Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

Geologia

1.

Rezerwat flory plioceńskiej w Grywałdzie koło Krościenka nad Dunajcem. - Kraków, 1946 // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. -1946, R. II, z.5/6, 38

Krótka informacja o uznaniu terenu kopalni w Grywałdzie za zabytek.

Nr inw.: 1316cz

 

2. Alexandrowicz, Stefan W.

Malakofauna i wiek osuwiska pod Czajakową Skałą w Wąwozie Homole / Stefan Witold Alexandrowicz. - Kraków, 1996 //Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1996, 4, 45-54

Nr inw.: 1300cz

 

3. Alexandrowicz, Stefan W.

Stanowisko holoceńskiej malakofauny w Pienińskim Parku Narodowym koło Szczawnicy / Stefan Witold Alexandrowicz. -Kraków, 2001 // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2001, 1, 31-45

Nr inw.: 1304cz

 

4. Alexandrowicz, Stefan W.

Współczesna i subfosylna malakofauna na Smolegowej Skale w rezerwacie Biała Woda (Małe Pieniny) / Stefan Witold Alexandrowicz. - Kraków, 2003 // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2003, R. LIX (59) z. 5, 39-57

Nr inw.: 1305cz

 

5. Alexandrowicz, Stefan W.

Stożki martwicowe w parkach narodowych Tatrzańskim i Pienińskim / Stefan Witold Alexandrowicz. - Warszawa-Kraków, 1988// Ochrona Przyrody. - 1988, 46, 361-382

Bibliografia ss. 379-381.- Summary

Nr inw.: 1026cz

 

6. Alexandrowicz, Witold Paweł

Malakofauna i fazy rozwoju osuwiska w Tylce koło Krościenka (Pieniny) / Witold Paweł Alexandrowicz. - Kraków //Geologia . - 2009, t.35 z. 2/1, 69-75

Nr inw.: 5104

 

7. Alexandrowicz, Witold Paweł

Protection calcereoustufa sites in southern Poland = [Chronione stanowiska wapiennych martwic w południowej Polsce] /Witold Paweł Alexandrowicz. - Warszawa : Państwowy Instytut geologiczny, 2004. - 6 s. : il. ; 30 cm. - Artykuł z: Polish Geological Institute Special Papers, 13 (2004): 119-124. - ISSN 1507-9791

Nr inw.: 650s

 

8. Aubrecht, Roman

Early cretaceous hiatus in the Czorsztyn succession (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians): submarine erosion oremersion? / Roman Aubrecht i inni. - Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2006. - 161-196 : il. ; 29 cm. - Nadbitka z Annales Societatis Geologorum Poloniae vol. 76.- Bibliogr. s. 189-190

Nr inw.: 426s

 

9. Badania Naukowe

Badania naukowe w Pieninach 2013, przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. / red. Krzysztof Karwowski. - Krościenko n/D. : Pieniński Park Narodowy , 2013. - 39 s. ; 21 cm. - (Badania Naukowe w Pieninach). - Streszczenia posterów z IX sesji naukowej "Natura 2000 - doświadczenia pienińskie" w dn. 7 listopada 2013 r.

Zawiera streszczenia posterów z zakresu botaniki, zoologii, geologii i nauk pokrewnych, ochrony środowiska, turystyki w Pieninach.

Nr inw.: 5497, 5498

 

10. Barski, Marcin

Early to Late Bajocian age of the "black flysch" (Szlachtowa Fm.) deposits: implications for the history andgeological structure of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians = [Wiek depozytów wczesnego i późnego bajosu z "czarnego fliszu" (Szlachtowa): znaczenie dla historii i geologicznej struktury / Marcin Barski [at al.]. - Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2012. - [10] : il. ; 30 cm. - Nadbitka z czasopisma "Geological Quarterly" nr 56(3): 391-410

Nr inw.: 508s

 

11. Białoń, Wojciech

Seismicity of Czorsztyn Lake Region: a case of reservoir triggered seiemic process / Wojciech Białoń, Ewa Zarzycka, Stanisław Lasocki // Acta Geophysica vol. 63: 1080-1089.  DOI: 10.1515/acgeo-2015-0026

Nr inw.: 666s

 

12. Birkenmajer, Krzysztof

Zabytki przyrody nieożywionej pienińskiego pasa skałkowego. I / Krzysztof Birkenmajer // Ochrona Przyrody. - 1957, 24, s. 157-178

Opisano grupę skałek zamkowych w Czorsztynie, Podubocze k. Podzamcza czorsztyńskiego, dolinę Harcygrunt, profil lewego brzegu Dunajca w Kapuśnicy, prawy brzeg doliny Dunajca w Kapuśnicy poniżej zamku w Niedzicy, profil góry zamkowej w Niedzicy, prawy brzeg Dunajca powyżej zamku w Niedzicy, dolinę Kosarzyska k. Niedzicy, Zielone Skałki; podano wnioski w sprawie ochrony.

Nr inw.: 156cz

 

13. Birkenmajer, Krzysztof

Zarys ewolucji geologicznej Pienińskiego Pasa Skałkowego / Krzysztof Birkenmajer // Przegląd Geologiczny. - 1986, 6(398), 293-304

Nr inw.: 827cz

 

14. Birkenmajer, Krzysztof

Konkrecje węglanowe łupków aalenu pienińskiego pasa skałkowego Polski / Krzysztof Birkenmajer, Wojciech Narębski. - Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 1958. - 25 s. : il. ; 30 cm. - Artykuł z: Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1958, t. XXVII - 1957.- od 1981 r. zmiana tytułu na Annales Societatis Geologorum Poloniae

Nr inw.: 616s

 

15. Birkenmajer, Krzysztof

Mapa geologiczna zakryta PPN [Dokument elektroniczny] : skany / Krzysztof Birkenmajer. - dane kartograficzne. - bm. : b.w., 2002-2006. - 1 dysk optyczny (DVD-R) ; 12 cm. - Skala 1: 5 000.- Obejmuje arkusze: Szczawnica-Krościenko, Szczawnica-Krościenko zachód, Szczawnica - Krościenko Zawodzie, Sromowce Średnie, Niedzica.

Nr inw.: 199e

 

16. Birkenmajer, Krzysztof

Mapa geologiczna zakryta PPN [Dokument elektroniczny] : skany / Krzysztof Birkenmajer. - dane kartograficzne. - bm. : b.w., 2002-2006. - 1 dysk optyczny (DVD-R) ; 12 cm. - Skala 1: 5 000.- Obejmuje arkusze: Hałuszowa, Grywałd, Sromowce Wyżne, Sromowce Niżne.

Nr inw.: 200e

 

17. Birkenmajer, Krzysztof

Mapa geologiczna zakryta PPN wraz z przekrojami geologicznymi [Dokument elektroniczny] : skany / Krzysztof Birkenmajer. - dane kartograficzne. - bm. : b.w., 2005. - 1 dysk optyczny (DVD-R) ; 12 cm. - Skala 1: 5.000. - Obejmuje arkusze: Kluszkowce i Falsztyn oraz przekroje geologiczne: B-A, D-C, A-G, F-E, K-J.

Nr inw.: 201e

 

18. Birkenmajer, Krzysztof

Przełom Dunajca - fenomen geologiczny / Krzysztof Birkenmajer // Pieniny - Przyroda i Człowiek.- 2006, 9, 9-22

Przedstawiono zarys historii geologicznej, rzeźbę Pienin, w tym: utwory skalicotwórcze, utwory dolinotwórcze, wpływ tektoniki na rzeźbę, rolę uskoków, rzeźbę grzbietu górskiego Pienin, czwartorzędowe systemy tarasowe); omówiono procesy krasowe w Pieninach oraz zróżnicowanie doliny Dunajca w Pieninach.

Nr inw.: 1206cz, 1207cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

19. Birkenmajer, Krzysztof

Aktualne problemy geologiczne Pienin / Krzysztof Birkenmajer. - Krościenko n.D., 2003 // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 2003, 8, 33-40

Omówiono położenie Pienin w Karpatach, podział geograficzny, zarys historii geologicznej oraz aktualne problemy geologiczne Pienin.

