr inw.: 1235cz

 

22. Kozik, Joanna

Strangospora ochrophora (Nyl.) A.A. Anderson (Acarosporaceae) - nowy gatunek w Pieninach / Joanna Kozik // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 2006, 9, 91-93

Nr inw.: 1206cz, 1207cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

23. Krzewicka, Beata

A revision of Verrucaria s.l. (Verrucariaceae) in Poland / Beata Krzewicka. - [Kraków] : Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie, 2012. - 143 s. : il. ; 24 cm. - (Polish Botanical Studies, ISSN 0867-0730 ; 27). - Bibl. ss. 124-132.- Checklist. - ISBN 978-83-62975-06-8

Nr inw.: 5435

 

24. Kukwa, Martin

Nowe stanowiska Botryolepraria lesdainii (zlichenizowane Ascomycota) w Polsce / Martin Kukwa, Paweł Czarnota // Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2008, Ann. XV, pars 2, 342-345

Stanowiska w Pienińskim Parku Narodowym.

Nr inw.: 1230cz

 

25. Malec, Justyna

Porosty epifityczne Pienińskiego Parku Narodowego na wybranych powierzchniach monitoringowych [praca magisterska] / Justyna Malec. - Kraków : Wydział Geograficzno-biologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2010. - 89, [57] s. : il.; tab., wykr. ; 31 cm. - Bibl. 86-89

Nr inw.: 483a

 

26. Matwiejuk, Anna

Porosty z rodzaju Rhizocarpon Ramond ex DC. w polskich parkach narodowych / Anna Matwiejuk // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2010, R. 66, z. 2, 125-134

Nr inw.: 1313cz

 

27. Mirek, Zbigniew

Red list of plants and fungi in Poland = Czerwona lista roślin i grzybów Polski / Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg. - Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 2006. - 99 s. : rys. ; 24 cm. - Zawiera: Czerwona lista roślin naczyniowych w Polsce / Zbigniew Szeląg. Czerwona lista wątrobowców i glewików w Polsce/ Henryk Klama. Czerwona lista glonów w Polsce / Jadwiga Siemińska. Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce/ Maria Ławrynowicz, Władysław Wojewoda. Czerwona lista porostów w Polsce / Stanisław Cieśliński. Czerwona lista śluzowców rzadkich w Polsce / Anna Drozdowicz. - ISBN 83-89648-38-5

Nr inw.: 4828

 

28. Mirek, Zbigniew (red.)

Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów : problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski :materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej Kraków 30-31 maja 2006 / red. Zbigniew Mirek [et al.]; Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Akademia Rolnicza w Krakowie. - Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 2006. - 168, [17] s ; 24 cm. - Zawiera: Problemy związane z ochroną rzadkich porostów w Pienińskim Parku Narodowym / Joanna Kozik. Bierna i czynna ochrona gatunków roślin w Pienińskim Parku Narodowym / Iwona Wróbel. Morfologia ziaren pyłku, owoców i nasion pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum (Zapał.) Pawł. / Leszek Bednorz, Irmina Maciejewska-Rutkowska, Toshiyuki Fujiki. Aktualny stan oraz metodyka i procedury stosowane w banku nasion ginących gatunków flory polskiej w Ogrodzie Botanicznym - CZRB PAN / Roman Muranyi. - Zawiera streszczenia referatów oraz posterów.- Indeks autorów. - ISBN 83-89648-39-3

Nr inw.: 5649

 

29. Osyczka, Piotr

Porosty z rodzaju Lepraria (Stereocaulaceae, zlichenizowane Ascomycota) w Pienińskim Parku Narodowym / Piotr Osyczka, Joanna Kozik, Robert Kościelniak // Pieniny-Przyroda i Człowiek .- 2010, 11, 7-18

Nr inw.: 1267cz, 1268cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

30. Sawicka-Kapusta, Katarzyna

Ocena narażenia środowiska obszarów chronionych. Zanieczyszczenie metalami i SO2 parków narodowych / Katarzyna Sawicka-Kapusta, Marta Zakrzewska , Joanna Gdula-Argasińska, Michał Stochmal. - Kraków : Centrum Doskonałości Unii Europejskiej IBAES, Instytut Nauk o Środowisku, 2005. - 110 s. : ryc., 23 mapy ;30 cm. 

