Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

Wynajem 3 punktów handlowych łącznie w pawilonie wystawowym na przystani flisackiej w Sromowcach Kątach

Pieniński Park Narodowy

34-450 Krościenko n/D, ul. Jagiellońska 107 B

tel. (0-18) 26-256-01 lub 26-256-02, fax 26-256-03,

e-mail: biuro@pieninypn.pl

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy

na wynajem 3 punktów handlowych łącznie w pawilonie wystawowym na przystani flisackiej
w Sromowcach Kątach w okresie od 26.03.2018 r. do 10.11.2022 r. przeznaczonych na prowadzenie działalności handlowej i promocyjnej.

 

I. PRZEDMIOT PRZETARGU

 

Przedmiotem umowy jest najem trzech punktów handlowych.

1. Punkty handlowe znajdują się w pawilonie wystawowym na przystani flisackiej w Sromowcach
Kątach, położonym na działce ewidencyjnej nr 1605/13, obręb: Sromowce Wyżne, gmina:
Czorsztyn, wpisanej do księgi wieczystej nr 36111

2. Łączna powierzchnia 3 punktów handlowych – 15,92 m2

3. Punkty handlowe przeznaczone są do prowadzenia:

a/ działalności handlowej, obejmującej wyłącznie sprzedaż artykułów przemysłowych,
a w szczególności wydawnictw turystycznych (np.: mapy, przewodniki, panoramy widokowe)
dotyczących Pienin i innych pasm górskich oraz pamiątek i przedmiotów o charakterze
regionalnym. Dopuszczalna jest sprzedaż artykułów spożywczych (np.: soki, woda mineralna,
batony) pod warunkiem uzyskania zgody SANEP – u.

b/ uzgodnionej z PPN działalności promującej region poprzez np.: dystrybucję materiałów
informacyjnych, projekcje filmów o walorach regionu i.t.p.

4. Punkty handlowe zostaną wynajęte na okres od 26 marca 2018 r. do 10 listopada 2022 r.

5. Wysokość rocznego czynszu z tytułu najmu musi być wyższa niż kwota wywoławcza, wynosząca
19.000,00 zł brutto (w tym 23 %VAT).

6. Czynsz najmu będzie płatny przelewem na podstawie faktury wystawionej przez PPN, w czterech
ratach, ustalonych proporcjonalnie na podstawie liczby osób korzystających ze szlaku wodnego
w przełomie Dunajca w 2016 r.:

I rata ( 14 % rocznego czynszu) płatna do 31 maja każdego roku

II rata (37 % rocznego czynszu) płatna do 31 lipca każdego roku

III rata (33 % rocznego czynszu) płatna do 31 sierpnia każdego roku

IV rata (16 % rocznego czynszu) płatna do 30 września każdego roku.

7. W latach 2019 – 2022 czynsz najmu będzie wzrastał o średnioroczny wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych, w oparciu o komunikat GUS za rok poprzedni

8. Punkty handlowe przeznaczone są do najmu.

9. Wysokość wadium wynosi 1.900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych).

 

II. CZAS ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie PPN najpóźniej dnia 27 października 2017 r. do godz.14.00

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 października 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Pienińskiego Parku
Narodowego w Krościenku ul. Jagiellońska 107 b, w sali nr 126.

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Wpłata wadium w wysokości 1.900 zł na konto Pienińskiego Parku Narodowego w BGK 17 1130
1150 0012 1252 6590 0001 z dopiskiem „Wadium w przetargu na punkty handlowe”.
Kwota wadium musi
wpłynąć na konto PPN nie później niż do dnia 27 października 2017 r.

1.1.Wadium oferenta wygrywającego przetarg podlega zaliczeniu na poczet czynszu najmu.
W przypadku niepodpisania umowy najmu przez oferenta wygrywającego przetarg w terminie
wskazanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

1.2.Zwrot wadium pozostałym oferentom nastąpi przelewem na wskazane przez nich konto bankowe,
nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

- odstąpienia od przetargu,

- zamknięcia przetargu,

- unieważnienia przetargu,

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
(przedsiębiorcy), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej oraz osoby fizyczne, pod warunkiem, że w przypadku wygrania przetargu
zarejestrują działalność gospodarczą o profilu zgodnym z przeznaczeniem przedmiotu
najmu.

 

2. Złożenie kompletnej oferty nie później niż 3 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu.

2.1.Ofertę sporządzoną w formie pisemnej w języku polskim, na formularzu ofertowym (załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia) składa się w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – punkty handlowe”.

2.2.Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy obejmujący:

a/ imię i nazwisko, adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę oferenta,

b/ numer identyfikacji podatkowej, jeżeli oferent jest przedsiębiorcą,

c/ datę sporządzenia oferty,

d/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz wzorem umowy (załącznik 2
do niniejszego ogłoszenia) i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

e/ oferowaną kwotę brutto rocznego czynszu wyrażoną cyfrowo i słownie (do dwóch miejsc po
przecinku), wyższą niż kwota wywoławcza, wynosząca 19.000,00 zł brutto (w tym 23% VAT).

Inny sposób podania kwoty oraz jej wysokości powoduje odrzucenie oferty.

2.3. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium.

 

Wypełniony formularz ofertowy należy umieścić w kopercie z dopiskiem „przetarg – punkty handlowe”. Zamkniętą kopertę z formularzem ofertowym oraz dołączony luzem dowód wpłaty wadium należy włożyć razem do większej, zaadresowanej koperty i dostarczyć do PPN. Zaadresowana koperta zostanie otwarta 3 dni przed przetargiem w celu sprawdzenia wniesienia wadium. Otwarcie zamkniętej koperty z formularzem ofertowym nastąpi w dniu otwarcia ofert czyli 30 października 2017 r. o godz. 10.00.

 

IV. INNE POSTANOWIENIA

 

1. Powołana przez PPN komisja przetargowa dokona oceny spełniania powyższych warunków.

Komisja przetargowa omawia zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania przetargowego,
jeżeli:

a/ nie odpowiada warunkom przetargu,

b/ została złożona po wyznaczonym terminie,

c/ nie zawiera danych wymienionych w pkt 2 lub dane te są niekompletne,

d/ do oferty nie dołączono dowodu wniesienia wadium,

e/ jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści.

 

2. Informacje o przetargu oraz szczegółowe warunki umowy dostępne są w pokoju nr 211
u Teresy Ciesielki – kierownika działu udostępniania parku do zwiedzania, w każdym dniu
roboczym w godz. 8 – 15, tel. (0-18) 2625601 lub 2625602. Ogłoszenie wraz załącznikami są także
dostępne na stronie internetowej PPN
www.pieninypn.pl w zakładkach: BIP (Biuletyn Informacji
Publicznej)/dzierżawy i najem/2017

 

3. Punkty handlowe zostaną udostępnione w celu oględzin po wcześniejszym telefonicznym
ustaleniu terminu i godziny.

 

4. PPN zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu przed jego rozpoczęciem bez
podania przyczyny.

 

 

 

V. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

 

1. Do niniejszego przetargu mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
20.07.2012 w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki
narodowe (Dz. U. z dnia 30. 07.2012 poz. 868).

 

2. Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi do ministra właściwego do spraw
środowiska za pośrednictwem dyrektora PPN na czynności związane z przeprowadzeniem
przetargu, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wyniku przetargu.

 

 

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Formularz ofertowy

  2. Wzór umowy

ZAŁĄCZNIKI