Nr inw.: 1204cz, 1205cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

20. Birkenmajer, Krzysztof

Przegląd problematyki geologicznej Pienińskiego Parku Narodowego / Krzysztof Birkenmajer //Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 1992, 1, 33-39

Omówiono Pieniny na tle struktury geologicznej Karpat; dokonano przeglądu problematyki geologicznej na obszarze PPN (Pieniny Czorsztyńskie, Pieniny, Małe Pieniny).

Nr inw.: 1012cz, 1013cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

21. Birkenmajer, Krzysztof

Wgłębna budowa geologiczna północnej strefy dyslokacyjnej pienińskiego pasa skałkowego w Szczawnicy / K. Birkenmajer, J. Dudziak, A. Jednorowska. - Warszawa, 1979 // Studia Geologica Polonica. - 1979, v. LXI Budowa geologiczna pienińskiego pasa skałkowego cz. 1

Nr inw.: 144s

 

22. Birkenmajer, Krzysztof

Mapy geologiczne pienińskiego pasa skałkowego / Krzysztof Birkenmajer // Pieniny - Przyroda i Człowiek. - 2014, 13, 3-8

Nr inw.: 1467cz, 1468cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

23. Birkenmajer, Krzysztof

Age of relationships between Miocene volcanism and hydrothermal activity at Mt Jarmuta, Pieniny Klippen Belt, West Carpathians, Poland / Krzysztof Birkenmajer, Zoltan Pécskay, Wojciech Szeliga. - Kraków : Instytut Nauk Geologicznych PAN, 2004. - [16] s. : il. ; 30 cm. - Artykuł z "Studia Geologica Polonica" v. 123: 279-294

Nr inw.: 542s

 

24. Birkenmajer, Krzysztof

Znaczenie skałki Haligowieckiej dla geologii pienińskiego pasa skałkowego / Krzysztof Birkenmajer. - Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 1959. - 16 s. : il. ; 30 cm. - Artykuł z "Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego" t. XXIX, z. 1, s. 73-88.- Bibl. s. 83-84.-Summary

Nr inw.: 545s

 

25. Birkenmajer, Krzysztof

The Czertezik Succession in the Pieniny National Park (Pieniny Klippen Belt, West Carpathians): stratigraphy, tectonics, paleogeography = [Sukcesja czertezicka w Pienińskim Parku Narodowym (Pieniński Pas Skałkowy, Karpaty Zach.):stratygrafia, tektonika, paleogeografia] / Krzysztof Birkenmajer // Studia Geologica Polonica.- 2007, v. 127, 7-50

Nr inw.: 417s

 

26. Birkenmajer, Krzysztof

The Branisko Succession (Jurassic-Cretaceous) in the Czorsztyn Range, Pieniny National Park (Pieniny Klippen Belt, West Carpathians, Poland): description of selekted field sections = [Sukcesja braniska (jura- kreda) w rejonie Czorsztyna, Pieniński Park Narodowy (pieniński pas skałkowy) / Krzysztof Birkenmajer // Studia Geologica Polonica. - 2009, 132, 71-90

Nr inw. 5093

 

27. Birkenmajer, Krzysztof

Utracone i ocalone zabytki przyrody nieożywionej w rejonie zbiorników wodnych Czorsztyn-Sromowce / Krzysztof Birkenmajer //Monografie pienińskie t. 2. Pieniny-Zapora-Zmiany .-2010, s.43-51

Nr inw.: 5152, 5153, 5154

 

28. Birkenmajer, Krzysztof

Pieniński Pas Skałkowy / Krzysztof Birkenmajer. - Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1959. - 20 s., 3 mapy pod opaską ; 24 cm. - (Przekroje geologiczne przez Polskę)

Nr inw.: 4394

 

29. Birkenmajer, Krzysztof

Post-collisional late middle miocene (sarmatian) Pieniny volcanic arc, Western Carpathians = Pokolizyjny wulkaniczny łuk Pienin pochodzący z późnego środkowego miocenu / Krzysztof Birkenmajer //Bull. Pol. Acad. Sci., Earth Sci, 2003, 151(1), 79-89. 

Nr inw.: 339s

 

30. Birkenmajer, Krzysztof

Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym / Krzysztof Birkenmajer. - Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1979. - 235, [2] s., 15 złożonych map : ryc. ; 21 cm. - Literatura s. 225-227. - Słowniczek trudniejszych terminów geologicznych s.228-236.. - ISBN 83-220-0038-3

Charakterystyka geograficzna regionu; opis pienińskiego pasa skałkowego jako jednostki geologicznej, w tym opisano: elementy strukturalne, powstanie, rzeźbę, surowce mineralne, górnictwo, zabytki przyrody nieożywionej; opis 20 wycieczek geologicznych i słowniczek terminów geologicznych.

Nr inw.: 3842

 

31. Birkenmajer, Krzysztof

The trawne Member (Upper Albian- Upper Cenomanian) - A flysch development in the Branisko Nappe, Pieniny Klippen belt, Carpathians / Krzysztof Birkenmajer // Studia Geologica Polonica.- 1987, vol. 92, 29-40. Budowa geologiczna pienińskiego pasa skałkowego cz 7.

Nr inw.: 182s

 

32. Birkenmajer, Krzysztof

Uskoki przesuwcze w północnym obrzeżeniu pienińskiego pasa skałkowego w Polsce / Krzysztof Birkenmajer // Studia Geologica Polonica.- 1983, vol. 77, 89-112. Budowa geologiczna pienińskiego pasa skałkowego cz. 4.

Nr inw.: 187s

 

33. Birkenmajer, Krzysztof

Wiek formacji Wronińskiej (Alb) jednostki Grajcarka w pienińskim pasie skałkowym na podstawie nanoplangtonu wapiennego = Age of the Wronine Formation (Albian) of the Grajcarek Unit in the Pieniny Klippen Belt, Carpathians, based on calcareous nannoplankt / Krzysztof Birkenmajer, Józef Dudziak // Studia Geologica Polonica .- 1987, vol. 92, s. 87-106. Budowa geologiczna pienińskiego pasa skałkowego cz. 7

Nr inw.: 185s

 

34. Birkenmajer, Krzysztof

Wiek Utworów granicznych Kredy Dolnej i Górnej płaszczowin Braniskiej i Pienińskiej (pieniński pas skałkowy) na podstawie nannoplanktonu wapiennego = Age of Lower-Upper Cretaceous transition beds in the Branisko and Pieniny nappes, Pieniny Klippen Belt / Krzysztof Birkenmajer, Józef Dudziak // Studia Geologica Polonica .- 1987, vol. 92, s. 107-123. Budowa geologiczna pienińskiego pasa skałkowego cz. 7. 

Nr inw.: 181s

 

35. Birkenmajer, Krzysztof

Stratygrafia górnej kredy płaszczowiny braniskiej okolic Sromowiec Wyżnych w Pieninach / Krzysztof Birkenmajer, Antonina Jednorowska // Studia Geologica Polonica .- 1983, vol. 77, s. 7-261983 r. Budowa geologiczna pienińskiego pasa skałkowego cz 4.

