Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

Dzierżawa parkingu przy przystani flisackiej w Sromowcach – Kątach

Pieniński Park Narodowy

34-450 Krościenko n/D, ul. Jagiellońska 107 B

tel. (0-18) 26-256-01 lub 26-256-02, fax 26-256-03

e-mail: biuro@pieninypn.pl

 

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy

na dzierżawę parkingu przy przystani flisackiej w Sromowcach – Kątach

w okresie od 1.04.2018 r. do 6.11.2022 r.

 

I. PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest parking.

1. Parking znajduje się przy przystani flisackiej w Sromowcach Kątach, składa się z dwóch części: większej, położonej po lewej stronie drogi w kierunku Sromowiec Niżnych na działkach ewidencyjnych nr: 2286/88, 2286/128, 2286/129, 2286/130, 2286/131, 2286/132, 2286/133, 2286/134, 2286/135, 2286/136, 2286/137, 2286/138, 2286/139, 2286/140, 2286/141, 2286/142 oraz mniejszej, położonej po prawej stronie drogi, bliżej przystani flisackiej na działkach ewidencyjnych nr: 3141/3, 3141/4 i części działek ewidencyjnych nr: 3141/6,1604/3, 1604/5, 1604/7. Działki wpisane są do księgi wieczystej nr 36111. Teren obu części parkingu przedstawia załączona mapa (zał. 3)

Dojazd do mniejszej części parkingu odbywa się przez drogę, której właścicielem jest Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Sromowce Wyżne, z siedzibą: 34-443 Sromowce Wyżne ul. Ogrodowa 5. W związku z tym zainteresowani dzierżawą oferenci przed złożeniem oferty powinni uzgodnić dojazd i warunki użytkowania mniejszej części parkingu z w/w Spółką.

2. Powierzchnia parkingu łącznie – ok. 0,297 ha (mniejsza część – ok. 0,1 ha, większa – 0,197 ha).

3. Parking przeznaczony jest do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na obsłudze
zmotoryzowanych turystów, umożliwieniu im skorzystania ze spływu przełomem Dunajca.

4. Parking zostanie wydzierżawiony na okres od 1 kwietnia 2018 r. do 6 listopada 2022 r.

5. Wysokość rocznego czynszu z tytułu dzierżawy musi być wyższa niż kwota wywoławcza,
wynosząca 26.000,00 zł brutto (w tym 23 %VAT).

6. Czynsz dzierżawy będzie płatny przelewem na podstawie faktury wystawionej przez PPN,
w czterech ratach, ustalonych proporcjonalnie na podstawie liczby osób korzystających ze szlaku
wodnego w przełomie Dunajca w 2016 r.:

I rata ( 14 % rocznego czynszu) płatna do 31 maja każdego roku

II rata (37 % rocznego czynszu) płatna do 31 lipca każdego roku

III rata (33 % rocznego czynszu) płatna do 31 sierpnia każdego roku

IV rata (16 % rocznego czynszu) płatna do 30 września każdego roku.

7. W latach 2019 – 2022 czynsz dzierżawy będzie wzrastał o średnioroczny wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych, w oparciu o komunikat GUS za rok poprzedni.

8. Parking przeznaczony jest do oddania w dzierżawę.

9. Wysokość wadium wynosi 2.600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych).

 

II. CZAS ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie PPN najpóźniej dnia 10 listopada 2017 r. do godz.14.00

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 listopada 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Pienińskiego Parku
Narodowego w Krościenku ul. Jagiellońska 107 b, w sali nr 126.

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Wpłata wadium w wysokości 2.600,00 zł na konto Pienińskiego Parku Narodowego w BGK
17 1130 1150 0012 1252 6590 0001 z dopiskiem „Wadium w przetargu na parking”.
Kwota wadium musi
wpłynąć na konto PPN nie później niż do dnia 10 listopada 2017 r.

