Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

umowa nr 518/2015/Wn06/OP-wk/D

Ochrona gatunków i siedlisk w Pienińskim Parku Narodowym poprzez wykonanie przysługującego PPN prawa pierwokupu działki ewid. nr 6915/2, obszaru 0,1205 ha, położonej w miejscowości Krościenko n. D., gm. Krościenko n. D.”

Pieniński Park Narodowy zakończył realizację przedsięwzięcia o nazwie „Ochrona gatunków i siedlisk w Pienińskim Parku Narodowym poprzez wykonanie przysługującego PPN prawa pierwokupu działki ewid. nr 6915/2, obszaru 0,1205 ha, położonej w miejscowości Krościenko n. D., gm. Krościenko n. D.” (umowa nr 518/2015/Wn06/OP-wk/D).

Realizacja przedsięwzięcia była uzasadniona ze względu na skomplikowaną strukturę własnościową gruntów na terenie PPN. W przypadku gruntów prywatnych czy gminnych wykonywanie niezbędnych zabiegów ochronnych lub ograniczenie użytkowania uzależnione jest od uzyskania zgody właściciela.

Zaniechanie koszenia łąk przez osoby prywatne powoduje przyśpieszenie procesu sukcesji leśnej, co prowadzi do wypierania cennych i rzadkich gatunków łąkowych, zwłaszcza drobnych, światłolubnych gatunków związanych z ubogimi siedliskami łąkowymi, w tym grzybów. Wykupienie obszarów łąkowych umożliwia prowadzenie regularnych zabiegów ochronnych mających na celu zapobieganie eutrofizacji i degradacji florystycznej łąk i w konsekwencji przeciwdziałanie wtórnej sukcesji leśnej oraz utrzymanie biotopów specyficznych dla rzadkich i interesujących gatunków roślin, grzybów
i zwierząt. Umożliwia również ochronę tradycyjnego, historycznego rozłogu pól.

Działka ewid. nr 6915/2 przylega do nieruchomości stanowiącej już własność PPN. Jej wykup umożliwi utworzenie większego zwartego kompleksu gruntów będących we władaniu Parku. Działka została wykupiona na rzecz Skarbu Państwa, a następnie zostanie przekazana, przez właściwego Starostę,
w użytkowanie wieczyste Pienińskiemu Parkowi Narodowemu. Zgodnie z Planem ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego na działce będą realizowane zabiegi ochrony czynnej.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosił 9 638,89 zł, w tym:

  1. Zakup działki nr 6915/2:

  • koszt całkowity – 8.971,00 zł w tym:

  • dofinansowanie NFOŚiGW – 7.965,00 zł

  • udział własny PPN – 1.006,00 zł

  1. Opłata notarialna:

  • koszt całkowity – 667,89 zł, w tym:

  • dofinansowanie NFOŚiGW – 667,89 zł

  1. Razem koszty kwalifikowane – 9.638,89 zł, w tym:

  • dofinansowanie NFOŚiGW – 8.632,89 zł.