Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

Gleby Pienin

1. Adamczyk, Bolesław

Gleby Pienińskiego Parku Narodowego / Bolesław Adamczyk, Jan Greszta, Janusz Olszowski. - Warszawa-Kraków, 1982 //Ochrona Przyrody. - 1982, 44, 317-339

Omówiono rodzaje gleb, typy i podtypy gleb, gleby litogeniczne: wapniowcowe (rędziny i pararędziny), gleby autogeniczne: brunatnoziemne (brunatne) i bielicoziemne (bielicowe), gleby hydrogeniczne: aluwialne (mady), zabagnione i bagienne (torfowe); mapy: gleb, odkrywek glebowych, odczynu wierzchnich i głębszych warstw gleby.

Nr inw.: 1289cz

 

2. Adamczyk, Bolesław

Gleby / Bolesław Adamczyk, Jan Greszta // Przyroda Pienin w obliczu zmian, „Studia Naturae” 1982, ser. B, Warszawa-Kraków, 30: 94-112

Omówiono typy i podtypy gleb: rędziny, rędziny inicjalne, rędziny brunatne, rędziny czarnoziemne, rędziny butwinowe, pararędziny, gleby brunatne, gleby szarobrunatne, gleby brunatne właściwe, gleby brunatne wyługowane, gleby brunatne kwaśne, gleby bielicowe, mady, gleby glejowe, czarne ziemie, gleby torfowe.

Nr inw.: 2095, 2096, 2098-2100, 2707, 2708

 

3. Brożek, Stanisław

Ekspertyza gleboznawcza Hali Majerz w Pienińskim Parku Narodowym / Stanisław Brożek, Maciej Zwydak ; prace laboratoryjne Małgorzata Sadłoń, Regina Głowacka. - Kraków : Busola Sp. z o.o., 1993. - 13 s., dokumentacja: mapy, tab., ryc., opisy profili, opisy wierceń zasięgowych; 30 cm. - Ekspertyza gleboznawcza; maszynopis. - Literatura s. 13. -

Nr inw.: 141a

 

4. BULiGL, Kraków

Operat ochrony zasobów przyrody nieożywionej i gleb : Dokumentacja do planu ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na lata 2011-2030 / zaktualizowano w BULiGL Kraków, oprac. Iwona Stec-Karaś. - Kraków : Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie, [2010]. - 281 s. : tabele ; 30 cm. - Aktualizacja dokumentacji opracowanej na potrzeby planu ochrony PPN w oparciu o poprzedni operat, którego redaktorem był dr Roman Soja.

Nr inw.: 433a, Nr inw.: 458a

 

5. BULiGL, Kraków

Mapa przeglądowa typów gleb. Pieniński Park Narodowy : stan na 1.01.2010 r. / wyk. BULiGL, Kraków. - 1:10 000. - ukł. współrzędnych "PUWG 1992". - Kraków : BULiGL, [2010]. - 1 ark. ; 60x145 cm. - Mapa do operatu planu ochrony PPN na lata 2011-2030

Wykonano na podstawie kilku wcześniejszych map różnych autorów.

Nr inw.: 578m

 

6. Greszta, Jan

Mapa odczynu gleb warstw dolnych Pienińskiego Parku Narodowego / Jan Greszta, Bolesław Adamczyk, Janusz Olszowski(opr.), Z. Karg (opr. graf.). - Zabrze : Zakład Badawczo Naukowy GOP w Zabrzu, 1971(?). - 1 ark. : Skala 1:10 000 ; 67x131 cm. - Oryginał mapy, na bristolu kolorowana

Nr inw.: 24m

 

7. Greszta, Jan

Mapa odczynu gleb warstw górnych Pienińskiego Parku Narodowego / Jan Greszta, Bolesław Adamczyk, Janusz Olszowski(opr.), Z. Karg (opr. graf.). - Zabrze : Zakład Badawczo Naukowy GOP w Zabrzu, 1971(?). - 1 ark. : Skala 1:10 000 ; 67x131 cm. - Oryginał mapy, na bristolu kolorowana