1.1.Wadium oferenta wygrywającego przetarg podlega zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawy.
W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy przez oferenta wygrywającego przetarg w terminie
wskazanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

1.2. Zwrot wadium pozostałym oferentom nastąpi przelewem na wskazane przez nich konto bankowe,
nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

- odstąpienia od przetargu,

- zamknięcia przetargu,

- unieważnienia przetargu,

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

 

2. Złożenie kompletnej oferty nie później niż 3 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu.

2.1.Ofertę sporządzoną w formie pisemnej w języku polskim, na formularzu ofertowym składa się
w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – parking”.

2.2.Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy (załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia)
obejmujący:

a/ imię i nazwisko, adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę oferenta,

b/ numer identyfikacji podatkowej, jeżeli oferent jest przedsiębiorcą,

c/ datę sporządzenia oferty,

d/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz wzorem umowy

(załącznik 2 do niniejszego ogłoszenia) i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

e/ oferowaną kwotę brutto rocznego czynszu dzierżawy wyrażoną cyfrowo i słownie (do dwóch
miejsc po przecinku) , wyższą niż kwota wywoławcza wynosząca 26.000,00 zł brutto (w tym
23 %VAT).

Inny sposób podania kwoty oraz jej wysokości powoduje odrzucenie oferty.

2.3 Do oferty należy dołączyć luzem dowód wpłaty wadium.

Wypełniony formularz ofertowy należy umieścić w kopercie z dopiskiem „przetarg – parking”. Zamkniętą kopertę z formularzem ofertowym oraz dołączony luzem dowód wpłaty wadium należy włożyć do większej, zaadresowanej koperty i dostarczyć do PPN. Zaadresowana koperta zostanie otwarta 3 dni przed przetargiem w celu sprawdzenia wniesienia wadium. Otwarcie zamkniętej koperty z formularzem ofertowym nastąpi w dniu otwarcia ofert czyli
14 listopada 2017 r. o godz. 9.00.

 

IV. INNE POSTANOWIENIA

 

1. Powołana przez PPN komisja przetargowa dokona oceny spełniania powyższych warunków.

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania przetargowego,
jeżeli:

a/ nie odpowiada warunkom przetargu,

b/ została złożona po wyznaczonym terminie,

c/ nie zawiera danych wymienionych w pkt 2 lub dane te są niekompletne,

d/ do oferty nie dołączono dowodu wniesienia wadium,

e/ jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści.

 

2. Informacje o przetargu oraz szczegółowe warunki umowy dostępne są w pokoju nr 211
u Teresy Ciesielki – kierownika działu udostępniania parku do zwiedzania, w każdym dniu
roboczym w godz. 8 – 15, tel. (0-18) 2625601 lub 2625602. Ogłoszenie wraz załącznikami są także
dostępne na stronie internetowej PPN
www.pieninypn.pl w zakładkach: BIP (Biuletyn Informacji
Publicznej)/dzierżawy i najem/2017

 

3. Zainteresowani oferenci mają możliwość dokonania wizji lokalnej po wcześniejszym
telefonicznym ustaleniu terminu i godziny z kierownikiem działu udostępniania parku do
zwiedzania. Pomieszczenie dla parkingowego oraz słupki i łańcuch ogrodzenia przy ulicy
nie stanowią trwałego wyposażenia parkingu.

 

 

3. PPN zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu przed jego rozpoczęciem bez
podania przyczyny.

 

 

V. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

 

1. Do niniejszego przetargu mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
20.07.2012 w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki
narodowe (Dz. U. z dnia 30. 07.2012 poz. 868).

 

2. Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi do ministra właściwego do spraw
środowiska za pośrednictwem dyrektora PPN na czynności związane z przeprowadzeniem
przetargu, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wyniku przetargu.

 

 

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Formularz ofertowy

  2. Wzór umowy

  3. Mapa parkingu

ZAŁĄCZNIKI