Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

Dzierżawa przystani flisackiej przewozu międzybrzegowego „Kacze” w Szczawnicy - Pieninach w celu świadczenia usług przewozowych na rzece Dunajec

Pieniński Park Narodowy

34-450 Krościenko n/D, ul. Jagiellońska 107 B

tel. (0-18) 26-256-01 lub 26-256-02, fax 26-256-03

e-mail: biuro@pieninypn.pl

 

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy

na dzierżawę przystani flisackiej przewozu międzybrzegowego „Kacze” w Szczawnicy - Pieninach

w celu świadczenia usług przewozowych na rzece Dunajec
w okresie od 13 kwietnia 2018 r. do 6 listopada 2022 r.

 

I. PRZEDMIOT PRZETARGU

 

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa przystani flisackiej przewozu międzybrzegowego „Kacze” wraz z drewnianym obiektem socjalnym.

 

1. Przystań przewozowa znajduje się w Szczawnicy - Pieninach, położona jest na działkach
ewidencyjnych:

- nr 2/2, obręb 2, gmina Szczawnica, wpisanej do księgi wieczystej nr 73293

- nr 10491/1, obręb 3, gmina Krościenko wpisanej do księgi wieczystej nr NS1T/00151644/3

- nr 6924, obręb 3, gmina Krościenko wpisanej do księgi wieczystej nr NS1T/00110745//2

2. Powierzchnia nieruchomości – 0,1733 ha

3. Przystań flisacka „Kacze” przeznaczona jest do prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej
na świadczeniu usług przewozowych między brzegami rzeki Dunajec, w ciągu niebieskiego
szlaku turystycznego Szczawnica – Sokolica.

4. Przystań zostanie wydzierżawiona na okres od 13 kwietnia 2018 r. do 6 listopada 2022 r.

5. Wysokość rocznego czynszu z tytułu dzierżawy musi być wyższa niż kwota wywoławcza,
wynosząca 9.100,00 zł brutto (w tym 23 %VAT).

6. Czynsz dzierżawy będzie płatny przelewem na podstawie faktury wystawionej przez PPN,
jednorazowo do 15 lipca każdego roku kalendarzowego.

7. W latach 2019 – 2022 czynsz dzierżawy będzie wzrastał o średnioroczny wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych, w oparciu o komunikat GUS za rok poprzedni.

8. Przystań przewozowa wraz z drewnianym obiektem socjalnym przeznaczone są do oddania
w dzierżawę.

9. Wysokość wadium wynosi 900 zł (słownie: dziewięćset złotych).

 

II. CZAS ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie PPN najpóźniej dnia 27 października 2017 r. do godz. 14.00

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 października 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Pienińskiego Parku
Narodowego w Krościenku ul. Jagiellońska 107 b, w pokoju nr 126

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 

1. Wpłata wadium w wysokości 900 zł na konto Pienińskiego Parku Narodowego w BGK 17 1130
1150 0012 1252 6590 0001 z dopiskiem „Wadium w przetargu na przystań Kacze”.
Kwota wadium musi
wpłynąć na konto PPN nie później niż do dnia 27 października 2017 r.

1.1.Wadium oferenta wygrywającego przetarg podlega zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawy.
W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy przez oferenta wygrywającego przetarg w terminie
wskazanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

1.2.Zwrot wadium pozostałym oferentom nastąpi przelewem na wskazane przez nich konto bankowe,
nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

- odstąpienia od przetargu,

- zamknięcia przetargu,

- unieważnienia przetargu,

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
(przedsiębiorcy), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej oraz osoby fizyczne, pod warunkiem, że w przypadku wygrania przetargu
zarejestrują działalność gospodarczą o profilu zgodnym z przeznaczeniem przedmiotu
dzierżawy.

 

2. Złożenie kompletnej oferty nie później niż 3 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu.

2.1.Ofertę sporządzoną w formie pisemnej w języku polskim, na formularzu ofertowym (załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia) składa się w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – przystań „Kacze”.

2.2.Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy obejmujący:

a/ imię i nazwisko, adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę oferenta,

b/ numer identyfikacji podatkowej, jeżeli oferent jest przedsiębiorcą,

c/ datę sporządzenia oferty,

d/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz wzorem umowy (załącznik 2
do niniejszego ogłoszenia) i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

e/ oferowaną kwotę brutto rocznego czynszu wyrażoną cyfrowo i słownie (do dwóch miejsc po
przecinku), wyższą niż kwota wywoławcza, wynosząca 9.100,00 zł brutto (w tym 23% VAT).

Inny sposób podania kwoty oraz jej wysokości powoduje odrzucenie oferty.

f/ dokumenty lub ich poświadczone kopie, że oferent lub osoba wykonująca usługi przewozowe
posiada właściwe uprawnienia zawodowe do międzybrzegowego przewozu osób.

2.3. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium.

 

Wypełniony formularz ofertowy należy umieścić w kopercie z dopiskiem „przetarg – przystań „Kacze”. Zamkniętą kopertę z formularzem ofertowym oraz dołączony luzem dowód wpłaty wadium należy włożyć do większej, zaadresowanej koperty i dostarczyć do PPN. Zaadresowana koperta zostanie otwarta 3 dni przed przetargiem w celu sprawdzenia wniesienia wadium. Otwarcie zamkniętej koperty z formularzem ofertowym nastąpi w dniu otwarcia ofert czyli
30 października 2017 r. o godz. 9.00.

 

IV. INNE POSTANOWIENIA

 

1. Powołana przez PPN komisja przetargowa dokona oceny spełniania powyższych warunków.

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania przetargowego,
jeżeli:

a/ nie odpowiada warunkom przetargu,

b/ została złożona po wyznaczonym terminie,

c/ nie zawiera danych wymienionych w pkt 2 lub dane te są niekompletne,

d/ do oferty nie dołączono dowodu wniesienia wadium,

e/ jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści.

 

2. Informacje o przetargu oraz szczegółowe warunki umowy dostępne są w pokoju nr 211
u Teresy Ciesielki – kierownika działu udostępniania parku do zwiedzania, w każdym dniu
roboczym w godz. 8 – 15, tel. (0-18) 2625601 lub 2625602. Ogłoszenie wraz załącznikami są także
dostępne na stronie internetowej PPN
www.pieninypn.pl w zakładkach: BIP (Biuletyn Informacji
Publicznej)/dzierżawy i najem/2017

 

3. Przystań przewozowa oraz obiekt socjalny zostaną udostępnione w celu oględzin po wcześniejszym
telefonicznym ustaleniu terminu i godziny.

 

4. PPN zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu przed jego rozpoczęciem bez
podania przyczyny.

 

 

 

V. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

 

1. Do niniejszego przetargu mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
20.07.2012 w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki
narodowe (Dz. U. z dnia 30. 07.2012 poz. 868).

 

2. Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi do ministra właściwego do spraw
środowiska za pośrednictwem dyrektora PPN na czynności związane z przeprowadzeniem
przetargu, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wyniku przetargu.

 

 

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Formularz ofertowy

  2. Wzór umowy

ZAŁĄCZNIKI