Nr inw.: 26m

 

8. Greszta, Jan

Mapa rodzai i gatunków gleb Pienińskiego Parku Narodowego / Jan Greszta, Bolesław Adamczyk, Janusz Olszowski (opr.),Z. Karg (opr. graf.). - Zabrze : Zakład Badawczo Naukowy GOP w Zabrzu, 1971(?). - 1 ark. : Skala 1:10 000 ; 67x131 cm. - Oryginał mapy, na bristolu kolorowana

Nr inw.: 22m

 

9. Greszta, Jan

Mapa rozmieszczenia odkrywek glebowych Pienińskiego Parku Narodowego / Jan Greszta, Bolesław Adamczyk, Janusz Olszowski (opr.), Z. Karg (opr. graf.). - Zabrze : Zakład Badawczo Naukowy GOP w Zabrzu, 1971(?). - 1 ark. : Skala 1:10 000 ; 67x131 cm. - Oryginał mapy, na bristolu kolorowana

Nr inw.: 23m

 

10. Greszta, Jan

Mapa typów gleb Pienińskiego Parku Narodowego / Jan Greszta, Bolesław Adamczyk, Janusz Olszowski(opr.), Z. Karg (opr. graf.). - Zabrze : Zakład Badawczo Naukowy GOP w Zabrzu, 1971(?). - 1 ark. : Skala 1:10 000 ; 67x131 cm. - Oryginał mapy, na bristolu kolorowana

Nr inw.: 25m

 

11. Grodzińska, Krystyna

Skażenie polskich parków narodowych metalami ciężkimi, siarką i radionuklidami / K. Grodzińska, B. Godzik, G. Szarek // Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera . - 1993, 7-8, 153-158

Nr inw.: 1346cz

 

12. Jagieła, Monika

Wpływ sposobu koszenia łąk w Pienińskim Parku Narodowym na właściwości morfologiczne i fizyczne gleb: [praca magisterska] / Monika Jagieła. - Kraków : Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydz. Rolniczo-Ekonomiczny, 2009. - msk. 40 s. : il. ; 30 cm. - Promotor dr Tomasz Zaleski

Nr inw.: 429a

 

13. Jaguś, Andrzej

Kształcenie terenowe w zakresie geografii i ochrony środowiska : (na przykładzie Pienin) / Andrzej Jaguś, Mariusz Rzętała. - Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna. Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku, 2009. - 212 s. : il. (gł. kol.) ; 23 cm. - Bibliogr. s. 175-186. - słownik określeń prawnych.. - ISBN 978-83-61644-07-1 (UŚ)

Nr inw.: 5120

 

14. Jaworska, Maja

Variation of mercury concentration in forest soils of the western part of the Pieniny National Park = Zróżnicowanie stężenia rtęci w glebach leśnych zachodniej części Pienińskiego Parku Narodowego / Maja Jaworska [et al.]. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. - 6 s. : il. ; 30 cm; mapki, wykr.

  Fragment rozdziału "Soils, lake, fluvial and marine deposits" (Gleby, osady jeziorne, rzeczne i morskie) z książki: "Mercury in environment. Identification treats of human health" (Rtęć w środowisku. Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka); strony: 65-70.

Nr inw.: 671s

 

15. Kacprzak, Andrzej

Mikromorfologia pararędzin brunatnych wytworzonych z pokryw stokowych w Pieninach / Andrzej Kacprzak, Marcin Żyła// Pieniny-Przyroda i Człowiek .- 2006, 9, 51-61

Nr inw.: 1206cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

16. Kacprzak, Andrzej

Rozwój i kierunki przemian węglanowych gleb rumoszowych na terenie Pienińskiego Parku Narodowego / Andrzej Kacprzak, Marek Drewnik, Łukasz Uzarowicz // Pieniny-Przyroda i Człowiek .- 2006,  9, 41-50

Obserwacje w Wąwozie Sobczańskim (Szopczańskim) i Macelowym.