Nr inw.: 192s

 

36. Birkenmajer, Krzysztof

Badania geologiczne w pienińskim pasie skałkowym / Krzysztof Birkenmajer. - Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1960. - s. 205-213 : Fig. 2 ; 30 cm. - Odbitka z Prac Instytutu Geologicznego t. 30, cz. 1 [Czterdzieści lat Instytutu Geologicznego]

Nr inw.: 42s

 

37. Birkenmajer, Krzysztof

Budowa geologiczna pienińskiego pasa skałkowego i Tatr, Cz. 15 / K. Birkenmajer [et al.]. - Kraków : PAN Instytut Nauk Geologicznych, 2000. - 303, [1] s. : rys., tabl., mapki ; 24 cm. - (Studia Geologica Polonica, ISSN vol. 117/2000). - Literatura. - ISBN 83-909970-4-5

Nr inw.: 4789

 

38. Birkenmajer, Krzysztof

Budowa geologiczna pienińskiego pasa skałkowego i Tatr, Cz. 16 / K. Birkenmajer [et al.]. - Kraków : PAN Instytut Nauk Geologicznych, 2003. - 158 s. : rys., tabl., mapki ; 24 cm + Mapki geologiczne. - (Studia Geologica Polonica, ISSN vol. 121/2003). - Literatura. - ISBN 83-909970-4-5

Nr inw.: 4592

 

39. Birkenmajer, Krzysztof

Budowa geologiczna pienińskiego pasa skałkowego i Tatr, Cz. 13 / K. Birkenmajer [et al.]. - Warszawa : PAN Instytut Nauk Geologicznych, 1998. - 179, [1] s. : rys., tabl., mapki ; 24 cm. - (Studia Geologica Polonica, ISSN vol. 111/1998). - Literatura. - ISBN 83-901695-7-6

Nr inw.: 4152

 

40. Birkenmajer, Krzysztof

Budowa geologiczna pienińskiego pasa skałkowego i Tatr, Cz. 14 / K. Birkenmajer [et al.]. - Warszawa : PAN Instytut Nauk Geologicznych, 1999. - 166, [1] s. : rys., tabl., mapki ; 24 cm. - (Studia Geologica Polonica, ISSN vol. 115/1999). - Literatura. - ISBN 83-909970-4-5

Nr inw.: 4153

 

41. Birkenmajer, Krzysztof

Forma geologiczna andezytów Wżaru / Krzysztof Birkenmajer. - Warszawa, 1962. - s. 201-213 : Fig. 2 ; 24 cm. - Nadbitka z: Acta Geologica polonica, vol. 12, nr 2/1962 r.; Literatura; streszczenia j. ang., j. ros.

Nr inw.: 39s

 

42. Birkenmajer, Krzysztof

Geneza Wąwozu Homole w Małych Pieninach / Krzysztof Birkenmajer. - Kraków, 1971. - s. 309-359 : ryc. ; 30 cm. - Nadbitka z: Ochrona Przyrody R. 36/1971 r.

Nr inw.: 77s, Nr inw.: 111s

 

43. Birkenmajer, Krzysztof

Nowe dane o geologii skał magmowych okolic Szczawnicy / Krzysztof Birkenmajer. - Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1958. - s. 89-103 : Fig. 4 ; 29 cm. - Odbitka z: Prace Muzeum Ziemi, z. 1/1958 r.

Nr inw.: 41s

 

44. Birkenmajer, Krzysztof

Przedeoceńskie struktury fałdowe w Pienińskim Pasie Skałkowym Polski / K. Birkenmajer. - Warszawa : Wyd. Geologiczne, 1970. - 81 s. : ryc., mapy luzem ; 24 cm. - (Studia Geologica Polonica, ISSN vol. 31/1970)

Nr inw.: 1480

 

45. Birkenmajer, Krzysztof

Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym cz. 1-4 / K. Birkenmajer. - Warszawa : Wyd. Geologiczne, 1958. - 134, 71, 86, 54 s. : zdj., mapki ; 21 cm. - Zawiera: Szkic geologiczny pasa skałkowego cz.1 ; Wycieczki w rejonie Czarny Dunajec- Nowy Targ- Frydman cz.2 ; Wycieczki w rejonie Falsztyn- Czorsztyn- Niedzica- Sromowce. cz.3 ; Wycieczki w rejonie Krościenko- Szczawnica- Jaworki cz.4

Nr inw.: 722

 

46. Birkenmajer, Krzysztof

Przewodnik geologiczny po Pienińskim Pasie Skałkowym / K. Birkenmajer. - Warszawa : Wydawnictwo Geologiczne, 1958. - cz. 1 - 4. - cz.1 : Szkic geolog. pasa skałkowego. - 134 s. : rys. ; 21 cm

Nr inw.: 2380

 

47. Birkenmajer, Krzysztof

Przewodnik geologiczny po Pienińskim Pasie Skałkowym / K. Birkenmajer. - Warszawa : Wydawnictwo Geologiczne, 1958. - cz. 1-4. - cz.2 : Wycieczki w rejonie Czarny Dunajec- Nowy Targ- Frydman. - 74 s. : rys., mapki ; 21 cm

Nr inw.: 2381

 

48. Birkenmajer, Krzysztof

Przewodnik geologiczny po Pienińskim Pasie Skałkowym / K. Birkenmajer. - Warszawa : Wydawnictwo Geologiczne, 1958. - cz. 1-4. - cz. 3 : Wycieczki w rejonie Falsztyn- Czorsztyn- Niedzica- Sromowce.- 72 s.: rys., mapki; 21 cm

Nr inw.: 2382

 

49. Birkenmajer, Krzysztof

Przewodnik geologiczny po Pienińskim Pasie Skałkowym / K. Birkenmajer. - Warszawa : Wydawnictwo Geologiczne, 1958.- cz. 1-4.- cz.4 : Wycieczki w rejonie Krościenko- Szczawnica- Jaworki- Biała Woda. - 88 s.: rys., mapki; 21 cm

Nr inw.: 2383

 

50. Birkenmajer, Krzysztof

Seria czertezicka - nowa seria skałkowa Pienin / Krzysztof Birkenmajer. - Warszawa, 1959. - s.499-517 : Fig. 1 ; 24 cm. - Nadbitka z: Acta geologica polonica vol. 9, nr 4/1959 r.; literatura, streszcz. j. ros., j. ang.

Nr inw.: 47s

 

51. Birkenmajer, Krzysztof

Siedimientacionnaja charakteristika jarmutskich (maastrichtskich) słojew w pieninskoj klipp. zonie / K. Birkenmajer. - 1956. - s. 721-727 : Tabl. 1 ; 24 cm. - Odbitka z: Biuletynu PAN Oddz. 3, t. 4, nr 10/1956 r.; literatura

Nr inw.: 44s

 

52. Birkenmajer, Krzysztof

Stratygrafia i paleografia serii czorsztyńskiej pienińskiego pasa skałkowego Polski / K. Birkenmajer. - Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1963. - 380 s. : Figs. 1,2, Tabs. 1-5, Pls. I-XXV ; 24 cm. - (Studia Geologica Polonica, ISSN vol. 9/1963). - Literatura s. 346-357

Nr inw.: 1263

 

53. Birkenmajer, Krzysztof

W sprawie rzekomego pliocenu w Kluszkowcach na Podhalu / Krzysztof Birkenmajer // Acta Geologica polonica. - 1962, v. 12, nr 2, s. 215-226

Nr inw.: 48s

 

54. Birkenmajer, Krzysztof (red.)

Budowa geologiczna Pienińskiego Pasa Skałkowego : Geology of the Pieniny Klippen belt and the Tatra Mtc,Carpathians.Cz. 1-2 / pod red. Krzysztofa Birkenmajera. - Kraków : Instytut Nauk Geologicznych PAN, 2007. - 152 s., , tabl. kolor., mapy ; 24 cm. - (Studia Geologica Polonica, ISSN 0081-6426 ; vol. 127). - ISBN 978-83-918081-7-7

Nr inw.: 4961

 

55. Birkenmajer, Krzysztof (red.)

Geology of the Pieniny Klippen Belt and the Tatra Mts. Carpathians vol. 131 = Budowa geologiczna Pienińskiego Pasa Skałkowego i Tatr / Krzysztof Birkenmajer. - Kraków : Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Badawczy w Krakowie, 2008. - 289 s. : il., mapki kol. ; 24 cm. - (Studia Geologica Polonica, ISSN 0081-6426). - Includes bibliographical references. - ISBN 978-83-61375-12-8

Nr inw.: 4971

 

56. Birkenmajer, Krzysztof (red.)

Studia Geologica Polonica. vol. 106 , Budowa geologiczna pienińskiego pasa skałkowego. Część XI / pod red. Krzysztofa Birkenmajera. - Kraków : Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk, 1994. - 148 s.[8] s. tabl. : il. ; 24 cm. - (Studia Geologica Polonica, ISSN 0081-6426 ; 106). - Zawiera: Analiza strukturalna pienińskiego pasa skałkowego okolic Jaworek / Edyta Jurewicz. Stratigraphic significance and paleoecology of the Tithonian-Berriasian brachiopods in the Pieniny Klippen Belt = [Znaczenie stratygraficzne i paleoekologia ramienionogów tytono-beriasu pienińskiego pasa skałkowego / Michał Krobicki. - Literatura i streszczenia przy art.. - ISBN 83-901695-2-5

