Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

Endemity Pienin

1. Konowalik, Kamil

Cytogenetic characterisation of Artemisia absinthium (Asteraxeae, Anthemideae) and its Polish endemic var. calcigena = [Charakterystyka cytogenetyczna Artemisia absinthium i jego polskiej endemicznej odmiany calcigena] / Kamil Konowalik[et al.]. - Helsinki : Finnish Zoological and Botanical Publishing Board, 2010. - [12]s : il. ; 30 cm. - Artykuł z czasopisma "Ann. Bot. Fennici" = [Annales Botanici Fennici] 47: 477-488.- Bibl. s. 486-488

Materiał zebrany w Pienińskim Parku Narodowym. W artykule podziękowanie dla Iwony Wróbel za zebranie materiału i udzielone informacje.

Nr inw.: 540s

 

2. Maciejewska-Rutkowska, Irmina

SEM observations of Pollen grains and fruits of the Pieniny Mountains Polish endemic species Taraxacum pieninicum(Asteraceae) = [Obserwacje SEM ziaren pyłku i owoców polskiego gatunku endemicznego mniszka pienińskiego] / Irmina Maciejewska-Rutkowska, Leszek Bednorz. - Biologia, Sekcja botaniki (Section Botany), 2010. - 4 s. : il. ; 30 cm

Nr inw.: 451s

 

3. Maciejewska-Rutkowska, Irmina

SEM observations of Polllen grains, fruits and seeds of the Pieniny Mountains (south Poland) enndemic speciensErysimum pieninicum (Zapał.) Pawł. (Brassicaceae) = Obserwacje pod elektronowym mikroskopem skaningowym pyłku kwiatowego, owoców i nasion pszonaka pienińskiego (Erysimim pieninicum) / Irmina Maciejewska-Rutkowska, Leszek Bednorz, Toshiyuki Fijiki. - Kraków : Polskie Towarzystwo Botaniczne, 2007. - s. 127-132 : il. ; 30 cm. - Nadbitka z "Acta Societatis Botanicorum Poloniae" v.76 no. 2.- Bibliografia s.131-132. 

Nr inw.: 421s

 

4. Małecka, Janina

Badania cytologiczne nad rodzajem Taraxacum / Janina Małecka // Acta Biologica Cracoviensia, Ser. Botanica .- 1962, vol. 5, 117-136

Nr inw.: 337s

 

5. Małecka, Janina

Cyto-embryological studies in a diploid species "Taraxacum canophyllum" v.s. (Sectin 'Erythrosperma" Dt.) / Janina Małecka // Acta Biologica Cracoviensia, Series: Botanica .- 1985, vol. 27, 83-88

Nr inw.: 248s, 336s

 

6. Mamak, Anna

Rośliny charakterystyczne i endemity Pienińskiego Parku Narodowego / Anna Mamak. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Sekcja: Ochrona Środowiska, 2002. - msk.,78 s. : fot. kolor., ryc. ; 30 cm. - Praca magisterska pisana pod kierunkiem prof. Janusza Janeckiego. -Literatura s. 75-78.

Nr inw.: 270a

 

7. Marciniuk, Paweł

Wstępne badania nad rozmieszczeniem rodzaju Taraxacum w Pieninach / Paweł Marciniuk [et al.] // Pieniny-Przyroda i Człowiek .- 2010, 11, 19-31

Nr inw.: 1267cz, 1268cz oraz na www.pieninypn.pl (zakładka: wydawnictwa)

 

8. Mirek, Zbigniew

Wymarłe i ginące rośliny naczyniowe polskich Karpat / Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa. - Warszawa-Kraków //Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1989, R.45, 3, 5-20

m. in. mniszek pieniński

Nr inw.: 963cz

 

9. Mirek, Zbigniew (red.)

Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów : problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski :materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej Kraków 30-31 maja 2006 / red. Zbigniew Mirek [et al.]; Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Akademia Rolnicza w Krakowie. - Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 2006. - 168, [17] s ; 24 cm. - Zawiera: Problemy związane z ochroną rzadkich porostów w Pienińskim Parku Narodowym / Joanna Kozik. Bierna i czynna ochrona gatunków roślin w Pienińskim Parku Narodowym / Iwona Wróbel. Morfologia ziaren pyłku, owoców i nasion pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum (Zapał.) Pawł. / Leszek Bednorz, Irmina Maciejewska-Rutkowska, Toshiyuki Fujiki. Aktualny stan oraz metodyka i procedury stosowane w banku nasion ginących gatunków flory polskiej w Ogrodzie Botanicznym - CZRB PAN / Roman Muranyi. - Zawiera streszczenia referatów oraz posterów.- Indeks autorów. - ISBN 83-89648-39-3

Nr inw.: 5649

 

10. Ochrona Przyrody

Ochrona Przyrody R. 14/1934 r.. - Kraków : Państwowa Rada Ochrony Przyrody, 1934. - 235 s. : il. ; 28 cm

Zawiera artykuły Wł. Szafera "Ochrona modrzewia polskiego" oraz B. Pawłowskiego "Wrotycz Zawadzkiego - Tanacetum Zawadzkii (Herb.) Pawł. Informacja Dyrekcji LP we Lwowie o pierwszych wspólnych obradach polskiej i czeskiej Komisji Parku.