Nr inw.: 1206cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

17. Kasprzak, Krzysztof

Wpływ gospodarki człowieka na zmiany glebowej fauny skąposzczetów Oligochaeta Pienińskiego Parku Narodowego /Krzysztof Kasprzak // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1978, R.34, z. 5, 65-69

Nr inw.: 512cz

 

18. Kobza, Jozef

Environmental properties of soils in the Pieniny National Park of Slovakia = Charakterystyka gleb Pienińskiego Parku Narodowego na Słowacji / Jozef Kobza // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 2002, 7, 97-98

Nr inw.: 1202cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

19. Kościelna, Marta

Ocena zmian morfologii gleby po pięciu latach koszenia łąki w Pienińskim Parku Narodowym: [praca inżynierska] / Marta Kościelna. - Kraków : Uniwersytet Rolniczy, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, 2011. - msk., 38 s.: il. ; 30 cm. 

Celem pracy było określenie wpływu koszenia mechanicznego i ręcznego na właściwości morfologiczne gleb. Badania prowadzono na polanie Wyrobek.

Nr inw.: 488a

 

20. Kowalczyk, Agnieszka

Permanent turf grass as the factor alleviating water erosion in the Carpathian Mountains = Trwałe zadarnienie gleb jako czynnik łagodzący procesy erozji wodnej w obszarach karpackich / Agnieszka Kowalczyk, Stanisław Twardy, Antoni Kuźniar. - Falenty : Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach; Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN, 2011. - 10 s. : il. ; 30 cm.

  Artykuł w: Journal of Water and Land Development No.15, 2011: 41-51.-Streszcz. w j. pol.- Bibl. s. 49-50. - ISBN [p] ISSN: 1429-7426

Nr inw.: 615s

 

21. Kowalczyk, Natalia

Ocena zmian morfologicznych gleb po koszeniu ręcznym i mechanicznym na polanie Wyrobek w Pienińskim Parku Narodowym: [praca inżynierska] /Natalia Kowalczyk. - Kraków : Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, 2013. - msk., 34 s. : il. ; 30 cm. - Promotor dr Tomasz Zaleski

Nr inw.: 531a

 

22. Kuźniar, K

Operat glebowy Pienińskiego Parku Narodowego / [pod kier.] K. Kuźniara - Kraków, 1950 (około). - 63 s. ; 32 cm. - Maszynopis; operat

Nr inw.: 2a

 

23. Lichorobiec, Agnieszka

Aktywność biologiczna gleb wykształconych pod różnymi zbiorowiskami leśnymi w Pieninach : [praca magisterska] / Agnieszka Lichorobiec. - Kraków : Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, 2016. - msk., 97 s. : il. ; 31 cm. - Praca magisterska na kierunku Ochrona Środowiska, promotor: Agnieszka Józefowska.- Bibl. s. 95-97.

Nr inw.: 704a

 

24. Lis, Justyna

Ocena zawartości węgla biomasy mikroorganizmów w glebach brunatnoziemnych w Pienińskim Parku Narodowym : [praca inżynierska] / Justyna Lis. - Kraków : Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, wydz. Rolniczo-Ekonomiczny. Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, 2016. - msk., 30 s. : il. ; 30 cm. -  Promotor dr inż. Agnieszka Józefowska

Określono aktywność mikrobiologiczną gleb brunatnoziemnych porośniętych żyzna buczyną górską. Aktywność mikrobiologiczna została wyrażona pośrednio poprzez pomiar zawartości węgla biomasy mikroorganizmów. Zbadano również wpływ wystawy stoku na zawartość węgla biomasy oraz związek pomiędzy podstawowymi wartościami gleb (zawartość C organicznego, azotu ogółem i pH) a zawartością węgla biomasy.