Badania na poroście Hypogymnia physodes m.in. w Pienińskim PN.

Nr inw.: 318a

 

31. Sawicka-Kapusta, Katarzyna [et al.]

Ocena zanieczyszczenia Pienińskiego Parku Narodowego metalami ciężkimi, przy pomocy porostu "Hypogymnia physodes" jako biowskaźnika [ekspertyza]/ Zespół Katarzyna Sawicka-Kapusta [et al.]. - Kraków : Zakład Monitoringu Środowiska, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, 1999. - 30 s., [9]tab., [3] mapy ; 30 cm. -  Literatura s. 27-30. 

Nr inw.: 187a

 

32. Śliwa, Lucyna

Is a remarkable species - caloplaca flavescens (lichenized fungi) - new to the Polish biota? = [Czy Caloplaca flavescens (grzyby lichenizujące) jest nowym gatunkiem dla bioty porostów Polski?] / Lucyna Śliwa, Karina Wilk. - Acta Mycologica, 2008. - 7 s. : il. ; 30 cm. - Artykuł w: Acta Mycologica 2008, v. 43 (2):207-213

Nr inw.: 441s

 

33. Tobolewski, Zygmunt

Porosty Pienin / Zygmunt Tobolewski. - Poznań : PWN, 1958. - 124, [8] s. : fot. cz.b. + mapka Pienin ; 30 cm. - (Prace Komisji Biologicznej. Tom 17 (Plantae Cryptogamae)z. 5

Podano ogólną charakterystykę Pienin; opisano stosunki klimatyczne, przegląd siedlisk i zbiorowisk porostów Pienin: zbiorowiska naskalne, epifity, porosty murszejącego drewna, naziemne; porównano florę wapiennych porostów Pienin i innych regionów; podano ogólną charakterystykę flory porostów Pienin; dołączono systematyczny wykaz 362 gat.

Nr inw.: 4804

 

34. Tobolewski, Zygmunt

Porosty / Z. Tobolewski // W: Przyroda Pienin w obliczu zmian / red. K. Zarzycki, „Studia Naturae”, ser. B, 30: 173-188.

Opisano porosty wapieniolubne, osobliwości przyrodnicze, rozmieszczenie poziome, elementy geograficzne, podano przegląd siedlisk i zbiorowisk na wapieniach; wymieniono porosty występujące na piaskowcach i innych siedliskach.

Nr inw.: 2095, 2096, 2098-2100, 2707, 2708

 

35. Wilk, Karina

Kalcyfilne gatunki rodzaju Caloplaca w polskich Karpatach Zachodnich [Dokument elektroniczny][rozprawa doktorska] /Karina Wilk. -  Kraków : Instytut Botaniki PAN, 2008. - CD

Nr inw.: 72e, 76e

 

 

 

Śluzowce

 

1. Bochynek, Anna

Martwe drewno jako mikrosiedlisko śluzowców w wybranych zbiorowiskach leśnych w polskich Karpatach / Anna Bochynek, Anna Drozdowicz // Roczniki Bieszczadzkie. - 2011, tom 19, 165-179

Nr inw.: 1276cz

 

2. Drozdowicz, Anna

Plan ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na okres 01.01.2001 r. do 31.12.2020 r. : Operat ochrony flory i grzybów. VI , Operat ochrony śluzowców / oprac. Anna Drozdowicz. - [Kraków-Krościenko n.D.], [1999-2000]. - msk., 7 s., [7] s. załączników, [1] ark. zł. mapy ; 30 cm

Nr inw.: 641a

 