Nr inw.: 139cz

 

11. Ochrona Przyrody

Ochrona Przyrody R. 11/1931 r.. - Kraków : Państwowa Rada Ochrony Przyrody, 1931. - 228 s. : il. ; 28 cm

Zawiera: krótką notatkę B. Pawłowskiego o mniszku pienińskim (s. 211). W sprawozdaniu delegata PROP prof. Goetla kilka zdań na temat parku w Pieninach - wyraził nadzieję, że pomyślnie zostanie załatwiona sprawa wykupu drugiej części Pienin oraz, że opracowany zostanie regulamin dla Parku (s. 137 i wniosek nr 3 ze s. 141). W dyskusji nad sprawozdaniami z działalności PROP doc. M. Sokołowski podniósł konieczność rozwiązania sprawy drogi pienińskiej przez niedopuszczenie na niej ruchu samochodowego i motocyklowego oraz zakaz używania łodzi motorowych (wniosek nr 10, s.138).

Nr inw.: 136cz

 

12. Pawłowska, Stanisława

Rośliny endemiczne w Polsce i ich ochrona / Stanisława Pawłowska // Ochrona Przyrody .- 1953, 21, 1-33

Nr inw.: 135s

 

13. Pawłowski, Bogumił

Mniszek pieniński / B. Pawłowski. - Kraków, 1930 // Ochrona Przyrody. - 1931, 11, 211-212

Krótka notatka i zdjęcie.

Nr inw.: 136cz

 

14. Pawłowski, Bogumił

Wrotycz Zawadzkiego - Tanacetum Zawadzkii (Herb.) Pawł. / Bogumił Pawłowski. - Kraków, 1934 // Ochrona Przyrody. - 1934, 14, 64-67

Opis gatunku, rozmieszczenie w Pieninach, wrotycz jako endemit.

Nr inw.: 139cz

 

15. Piękoś-Mirkowa, Halina

Zagrożenie i ochrona endemicznych roślin naczyniowych występujących w Polsce / Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Mirek // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2010, R. 66, 1, 15-26

Nr inw.: 1313cz

 

16. Piękoś-Mirkowa, Halina

Endemic vascular plants in the Polish Capathians = [Endemiczne gatunki roślin w polskich Karpatach] / Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Mirek // Nature Conservation. - 2005, 61(4), 1-8

Nr inw.: 1272cz

 

17. Puchalski, Jerzy

Flagship species of the Pieniny National Park protected ex situ at PAS BG CBDC seed bank at Warsaw-Powsin = [Gatunki flagowe PPN chronione in situ w banku nasion w Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Warszawie - Powsinie. /Jerzy Puchalski [et al.]. - Opole : Opolskie Towarzystwo Naukowe, 2014. - 13 s. : il. ; 30 cm. - Artykuł z Nature Journal No 47: 9-21.- Bibl. s. 17-21.. - ISSN: 0474-2931

Artykuł skupia się na zadaniach realizowanych w ramach projektu "Ochrona ex situ rodzimych, zagrożonych i chronionych gatunków roślin we wschodniej Polsce-FloNaturOB". Zebrano nasiona gatunków: Dendrathema zawadzki, Erysimum pieninicum, Minuartia setacea. Abstrakt: Pieniny są ważnym punktem bioróżnorodności w środkowej Europie. Zgodnie z Planem Ochrony na lata 2000-2020 małe, izolowane populacje niektórych flagowych gatunków PPN mogą wyginąć. Dlatego ich ochrona ex situ w banku nasion jest uzasadniona i sensowna jako dodatek do zabiegów ochronny czynnych i biernych in situ prowadzonych przez pracowników Parku.

Nr inw.: 610s

 

18. Rucińska, Anna

Molekularna ocena zmienności genetycznej w populacjach in situ i ex situ wybranych chronionych i zagrożonych gatunków flory Polskiej = Genetic variation assessment of ex situ and in stu populations of selected endangered and protected by low species of the Polish flora : praca doktorska / Anna Rucińska. - Warszawa : Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2013. - msk., 196 s. : il. ; 30 cm. - Praca doktorska wykonana pod kier. prof. dr hab. Jerzego Puchalskiego.- Bibliogr. s. 157-190.

Nr inw.: 669a

 

19. Szeląg, Zbigniew

Typification of Chrysanthenum Zawadzkii (Asteraceae) = [Typifikacja Chrysanthenum Zawadzkii (Asteraceae) ] / Zbigniew Szeląg, Yuriy Kobiv. - Kraków, 2014 // Polish Botanical Journal. - 2014, 59(1), 27-30

Zebrany i opisany przez Franza Herbicha w 1829 z Pienin.

Nr inw.: 1450cz

 

20. Vončina, Grzegorz

Materiały do występowania pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum (Zapał.) Pawł. w Pieninach / Grzegorz Vončina, Iwona Wróbel. - Kraków, 2004 // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2004, R. LX (60) z. 6, 30-41

Nr inw.: 344s, 1307cz

 

21. Vončina, Grzegorz

Nowe stanowiska pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum w Małych Pieninach / Grzegorz Vončina. - Kraków // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2013, t.69, z.5, 439-444

Nr inw.: 1470cz

 

22. Waloszek, Andrzej

Liczebność i zasięg populacji oraz niektóre cechy siedlisk pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum (Zap.) Pawł. /Andrzej Waloszek. - Krościenko n.D, Paszczyna, Kraków : Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki, 1988. - msk. 3 s. ; 30 cm

Nr inw.: 363a

 

23. Wróbel, Iwona

Mniszek pieniński Taraxacum pieninicum PAWŁ. - gatunek specjalnej troski w Pienińskim Parku Narodowym / Iwona Wróbel. - 2004. - s.11-16 ; 21 cm. - Ksero z: Chrońmy Przyrodę Ojczystą, R. 60 (2), 2004 r. - Summary. - Piśmiennictwo.

Nr inw.: 343s