Nr inw.: 1505cz

 

57. Birkenmajer, Krzysztof (red.)

Studia Geologica Polonica. vol. 102 , Budowa geologiczna pienińskiego pasa skałkowego. Część XII / pod red. Krzysztofa Birkenmajera. - Kraków : Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk, 1993. - 225 s. : il. (tabl.) ; 24 cm. - (Studia Geologica Polonica, ISSN 0081-6426 ; 102). - Zawiera: LAte Quaternary landslides at eastern periphery of the Pieniny National Park of the Pieniny Mountains. = Późnoczwartorzędowe osuwiska we wschodnim obrzeżu Pienińskiego Parku Narodowego / Stefan W. Alexandrowicz. - Literatura i streszczenia przy art.. - ISBN 83-04-03530-8

Nr inw.: 1507cz

 

58. Birkenmajer, Krzysztof (red.)

Budowa geologiczna pienińskiego pasa skałkowego i Tatr = Geology of the Pieniny Klippen Belt and the Tatra Mts, Carpathians / pod red. Krzysztofa Birkenmajera. - Kraków : Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Geologicznych, 2009. - 115 s. : il. ; 24 cm. - (Studia Geologica Polonica, ISSN 0081-6426 ; 132). - ISBN 978-83-61375-16-6

Zawiera artykuł K. Birkenmajera "Sukcesja braniska (jura-kreda) w rejonie Czorsztyna, Pieniński Park Narodowy

Nr inw.: 5093

 

59. Buczyński, Michał

Charakterystyka przyrodnicza wzgórza Zamkowego w Czorsztynie / Michał Buczyński. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, 2004 grudzień. - msk. 74 s. + 5 zał. :zdj. kolor., ryc., tab. ; 30 cm. - Praca magisterska na kierunku Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Wierzbowskiego. - Literatura s. 71-74.

Praca interdyscyplinarna. Zawiera informacje na temat geologii, klimatu, gleb, roślinności, fauny Góry Zamkowej oraz historii zamku w Czorsztynie.

Nr inw.: 314a

 

60. Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 6. - Kraków : nakł. Komitetu ochrony Przyrody Polskiej Akademii Umiejętności, 1950. - z. 1-12 : il. ; 21 cm

Na okładce z. 11-12 zamek w Niedzicy, a na str. 32-34 informacja o kotłach erozyjnych w przełomie pienińskim.

Nr inw.: 49cz

 

61. Chrudzimska-Uhera, Katarzyna

Gawędy o kamieniu : Andezyt pieniński i Jana Szczepkowskiego dekoracja ryzalitu Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie / Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Edyta Jurewicz, Ewa Słaby // Przegląd Geologiczny.- 2011, v. 59 nr 7, s. 505-509.

Nr inw.: 523s

 

62. Cieszkowski, M.

Pozycja geologiczna utworów węglanowych we fliszu jednostki złatniańskiej rejonu Haligowiec (pieniński pas skałkowy, Słowacja) / M. Cieszkowski, J. Golonka, M. Krobicki i inni// [W:] Egzotyki karpackie - znaczenie w rekonstrukcjach paleogeograficzno-geotektonicznych. Ogólnopolskie seminarium, 13 grudnia 2004, Kraków / red. Michał Krobicki. - Kraków : AGH, Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 2004. - 79 s. ; 24 cm. 

Nr inw.: 4770

 

63. Czarnecka, Krystyna

Uwarunkowania strukturalne współczesnych ruchów tektonicznych pienińskiego pasa skałkowego w rejonie Czorsztyna /Krystyna Czarnecka // Przegląd Geologiczny. - 1986, 10(402), 556-559

Nr inw.: 827cz

 

64. Dudziak, J.

Kotły erozyjne w przełomie pienińskim / J. Dudziak // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1950, R. VI, z. 11/12,32-34

Nr inw.: 49cz

 

65. Dudziak, J.

Budowa geologiczna pienińskiego pasa skałkowego. Cz. 1 / K. Birkenmajer, J. Dudziak, A. Jednorowska. - Warszawa : Wyd. Geologiczne, 1979. - 128 s. : rys., tabl., mapki ; 24 cm. - W: Studia Geologica Polonica, vol. 61/1979 r.; literatura

Nr inw.: 144s

 

66. Dziewański, Janusz (red.)

Warunki geologiczno-inżynierskie podłoża Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne im. Gabriela Narutowicza na Dunajcu / oprac. zespół pod red. Janusza Dziewańskiego. - Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1998. - 188, [16] s. : il. ; 30 cm + przekroje i mapy. - Wydano w "Studia, Rozprawy, Monografia" nr 60.- Bibl. s. 153-154.- Spis materiałów archiwalnych w porządku chronologicznym. - ISNN 0860-74-19

Nr inw.: 5565

 

67. Dziewolski, Wiesław

Ślady dawnego hutnictwa w Pieninach / Wiesław Dziewolski // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1973, R.XXIX, z.3, 46-47

Nr inw.: 438cz

 

68. Fabijanowski, Jerzy

Kształtowanie krajobrazu w okolicy Szczawnicy / Jerzy Fabijanowski // Ochrona Przyrody. - 1957, 24, s.65-156

Szczegółowo opisana geologia, gleby, roślinność oraz wskazówki zagospodarowania dla Bryjarki oraz Palenicy i Huliny.

Nr inw.: 156cz

 

69. Gedl, red. Przemysław

Annales Societatis Geologorum Poloniae. vol. 85, no. 1 / red. Przemysław Gedl. - Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2015. - 320 s. : il. (gł. kol.) ; 29 cm. - Zawiera: Neogene Calc-Alkaline intrusive magmatism of post-collisional origin along the outer Carpathians: acomparative study of the Pieniny Mountains and adjacent areas / Z. Pecskay, K. Gmeling, F. Molnar, Z. Benko. Andrzej Pszczółkowski / Aptian age of the "spotted limestone" in Grajcarek stream (Pieniny Klippen Belt, Poland). - Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Numer dedykowany profesorowi Krzysztofowi Birkenmajerowi z okazji 85 urodzin.. -  ISSN 0208-9068

Zawiera bibliografię prac profesora Birkenmajera (14 s.) oraz notatkę biograficzną.

Nr inw.: 1500cz

 

70. Golonka, Jan

Jurassic paleography of the Pieniny and outer Carpathians Basins.= [Paleografia jury w Pieninach i basenach Karpat Zewnętrznych]. / Jan Golonka, Michał Krobicki. - Mediolan : Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu w Mediolanie, 2004. - s. 5-14 : il. ; 24 cm. - Odbitka ksero z "Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia" v. 110 nr 1.- Abstract.- Bibliografia 13-14

Nr inw.: 400s

 

71. Golonka, Jan (red.)

Wapienie organogeniczne i organodetrytyczne w Karpatach Zewnętrznych i ich znaczenie dla rekonstrukcji poleograficznych Tetydy : seminarium naukowe / redakcja Jan Golonka, Marek Cieszkowski; Uniwersytet Jagielloński. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologicznych, 2005. - 85 s. : i.; mapki, wykresy ; 21 cm. - Zawiera: koralowo-glonowe wapienie paleocenu w obrębie paleogeńskiego fliszu rejonu Haligowiec (Pieniński Pas Skałkowy, Słowacja) / Michał Krobicki [et. al.]. Pozycja geologiczna paleoceńskich wapiennych piaskowców organogetrytycznych we fliszu jednostki krynickiej płaszczowiny magurskiej w okolicach Krościenka nad Dunajcem / Marek Chrustek, Jan Golonka, Agnieszka Janeczko. - Materiały z seminarium naukowego, które odbyło się w Krakowie 21.04.2005 r.

Nr inw.: 5481

 

72. Gołębiewski, Tomasz

Charakterystyka przyrodnicza Góry Zamkowej w masywie Trzech Koron : [praca magisterska} / Tomasz Gołębiewski. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, 2004. - msk., 85 s. : zdj. kolor., ryc., tab. ; 30 cm. - Promotor prof. dr hab. Andrzej Wierzbowski. - Literatura s. 81-85.