Nr inw.: 709a

 

25. Lorkiewicz, Katarzyna

Ocena zmian gęstości i porowatości gleb po koszeniu ręcznym i mechanicznym na polanie Wyrobek w Pienińskim Parku Narodowym: [praca inżynierska] / Katarzyna Lorkiewicz. - Kraków : Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, 2013. - msk. 37 s. : il. ; 30 cm. - Promotor dr Tomasz Zaleski

Nr inw.: 530a

 

26. Magiera, Tadeusz

Podatność magnetyczna gleb Pienińskiego Parku Narodowego jako efekt antropogenicznych zanieczyszczeń atmosfery /Tadeusz Magiera. - Krościenko n.D. // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 1998, 6, 125-136

Nr inw.: 1127cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

27. Mapa Glebowa

Mapa glebowa Narodowego Parku Pienińskiego. - bmw : b.n.w., br. - 1 ark. : Skala 1:20 000 ; 50x77 cm. - Oryginał mapy na kalce technicznej

Nr inw.: 30m, Nr inw.: 31m

 

28. Nicia, Paweł

Wpływ podłoża geologicznego i działalności człowieka na właściwości gleb eutroficznych młak górskich / Paweł Nicia. - Kraków : Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb., 2002. - 14 s. : ryc.; 30 cm. 

 Sprawozdanie z badań prowadzonych na terenie Babiogórskiego oraz Pienińskiego Parku Narodowego w latach 2001-2002.Część badań została przeprowadzona w ramach projektu badawczego nr 6 P04G 057 20 finans. przez KBN.

Nr inw.: 273a

 

29. Nicia, Paweł

Ionic composition of low sedge eutrophic Majerz fen waters in the Pieniny National Park = Skład jonowy wód niskoturzycowej eutroficznej młaki Majerz w Pienińskim Parku Narodowym / Paweł Nicia. - Opole : Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej, 2009. - 6 s. : il. tab. ; 30 cm. - Artykuł z: Ecological Chemistry and Engineering. A v.16 No. 9: [1179]-1184.

Nr inw.: 672s

 

30. Niemyska-Łukaszuk, Joanna

Plan ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na okres 01.01.2001 r. do 31.12.2020 r. : Operat ochrony przyrody nieożywionej i gleb. III , Gleby Pienińskiego Parku Narodowego / Joanna Niemyska-Łukaszuk, Anna Miechówka, Tomasz Zaleski. - Kraków-Krościenko n.D., [1998-2000]. - msk., [29] s. + [19] s. : il. ; 30 cm. - Zawiera osobne opracowanie "Gleby rezerwatu Lasek w Pieniński Parku Narodowym"

Nr inw.: 610a

 

31. Niemyska-Łukaszuk, Joanna

Gleby Pienińskiego Parku Narodowego i ich zagrożenia / Joanna Niemyska-Łukaszuk, Anna Miechówka, Tomasz Zaleski // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 2002, 7, 79-90

Podano charakterystykę pokrywy glebowej Parku; omówiono jednostki taksonomiczne gleb PPN, właściwości fizyko-chemiczne gleb głównych jednostek taksonomicznych, zagrożenia pokrywy glebowej PPN oraz zawartość całkowita metali ciężkich.

Nr inw.: 1202cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

32. Niemyska-Łukaszuk, Joanna

Charakterystyka pokrywy glebowej Pienińskiego Parku Narodowego / j. Niemyska-Łukaszuk, T. Zaleski,, A. Miechówka // [W:] Charakterystyka i mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego, „Studia Naturae” 2004, 49: 33-41.

Scharakteryzowano gleby: litogeniczne wapniowcowe, brunatnoziemne, semihydrogeniczne i hydrogeniczne, aluwialne, antropogeniczne.

