Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Edukacja przyrodnicza

1. Pieniński Park Narodowy jako ośrodek edukacji środowiskowej / Piotr Dąbrowski. - Kraków : WSP Kraków, 1994 Doktorat

2. Rola edukacji środowiskowej w kształtowaniu myśli proekologicznej w Pienińskim Parku Narodowym / Dagmara Mliczek. -Kraków : AWF - Kraków, Wydz. Wych. Fizycznego, Turystyka i Rekreacja, 1999

3. Terenowe ścieżki przyrodnicze jako skuteczna forma ochrony przyrody i edukacji ekologicznej na terenie Pienin i Beskidu Sądeckiego / Wiesław Borkowski. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki, 2002

4. Program edukacji ekologicznej dla szkół podstawowych i Gimnazjum Publicznego miasta Szczawnica / Ilona Lorenz. -Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Sekcja Ochrony Środowiska, 2000

5. O głębszy wymiar edukacji w Lasach Państwowych / Maria Z. Pulinowa //W: Użytkowanie turystyczne parków narodowych: ruch turystyczny - zagospodarowanie - konflikty - zagrożenia; pod red. Józefa Partyki / Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy. - Ojców : Ojcowski Park Narodowy, 2002. -. - ryc.. - s. 499-512

6. Edukacja - przekaz dziedzictwa kulturowego w polskich parkach narodowych / Maria Z. Pulinowa //W: Ochrona dóbr kultury w parkach narodowych / pod red. Józefa Partyki. - Ojców : Ojcowski Park Narodowy, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie, Stow. "Kultura i Natura" im. J.G. Pawlikowskiego, 2003. -. - zdj., plan. - s. 139-152
Na ss. 141-143 został omówiony program edukacji w PPN

7. Ochrona przyrody a udostępnianie do zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego / Michał Sokołowski. - // Roczniki Bieszczadzkie. - 2002 r., Nr 10, s. 191-197. - Zawiera: zestawienie ilości zwiedzających 1989-2000 r.; rodzaje edukacji środowiskowej; działalność wydawnicza

8. Wzbogacanie wiedzy uczniów kl. I o przyrodzie najbliższej okolicy w toku pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły (na przykładzie Pienińskiego Parku Narodowego) / Anna OLEŚ Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, 1999. -. - il.. - msk., 82 s.

9.  15 lat Ośrodków
15 [piętnaście] lat ośrodków edukacyjnych w parkach narodowych. Materiały pokonferencyjne / Grzegorz Okołów red. prowadzący. - Izabelin : Kampinoski Park Narodowy, 2006. - 166 s. : zdj. cz.b. ; 23 cm. - 18 wystąpień na konferencji, która odbyła się w dniach 23-24 marca 2006 r. w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego.. - ISBN 83-89960-05-2
Nr inw.: 4889, Sygnatura: 4889

10. Anderwald, Dariusz (red.)
Rola turystyki, rekreacji i zabawy w edukacji leśnej społeczeństwa / pod red. Dariusza Anderwalda. - Rogów : Leśny Zakład Doświadczalny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, 2006. - 272 s. : zdj. kolor., rys. ; 21 cm. - (Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ISSN 1509-1414 ; R.8 z.3 (13)/2006). - Zawiera: Edukacja Ekologiczna w parku narodowym / Magdalena Kochanowska. Łączenie edukacji leśnej z rekreacją i turystyką w Ośrodku / Joanna Zalejska-Niczyporuk. Edukacja Leśna w ofercie gospodarstwa agroturystycznego / Jolanta Filipowicz. Niewykorzystane walory turystyczne polskich lasów / Zbigniew Laurów. Rola ścieżek przyrodniczych w edukacji turystyce / Zygmunt Wnuk. - Zbiór 22 artykułów.
Nr inw.: 4856, Sygnatura: 4856

11. Anderwald, Dariusz (red.)
Jak urządzać izby edukacyjne i ekspozycje przyrodniczo-leśne? / pod red. Dariusza Anderwalda. - Rogów : Leśny Zakład Doświadczalny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej w Rogowie, 2008. - 199 s. : zdjęcia kol. ; 22 cm. - (Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ISSN 1509-1414 ; R.10 z.1 (17)/2008). - 23 artykuły, streszcz. ang. do każdego art.
Nr inw.: 4965, Sygnatura: 4965

12. Anderwald, Dariusz (red.)
Public relations - "sztuka uwodzenia" w edukacji przyrodniczo-leśnej / pod red. Dariusza Anderwalda. - Rogów : Leśny Zakład Doświadczalny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, 2009. - 200 s. : zdj. kolor.,rys. ; 21 cm. - (Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ISSN 1509-1414 ; R.11 z.1 (20)/2009). - Zbiór 15 artykułów.
Nr inw.: 5089, Sygnatura: 5089