Praca interdyscyplinarna. Zawiera informacje na temat geologii, klimatu, gleb, roślinności, fauny Góry Zamkowej oraz historii Zamku św. Kingi.

Nr inw.: 304a

 

73. Grabowski, Jacek

New paleomagnetic results from the Polish part of Pieniny Klippen Belt, Carpathians - evidence for thepalaeogeographic position of the Czorsztyn Ridge in the Mesozoic. / Jacek Grabowski, Michał Krobicki, Katarzyna Sobień // Geological Quarterly .- 2008, 52, 1, 31-44

Nr inw.: 427s

 

74. Grochocka, Krystyna

Analiza drobnych struktur w Przełomie Niedzickim / Krystyna Grochocka // Acta Geologica Polonica.- 1968, vol. 18, nr 1, 205-232

Nr inw.: 52s

 

75. Horwitz, L.

Próba powiązania wschodnich karpackich jednostek tektonicznych z zachodniemi / L. Horwitz // Sprawozdania Polskiego Instytutu Geologicznego .- 1935, t.8, z.3, 135-169

Nr inw.: 114s

 

76. Horwitz, L.

Spostrzeżenia geologiczne z okolic Szczawnicy / L. Horwitz// Sprawozdania Polskiego Instytutu Geologicznego.- 1925 t.3, z.1-2, 307-324

Nr inw.: 110s

 

77. Horwitz, L.

Studia nad stratygrafią osłony skałek pienińskich : cz. 1 Podział osłony skałkowej i rozmieszczenie jej ogniw / L. Horwitz // Sprawozdania Polskiego Instytutu Geologicznego.- 1938, t.9, z.2, 177-205

Nr inw.: 1735

 

78. Horwitz, L.

Mapa geologiczna Parku Narodowego w Pieninach wg dr Ludwika Horwitza / L. Horwitz. - b.m.w : b.w., [1937]. - 1 ark. : Skala 1:10 000 ; 75x115 cm. - Matryca na kalce technicznej niekolorowana (patrz poz. 29m]

Nr inw.: 215m, 216m

 

79. Horwitz, L.

Mapa geologiczna Parku Narodowego w Pieninach / L. Horwitz. - Warszawa : b.n.w., 1937. - 1 ark. : Skala 1:10 000 ; 64x66 cm. - Oryginał mapy, część wschodnia Parku

Nr inw.: 29m

 

80. Jakubowski, Krzysztof

Skałka bazaltowa w Białej Wodzie koło Szczawnicy / Krzysztof Jakubowski // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1963, R. 19 z. 5, 56-58

Nr inw.: 244cz

 

81. Jankowski, Bogdan

Jura i kreda jednostki czorsztyńskiej w rejonie wzgórza zamkowego w Czorsztynie : [praca magisterska] / Bogdan Jankowski, Ludwik Telok. - Sosnowiec : Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geologii Podstawowej, Zakład Paleontologii i Stratygrafii, 1986. - msk., 102 s., [16] tablic, [12] fig. : mapka geolog. ; 31 cm. - Literatura s. 101-102. - Promotor dr Edward Głuchowski.

Nr inw.: 136a

 

82. Jurewicz, Edyta

Górnokredowe struktury tektoniczne w jednostce niedzickiej wschodniej części bloku Homoli (Małe Pieniny) / Edyta Jurewicz // Przegląd Geologiczny.- 1986, vol. 34, No 6, 334-337

Nr inw.: 646s

 

83. Kamieński, Marjan

Nowe przyczynki do znajomości pienińskich skał magmowych / Marjan Kamieński. - Polskie Towarzystwo Geologiczne. - 18 s. : il. ; 30 cm. - Artykuł z: Annales Societatis Geologorum Poloniae, wtedy Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego vol. 7 (1931):217-233

Nr inw.: 648s

 

84. Kardymowicz, Irena

Enklawy w andezytach okolic Pienin = Inclusions in the Andesites of the Pieniny Region / Irena Kardymowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1957. - 152 s. : 67 tabl. ; 24 cm. - (Instytut Geologiczny, ISSN Biuletyn 117). - Summary s. 122-144

Nr inw.: 3783

 

85. Kibitlewski, Stanisław

Struktury ślizgowe w bryłach skałkowych serii czorsztyńskiej na spiskim odcinku Pienińskiego Pasa Skałkowego /Stanisław Kibitlewski // Przegląd Geologiczny. - 1986, 10(402), 566-570

Nr inw.: 827cz

 

86. Kibitlewski, Stanisław

Cios w bryłach skałkowych serii czorsztyńskiej na spiskim odcinku pienińskiego pasa skałkowego / Stanisław Kibitlewski // Przegląd Geograficzny. - 1987, 10(414), 497-502

Nr inw.: 883cz

 

87. Klimaszewski, Mieczysław

Przełomy rzeczne w Karpatach / Mieczysław Klimaszewski // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1953, 5, 3-12

Nr inw.: 1318cz

 

88. Klimaszewski, Mieczysław

Morfologia i dyluwium doliny Dunajca. Od Pienin po Ujście / Mieczysław Klimaszewski. - Warszawa : Instytut Geograficzny UJ, 1937. - 54, [2] + mapa i 2 profile ; 25 cm. - (Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zeszyt 18). - Odbitka z "Wiadomości Służby Geograficznej" Nr 2/1937

Nr inw.: 4647, 4911

 

89. Kotarba, Adam (red.)

Rola małej epoki lodowej w przekształcaniu środowiska przyrodniczego Tatr / pod red. Adama Kotarby. - Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2004. - 116 s., [1]k. tabl. złoż. kolor., [5] k. tabl. : il. ; 25 cm. - (Prace Geograficzne (Geographical Studies, ISSN 0373-6547 ; nr 197). - Streszcz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN 83-87954-51-9

Nr inw.: 5347

 

90. Kozielska-Sroka, Ewa

Uwarunkowania geotechniczne i hydrodynamiczne transformacji północnej strefy brzegowej zbiornika Czorsztyn-Niedzica w trakcie jego eksploatacji / Ewa Kozielska-Sroka, Piotr Michalski, Tymoteusz Zydroń // Monografie pienińskie t.2 Pieniny-Zapora-Zmiany.- 2010, s. 63-82

Nr inw.: 5152, 5153 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

91. Krawczyk, Andrzej J.

Belemnites from the Szlachtowa Formation (Middle Jurassic), Pieniny Klippen Belt, Carpathians / Andrzej J. Krawczyk, Michał Krobicki, Tadeusz Słomka. - 1992. - 7 s. : Fig. 1-3, Plate 1 ; 24 cm. - Odbitka z: Biulletin of the Polish Academy of Sciences Earth Sciences, vol. 40, nr 1, 1992 r. - Literatura s. 6-7

Nr inw.: 234s

 

92. Krobicki, Michał

Paleoekologiczne warunki rozmieszczenia ramienionogów (Brachiopoda) przełomu jury i kredy pienińskiego pasa skałkowego Polski / Michał Krobicki //Pieniny - Przyroda i Człowiek.- 1995, 4, 47-58

Nr inw.: 1023cz, 1024cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

93. Krobicki, Michał

Tithonian-Berriasian Brachiopods in the Niedzica succession of the Pieniny Klippen Belt (Polish Carpathians) : Paleoecological and Paleobiogeografphical Implications / Michał Krobicki. - Budapest, 1993. - s. 69-77 : Fig. 1-10 ; 30 cm. - Nadbitka z: Hungarian Geological Siciety, 1993 r.. - Literatura s. 3-77

Nr inw.: 237s

 

94. Krobicki, Michał

Środkowojurajskie wapienie bulaste sukcesji czertezickiej pienińskiego basenu skałkowego Polski - fakty i kontrowersje/ Michał Krobicki, Andrzej Wierzbowski // Przegląd Geologiczny.- 2009, vol. 57 nr 7, s. 600-606

Nr inw.: 425s

 