Nr inw.: 4769

 

33. Panek, Ewa

Metale śladowe w glebach i wybranych gatunkach roślin obszaru polskiej części Karpat / Ewa Panek. - Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, 2000. - 106, [8] s. : il.; tabele ; 24 cm. - (Studia, Rozprawy, monografie, ISSN 0860-74-19 ; 79)

Nr inw.: 5240

 

34. Rączkowski, Wojciech

Plan ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na okres 01.01.2001 r. do 31.12.2020 r. : Operat ochrony przyrody nieożywionej i gleb. II , Geologia i geomorfologia / Wojciech Rączkowski. - Kraków-Krościenko n.D., [1998-2000]. - msk., 55 s. [1] k. tabl. zł. + [26] s. dodatków : il. ; 30 cm. - Zawiera [15] s. bibliografii budowy geologicznej i rzeźby PPN i otuliny.

Nr inw.: 609a

 

35. Skiba, Stefan

Mapa gleb Pienińskiego Parku Narodowego w jednostkach taksonomii międzynarodowej / Stefan Skiba, Marek Drewnik, Tomasz Zaleski. - Krościenko n.D., 2002 // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 2002, 7, 91-95

Omówiono gleby Pienińskiego PN w różnych klasyfikacjach oraz struktura pokrywy glebowej; dołączono mapę gleb.

Nr inw.: 1202cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

36. Skiba, Stefan

Gleby Karpat Polskich [Soils of the Polish Carpathians} / red. Stefan Skiba, Marek Drewniak, Andrzej Kacprzak [red.]. - Kraków : Inst. Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2003. - 49 s. : ryc., mapki kolor. ; 30 cm. - 26. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Kraków, 2003. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kraków,9-12.2003 r.. - ISBN 83-88424-22-X

Nr inw.: 4472

 

37. Smoroń, Sylwester

Użytkowanie gleb a jakość wód infiltrujących w rejonie Małych Pienin = Soils usee and quality of infiltrating water in the Małe Pieniny region / Sylwester Smoroń //Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 1995, 4, 81-84

Nr inw.: 299s, 1022cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

38. Smyk, Bolesław

Mikroorganizmy glebowe górskich ekosystemów leśnych / Bolesław Smyk. - 1984. - s. 97-131 : ryc. 1-3 ; 24 cm. - Nadbitka z: Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej, T. 12, 1984 r.. - Literatura s. 129- 130. - Summary s. [131]

Nr inw.: 297s

 

39. Soja, Roman

Plan ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na okres 01.01.2001 r. do 31.12.2020 r. : Operat ochrony przyrody nieożywionej i gleb. I , Podsumowanie i wnioski wykonawcze / Roman Soja. - Kraków-Krościenko n.D., [1998-2000]. - msk., 27 s. ; 30 cm. 

 Zawiera 37 s. bibliografii przyrody nieożywionej i gleb PPN.

Nr inw.: 608a

 

40. Staszewski, Tomasz

Oznaczanie ilości i składu chemicznego mgły oraz określenie zawartości metali ciężkich w glebach w sieci monitoringu Pienińskiego Parku Narodowego / Tomasz Staszewski (red.), Piotr Kubiesa, Włodzimierz Łukasik, Jerzy Szdzuj. - Katowice : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 2000 . - msk.,[10] s. : ryc., mapki ; 30 cm. - Opracowano na podst. umowy 565/DN/99. Kierownik tematu: Tomasz Staszewski.

Nr inw.: 543a

 

41. Staszewski, Tomasz

Określenie zawartości metali ciężkich w glebach w sieci monitoringu Pienińskiego Parku Narodowego / Tomasz Staszewski, Piotr Kubiesa, Włodzimierz Łukasik. - Katowice : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 2007 . - msk., 8 s. : ryc., mapa ; 30 cm. 