3. Drozdowicz, Anna

Studies o Myxomycetes in the Pieniny National Park. I. New species for the PNP. = [Badania nad śluzowcami w Pienińskim Parku Narodowym. I. Nowe gatunki dla Pienińskiego Parku Narodowego] / Anna Drozdowicz. - Polskie Towarzystwo Botaniczne, 1997. - 5 s. ; 30 cm. - Artykuł z: Acta Mycologica 1997, v. 32(2): 287-291

Nr inw.: 644s

 

4. Drozdowicz, Anna

Monitoring śluzowców w Pienińskim Parku Narodowym w latach 2005, 2006, 2007. Dolina Ociemnego Potoku oraz obszar Zielonych Skałek [sprawozdanie] / Anna Drozdowicz. - Kraków : Anna Drozdowicz, 2005, 2006, 2007. - msk., 8 s. + 1 zał., 6 s. + 1 zał., 6 s. + 4 zał. : 6 fot. ; 30 cm. 

Nr inw.: 345a

 

5. Drozdowicz, Anna

Myxomycetes of Poland = Krytyczna lista śluzowców Polski / Anna Drozdowicz, Anna Ronikier, Wanda Stojanowska, Eugeniusz Panek. - Kraków : IB im. W. Szafera PAN, 2003. - 103 s. ; 25 cm. - (Biodiversity of Poland, ISSN vol. 10 ; 10)(Różnorodność Biologiczna Polski ; v.10). - ISBN 83-89648-08-3

Nr inw.: 4929

 

6. Drozdowicz, Anna

1 (Pierwsza) sesja naukowa „Badania naukowe w Pieninach'94” / Anna Drozdowicz // Wiadomości Botaniczne .- 1995, 39(1/2), 132

Nr inw.: 265s

 

7. Drozdowicz, Anna

Śluzowce (Myxomycetes) / Anna Drozdowicz // W: Monografie Pienińskie t. 1 Flora i fauna Pienin .- 2000, s. 31-34.

Przedstawiono historię badań i scharakteryzowano florę śluzowców.

Nr inw.: 4249, 4250 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

8. Komorowska, Alina

Stan badań nad śluzowcami polskich Karpat / Alina Komorowska // Wiadomości Botaniczne. - 1978, t. XXII z. 1, 39-46

Spis literatury dot. śluzowców polskiej części Karpat. s. 45-46.

Nr inw.: 527cz

 

10. Komorowska, Halina

Śluzowce / Halina Komorowska // W: Przyroda Pienin w obliczu zmian / red. K. Zarzycki. - Warszawa-Kraków : Państw. Wydaw. Naukowe, 1982. - s. 233-241

Omówiono budowę i rozwój, ekologię, historię badań i skład gatunkowy oraz florę śluzowców Pienin na tle śluzowców Karpat.

Nr inw.: 2095, 2096, 2098-2100

 

11. Mirek, Zbigniew

Red list of plants and fungi in Poland = Czerwona lista roślin i grzybów Polski / Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg. - Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 2006. - 99 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 83-89648-38-5

 Zawiera: Czerwona lista roślin naczyniowych w Polsce / Zbigniew Szeląg. Czerwona lista wątrobowców i glewików w Polsce/ Henryk Klama. Czerwona lista glonów w Polsce / Jadwiga Siemińska. Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce/ Maria Ławrynowicz, Władysław Wojewoda. Czerwona lista porostów w Polsce / Stanisław Cieśliński. Czerwona lista śluzowców rzadkich w Polsce / Anna Drozdowicz.  Nr inw.: 4828

 

12. Ronikier, Anna

Revision of the genus Licea (Myxomycetes) in Poland = [Rewizja rodzaju Licea (Maxomycetes) w Polsce] / Anna Ronikier[et al.]. - Nowa Hedwigia, 2016. - 30 s. : il. ; 30 cm. - Wydruk artykułu opublikowanego on-line we wrześniu 2016 r. DOI: 10.1127/nowa_hedwigia/2016/0373. - ISSN 0029-5035

Nr inw.: 656s