95. Krobicki, Michał

Pozycja stratygraficzna i paleograficzne znaczenie bajońskich wapieni krynoidowych w ewolucji pienińskiego pasa skałkowego. = Stratigraphic position of the Bajocian crinoidal limestones and their paleographic significance inevolution of the Pieniny Klippen Basin / Michał Krobicki, Andrzej Wierzbowski. - Warszawa : Instytut Geologii, 2004. - s. 69-82 ; 24 cm. - odbitka z Tomy Jurajskie t. II.- Bibliografia s. 79-82

Nr inw.: 399s

 

96. Krobicki, Michał

Stratigrafic Significance and Palaeoecology of the Tithonian-Berriasian Brachiopods in the Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland = [Znaczenie stratygraficzne i paleoekologia ramienionogów tytono-beriasu pienińskiego pasa skałkowego Polski] / Michał Krobicki // Studia Geologica Polonica .- 1994, vol. 106, 89-156

Nr inw.: 236s

 

97. Krobicki, Michał

Otwornice wapiennych egzotyków facji urgońskiej w górnokredowych i paleogeńskich utworach pienińskiego pasa skałkowego Polski / M. Krobicki, B. Olszewska // [W:] Egzotyki karpackie - znaczenie w rekonstrukcjach

paleogeograficzno-geotektonicznych. Ogólnopolskie seminarium, 13 grudnia 2004, Kraków / red. Michał Krobicki

Nr inw.: 4770

 

98. Krobicki, Michał

Środkowojurajska (bajos) fosfatyzacja w pienińskim pasie skałkowym / Michał Krobicki. - Warszawa, 2003 // Tomy Jurajskie. - 2003, 1, 116-117

Nr inw.: 1262cz

 

99. Krobicki, Michał

Paleoceńskie olistolity wapieni koralowo-glonowych rejonu Haligowiec (pieniński pas skałkowy, Słowacja) / Michał Krobicki, Jan Golonka i inni // // [W:] Egzotyki karpackie - znaczenie w rekonstrukcjach paleogeograficzno-geotektonicznych. Ogólnopolskie seminarium, 13 grudnia 2004, Kraków / red. Michał Krobicki

Nr inw.: 4770

 

100. Krobicki, Michał (red.)

Geologia 2008 t. 34 : Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza /red. tomu Michał Krobicki. - Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. - 216, [2] s. : il.; zdj., wykresy ; 24 cm. 

 Zawiera: Wykształcenie i biostratygrafia wybranych profili górnej i dolnej kredy sukcesji braniskiej i pienińskiej pienińskiego pasa skałkowego Polski, na podstawie wapiennych dinocyst i kalpionellidów / Jan Hejnar. Utwory jurajskie sukcesji czertezickiej (pieniński pas skałkowy) w obszarze typowym - nowe dane biostratygraficzne i ich konsekwencje paleograficzne / Michał Krobicki, Andrzej Wierzbowski. - Wymienione powyżej pozycje są abstraktami. Geologia 2008 t. 34, zeszyt 3/1. - ISSN: 0138-0974

Nr inw.: 5103

 

101. Krobicki, Michał (red.)

Geologia t. 35 / red. Michał Krobicki. - Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. - 639, [6] s. : il.; zdj., tabele ; Zawiera: Malakofauna i fazy rozwoju osuwiska w Tylce koło Krościenka (Pieniny) / Witold Paweł Alexandrowicz. - Geologia 2008 t. 35, zeszyt 2/1. - ISSN: 0138-0974

Nr inw.: 5104

 

102. Krobicki, Michał (red.)

Egzotyki karpackie - znaczenie w rekonstrukcjach paleogeograficzno-geotektonicznych. Ogólnopolskie seminarium, 13grudnia 2004, Kraków / red. Michał Krobicki. - Kraków : AGH, Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 2004. - 79 s. ; 24 cm. - Zawiera: Ewolucja późnojurajskiej platformy węglanowej na podstawie / J. Matyszkiewicz, B. Olszewska, M. Krobicki, J. Golonka . Otwornice wapiennych egzotyków facji urgońskiej w górnokredowych i paleogeńskich utworach pps Polski/ M. Krobicki, B. Olszewska. Pozycja geologiczna utworów węglanowych we fliszu jednostki złatniańskiej rejonu Haligowiec/ M. Cieszkowski, J. Golonka, M. Krobicki. Paleoceńskie olistolity wapieni koralowo-glonowych rejonu Hal / J. Golonka, M. Krobicki, B. Kołodziej. - [M.in. pieniński pas skałkowy]

Nr inw.: 4770

 

103. Kunáková, Lucia

Fyzickogeografická regionalizácia pol'skej časti Pienin / Lucia Kunáková. - Prešov : Fakulta Humanitných a Prírodných Vied, Prešovská Uniwerzita v Prešove, 2008. - msk., 75 s. : il.; mapy ; 30cm. - [Fizycznogeograficzna regionalizacja polskiej części Pienin]

Nr inw.: 395a

 

104. Kutyba, Jacek

Opracowanie przeniesienia eksponatów geologicznych z czaszy Zalewu Czorsztyńskiego. Etap I - opracowanie projektu /Jacek Kutyba (opr.), Krzysztof Birkenmajer (wer.). - Kraków : Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa... Kraków, 1987. - [15] s. + mapa ; 30 cm. 

Nr inw.: 366a

 

105. Lubera, Ewa

Rzeźba skałkowa Wąwozu Sobczańskiego : Pieniny właściwe / Ewa Lubera. - Kraków, 2008. - 43 s. : il. kol. mapka ; 30. - bibl. 43 s.

Nr inw.: 367a

 

106. Luks, Dariusz

Analiza wytrzymałościowa skał budowlanych w obiekcie zabytkowym "Zamek Czorsztyn" / Dariusz Luks. - Warszawa : Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Uniwersytet Warszawski, 2008. - msk., 113 s. : il.. - Bibliografia s. 97-98

Nr inw.: 390a

 

107. Mapa Geologiczna

Mapa geologiczna. Atlas Geologiczny Galicji, zeszyt 24, SZCZAWNICA. Pas 7, słup IV / Oprac. W. Uhlig. - Wiedeń : c. i k. Zakładzie wojsk. geograficznym w Wiedniu, przed 1914 r.. - 1 ark. : Skala 1:75 000 ; 71x58 cm. - Druk - kolorowy

Nr inw.: 511m

 

108. Mapa Geologiczna

Mapa geologiczna. Mapa geologiczna Polski. Ark. 16 Niedzica / Oprac. Krzysztof Birkenmajer 1957 r.. - [Warszawa] : [Państwowy Instytut Geologiczny, Wydawnictwa Geologiczne], 1959. - 1 ark. (fragment) : Skala 1:10 000 ;66x80 cm. - Kserokopia - kolorowa.

Nr inw.: 510m

 

109. Mapa Geologiczna

Mapa geologiczna. Mapa geologiczna Polski. Ark. 6 Czorsztyn / Oprac. Krzysztof Birkenmajer 1962 r.. - [Warszawa] : [Państwowy Instytut Geologiczny, Wydawnictwa Geologiczne], 1963. - 1 ark. (fragment) : Skala 1:10 000 ;66x80 cm. - Kserokopia - kolorowa.

Nr inw.: 509m

 

110. Mapa Geologiczna

Mapa geologiczna. Szczegółowa mapa geologiczna Polski. 1050 - Szczawnica-Krościenko / Oprac. A. Kulka, W. Rączkowski, K. Żytko, S. Gucik, Z. Paul (1985 r.). - Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, Wydawnictwa Geologiczne, 1987. - 1 ark. : Skala 1:50 000 ; 60x75 cm + Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000. Arkusz Szczawnica-Krościenko (z 4 tab. i 7 tabl.),Warszawa 1991. - Drukowana - kolorowa.