(dotyczy kadmu i ołowiu)

Nr inw.: 344a

 

42. Szarek-Łukaszewska, Grażyna

Zanieczyszczenie parków narodowych w Polsce - zmiany w czasie / Grażyna Szarek-Łukaszewska // Studia Naturae . - 2007, 54 cz.1, 196-198

Nr inw.: 4966

 

43. Szczocarz, Andrzej

Koncepcja urządzenia Hali Majerz w Pienińskim Parku Narodowym / Andrzej Szczocarz. - Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy, 1993 (10 luty). - msk., 6 s. + 2 mapy kolorowane ; 30 cm. - Koncepcja zalesienia.

Patrz Zbiorowiska roślinne Hali Majerz (142a) i Ekspertyza gleboznawcza Hali Majerz (141a).

Nr inw.: 262a

 

44. Weiner, Wanda M.

Wstępne badania nad glebowymi "Collembola" Pienin / Wanda M. Weiner // Fragmenta Faunistica, 1976, T. 21, nr 13, 353-370

Nr inw.: 272s

 

45. Węglarzy, Karol

Wpływ zawartości wybranych metali ciężkich w glebie na ich odkładanie w runi pastwiskowej oraz produktach i tkankach wypasanych zwierząt / Karol Węglarzy. - Kraków : Roczniki naukowe Zootechniki, Rozprawy Habilitacyjne, Instytut Zootechniki, Zakład ochrony i Kształtowania Środowiska [2005 Kraków], 2005. - 65 s. : rys. ; 24 cm. - Rozprawa habilitacyjna, część badań wykonano na Hali Majerz PPN. - ISBN 83-60127-60-3, ISSN 0137-1657

Nr inw.: 321a

 

46. Wierny, Adam

Wykonanie zadań w ramach projektu celowego Nr 5 5642 93 C/1543 nad obniżeniem akumulacji metali ciężkich w glebie, paszach i produktach zwierzęcych na obiektach doświadczalnych m.in. na Hali Majerz w PPN / Adam Wierny. - Bytom : Górnicze Zakłady Dolomitowe SA w Bytomiu, 1995. - s. 1-11 : mapa Hali Majerz ; 30 cm. - Materiały: Sympozjum na temat omówienia wyników badań nad zastosowaniem preparatu dolomitowo-organicznego do odkażania gleb przydrożnych użytków rolnych skażonych metalami ciężkimi, odbytego w Niedzicy w dniach 9-11.10.1995 r.

Nr inw.: 184a

 

47. Zagórski, Zbigniew

Cechy mikromorfologiczne i niektóre właściwości gleb wapniowcowych z terenu Małych Pienin / Zbigniew Zagórski. - Warszawa : cop. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, 1999. - 12 s. : il. ; 30 cm

Artykuł w: Roczniki Gleboznawcze tom L (50) nr 1/2 : 115-126.

Praca wykonana w ramach grantu KBN nr 5PO6B04911.

Nr inw.: 606s

 

48. Zaleski, Tomasz

Uszczegółowienie mapy gleb w ekosystemach leśnych Pienińskiego Parku Narodowego - cz. I / zespół pod kier. Tomasza Zaleskiego. - Kraków : bw, 2015. - 14 s., [29] k. załączników ; 30 cm + 1 CD (zawiera tekst i załączniki). - Opracowanie wykonano na zlecenie PPN na podst. umowy nr PB-5131-1/2015

Celem projektu (I etap) było określenie wybranych przynależności syst. gleb i ich właściwości w 373 leśnych powierzchniach monitoringowych PPN. Terenowe prace gleboznawcze przeprowadzono w obrębie w/w 373 powierzchni oraz dodatkowo na małopowierzchniowych płatach gleb położonych poza tą siecią. Do analiz pobrano gleby ze 117 profilów, łącznie 582 poziomów genetycznych. We wszystkich wydzielonych glebach określono przynależność systematyczną, miąższość poziomów próchnicznych, zawartość form przyswajalnych P, K i Mg. Dodatkowo na części wybranych powierzchni badawczych oznaczono skład granulometryczmny, pH, całkowita zawartość C i zawartość N ogólnego. W wybranych glebach oznaczono skład kompleksu sorpcyjnego i zawartość CaCO3.