13. Anderwald, Dariusz (red.)
Trendy i nowości w leśnej infrastrukturze edukacyjnej / red. nacz. Dariusza Anderwalda. - Rogów : Leśny Zakład Doświadczalny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej w Rogowie, 2011. - 200 s. : zdj. kol.; 22 cm. - (Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ISSN 1509-1414 ; R.13 z.1 (26)/2011). - 17 artykułów oraz notatki. Bibl. przy artykułach.
Nr inw.: 5272, Sygnatura: 5272

14. Anderwald, Dariusz (red.)
Uwolnić emocje edukacji leśnej - leśne konkursy i gry dydaktyczne / pod red. Dariusza Anderwalda. - Rogów : Leśny Zakład Doświadczalny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej w Rogowie, 2008. - 185 s. : il. ; 22cm. - (Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ISSN 1509-1414 ; R.9 z.1 (15)/2007). - Bibliogr. przy artykułach
Nr inw.: 5028, Sygnatura: 5028

15. Anderwald, Dariusz (red.)
Lasy dla ludzi, ludzie dla lasów / pod red. Dariusza Anderwalda. - Rogów : Leśny Zakład Doświadczalny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, 2012. - 304 s., [16] s. : il.; 21 cm + 1 dysk optyczny (1 CD) pt. „Udostępnianie lasu wczoraj i dziś".. - (Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ISSN 1509-1414 ; R. 14 z. 3 (32)/2012). - Przy artykułach podana literatura oraz abstrakty.
Zbiór 19 artykułów poświęconych edukacji studentów leśnictwa.
Nr inw.: 5367, Sygnatura: 5367

16. Będkowska, Hanna
Niezbędnik edukatora / Hanna Będkowska. - Warszawa : Centrum Informacyjne Lasów Państwowych , 2010. - 127 s. : il. ; 24 cm. - Wydano na zlecenie Dyrekcji Generalnej LP. - ISBN 978-83-61633-22-8
Nr inw.: 5239, Sygnatura: 5239

17. Borkowski, Wiesław
Terenowe ścieżki przyrodnicze jako skuteczna forma ochrony przyrody i edukacji ekologicznej na terenie Pienin i Beskidu Sądeckiego / Wiesław Borkowski. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego , Centrum Ekologii i Bioetyki, 2002. - 61, [4] s. : fot. kolor., rys., mapki ; 30 cm. - Praca dyplomowa; wydr. komputer.. - Bibliografia s. 59-60. - Praca napisana w ramach Podyplomowego Studium Ekologii Człowieka i Edukacji Ekologicznej po kierunkiem dr Jadwigi Leśniewskiej.
Nr inw.: 229a, Sygnatura: 229a[4378]

18. Dąbrowski, Piotr
Pieniński Park Narodowy jako ośrodek edukacji środowiskowej / Piotr Dąbrowski. - Kraków : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994. - 231 s., mapki ; 30 cm. - Praca doktorska obroniona w 1994 r.; maszynopis; literatura. - Promotor: prof. dr hab. Zofia Ciesielska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
Nr inw.: 105a, Sygnatura: 105a[3271]

19. Dobrowolski, Jan W.

38 lat interdyscyplinarnych badań i szkoleń promujących edukację dla ochrony Pienińskiego Parku Narodowego oraz zrównoważonego rozwoju na przykładzie Pienin / Jan W. Dobrowolski, Małgorzata Śliwka, Mikołaj Głowacki. - Kraków : Katedra Biotechnologii Środowiskowej Wydz. GG i IS AGH, [2005]. - 12 s. ; 30 cm

Nr inw.: 350a, Sygnatura: 350a

20. Holuk, Janusz

Aktywne metody edukacji ekologicznej w terenowych ośrodkach dydaktycznych / Janusz Holuk. - Chełm : Zarząd Chełmskiego PK, 1999

Nr inw.: 155br, Sygnatura: 155br

21. Kuprel-Poźniak, Barbara
Standardy działania ośrodków edukacji ekologicznej - modelowa koncepcja / Barbara Kuprel-Poźniak (pod red.). - Białystok : Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro-Grup, 2005. - 98 s. : zdj. kolor. ; 30 cm. - Materiały źródłowe: s. 97. - ISBN 83-913037-6-4
Nr inw.: 4855, Sygnatura: 4855[3020]

22.   Lorenz, Ilona
Program edukacji ekologicznej dla szkół podstawowych i Gimnazjum Publicznego miasta Szczawnica / Ilona Lorenz. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydz. Matemat.-Przyrod., Sekcja Ochr. Środowiska, 2000. - 198 s., [18] kart załączniki : zdj. kolor., mapki, wykresy ; 31 cm. - Praca magisterska; wydruk komputer.. - Literatura s. 194-198. - Praca napisana w Katedrze Ochrony Środowiska pod kierunkiem prof. dr hab. Stefana Kozłowskiego
Nr inw.: 197a, Sygnatura: 197a[4135]