Nr inw.: 507m

 

111. Mapa Obszaru

Mapa obszaru górniczego "Szczawnica" utworzonego dla złoża wód leczniczych. Woj. Kraków, powiat Nowy Targ, Szczawnica. Stan na 1967 r.. - bmw : bw, 1968(?). - 1 ark. : Skala 1:25 000 ; 31x58 cm. - Ozalid

Nr inw.: 149m

 

112. Matras, Michał

Pierwsze prace górnicze w okolicach Szczawnicy / Michał Matras. - Kraków // Wierchy. - 1956, Rok XXV, 57-70

Nr inw.: 155cz

 

113. Matyszkiewicz, J.

Ewolucja późnojurajskiej platformy węglanowej na podstawie badań egzotyków z utworów paleocenu warstw jarmuckich (pieniński pas skałkowy, jednostka Grajcarka) / J. Matyszkiewicz, B. Olszewska, M. Krobicki, J. Golonka //// [W:] Egzotyki karpackie - znaczenie w rekonstrukcjach paleogeograficzno-geotektonicznych. Ogólnopolskie seminarium, 13 grudnia 2004, Kraków / red. Michał Krobicki

Nr inw.: 4770

 

114. Myczyński, R.

Stratygrafia Jury Środkowej serii braniskiej okolic Czorsztyna (Pieniński Pas Skałkowy) / R. Myczyński. - Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1973. - 122 s. : fig. 1-15, tabl. 1-2, pls. 1-16 ; 25 cm. - (Studia Geologica Polonica, ISSN vol. 42/1973). - Literatura.

Nr inw.: 1817

 

115. Ochrona Przyrody

Ochrona Przyrody R. 46 / red. nacz. Zofia Alexandrowicz. - Warszawa-Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 394 s. : il. ; 31 cm

Zawiera artykuły : "Ochrona dziko żyjących zwierząt w górskich parkach narodowych w Polsce", "Wydra Lutra lutra (L.) w polskich parkach narodowych", Ocena stanu poznania kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) parków narodowych i rezerwatów przyrody w Polsce", "Stożki martwicowe w parkach narodowych Tatrzańskim i Pienińskim".

Nr inw.: 1026cz

 

116. Pachuta, Andrzej

Badania geodynamiczne w Pieninach przed i po zbudowaniu zbiorników wodnych w rejonie Czorsztyna / Andrzej Pachuta [et al.] // Monografie Pienińskie t. 2. Pieniny-Zapora-Zmiany .- 2010, s. 53-61

Zarysowano charakter i przebieg badań geodynamicznych przed i po wybudowaniu zapory; omówiono badania ruchów pionowych i poziomych, prace grawimetryczne i geofizyczne.

Nr inw.: 5152, 5153, 5154 oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

 

117. Poprawa, D.[red.]

Przewodnik 57 zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego : Pieniny 18-20 września 1986 r.: Pieniński Pas Skałkowy /Praca zbior. pod red. K. Birkenmajera i D. Poprawy. - Kraków : Instytut Geologiczny, 1986. - 269 s. : rys., tabele ; 21 cm

Nr inw.: 2262, 4150

 

118. Posiedzenia Naukowe...

Posiedzenia naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego. 21. - Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 1928. - 61 s. ; 24 cm. - (Posiedzenia Nauk. Państw. Inst. Geolog. Nr 21). - Zawiera: Sprawozdanie z badań geologicznych związanych z rewizją arkuszy Nowy Targ i Szczawnica / L. Horwitz i F. Rabowski. Próba ujęcia geologii Jarmuty pod Szczawnicą (komunikat) / L. Horwitz. Wyniki zdjęcia geologicznego w skali1: 10 000 góry Jarmuty pod Szczawnicą (komunikat) / L. Horwitz, S. Małkowski

Nr inw.: 1732

 

119. Potoniec, Piotr

Zmiany morfometryczne przełomowego odcinka Dunajca w Pieninach w latach 1960-2012 : [praca magisterska] / Piotr Potoniec. - Kraków : Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2014. - msk., 85 s. : il. ; 30 cm. -  Promotor: prof. dr hab. Roman Soja.

Nr inw.: 682a

 

120. Praszkier, Tomasz (red.)

Tomy Jurajskie. tom 1 / redakcja Tomasz Praszkier; Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2003. - 127 s. : il.; wykr., mapki ; 27 cm. - ISSN 1731-3708

Zawiera: Środkowojurajska (bajos) fosfatyzacja w pienińskim pasie skałkowym/Michał Krobicki oraz Amonity toarku - aalenu sukcesji basenowych polskiej części pienińskiego pasa skałkowego oraz dolnej sukcesji reglowej Tatr/Ryszard Myczyński.

Nr inw.: 1262cz

 

121. Praszkier, Tomasz (red.)

Tomy Jurajskie. tom 4 / red. Krzysztof Dembicz, Tomasz Praszkier, Andrzej Wierzbowski; Instytut Geologii Podstawowej Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Instytut Geologii Podstawowej, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2006. - 304 s. : il.; wykr., mapki ; 27 cm. - ISSN 1731-3708

Zawiera: Ichnofabrics of the Middle Jurassic manganeouse radiolarites from the Branisko and Pieniny Klippen Belt and their palaeoenvironmental implications/Michał Krobicki, Alfred Uchman

Nr inw.: 1264cz

 

122. Rączkowski, Wojciech

Plan ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na okres 01.01.2001 r. do 31.12.2020 r. : Operat ochrony przyrody nieożywionej i gleb. II , Geologia i geomorfologia / Wojciech Rączkowski. - Kraków-Krościenko n.D., [1998-2000]. - msk., 55 s. [1] k. tabl. zł. + [26] s. dodatków : il. ; 30 cm. - Zawiera [15] s. bibliografii budowy geologicznej i rzeźby PPN i otuliny.

Nr inw.: 609a

 

123. Remiszewski, Ryszard M.

Tajemnica "Wodnej Bani" wyjaśniona / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański [Wędrówki Niecodzienne]. - 26 maja 2006 r.

Na początku maja 2006 r. udało się ostatecznie wyjaśnić - dzięki członkom Sekcji Penetracji Podziemi przy Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej - ostatnią niewiadomą sztolni "Wodna Bania" w Palkowskim Potoku, drugą w Jarmucie.

Sygn.: wycpras.2006

 

124. Rytlewski, Jerzy

Współczesne deformacje skałek z terenu zamku czorsztyńskiego nad Dunajcem / Jerzy Rytlewski // Kwartalnik Geologiczny.- 1970, t.14, nr 1, s. 123-130

Nr inw.: 480s

 

125. Salata, D.

Provenance of chromian spinels of the Szczawnica (Magura Nappe) and the Jarmuta (Pieniny Klippen Belt) formations inthe light of their chemical composition / D. Salata. - Bratysława : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2002. - 3 s. ; 30cm. - Artykuł z: Geologica Carpathica, v. 53, Special Issue. 17th Congress of Carpathian-Balcan Geological Association.Bratislava, Slovakia

Nr inw.: 652s

 

126. Słomka, Tadeusz

Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników przyrody i rezerwatów przyrody nieożywionej / Tadeusz Słomka, Marek Doktor //Przegląd Geologiczny .- 2011, 59(4), 335-339

Nr inw.: 525s

 

127. Słomka, Tadeusz

Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce : (obejmuje wybrane geologiczne stanowiska dokumentacyjne) / Tadeusz Słomka [et al.]; Akademia Górniczo-Hutnicza. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 2006. - 260 s. : il. ; 30 cm. - Wykonano na zamówienie Ministerstwa Środowiska.-tekst równoległy polsko-angielski.

Góra Wżar w Kluszkowcach s. 82-84.

Nr inw.: 226br

 

128. Słomka, Tadeusz (red. naukowy)

Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej / red. naukowy Tadeusz Słomka. - Kraków : AGH Kraków, 2012. - 719 s. : il. ; 31 cm + errata do nr inw. 5572.. - Przy współudziale Ministerstwa Środowiska i NFOŚiGW.- Bibliogr. s 689-704, Słowniczek pojęć, Indeks obiektów s. 717.Pozycja dwujęzyczna pol.-ang. Tytuł ang. The Catalogue of Geotourist sites in nature reserves and monuments.. - ISBN 978-83-88927-30-0

Zawiera opisy następujących obiektów: "Biała Woda", "Zaskalskie-Bednarówka", Grupa Skałek Wapiennych przy drodze Szczawnica-Jaworki, skałka bazaltowa w Jaworkach, skałki Dziad i Baba w Jaworkach, Wąwóz Homole, Wodospad Zaskalnik w Szczawnicy Wyżnej (Sewerynówka), Wysokie Skałki.

