Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

Najem powierzchni w pawilonie wystawowym PPN na przystani flisackiej w Sromowcach Kątach z przeznaczeniem pod automat do sprzedaży pamiątkowych medali

Pieniński Park Narodowy

34-450 Krościenko n/D, ul. Jagiellońska 107 B

tel. (0-18) 26-256-01 lub 26-256-02, fax 26-256-03,

e-mail: biuro@pieninypn.pl

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy

na najem powierzchni w pawilonie wystawowym PPN na przystani flisackiej w Sromowcach Kątach w okresie od 01.04.2018 r. do 6.11.2022 r. z przeznaczeniem pod automat do sprzedaży pamiątkowych medali.

 

I. PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest najem powierzchni pod automat.

1. Wynajmowana powierzchnia znajduje się w pawilonie wystawowym na przystani flisackiej
w Sromowcach Kątach, położonym na działce ewidencyjnej nr 1605/13, obręb: Sromowce
Wyżne, gmina: Czorsztyn, wpisanej do księgi wieczystej nr 36111

2. Powierzchnia do wynajęcia – 1,00 m2

3. Wynajmowana powierzchnia przeznaczona jest wyłącznie pod jeden automat typu vending do
sprzedaży pamiątkowych medali o treści związanej z Pieninami, uzgodnionej wcześniej
z Pienińskim Parkiem Narodowym.

4. Powierzchnia w pawilonie wystawowym zostanie wynajęta na okres od 01 kwietnia 2018 r. do
6 listopada 2022 r.

5. Wysokość rocznego czynszu z tytułu najmu musi być wyższa niż kwota wywoławcza, wynosząca
4.600,00 zł brutto (w tym 23 %VAT).

6. Czynsz najmu będzie płatny przelewem na podstawie faktury wystawionej przez PPN,
jednorazowo do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.

7. W latach 2019 – 2022 czynsz najmu będzie wzrastał o średnioroczny wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych, w oparciu o komunikat GUS za rok poprzedni

8. Wysokość wadium wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych).

 

II. CZAS ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie PPN najpóźniej dnia 10 listopada 2017 r. do godz.14.00

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Pienińskiego Parku
Narodowego w Krościenku ul. Jagiellońska 107 b, w sali nr 126.

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Wpłata wadium w wysokości 500 zł na konto Pienińskiego Parku Narodowego w BGK 17 1130
1150 0012 1252 6590 0001 z dopiskiem „Wadium w przetargu na automat”.
Kwota wadium musi
wpłynąć na konto PPN nie później niż do dnia 10 listopada 2017 r.

1.1.Wadium oferenta wygrywającego przetarg podlega zaliczeniu na poczet czynszu najmu.
W przypadku niepodpisania umowy najmu przez oferenta wygrywającego przetarg w terminie
wskazanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

1.2.Zwrot wadium pozostałym oferentom nastąpi przelewem na wskazane przez nich konto bankowe,
nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

- odstąpienia od przetargu,

- zamknięcia przetargu,

- unieważnienia przetargu,

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
(przedsiębiorcy), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej oraz osoby fizyczne, pod warunkiem, że w przypadku wygrania przetargu
zarejestrują działalność gospodarczą o profilu zgodnym z przeznaczeniem przedmiotu
najmu.

 

2. Złożenie kompletnej oferty nie później niż 3 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu.

2.1.Ofertę sporządzoną w formie pisemnej w języku polskim, na formularzu ofertowym (załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia) składa się w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – automat”.

2.2.Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy obejmujący:

a/ imię i nazwisko, adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę oferenta,

b/ numer identyfikacji podatkowej, jeżeli oferent jest przedsiębiorcą,

c/ datę sporządzenia oferty,

d/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz wzorem umowy (załącznik 2
do niniejszego ogłoszenia) i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

e/ oferowaną kwotę brutto rocznego czynszu wyrażoną cyfrowo i słownie (do dwóch miejsc po
przecinku), wyższą niż kwota wywoławcza, wynosząca 4.600,00 zł brutto (w tym 23% VAT).

Inny sposób podania kwoty oraz jej wysokości powoduje odrzucenie oferty.

2.3. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium.

Wypełniony formularz ofertowy należy umieścić w kopercie z dopiskiem „przetarg – automat”. Zamkniętą kopertę z formularzem ofertowym oraz dołączony luzem dowód wpłaty wadium należy włożyć razem do większej, zaadresowanej koperty i dostarczyć do PPN. Zaadresowana koperta zostanie otwarta 3 dni przed przetargiem w celu sprawdzenia wniesienia wadium. Otwarcie zamkniętej koperty z formularzem ofertowym nastąpi w dniu otwarcia ofert czyli
14 listopada 2017 r. o godz. 10.00.

IV. INNE POSTANOWIENIA

1. Powołana przez PPN komisja przetargowa dokona oceny spełniania powyższych warunków.

Komisja przetargowa omawia zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania przetargowego,
jeżeli:

a/ nie odpowiada warunkom przetargu,

b/ została złożona po wyznaczonym terminie,

c/ nie zawiera danych wymienionych w pkt 2 lub dane te są niekompletne,

d/ do oferty nie dołączono dowodu wniesienia wadium,

e/ jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści.

2. Informacje o przetargu oraz szczegółowe warunki umowy dostępne są w pokoju nr 211
u Teresy Ciesielki – kierownika działu udostępniania parku do zwiedzania, w każdym dniu
roboczym w godz. 8 – 15, tel. (0-18) 2625601 lub 2625602. Ogłoszenie wraz załącznikami są także
dostępne na stronie internetowej PPN
www.pieninypn.pl w zakładkach: BIP (Biuletyn Informacji
Publicznej)/dzierżawy i najem/2017

3. Zainteresowani oferenci mają możliwość dokonania wizji lokalnej po wcześniejszym
telefonicznym ustaleniu terminu i godziny z kierownikiem działu udostępniania parku do
zwiedzania.

4. PPN zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu przed jego rozpoczęciem bez
podania przyczyny.

 

V. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Do niniejszego przetargu mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
20.07.2012 w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki
narodowe (Dz. U. z dnia 30. 07.2012 poz. 868).

2. Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi do ministra właściwego do spraw
środowiska za pośrednictwem dyrektora PPN na czynności związane z przeprowadzeniem
przetargu, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wyniku przetargu.

 

 

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Formularz ofertowy

  2. Wzór umowy

ZAŁĄCZNIKI