23. Międzynarodowa Strategia Edukacji
Międzynarodowa strategia edukacji środowiskowej / Liga Ochrony Przyrody ; [z angielskiego przełożył Romuald Olaczek]. - Warszawa : Liga Ochrony Przyrody, 1990. - 51 s. ; 20 cm
Nr inw.: 2952, Sygnatura: 2952

24. Morsztyn, Dariusz
Edukacja ekologiczna w szkole : propozycje programowe dla nauczycieli / Dariusz Morsztyn. - Suwałki : Zakł. Usług Ekolog. Zielone Płuca Polski, 1995. - 236 s. : il. kolor. ; 26 cm
Nr inw.: 3543, Sygnatura: 3543

25. Niepełnosprawni W Parkach Narodowych
Niepełnosprawni w parkach narodowych przeżywanie przyrody bez granic. -Warszawa : IVN Consulentschap..., MR OP i R, Krajowy Zarząd Parków Narodowych, [2002]. - CD-R ; 13x15 cm. - Projekt w ramach współpracy polsko-holenderskiej 2002 r. dotyczący integracji z niepełnosprawnymi w parkach narodowych.
Nr inw.: 51e, Sygnatura: 51e

26. Okołów, Grzegorz (red.)
Edukacja na terenach chronionych : edukacja jako narzędzie ochrony przyrody : materiały pokonferencyjne / [red. prowadzący Grzegorz Okołów ; oprac. red. Anna Lewandowska] ; Kampinoski Park Narodowy. - Izabelin : Kampinoski Park Narodowy, 2009. - 143 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy niektórych referatach. - ISBN 978-83-7585-021-5
Nr inw.: 5061, Sygnatura: 5061

27. Oleś, Anna
Wzbogacanie wiedzy uczniów kl. I o przyrodzie najbliższej okolicy w toku pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły (na przykładzie Pienińskiego Parku Narodowego). / Anna Oleś. - Kraków : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w Krakowie, 1999. - msk. 82 + zał. ; 30 cm. - Praca magisterska; msk.; literatura; wykaz tabel, wykaz map, wykaz wykresów. - Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Irminy Zioło
Nr inw.: 303a, Sygnatura: 303a

28. Pisarska, Barbara
Możliwości edukacji przyrodniczo-kuturowej na terenach chronionych w Polsce = Natural and cultural education opportunities in protected area in Poland / Barbara Pisarska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - 33-52 : tabele ; 30 cm. - Nadbitka z "Turyzm" 16/1, 2006 r., tekst równoległy polsko-angielski.- Bibliografia s.52
Nr inw.: 410s, Sygnatura: 410s

29. Skubała, Piotr
Zeszyty ekologiczne cz.1. Zrozumieć przyrodę na nowo : 10 zasad jak uczyć o przyrodzie, by budować motywację do działań ekologicznych / Piotr Skubała, Iwona Kukowka. - Bystra : Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, 2010. - 103 : il. ; 24 cm. - Publikacja jest elementem ogólnopolskiej Kampanii edukacyjnej "Szkoły dla przyrody".. - ISBN 978-83-61453-04-8
Nr inw.: 5121, Sygnatura: 5121

30. Szczocarz, Andrzej
Program edukacji środowiskowej Pienińskiego Parku Narodowego / Andrzej Szczocarz. - Krościenko n/D. : Pieniński Park Narodowy, 1995. - 59 s. : cz-b schematy ; 30 cm
Nr inw.: 397a, Sygnatura: 397a

31. Szydło, Marzena
Ścieżka dydaktyczna w Pienińskim Parku Narodowym / Marzena Szydło. -Sosnowiec : Uniwersytet Śląski. Wydz. Nauk o Ziemi. Katedra Geografii Fizycznej, 1966. - msk. 126 s. : zdj., ryc. ;30 cm. - Praca magisterska; msk.; literatura; spis rysunków. - Praca magisterska wykonana w Zakładzie Dydaktyki Geografii pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Z. Pulinowej
Nr inw.: 265a, Sygnatura: 265a

32. Tyralska-Wojtycza, ElżbietaŚmieci mniej Ziemi lżej. Pakiet edukacyjny / Elżbieta Tyralska-Wojtycza. -Kraków : Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie, 2003. - 134 s. : rys. ; 30 cm + Plakat: Czy znasz ten znak ?.. - Słowniczek s. 128130. - Bibliografia s. 131-134.. - ISBN 83-88449-20-6
Nr inw.: 4459, Sygnatura: 4459

33. Zrozumieć Nasze Środowisko
Zrozumieć nasze środowisko : zestaw edukacyjny z ochrony środowiska dla szkół podstawowych / oprac. red. Jan Mordawski ; Dupont, conoco. - b.m. : DUPONT, [1994]. - zestaw kart w kołonotat. + taśma VHS : rys. ; 31 cm. -Zawiera: Zrozumieć nasze środowisko / taśma VHS
Nr inw.: 3263, Sygnatura: 3263