Nr inw.: 694a

 

49. Zaleski, Tomasz

Wpływ koszenia ręcznego i mechanicznego na pokrywę glebową - podłoże : Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w 2008 roku / Tomasz Zaleski. - Kraków : Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, 2008. - msk. [6] : [1], wykresy ; 30cm. - 

Sprawozdanie z badań za rok 2008 oraz podsumowanie za 4-letni okres badań.

Nr inw.: 369a

 

50. Zaleski, Tomasz

Pedogenetic conditions of retention and filtration in soils formed from slope covers on the example of selectedcatena in the Pieniny Mts. = Pedogenetyczne uwarunkowania retencji i filtracji w glebach wykształconych z pokryw stokowych na przykładzie wybranej kateny w Pieninach / Tomasz Zaleski, Andrzej Kacprzak, Katarzyna Maj. - Lublin : Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - 11 s. : il.[tabele] ; 30 cm. 

Artykuł z: Polish Journal of Soil Science vol. XXXIX (2006): 185-195. Streszcz w j. pol.. - ISSN: 0079-2985

Nr inw.: 612s

 

51. Zaleski, Tomasz

Uszczegółowienie mapy gleb w ekosystemach leśnych Pienińskiego Parku Narodowego. Cz. II : szczegółowe sprawozdanie /Tomasz Zaleski [et al.]. - Kraków, 2016. - 34 s. [39] s. załączników (tabele złoż.) ; 30 cm + 1 dysk optyczny CD-R z mapą gleb. - Bibliografia s. 25.

Opracowanie wykonane na zlecenie PPN, umowa nr PB-5131-1/2015. Badania dofinansowane z Funduszu Leśnego.

Nr inw.: 701a

 

52. Zaleski, Tomasz

Wpływ sposobu koszenia na roślinność łąk oraz właściwości fizyczne gleby - eksperyment terenowy / Tomasz Zaleski, Jan Zarzycki, Andrzej Kacprzak // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 2006, 9, 63-64

Nr inw.: 1206cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

53. Zaleski, Tomasz

Mapa glebowa Pienińskiego Parku Narodowego [Dokument elektroniczny] / Tomasz Zaleski [et al.]. - elektroniczny. - [Kraków], [2016]. - 1 dysk optyczny CD-R (325 MB) ; 12 cm. 

 Zawiera 3 foldery: Mapa gleb PPN, analizy fiz.-chem. odkrywek glebowych oraz zdjęcia.

Nr inw.: 234e

 

54. Zaleski, Tomasz

Wpływ sposobu koszenia na warunki glebowe i skład florystyczny ciepłolubnej łąki pienińskiej / Tomasz Zaleski, Jan Zarzycki, Andrzej Kacprzak. - Krościenko n.D. // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 2014, 13, 33-44

Podsumowano badań prowadzonych od 2004 r.

Nr inw.: 1467cz, 1468cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

55. Zaleski, Tomasz

Gleby leśnych powierzchni monitoringowych w Pienińskim Parku Narodowym / T. Zaleski [et al.] //W: Pieniny-Przyroda i Człowiek .- 2016, 1, 3-15

Nr inw.: 1583cz, 1584cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

56. Zwydak, Maciej

Wybrane formy żelaza w glebach zespołu jaworzyny górskiej Phyllitido-Aceretum MOOR 1952 = Selected iron forms in soils of the mountain sycamore community (Phyllitido-Aceretum MOOR 1952) / Maciej Zwydak. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, 2001. - 7 s. ; 30 cm.

Artykuł z: Roczniki Gleboznawcze t. LII, supl.:145-151

W PPN powierzchnie badawcze zlokalizowane były w Ociemnym Potoku i Pienińskim Potoku.

Nr inw.: 628s