Nr inw.: 5396, 5572

 

129. Soja, Roman (red.)

Pieniny zapora zmiany / pod red. Romana Soji, Stanisława Knutelskiego, Jana Bodziarczyka. - Krościenko nad Dunajcem : Pieniński Park Narodowy, 2010. - 329 s. : il., mapki, wykresy ; 24 cm. - (Monografie Pienińskie, ISSN 1509-1678 ; 2). - Materiały na konferencję naukową "Ocena zmian w środowisku Pienin spowodowanych budową i eksploatacją Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn- Niedzica i Sromowce Wyżne" 14-15.10.2010 r.. - ISSN 1509-1678

22 artykuły z zakresu przyrody nieożywionej, flory, fauny i zmian krajobrazu. Dodatkowo obszerna bibliografia zapory czorsztyńskiej.

Nr inw.: 5152, 5153, 5154

 

130. Sokołowski, Stanisław (red.)

Z badań geologicznych wykonanych w Tatrach, Pieninach i na Podhalu / pod red. Stanisława Sokołowskiego; Instytut Geologiczny. - Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1954. - 128, [2] s., mapy i tab. luzem : il. ; 24 cm. - (Biuletyn Instytutu Geologicznego ; 86). -

Zawiera: W pięćdziesiątą rocznicę teorii powstania Tatr i Pienin / Stanisław Sokołowski. Kilka nowych spostrzeżeń z geologii pienińskiego pasa skałkowego / Stanisław Sokołowski. Sprawozdanie z badań geologicznych wykonanych w pienińskim pasie skałkowym w latach 1950-1951 / Krzysztof Birkenmajer. Sprawozdanie z badań geologicznych przeprowadzonych nad neogenem na Podhalu w latach 1949-1951 / Krzysztof Birkenmajer. - Tyt. równol. pol., ros., ang., fr.. - ISSN 0208-6743

Nr inw.: 5596

 

131. Stempień-Sałek, Marzena

Stanowiska geologiczne w rejonie zbiornika czorsztyńskiego / Marzena Stempień-Sałek. - Warszawa // Przyroda Polska. - 2012, 7, 34-35

Sygn. czytelnia

 

132. Studia Z Dziejów

Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, T. 3 / pod red. Jana Pazdura. - Warszawa-Wrocław : Ossolineum PAN, 1959. - 357, [3] s : il. ; 25 cm. - (Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej, ISSN red. Aleksander Gieysztor). - Zawiera: Prace górniczo-hutnicze w okolicy Szczawnicy do poł. XVIII w / Michał Matras. Analiza metalurgiczna prac hutniczych w Szachtowej / Tadeusz Dziekoński

Nr inw.: 3849, 4108

 

133. Szeliga, Wojciech

Zmiany kontaktowe i hydrotermalne w obrzeżeniu intruzji andezytowej Jarmuty w Małych Pieninach / Wojciech Szeliga, Marek Michalik.  // Przegląd eologiczny .- 2001, v. 49, 4, 350.

Nr inw.: 623s

134. Szkoła Geologów

10 (dziesiąta) terenowa szkoła geologów; materiały konferencyjne / Uniwersytet Śląski, Wydz. Nauk o Ziemi. - Krościenko n/D : Uniwersytet Śląski, Wydz. Nauk o Ziemi, 1989. - 67 s. : rys., mapki ; 24 cm. - 

Materiały konferencyjne (streszczenie referatów) z 10. terenowej szkoły geologów w dn. 13-29.03.1989 r. w Krościenku n.D.

Nr inw.: 4151

 

135. Świderski, Bohdan

Przyczynki do geologii okolic Szczawnicy / Bohdan Świderski. - Polskie Towarzystwo Geologiczne. - 7 s. ; 30 cm. - Artykuł z: Annales Societatis Geologorum Poloniae, wtedy Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1923 (for1921-22), Vol. 1: 29-35

Nr inw.: 649s

 

136. Trua, T.

Petrography and geochemistry of middle miocene (sarmatian) volcanic arc of the Pieniny Mts, West Carpathians =[Petrografia i geochemia środkowego miocenu (sarmatian) wulkanicznego łuku Pienin, zachodnie Karpaty] / T. Trua [et al.]. - Bratysława : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2002. - 10 s. : il. ; 30cm. - Artykuł z: Geologica Carpathica, v. 53, Special Issue. 17th Congress of Carpathian-Balcan Geological Association.Bratislava, Slovakia

Nr inw.: 651s

 

137. Tyszka, Jarosław

Methods and applications in micropaleontology = [Metody i zastosowania w mikropaleontologii] / J. Tyszka, M. Oliwkiewicz-Miklasińska, P. Gedl, M. A. Kamiński. - Kraków : Instytut Nauk Geologicznych PAN , 2005. - 410, [2] s. : fig. ; 24 cm. - (Studia Geologica Polonica, ISSN vol. 124). - Zawiera: Urgonian-type microfossils in exotic pebbles ...from the Sromowce and Jarmuta formations / Michał Krobicki, Barbara Olszewska. High resulation microfossil, microfacies and palynofacies studies as the only method in recognitionof the Jurassic and Cretaceous "black shales" in a strongly tectonised section of the Czorsztyn Succesion, PieninyKlippen Belt, Poland / Krzysztof Bąk, Marcin Barski, Marta Bąk. - ISBN 83-918081-4-9

Nr inw.: 4788

 

138. Wawrzczak, Maciej

Sztolnie w Jarmucie. Historia, domysły, fakty / Maciej Wawrzczak// Prace Pienińskie. - 2009, 19, s. 23-40

Nr inw.: 1228cz

 

139. Wierzbowski, Andrzej

The ammonite and calpionellid stratigraphy of the Berriasian and lowermost Valanginian in the Pieniny Klippen Belt(Carpathians, Poland) / Andrzej Wierzbowski, Jurgen Remane // Eclogae geol. Helv. 1992, vol. 85, nr 3, s. 871-891

Nr inw.: 277s

 

140. Wierzbowski, Andrzej

Stratigraphy and paleographic position of the jurassic Czertezik Succesion, Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians) of Poland and eastern Slovakia.=[Stratygrafia i paleogeograficzna pozycja jurajskiej sukcesji Czertezika, pieniński pas skałkowy (Zachodnie Karpaty) w Polsce i wschodniej Słowacji] / Andrzej Wierzbowski, Roman Aubrecht, Michał Krobicki // Annales Societatis Geologorum Poloniare. - 2006, v. 74, s. 237-256

Nr inw.: 396s

 

141. Zastawniak-Birkenmajer, Ewa

Problem granicy pliocen/plejstocen w słodkowodnych osadach Mizernej na Podhalu / Ewa Zastawniak-Birkenmajer ,Krzysztof Birkenmajer // Przegląd Geologiczny .- 2012, v. 60(5), s. 276-284.

Nr inw.: 503s

 

142. Znosko, J.

Przyczynek do stratygrafii doggeru i malmu pienińskiego pasa skałkowego / K. Birkenmajer, J. Znosko. - Kraków, 1955. - 36 s. : Tabl. I-II i 1 fig. ; 24 cm. - Osobne odbicie z 23 Rocznika Polskiego Towarzystwa Geologicznego z roku 1953; literatura; tłum. j. ros., j. ang.

Nr inw.: 38s

 

143. Zuchiewicz, Witold

Geneza przełomu Dunajca przez Pieniny / Witold Zuchiewicz. - Kraków // Wszechświat. - 1982, t. 83, z. 10-11, 169-173

 

144. Zuchiewicz, Witold

Młode ruchy tektoniczne a morfologia Pienin / Witold Zuchiewicz //Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego .- 1980, v. L(2), 263-300

Próba rekonstrukcji paleografii Pienin w neogenie i czwartorzędzie. Badaniami objęto Pieniny oraz pd. i wsch. stoki pasm Lubania i Radziejowej. Geneza Przełomu Dunajca - omówiono pokrótce teorie dot. powstania przełomu.

Nr inw.: 569s